Lưu ý: Trang web đang thử nghiệm nâng cấp, các thông tin chỉ mang tính tham khảo!
Giới Thiệu

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH ÂM NHẠC HỌC

Trình độ đào tạo: Đại học

(Ban hành kèm theo Thông tư số   28    /2010/TT-BGDĐT ngày  01 tháng 11 năm 2010  của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

   --------------------------

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1. Mục tiêu chung

Chương trình đào tạo ngành Âm nhạc học trình độ đại học nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về Âm nhạc học để có năng lực thực hành nghề nghiệp tương xứng với trình độ đào tạo.

2. Mục tiêu cụ thể

2.1. Phẩm chất đạo đức

Có lập trường tư tưởng vững vàng, có đạo đức và nếp sống lành mạnh, say mê nghề nghiệp; nắm vững chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, đặc biệt trên lĩnh vực văn hoá nghệ thuật.

2.2. Kiến thức

Nắm vững những kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn; hệ thống kiến thức về lĩnh vực Âm nhạc học: lịch sử  và lý luận âm nhạc; Phê bình âm nhạc; Âm nhạc dân tộc học.

2.3 Kỹ năng

Có kỹ năng sưu tầm, tổng hợp; đánh giá, nghiên cứu, phê bình âm nhạc.

II. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Khối lượng kiến thức tối thiểu và thời gian đào tạo theo thiết kế

- Khối lượng kiến thức tối thiểu: 198 đơn vị học trình (đvht), chưa kể phần nội dung Giáo dục thể chất (5 đvht) và Giáo dục quốc phòng - an ninh (165 tiết).

- Thời gian đào tạo: 4 năm                              

2. Cấu trúc kiến thức của chương trình đào tạo    

KHỐI KIẾN THỨC

Kiến thức bắt buộc

(đvht)

Kiến thức

các trường

thiết kế và xây dựng

(đvht)

Tổng

số

(đvht)

2.1. Kiến thức giáo dục đại cương

 (chưa kể phần nội dung Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phong - an ninh)

49

21

70

2.2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp tối thiểu

70

58

128

- Kiến thức cơ sở của nhóm ngành và ngành

36

 

 

- Kiến thức ngành

14

 

 

- Thực tập nghề nghiệp            

10

 

 

- Chương trình biểu diễn tốt nghiệp

10

 

 

2.3. Tổng khối lượng

119

79

198

III. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC BẮT BUỘC

1. Danh mục các học phần bắt buộc

1.1 Kiến thức giáo dục đại cương (49 đvht*)

1

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lê nin

8

2

T­ư  tưởng  Hồ Chí Minh

3

3

Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

4

4

Đường lối văn hóa - văn nghệ của Đảng Cộng sản Việt Nam

2

5

Cơ sở văn hóa Việt Nam

4

6

Mỹ học đại cương

3

7

Tin học đại cương                             

4

8

Ngoại ngữ            

10

9

Giáo dục học đại cương                                 

3

10

Phương pháp nghiên cứu khoa học              

4

11

Tâm lý học đại cương

4

12

Giáo dục thể chất                                        

5

13

Giáo dục quốc phòng - an ninh                             

  165 tiết

*  Chưa tính các học phần 12 và 13

1.2 . Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp (70 đvht)

1.2.1. Kiến thức cơ sở của nhóm  ngành và ngành (36 đvht)

1

Ký - Xướng âm I

4

2

Hòa âm I                        

4

3

Phân tích âm nhạc I                                    

4

4

Phân tích âm nhạc II                                   

4

5

Lịch sử âm nhạc phương Tây I 

4

6

Lịch sử âm nhạc phương Tây II

4

7

Lịch sử âm nhạc phương Đông

4

8

Lịch sử âm nhạc Việt Nam                          

4

9

Âm nhạc truyền thống Việt Nam

4

1.2.2. Kiến thức ngành (14 đvht)

1

Piano I

2

2

Phức điệu I

3

3

Tính năng nhạc cụ Việt Nam

2

4

Hòa âm II

2

5

Phối khí I

3

6

Đọc tổng phổ

2

1.2.3. Thực tập nghề nghiệp: 10 đvht

1.2.4. Ch­ương trình tốt nghiệp: 10 đvht

2. Mô tả nội dung các học phần bắt buộc

2.1. Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin (8 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: không

- Nội dung ban hành tại quyết định số 52/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 18/09/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình các môn Lý luận chính trị trình độ đại học, cao đẳng dùng cho sinh viên khối không chuyên ngành Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh.

2.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh (3 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin

- Nội dung ban hành tại quyết định số 52/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 18/09/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo về việc ban hành chương trình các môn Lý luận chính trị trình độ đại học, cao đẳng dùng cho sinh viên khối không chuyên ngành Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh.

2.3. Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (4 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Nội dung ban hành tại quyết định số 52/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 18/09/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo về việc ban hành chương trình các môn Lý luận chính trị trình độ đại học, cao đẳng dùng cho sinh viên khối không chuyên ngành Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh.

2.4. Đường lối văn hoá -văn nghệ của Đảng Cộng sản Việt Nam (2 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Tư tưởng Hồ Chí Minh

- Nội dung:

+ Những quan điểm và nội dung cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin về văn hóa.

+ Vai trò của văn hóa trong sự nghiệp cách mạng của giai cấp công nhân.

+ Quá trình hình thành, phát triển và hoàn thiện những nội dung cơ bản trong Đường lối văn hóa - văn nghệ của Đảng Cộng sản Việt Nam: phân tích những nội dung có liên quan trong các văn kiện của Đảng (chú ý đến bối cảnh lịch sử, xã hội từng thời kỳ, từng giai đoạn).

+ Vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam trong lãnh đạo văn hóa.

+Những thành tựu lớn về xây dựng văn hóa từ trước tới nay.

+ Những khó khăn, tồn tại cần khắc phục.

+ Phương hướng cụ thể cho việc xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

2.5. Cơ sở văn hóa Việt Nam (4 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: không

- Nội dung: những kiến thức cơ bản về Văn hóa học và văn hóa Việt Nam trong tiến trình phát triển của văn hóa Việt Nam qua các giai đoạn lịch sử; sự biểu hiện của văn hóa Việt Nam thông qua các thành tố văn hóa: văn hóa nhận thức, văn hóa tổ chức đời sống cá nhân, văn hóa tổ chức đời sống cộng đồng, văn hóa ứng xử với môi trường tự nhiên, văn hóa ứng xử với môi trư­ờng xã hội của tộc ngư­ời Việt giữ vai trò chủ thể và xác định rõ những đặc điểm của các vùng văn hóa ở Việt Nam.

2.6.  Mỹ học đại cương (3 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: không

- Nội dung: Những kiến thức cơ bản, hiện đại, hệ thống và tương đối toàn diện về Mỹ học nhằm tạo cho ngư­ời học ý thức, khả năng cảm thụ, đánh giá và sáng tạo cái đẹp cho cuộc sống, cho bản thân và cho nghệ thuật.

2.7. Tin học đại cương (4 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: không.

- Nội dung: những kiến thức cơ bản về tin học như: khái niệm về tin học và máy tính, cách sử dụng hệ điều hành và một số tiện ích; soạn thảo văn bản trên máy tính, sử dụng bảng tính; khai thác dịch vụ cơ bản của mạng Internet. Ngoài ra, giúp sinh viên hình thành, phát triển kỹ năng sử dụng máy tính và các phần mềm thông dụng.

 2.8. Ngoại ngữ (10 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: không

- Nội dung: Những kiến thức và kỹ năng căn bản nhất về tiếng Anh, làm nền tảng giúp sinh viên có thể tiếp thu dễ dàng những bài học ở cấp độ cao hơn. Đối với những sinh viên đã học ch­­ương trình ngoại ngữ 7 năm ở bậc trung học phổ thông, sau khi hoàn thành học phần phải đạt trình độ trung cấp (Intermediate Level).

2.9. Giáo dục học đại cương (3 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: không

- Nội dung: những vấn đề chung của Giáo dục học: chức năng giáo dục, đối tượng, nhiệm vụ, mục đích, phương pháp nghiên cứu giáo dục học; hệ thống giáo dục quốc dân; những vấn đề cơ bản của lý luận dạy học, nguyên tắc dạy học, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học; lý luận về quản lý trường học: nội dung và phương pháp quản lý, vai trò của hiệu trưởng, vai trò của giáo viên, vai trò của tập thể sinh viên.

2.10. Phư­ơng pháp nghiên cứu khoa học (4 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: không            

- Nội dung:

+ Những khái niệm cơ bản về khoa học và phư­ơng pháp nghiên cứu khoa học.

+ Chức năng cơ bản của nghiên cứu khoa học, các đặc điểm của nghiên cứu khoa học và các loại hình nghiên cứu khoa học.

+ Khái niệm đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu.

+ Khái niệm chung về giả thuyết nghiên cứu.

+ Phương pháp thu thập và xử lý thông tin, bao gồm: phương pháp nghiên cứu lý thuyết, phư­ơng pháp nghiên cứu thực nghiệm, ph­ương pháp nghiên cứu phi thực nghiệm, quan hệ giữa các loại hình nghiên cứu và các phư­ơng pháp nghiên cứu.

+ Trình tự nghiên cứu khoa học: lựa chọn đề tài, xây dựng đề cư­ơng, kế hoạch nghiên cứu, các phư­ơng tiện, điều kiện nghiên cứu và tiến hành nghiên cứu.

2.11. Tâm lý học đại cương (4 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: không

- Nội dung: những kiến thức cơ bản về quy luật chung của sự hình thành, phát triển, vận hành tâm lý con người và sự vận dụng những quy luật đó vào việc giáo dục, phát triển con người toàn diện. Học phần bao gồm: cơ sở tự nhiên và xã hội của tâm lý con người, sự hình thành nhân cách, tính cách và xu hướng năng lực.

2.12. Giáo dục thể chất (5 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: không   

- Nội dung ban hành tại Quyết định số 3244/GD-ĐT ngày 12 tháng 9 năm 1995 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành tạm thời Bộ chương trình Giáo dục Đại học đại cương (giai đoạn 1) dùng cho các trường Đại học và các trường Cao đẳng Sư phạm và Quyết định số 1262/GD-ĐT ngày 12 tháng 4 năm 1997 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình Giáo dục thể chất giai đoạn II các trường Đại học và Cao đẳng (không chuyên thể dục thể thao).

2.13. Giáo dục quốc phòng - an ninh (165 tiết)

- Điều kiện tiên quyết: không   

- Nội dung ban hành tại Quyết định số 81/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình giáo dục quốc phòng - an ninh trình độ đại học, cao đẳng.

2.14. Ký - Xướng âm I (4 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: không

- Nội dung: rèn luyện các kỹ năng:

+ Xướng âm, đọc tiết tấu, ghi âm và luyện tai nghe thông qua các bài tập và các trích đoạn của các tác phẩm kinh điển có từ  0 đến 7 dấu hóa.

+ Đọc gam cromatic, quãng, các loại hợp âm ba và hợp âm bảy.

+ Xướng âm 1 bè, nhiều bè; ký âm 1 bè và nhiều bè có ly điệu, có biến âm, ly điệu, chuyển điệu.

+ Xướng âm trên khóa sol, khóa fa, khóa đô alto; ký âm trên khóa sol, khóa fa.      

2.15. Hòa âm I (4 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: không

- Nội dung: những kiến thức cơ bản về hòa âm: cấu trúc điệu thức và vai trò của hệ thống công năng, tính ổn định và không ổn định trong điệu thức; màu sắc và vai trò của hệ thống biến âm, âm nền; các lý thuyết về chuyển điệu: chuyển điệu công năng, chuyển điệu đẳng âm, chuyển điệu bất ngờ, chuyển điệu bằng giai điệu, nhảy điệu, chuyển thể và hệ thống trưởng thứ liên hợp.                  

2.16. Phân tích âm nhạc I (4 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Hòa âm I

- Nội dung: những kiến thức cơ bản về lý luận và thẩm mỹ âm nhạc; những đặc điểm về thể loại, cấu trúc của các hình thức: một đoạn đơn, hai đoạn đơn, ba đoạn đơn; rondo; ba đoạn phức; biến tấu; sonate và các dạng đặc biệt của sonate.

2.17. Phân tích âm nhạc II (4 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Phân tích âm nhạc I

- Nội dung: Những đặc điểm về thể loại, cấu trúc của các hình thức rondo sonate; rondo cao cấp; hình thức hỗn hợp; hình thức tự do; tổ khúc và liên khúc; Opera; Ballet

2.18. Lịch sử âm nhạc phương Tây I (4 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: không

- Nội dung: những kiến thức cơ bản về quá trình hình thành và phát triển của nền âm nhạc châu Âu từ thời kỳ cổ đại cho tới nửa đầu thế kỷ XIX. Từ đó, sinh viên nắm đư­ợc những đặc điểm chính về phong cách, quan điểm thẩm mỹ cũng như­ bút pháp sáng tác trong từng thời kỳ, từng trư­ờng phái âm nhạc thông qua các nhạc sỹ tiêu biểu.

2.19. Lịch sử âm nhạc phương Tây II (4 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Lịch sử âm nhạc phương Tây I

- Nội dung: những kiến thức cơ bản về quá trình hình thành và phát triển của nền âm nhạc chuyên nghiệp châu Âu, Bắc Mỹ từ cuối thế kỷ XIX cho tới nửa sau thế kỷ XX. Trên cơ sở đó, sinh viên nắm được những đặc điểm chính về phong cách, quan điểm thẩm mỹ cũng như bút pháp sáng tác trong từng thời kỳ, từng trường phái âm nhạc thông qua các nhạc sỹ tiêu biểu.

2.20. Lịch sử âm nhạc ph­­ương Đông (4 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: không

- Nội dung: những kiến thức cơ bản về lịch sử hình thành và phát triển âm nhạc ph­­ương Đông từ thời nguyên thuỷ, cổ đại đến th­ời kỳ cận đại; về thể loại và những đặc tr­ưng cơ bản trong âm nhạc các n­­ước, các dân tộc, các khu vực thuộc phạm vi phương Đông: âm nhạc Trung Quốc, âm nhạc Ấn Độ, âm nhạc bán đảo Triều Tiên, âm nhạc Nhật Bản, âm nhạc khu vực Đông Nam Á.         

2.21. Lịch sử âm nhạc Việt Nam (4 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: không

- Nội dung: những kiến thức cơ bản về lịch sử âm nhạc Việt Nam từ thời đại Hùng Vư­­­ơng đến nay, bao gồm:  âm nhạc Việt Nam thời đại Hùng Vư­­­ơng và thời Bắc thuộc (từ cuối thế kỷ thứ III trư­­­ớc Công nguyên đến thế kỷ X sau Công nguyên); âm nhạc Việt Nam thời phong kiến (từ thế kỷ thứ X đến thế kỷ XIX); âm nhạc Việt Nam thời Pháp thuộc (từ giữa thế kỷ XIX đến Cách mạng tháng 8 năm 1945); âm nhạc Việt Nam từ Cách mạng tháng 8 năm 1945 cho đến nay.    

2.22. Âm nhạc truyền thống Việt Nam (4 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: không

- Nội dung: những kiến thức về âm nhạc dân gian và âm nhạc truyền thống, bao gồm các nội dung: tổng quan về âm nhạc ng­­­ười Việt, một số thể loại dân ca tiêu biểu (hát ru, đồng dao, hát giao duyên, hò, dân ca nghi lễ và phong tục); những kiến thức cơ bản về âm nhạc sân khấu (Chèo, Tuồng, Cải lương); các thể loại ca nhạc chuyên nghiệp cổ truyền chuyên nghiệp (hát xẩm, ca trù, ca Huế, hát Văn…); những nét khái quát về âm nhạc của các dân tộc thiểu số Việt Nam tiêu biểu ở Bắc Bộ, Trung Bộ, Nam Bộ (Thái, Mường, H’Mông, Chăm, Banar, Êđê….); tổng quan về nhạc khí và hệ nhạc cụ dân tộc Việt Nam (nguyên tắc phân loại nhạc cụ, giới thiệu một số nhạc cụ tiêu biểu và phương thức tổ chức dàn nhạc trong âm nhạc dân gian và âm nhạc cung đình).

 2.23. Piano I (2 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: không

- Nội dung: củng cố, phát triển các dạng kỹ thuật của Piano, các dạng kỹ thuật: chạy đơn nốt; chạy rải, quãng 8, hợp âm, gam ngũ cung; khả năng đàn phức điệu; khả năng thể hiện các tác phẩm ở thể loại sonata thuộc các phong cách cổ điển, lãng mạn, cận đại, ấn tư­ợng.

2.24. Phức điệu  I (3 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: không

- Nội dung: những kiến thức cơ bản về phức điệu: phức điệu tương phản, phức điệu mô phỏng, phức điệu nghiêm khắc; đối vị tư­ơng phản; một số hình thức mô phỏng; đối vị đảo ảnh; mối quan hệ giữa âm nhạc phức điệu và âm nhạc chủ điệu.      

2.25. Tính năng nhạc cụ Việt Nam (2 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: không

- Nội dung: những kiến thức cơ bản về nguồn gốc và tính năng các nhạc cụ truyền thống Việt Nam; hệ thống phân loại các nhạc cụ.  

2.26. Hòa âm II (2 đvht  )

- Điều kiện tiên quyết: Hòa âm I

- Nội dung: những kiến thức cơ bản về chuyển điệu cấp II từ điệu trưởng, điệu thứ, chuyển điệu cấp III từ điệu trưởng, điệu thứ; chuyển điệu đẳng âm; chuyển điệu đẳng âm qua hợp âm 7 giảm, hợp âm 7 át, hợp âm 3 tăng, bậc VI giáng (TSVI b), bậc II giáng (II b Napoliten); phân tích hòa âm, thực hành hòa âm trên đàn các nội dung đã học; áp dụng các nội dung đã học trong học phần để sáng tác Prelude hòa âm.

2.27.  Phối khí I (3 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Hòa âm I, Phức điệu I, Phân tích âm nhạc I

- Nội dung: những kiến thức cơ bản về lịch sử phát triển dàn nhạc; các loại dàn nhạc; dàn nhạc giao hư­ởng và tổng phổ; cơ cấu tổ chức dàn nhạc giao hưởng nhỏ, vừa và lớn... Vai trò của bộ dây trong dàn nhạc giao hưởng và các lối viết 1, 2, 3, 4 bè trong bộ dây; bộ gỗ trong dàn nhạc giao hưởng; hoà âm trong bộ gỗ; bộ gỗ đi giai điệu; bộ gỗ đi giai điệu với bè dây đệm; bộ gỗ đi đồng âm cùng loại và khác loại; dàn nhạc giao hưởng nhỏ.

2.28. Đọc tổng phổ (2 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Tính năng nhạc cụ Việt Nam, Piano I

- Nội dung: những kiến thức cơ bản về những kỹ năng đọc tổng phổ dàn nhạc để có thể đánh trên đàn Piano để nghiên cứu, phân tích các tác phẩm; cách đọc tổng phổ dàn nhạc và các nguyên tắc tổng hợp trên đàn Piano; cách đọc các loại khoá; cách đọc tổng phổ các bộ nhạc cụ; các nguyên tắc tổng hợp các bộ nhạc cụ; cách xác định âm thực của các nhạc cụ so với cách viết trên tổng phổ của các nhạc cụ phương Tây và Việt Nam.

2.29. Thực tập nghề nghiệp (10 đvht)

- Thực hành điền dã sưu tầm chất liệu âm nhạc, lịch sử âm nhạc một số vùng dân ca; âm nhạc cổ truyền tiêu biểu của các vùng chủ yếu.

- Thực tập giảng dạy: trợ giảng dư­­­­ới sự hư­­­ớng dẫn của các giảng viên (dành cho sinh viên năm thứ 3 - 4).

IV. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ĐỂ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỤ THỂ

1. Hướng dẫn xây dựng chương trình và tổ chức đào tạo

1.1. Khi xây dựng chương trình đào tạo các trường cần phân chia tỷ lệ cân đối giữa lý thuyết và thực hành; tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật vào chương trình đào tạo. Các chương trình đào tạo phải thể hiện được chuẩn đầu ra của ngành đào tạo.

1.2. Chương trình được thực hiện kết hợp giữa niên chế và học phần. Tùy điều kiện của từng trường, Hiệu trưởng quyết định chuyển đổi sang đào tạo theo hệ thống tín chỉ căn cứ vào văn bản qui định hiện hành.

2. Khối lượng kiến thức tự chọn

2.1. Căn cứ quy định tại mục 2 (cấu trúc kiến thức của chương trình đào tạo) ngoài các học phần bắt buộc đã quy định tại mục III, các đơn vị học trình còn lại do các trường thiết kế và xây dựng, bao gồm:

- Kiến thức giáo dục đại cương: 21 đvht

- Kiến thức ngành: 58 đvht

Hiệu trưởng các trường quyết định các học phần tự chọn sao cho phù hợp với điều kiện và đặc điểm ngành nghề đào tạo của trường mình.

2.2. Giới thiệu chuyên ngành tự chọn, gồm các chuyên ngành: Lịch sử và lý luận âm nhạc; Phê bình âm nhạc; Âm nhạc dân tộc học; Phê bình âm nhạc… Chuyên ngành có khối lượng kiến thức tối thiểu: 20 đvht.

3. Thang điểm đánh giá kết quả học tập được tính theo thang điểm: 10 điểm.

-  Điểm trực tiếp của cán bộ giảng dạy được làm tròn đến một con số thập phân.

- Điểm trung bình của Hội đồng chấm thi được làm tròn đến hai con số thập phân.

- Điểm của các học phần sẽ được tích luỹ thành điểm trung bình chung của từng năm để xếp loại học tập, xét học bổng hàng năm và được tích luỹ toàn khoá để xếp loại tốt nghiệp.

4. Hình thức thi tốt nghiệp: bảo vệ khóa luận trực tiếp trước Hội đồng giám khảo.               

Giấy phép Thông Tin Điện Tử: Số 58/GP-STTTT - Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Tiếp Thị Việt Nam

Trụ sở: Số 32 đường số 7 KDC Hai Thành, P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân, TP.HCM - Email: hotro@edunet.com.vn

Loading...