| 1008576
Bộ đề thi olympic tiếng Anh lớp 3

Bộ đề thi olympic tiếng Anh lớp 3 giúp cho các em rèn luyên kiến thức tiếng Anh nâng cao trong chương trình tiếng Anh học sinh lớp 3.

Với bộ đề thi Olympic giúp cho các em học sinh giỏi lớp 3 làm quen với các dạng bài thi Olympic để chuẩn bị tốt cho đợt thi tuyển học sinh giỏi. Với bộ đề thi Olympic tiếng Anh lớp 3 sẽ giúp các em tự tin hơn khi lam một bài thi Olympic tiếng Anh.

Đề thi olympic tiếng Anh lớp 3:

   I. NGHE HIỂU

1. Listen to the tape and circle the correct answers.(Nghe những câu sau và khoanh tròn câu đúng nhất)

  1. This is   ........................

      A. a notebook           B. a book             C. a desk              D. a bag

  2. These are .........................

     A. table                     B. tables               C. a table             D. two tables

  3. That is my .........................

     A. father                             B. mother             C. brother             D. sister

  4. What is ................. name?

    A. his                         B. her                             C. your                 D. its

  5. How old are you? – I’m ..............

    A. five                        B. eight                 C. nine                  D. ten

   2. Look at the picture and write T ( True) or F( False).(Nhìn tranh và viết T ( đúng ) hoặc F ( sai ).

 

 

 

 

There is a chair in the room. ____________

There is a table in the room._____________

There are four chairs in the room.________

There is a bed in the room.______________

 

   II. KIẾN THỨC NGÔN NGỮ.

  1. Circle the odd one out. (Khoanh tròn vào từ  không cùng nhóm)

  1. A. father                  B. mother             C. sister                D. family

  2. A. may           B. its                    C. your                 D. my

  3. A. bedroom    B. house               C. bathroom                  D. kitchen

  4. A. please            B. he                      C. she                     D. I

  5. A.how                B. who                   C. on                      D.what

    2. Choose the best answer.( Chọn đáp án đúng nhất)

  1. Hi. My ............. Tom

     A. name                     B. names              C. name’s             D. am

  2. What’s ................. name? – His name’s Alan.

     A. your                      B. her                             C. my                             D. his

  3. That is my mother. ..................Lan

     A. Her name’s           B. Name’s            C. His name’s      D. He’s

  4. .................that? – That’s my brother.

     A. What’s                 B. What name’s     C. How’s            D. Who’s

  5. Is your friend, Linda? - ............, it is

     A. Yes                        B. She                 C. No                             D. This

  6. ...................is my school. ................is big

     A. He – It                  B. That- This        C. This- It             D. She- It

  7. There ................. a .................on the table

     A. is – book              B. are- book                   C. is – books        D. are – books

   8. What’s ................ name? – It’s Thang Long school.

     A. it’s                        B. Your                C. its                    D. his

   9. There .............. two pens .............. the school bag.

     A. are – in                 B. are – on           C. is – on              D. is - in

   10. This is my bedroom. .............. large.

    A. This                       B. It’s                            C. They’re            D. Its         

   3. Matching. ( Nối câu hỏi ở cột A với câu trả lời ở cột B).

A

B

Answer

1. What’s his name ?

a. No,it isn’t. It isn't my book

1. ……….

2. Is this your book ?

b. Sure.

2. ............

3. How old is she ?

c. His name’s Peter.

3. ............

4. May I go out ?

d. That’s my mother.

4. ............

5. who’s that ?

e. She’s two years old.

5. .............

 

   III. ĐỌC HIỂU

       1. Read and choose the best answer to complete the sentences. Đọc đoạn văn sau chọn đáp án ( A, B, C hoặc D) dÓ hoµn thµnh c©u sau.

          This is my ................... . It’s a big and new school by the river. ............... are 20 classrooms and there is a ............... This is my ................. It’s ................. but I love it.

   1. A. school                B. bedroom          C. classroom        D. kitchen

   2. A. This                    B. There               C. That                 D. They

   3. A. book                            B. house               C. library              D. bathroom

   4. A. father                 B. friend               C. school bag       D. classroom

   5. A. small                            B. new                  C. old                             D. big

      2. Read the following paragraph and tick the box to decide the statements are true (T) or false (F).( Đọc đoạn văn và chọn True “T”(đúng) hoặc False “F’ (sai) trong các câu sau).

Hello. My name is Alan. This is my house. It’s large. There’s a living room, three bedrooms, a kitchen, and two bathrooms in my house. there’s a table, four chairs, and a TV in the living room. This is my bedroom. It’s small. There’s a bed in my room. There’s a desk and a chair, too. There isn’t a TV. My bedroom is nice. I love it.

 

 

     T    

     F     

1.

His name is Peter.

 

 

2.

His house is small.

 

 

3.

His bedroom is small.

 

 

4.

There’s a living room in his house.

 

 

5.

There are two bedroom in his house.

 

 

6.

There is a Tv in the living room.

 

 

7.

There’s a desk in the living room.

 

 

8.

There’s a Tv in his bedroom.

 

 

9.

There’re four chairs in his bedroom.

 

 

10.

His bedroom is nice.

 

 

   IV. Viết

   1. Write about yourself and your family ( about 50 words). Em hãy viết về bản thân và gia đình của mình ( khoảng 50 từ).

( your name, your age, your father, your mother, your brother, your sister, his / her name, his / her age.)

     ..........................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

* Tham khảo thêm thông tin về các khóa học ngoại ngữ trên Edunet.com.vn:

Khóa học luyện thi Toeic  |  Khóa học luyện thi Toefl  |  Khóa học luyện thi IELTS  |  Khóa học tiếng Anh giao tiếp

Nguồn: Tổng hợp