Bài kiểm tra tiếng Anh lớp 5 học kì 1

Bài kiểm tra tiếng Anh lớp 5 học kì 1 giúp cho các em học sinh lớp 5 chuẩn bi tốt cho ký thi học kỳ 1 sắp tới. Đây là dạng  đề thi mẫu của các trường trung học cơ sở thường ra để áp dụng vào các kỳ thi học kỳ 1 cho học sinh lớp 5.

Hiện nay, việc học tiếng Anh của các em lớp 5 là rất quan trọng, đó là nền móng để cho các em học tốt tiếng Anh sau này. Vì vậy, bài kiểm tra tiếng Anh lớp 5 học kì 1 thường được chuẩn bị rất kỹ lưỡng để có thể kiểm tra đúng năng lực của từng học sinh qua một năm học.

 1. Tìm từ khác với các từ còn lại: (1M)
 1. A. teacher             b. nurse                c. cook                  d. play
 2. A. dining room     b. kitchen             c. mother              d. bedroom
 3. A. these                b. this                             c. those                 d. they
 4. A. this                  b. hi                      c. nine                   d. fine

 

 1. Hoàn thành các từ sau: (1M)
 2. What are these?

They are ch_irs.

 1. This is the b_throom.
 2. What is your tel_phone numb_r ?

It is 0834256.

 1. She can do a magic tr_ck.

 

 1. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống: (2M)
 1. ………….is the sink? It is in the bathroom.
 1. Who                b. Where                        c. What
 1. There ……… five cats under the table.
 1. is                     b. am                              c. are
 1. He can climb a tree , ……….he can’t jump rope.
 1. but                            b. and                                      c. too
 1. What is ………..? It is a yo-yo.
 1. these                b. that                                      c. those
 1. What can you do? I can …….. a kite.
 1. fly                    b. play                           c. do
 1. Can you ride a pony? Yes, …….can.
 1. he                    b. she                             c. I
 1. What is the ………….? I am sick.
 1. wrong              b. matter                        c. X
 1. …….there a sofa in the living room? Yes, there is.
 1. Am                   b. Are                                      c. Is

 

 1. Nối câu ở cột A với câu trả lời tương ứng ở cột B: (2M)

CỘT ACỘT B

 1. Where is the bed?                                       a. I can’t hit a ball.
 2. Good bye.                                                   b. Yes,  she can.
 3. Can she play the piano?                                       c. See you later.
 4. What’s wrong ?                                          d. It’s in the bedroom.

 

 1. Sắp xếp thành câu hoàn chỉnh: (2M)
 1. Is / this / the / kitchen.
 2.  
 3. she / do a magic trick / can.
 4.  
 5. are / there / four / dogs / under / the / table.
 6.  
 7. I / see / can’t / board / the.

 

 1. Đọc câu hỏi và trả lời: (2M)
 2. What is your name?
 3.  
 4. How old are you?
 5.  
 6. Where do you live?
 7.  
 8. What can you do?

* Tham khảo thêm thông tin về các khóa học ngoại ngữ trên Edunet.com.vn:

Khóa học luyện thi Toeic  |  Khóa học luyện thi Toefl  |  Khóa học luyện thi IELTS  |  Khóa học tiếng Anh giao tiếp

Nguồn:Tổng hợp