Lưu ý: Trang web đang thử nghiệm nâng cấp, các thông tin chỉ mang tính tham khảo!
Giới Thiệu

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH BIÊN ĐẠO MÚA

Trình độ đào tạo: Đại học

(Ban hành kèm theo Thông tư số  03 /2009/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 02 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo)
----------------------------------------

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.1. Mục tiêu chung 

Chương trình khung giáo dục đại học ngành Biên đạo Múa trình độ đại học nhằm đào tạo cử nhân ngành Biên đạo Múa đáp ứng nhu cầu về Biên đạo Múa chuyên nghiệp, phục vụ sự nghiệp phát triển nền nghệ thuật Múa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

1.2. Mục tiêu cụ thể: sau khi tốt nghiệp, cử nhân ngành Biên đạo Múa phải đạt được các yêu cầu sau:

1.2.1. Phẩm chất đạo đức

Có lập trường tư tưởng vững vàng, có đạo đức và nếp sống lành mạnh, say mê nghề nghiệp; nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, đặc biệt trên lĩnh vực Văn hóa nghệ thuật.

1.2.2. Kiến thức

Nắm vững những kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn và hệ thống kiến thức Biên đạo Múa ở trình độ đại học.

1.2.3. Kỹ năng

Nắm vững các kỹ năng về nghệ thuật Biên đạo Múa, có khả năng sáng tác và dàn dựng tác phẩm múa thuộc các loại hình múa dân gian, múa cổ điển châu Âu và múa hiện đại.

2. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

2.1. Khối lượng kiến thức tối thiểu và thời gian đào tạo theo thiết kế

- Khối lượng kiến thức tối thiểu: 210 đơn vị học trình (đvht), chưa kể phần nội dung Giáo dục thể chất (5 đvht) và Giáo dục quốc phòng - an ninh (165 tiết).

- Thời gian đào tạo: 4 năm

2.2. Cấu trúc kiến thức của chương trình đào tạo (đvht)

2.2.1

Kiến thức giáo dục đại cương tối thiểu (chưa kể phần nội dung Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng - an ninh)

75

2.2.2

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp tối thiểu

135

Kiến thức cơ sở của ngành

32

Kiến thức ngành

83

Thực tập nghề nghiệp

10

Khóa luận (hoặc thi) tốt nghiệp

10

3. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC BẮT BUỘC

3.1. Danh mục các học phần bắt buộc

3.1.1. Kiến thức giáo dục đại cương (50 đvht*)

1

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

8

2

Tư tưởng Hồ Chí Minh

3

3

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

4

4

Đường lối Văn hóa - Văn nghệ của Đảng Cộng sản Việt Nam

2

5

Cơ sở văn hóa Việt Nam

4

6

Ngoại ngữ (tiếng Anh)

10

7

Tin học cơ bản

4

8

Lịch sử Văn học Việt Nam

4

9

Lịch sử Văn học Thế giới

6

10

Lịch sử Nghệ thuật tạo hình Việt Nam

2

11

Lịch sử Nghệ thuật tạo hình Thế giới

3

12

Giáo dục thể chất 

5

13

Giáo dục quốc phòng - an ninh

165 tiết

* Chưa tính các học phần 12 và 13

3.1.2. Kiến thức giáo dục  chuyên nghiệp (111 đvht)

- Kiến thức cơ sở của ngành (32 đvht)

1

Lịch sử Múa Việt Nam

2

2

Lịch sử Múa Thế Giới

4

  3

Lịch sử sân khấu Việt Nam

3

4

Kỹ thuật Múa đôi trong múa cổ điển Châu Âu

6

5

Múa di sản sân khấu truyền thống Việt Nam

6

6

Phân tích tác phẩm âm nhạc

5

7

Nghệ thuật chiếu sáng

3

8

Phân tích tác phẩm Múa

3

- Kiến thức ngành (59 đvht)

1

Nghệ thuật Biên đạo Múa 1

3

2

Nghệ thuật Biên đạo Múa 2

4

3

Nghệ thuật Biên đạo Múa 3

4

4

Nghệ thuật Biên đạo Múa 4

4

5

Nghệ thuật Biên đạo Múa 5

5

6

Nghệ thuật Biên đạo Múa 6

5

7

Kết cấu Múa dân gian 1

3

8

Kết cấu Múa dân gian 2

3

9

Kết cấu Múa dân gian 3

3

10

Kết cấu Múa dân gian 4

3

11

Kết cấu Múa dân gian 5

3

12

Kết cấu Múa dân gian 6

2

13

Kết cấu Múa cổ điển Châu Âu 1

3

14

Kết cấu Múa cổ điển Châu Âu 2

3

15

Kết cấu Múa cổ điển Châu Âu 3

3

16

Kết cấu Múa cổ điển Châu Âu 4

3

17

Kết cấu Múa cổ điển Châu Âu 5

3

18

Kết cấu Múa cổ điển Châu Âu 6

2

- Thực tập nghề nghiệp: 10 đvht

- Khóa luận (hoặc thi) tốt nghiệp: 10 đvht

3.2. Mô tả nội dung các học phần bắt buộc

1. Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin (8 đvht)

Nội dung ban hành tại Quyết định số 52/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 18/09/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình các môn Lý luận chính trị trình độ đại học, cao đẳng dùng cho sinh viên khối không chuyên ngành Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh.

2. Tư tưởng Hồ Chí Minh (3 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin

- Nội dung ban hành tại Quyết định số 52/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 18/09/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình các môn Lý luận chính trị trình độ đại học, cao đẳng dùng cho sinh viên khối không chuyên ngành Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh.

3. Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (4 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Nội dung ban hành tại Quyết định số 52/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 18/09/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình các môn Lý luận chính trị trình độ đại học, cao đẳng dùng cho sinh viên khối không chuyên ngành Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh.

4. Đường lối Văn hóa - Văn nghệ của Đảng Cộng sản Việt Nam (2 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Tư tưởng Hồ Chí Minh.   

- Nội dung:

+ Những quan điểm và nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin về văn hóa.

+ Vai trò của văn hóa trong sự nghiệp cách mạng của giai cấp công nhân.

+ Quá trình hình thành, phát triển và hoàn thiện những nội dung cơ bản trong Đường lối Văn hóa của Đảng cộng sản Việt Nam: phân tích những nội dung có liên quan trong các văn kiện của Đảng (chú ý đến bối cảnh lịch sử, xã hội từng thời kỳ, từng giai đoạn).

+ Vai trò của Đảng cộng sản Việt Nam trong lãnh đạo văn  hóa.

+ Những thành tựu lớn về xây dựng văn hóa từ trước tới nay.

+ Những khó khăn tồn, tại cần khắc phục.

+ Phương hướng cụ thể cho việc xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

5. Cơ sở văn hóa Việt Nam (4 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: không

- Nội dung: những kiến thức cơ bản về Văn hóa học và văn hóa Việt Nam trong tiến trình phát triển của văn hóa Việt Nam qua các giai đoạn lịch sử; những biểu hiện của văn hóa Việt Nam thông qua các thành tố văn hóa: văn hóa nhận thức, văn hóa tổ chức đời sống cá nhân, văn hóa tổ chức đời sống cộng đồng, văn hóa ứng xử với môi trường tự nhiên, văn hóa ứng xử với môi trường xã hội của tộc người Việt giữ vai trò chủ thể và xác định rõ những đặc điểm của vùng văn hóa ở Việt Nam.

6. Ngoại ngữ (tiếng Anh) (10 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: không

- Nội dung: những kiến thức, kỹ năng cơ bản nhất về tiếng Anh làm nền tảng vững chắc giúp sinh viên có thể tiếp thu dễ dàng những bài học ở cấp độ cao hơn. Đối với những sinh viờn đó hoàn thành chương trỡnh ngoại ngữ 7 năm ở bậc trung học phổ thụng, sau khi hoàn thành học phần này phải đạt trỡnh độ trung cấp (Intermediate Level).

7. Tin học cơ bản (4 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: không

- Nội dung: những khái niệm cơ bản về hệ điều hành, cấu tạo và cách sử dụng máy tính; xử lý văn bản, quản lý dữ liệu; giới thiệu về Internet và cách truy cập. Ngoài ra giúp sinh viên hình thành, phát triển kỹ năng sử dụng máy tính và các phần mềm thông dụng.

8. Lịch sử Văn học Việt Nam (4 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: không

- Nội dung: những kiến thức khái quát về quá trình phát triển của văn học Việt Nam; đồng thời, cung cấp một cách có hệ thống các tác giả, tác phẩm tiêu biểu nhất trong từng giai đoạn lịch sử. Gồm các phần:

+ Văn học dân gian Việt Nam: khái quát văn học dân gian Việt Nam và giới thiệu một số tác giả tiêu biểu.

+ Văn học trung đại Việt Nam: một số vấn đề về loại hình và lịch sử trung đại.

+ Văn học hiện đại Việt Nam: khái quát văn học hiện đại Việt Nam (từ đầu thế kỷ XX đến nay).

9. Lịch sử Văn học Thế Giới (6 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: không

- Nội dung: những kiến thức cơ bản về quá trình phát triển của văn học trong lịch sử nhân loại qua các tác giả, tác phẩm tiêu biểu nhất ở từng thời kỳ cụ thể. Đồng thời, rèn luyện kỹ năng khám phá bản chất thẩm mỹ của văn chương, cá tính sáng tạo và quan niệm nghệ thuật của nhà văn. Gồm các phần:

+ Văn học cổ đại Hy Lạp.

+ Văn học thời Phục hưng.

+ Văn học Pháp thế kỷ XVII.

+ Văn học Pháp thế kỷ XVIII.

+ Văn học hiện thực Nga thế kỷ XIX.

+ Văn học lãng mạn Pháp thế kỷ XIX.

+ Văn học thế kỷ XX.

10. Lịch sử nghệ thuật tạo hình Việt Nam (2 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: không

- Nội dung: Nghệ thuật tạo hình Việt Nam với các nội dung: nghệ thuật tạo hình trước năm 1945; nghệ thuật tạo hình trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ; nghệ thuật tạo hình từ sau khi Nhà nước thống nhất; nghệ thuật tạo hình với các ngành nghệ thuật khác.

11. Lịch sử nghệ thuật tạo hình Thế giới (3 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: không

- Nội dung: học phần gồm 8 phần chính, giới thiệu cho sinh viên về nghệ thuật tạo hình thế giới thời Cổ đại; nghệ thuật tạo hình phương Đông; nghệ thuật tạo hình Hy Lạp; nghệ thuật tạo hình Rôman; nghệ thuật tạo hình Gôtích; nghệ thuật tạo hình thời Phục hưng; nghệ thuật tạo hình thế kỷ XVIII, XIX; nghệ thuật tạo hình hiện đại.

12. Giáo dục thể chất  (5 đvht)

Nội dung ban hành tại Quyết định số 3244/GD-ĐT ngày 12 tháng 9 năm 1995 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành tạm thời Bộ chương trình Giáo dục Đại học đại cương (giai đoạn 1) dùng cho các trường Đại học và các trường Cao đẳng Sư phạm và Quyết định số 1262/GD-ĐT ngày 12 tháng 4 năm 1997 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình Giáo dục thể chất giai đoạn II các trường Đại học và Cao đẳng (không chuyên thể dục thể thao).

13. Giáo dục quốc phòng - an ninh (165 tiết)

Nội dung ban hành tại Quyết định số 81/2007/QĐ-BGDĐT, ngày 24 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình Giáo dục quốc phòng - an ninh trình độ đại học, cao đẳng.

14. Lịch sử Múa Việt Nam (2 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: không

- Nội dung: những kiến thức tiêu biểu của nghệ thuật Múa các dân tộc Việt Nam với những thành tựu qua các thời đại của nền nghệ thuật Múa Việt Nam trong quá khứ và hiện đại. Đặc biệt, đi sâu giới thiệu lịch sử Múa thời kỳ cách mạng Việt Nam (từ sau Cách mạng tháng 8 năm 1945 đến nay); thực trạng và phương pháp phát triển nghệ thuật Múa trong những năm tới.

15. Lịch sử Múa thế Giới (4 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: không

- Nội dung: khái quát về lịch sử Múa thế giới; sự hình thành các trung tâm, trường phái nổi tiếng nhất có ảnh hưởng to lớn đến sự nghiệp phát triển nghệ thuật Múa của các nước: Italia, Pháp, Nga, nước Nga Xô Viết.... Trên cơ sở những kiến thức trên, sinh viên kế thừa những truyền thống quý báu của nền nghệ thuật Múa thế giới làm phong phú cho kiến thức ngành Biên đạo Múa của mình.

16. Lịch sử sân khấu Việt Nam (3 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: không

- Nội dung: những kiến thức về quá trình hình thành, các bước phát triển quan trọng của nền sân khấu Việt Nam (tất cả các kịch chủng) từ buổi phôi thai cho đến các giai đoạn phát triển rực rỡ nhất. Thông qua việc nghiên cứu học phần này, sinh viên có quyền tự hào về một nền sân khấu dân tộc và học tập trên nền tảng kinh nghiệm phong phú do cha ông truyền lại.

17. Kỹ thuật múa đôi trong Múa cổ điển châu Âu (6 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: không

- Nội dung: múa đôi (kỹ thuật phối hợp của diễn viên nam và nữ trong múa cổ điển châu Âu); những kiến thức về luật động, thủ pháp, kết cấu và kỹ thuật thường thể hiện trong các Pas de deux, Adagio... mà hai diễn viên phải thể hiện trong các vở vũ kịch như: Hồ Thiên Nga, Spartac, Gizelle, Hằng nga ngủ...

18. Múa di sản sân khấu truyền thống Việt Nam (6 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: không

- Nội dung: khái quát về đặc trưng và vai trò của Múa di sản trong sân khấu truyền thống Việt Nam. Trên cơ sở đó, sinh viên nắm được một số nguyên tắc hoạt động cơ bản trong hệ thống Múa di sản sân khấu truyền thống. Từ đó, tiếp tục nghiên cứu một số trích đoạn tiêu biểu trong sân khấu Chèo, Tuồng như: Xuý Vân giả dại, Thị Màu, Tuấn đuốc, Hồ Nguyệt Cô hóa cáo... giúp sinh viên thêm kiến thức múa, làm phong phú vốn kiến thức của mình để thực hiện tốt nhiệm vụ Biên đạo Múa sau này.

19. Phân tích tác phẩm âm nhạc (5 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: không

- Nội dung: những kiến thức cơ bản về nguyên tắc kết cấu của các hình thức, thể loại Múa. Trên cơ sở đó, sinh viên phân tích được các tác phẩm âm nhạc ở các hình thức và thể loại từ đơn giản đến phức tạp, liên quan mật thiết với nghệ thuật Múa, giúp sinh viên hoàn thành có hiệu quả chương trình học tập các kiến thức ngành Biên đạo Múa.

20. Nghệ thuật chiếu sáng (3 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: không

- Nội dung: những kiến thức cơ bản về nghệ thuật và kỹ thuật chiếu sáng; các thể loại đèn chiếu sáng - kỹ thuật trên sân khấu Múa, qua đó hình thành tư duy sử dụng và sáng tạo cho sinh viên trong việc vận dụng nghệ thuật chiếu sáng vào các tác phẩm Biên đạo Múa.

21. Phân tích tác phẩm Múa (3 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: không

- Nội dung: những kiến thức cơ bản về cách đánh giá tác phẩm, phân tích các dạng tác phẩm khác nhau với nhiều dạng kết cấu; cấu trúc khác nhau về nội dung, chủ đề, kết cấu...

22. Nghệ thuật Biên đạo Múa 1 (3 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: không

- Nội dung: những kiến thức cơ bản về nghệ thuật biên đạo và vai trò quan trọng của người biên đạo trong xây dựng tác phẩm Múa.

23. Nghệ thuật Biên đạo Múa 2 (4 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Nghệ thuật Biên đạo Múa 1

- Nội dung: những kiến thức về phương pháp xây dựng tác phẩm múa ngắn và vị trí quan trọng của nó trong sự nghiệp phát triển nghệ thuật múa Việt Nam.

Học phần gồm các nội dung cơ bản: vị trí của tác phẩm múa ngắn trong đời sống xã hội; phương pháp xây dựng tác phẩm Múa ngắn; phân tích một số tác phẩm múa ngắn tiêu biểu.

24. Nghệ thuật Biên đạo Múa 3 (4 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Nghệ thuật Biên đạo Múa 1 và 2.

- Nội dung: những kiến thức cơ bản về nghệ thuật viết kịch bản Múa và vai trò quan trọng của nó trong tác phẩm Múa.

Học phần gồm các nội dung cơ bản: đặc trưng nghệ thuật Múa, nghệ thuật viết kịch bản Múa, giới thiệu một số kịch bản Múa.

25.  Nghệ thuật Biên đạo Múa 4 (4 đvht)

 - Điều kiện tiên quyết: nghệ thuật Biên đạo Múa 1, 2 và 3

- Nội dung: những kiến thức cơ bản về tính tổng hợp của nghệ thuật múa, trong đó đi sâu phân tích mối quan hệ khăng khít giữa âm nhạc và múa là vấn đề trung tâm trong xây dựng tác phẩm Múa.

Học phần gồm các nội dung cơ bản: Vị trí, vai trò của âm nhạc trong tác phẩm Múa; hình tượng âm nhạc và hình tượng Múa; bồi dưỡng năng khiếu âm nhạc cho người biên đạo Múa; kịch bản âm nhạc Múa; không gian và thời gian sân khấu.

26. Nghệ thuật Biên đạo Múa 5 (5 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Nghệ thuật Biên đạo Múa 1, 2, 3 và 4

- Nội dung: những kiến thức cơ bản, cốt lõi của nghệ thuật biên đạo múa, đó là hình tượng nghệ thuật múa và nghệ thuật kết cấu múa.

Học phần gồm các nội dung cơ bản:

+ Hình tượng nghệ thuật Múa: hình tượng nghệ thuật, hình tượng nghệ thuật Múa.

+ Nghệ thuật kết cấu múa: đội hình tuyến múa, ngôn ngữ múa, các thủ pháp biểu hiện khác.

27. Nghệ thuật Biên đạo Múa 6 (5 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Nghệ thuật Biên đạo Múa 1, 2, 3, 4 và 5

- Nội dung: những kiến thức cơ bản về phương pháp xây dựng tác phẩm kịch Múa - một hình thức cao nhất của nghệ thuật Múa.

Học phần gồm các nội dung cơ bản: thể loại kịch múa, phương pháp xây dựng tác phẩm kịch múa, phân tích một số tác phẩm kịch múa tiêu biểu.

28. Kết cấu Múa dân gian 1 (3 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: không

- Nội dung: hệ thống lại các nhóm múa dân tộc theo cư trú trên lãnh thổ Việt Nam từ miền Bắc tới miền Nam, Tây Nguyên: khái niệm về kết cấu múa dân gian; đặc trưng nghệ thuật Múa Việt Nam; sự phát triển ngôn ngữ múa theo kết cấu, ý tưởng, nội dung.

29. Kết cấu Múa dân gian 2 (3 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Kết cấu múa dân gian 1

- Nội dung: những kiến thức cơ bản thuộc học phần kết cấu Múa dân gian, với các nội dung: tìm ý liên kết ý; tìm ngôn ngữ diễn tả được ý; phương pháp kết cấu - phù hợp với luật động và tình cảm nội tại.

30. Kết cấu Múa dân gian 3 (3 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Kết cấu múa dân gian 1 và 2

- Nội dung: những kiến thức cơ bản về giao thoa - tiếp biến để phát triển ngôn ngữ theo luật động mới; kết cấu múa 3 người; sắc thái tình cảm - tính tạo hình trong múa.

31. Kết cấu Múa dân gian 4 (3 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Kết cấu múa dân gian 1, 2, 3

- Nội dung: những kiến thức cơ bản về viết đề cương kịch bản, khai thác đề tài - cảm xúc sáng tác, sáng tạo, tưởng tượng và biện pháp mỹ học.

32. Kết cấu Múa dân gian 5 (3 đvht)

-  Điều kiện tiên quyết: Kết cấu múa dân gian 1, 2, 3 và 4

- Nội dung: những kiến thức cơ bản về: tư duy logic - tư duy hình tượng; sự vận động nội tâm bên trong - diễn biến của các mối quan hệ nhân vật; các thủ pháp dàn dựng - thái độ của người sáng tạo với hiện thực cuộc sống.

33. Kết cấu Múa dân gian 6 (2 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Kết cấu múa dân gian 1, 2, 3, 4 và 5

- Nội dung: những kiến thức cơ bản về hệ thống các hình thức kết cấu: Câu-Đoạn-Phần-Chương; cách xây dựng kết cấu tổ khúc múa, sắp xếp đối tỷ và thủ pháp sáng tạo và xây dựng hình tượng nghệ thuật mang tính điển hình.

34. Kết cấu Múa cổ điển châu Âu 1 (3 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: không

- Nội dung: những kiến thức cơ bản về lý thuyết bộ môn và lý thuyết học phần với các nội dung: khái quát về lịch sử hình thành và quá trình phát triển của Múa cổ điển châu Âu, đặc trưng của múa cổ điển châu Âu; hệ thống ngôn ngữ động tác múa cổ điển châu Âu; kết cấu và kết cấu múa cổ điển châu Âu - những kiến thức không thể thiếu trong xây dựng tác phẩm múa; quy luật động tác trong cách xây dựng tổ hợp múa, câu múa, đoạn múa.

35. Kết cấu Múa cổ điển châu Âu 2 (3 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Kết cấu múa cổ điển châu Âu 1

- Nội dung: những kiến thức cơ bản thuộc học phần kết cấu múa cổ điển châu Âu, với các nội dung: kết cấu múa đơn (01 người), ngôn ngữ múa cổ điển châu Âu được phát triển và ứng dụng trên sân khấu.

36. Kết cấu Múa cổ điển châu Âu 3 (3 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Kết cấu múa cổ điển châu Âu 1 và 2

- Nội dung: những kiến thức cơ bản về hình thức múa đôi - Pas de deux (múa 02 người) và lý thuyết học phần.

37. Kết cấu Múa cổ điển châu Âu 4 (3 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Kết cấu múa cổ điển châu Âu 1, 2 và 3

- Nội dung: những kiến thức cơ bản về phương pháp kết cấu múa  Pas de troi (3 người) và Pas de quetre (4 người) trong các vở Ballét cổ điển; sức biểu hiện đa dạng, đa chiều trong tác phẩm múa kết cấu theo hình thức múa 3 người và múa 4 người.

38. Kết cấu Múa cổ điển châu Âu 5 (3 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Kết cấu múa cổ điển Châu Âu 1, 2, 3 và 4

- Nội dung: những kiến thức cơ bản về lý thuyết học phần: thế nào là Cor de ballét; múa đông người và hình thức phát triển của nó.

39. Kết cấu Múa cổ điển châu Âu 6 (2 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Kết cấu múa cổ điển châu Âu 1, 2, 3, 4 và 5

- Nội dung: những kiến thức cơ bản về kết cấu múa phức tạp trong cấu trúc âm nhạc ở thể loại phức tạp, lớn như thể loại Suite; phân tích và tìm hiểu các thể loại, các hình thức Suite.

4. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH KHUNG NGÀNH BIÊN ĐẠO MÚA TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC ĐỂ THIẾT KẾ CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỤ THỂ

4.1. Phạm vi áp dụng của chương trình khung

4.1.1. Chương trình khung giáo dục đại học ngành Biên đạo múa được thiết kế để đào tạo cử nhân ngành Biên đạo Múa ở trình độ đại học hệ chính quy với thời gian đào tạo 4 năm và tổng khối lượng kiến thức tối thiểu là 210 đvht, chưa kể phần nội dung Giáo dục thể chất (5 đvht) và Giáo dục quốc phòng - an ninh (165 tiết).

4.1.2. Các học phần bắt buộc đã được tính toán, đảm bảo cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản, cần thiết và có hệ thống. Học phần nào học trước, học phần nào học sau được bố trí phù hợp để sinh viên có thể tiếp thu kiến thức từ thấp đến cao, từ cơ sở đến chuyên sâu trên nguyên tắc tương hỗ, bổ trợ cho nhau.

4.2. Hướng dẫn tổ chức đào tạo

   Chương trình được thực hiện kết hợp giữa niên chế và học phần. Tùy điều kiện của từng trường, Hiệu trưởng có thể quyết định chuyển đổi sang đào tạo theo hệ thống tín chỉ căn cứ Quyết định số 43/2007/QĐ- BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ.

4.3. Phần kiến thức tự chọn

4.3.1. Căn cứ quy định tại mục 2.2 (cấu trúc kiến thức của chương trình đào tạo), ngoài các học phần bắt buộc đã quy định tại mục 3, các học phần còn lại thuộc kiến thức tự chọn, bao gồm:

- Kiến thức giáo dục đại cương: 25 đvht

- Kiến thức ngành: 24 đvht

Hiệu trưởng các trường quyết định các học phần tự chọn sao cho phù hợp với điều kiện, đặc điểm ngành nghề đào tạo của từng trường.

4.3.2. Giới thiệu một số học phần tự chọn:

- Nghệ thuật Biên đạo Múa 7 (5 đvht)

Học phần hệ thống toàn bộ phần lý thuyết và thực hành về nghệ thuật biên đạo múa; giới thiệu một số thông tin mới về nghệ thuật múa; hướng dẫn sinh viên xây dựng bài thi kết thúc học phần, thực tập tốt nghiệp.

- Kết cấu Múa dân gian 7 (2 đvht)

Những kiến thức cơ bản về hệ thống phương pháp tư duy, sự vận động của thẩm mỹ thông qua lăng kính sáng tạo có góc nhìn và phản ánh mới bằng cảm xúc đã được thẩm thấu và sàng lọc.

- Kết cấu Múa cổ điển Châu Âu 7 (2 đvht)

Tổng kết các học phần đã học và xây dựng chương trình Ballét có đầy đủ  các học phần đã học (từ uvertuya... đến coda)

- Kết cấu Múa hiện đại 1 (3 đvht)

Giới thiệu khái quát về nghệ thuật Múa hiện đại, chất liệu Múa hiện đại, nghệ thuật kết cấu múa hiện đại.

-Kết cấu Múa hiện đại 2 (3 đvht)

Những kiến thức cơ bản về các dạng  tổ hợp múa hiện đại theo hình thức âm nhạc, xu hướng phát triển ngôn ngữ của Múa hiện đại Việt Nam và phương pháp sáng tạo ngôn ngữ múa hiện đại.

- Kết cấu Múa hiện đại 3 (3 đvht)

Những kiến thức cơ bản về phương pháp kết cấu múa hiện đại, phương pháp xây dựng tiểu phẩm Múa hiện đại, phương pháp xây dựng một điệu múa ngắn và phương pháp khai thác đề tài.

- Kết cấu Múa hiện đại 4 (3 đvht)

Những kiến thức cơ bản về các thủ pháp dàn dựng kết cấu múa hiện đại và âm nhạc trong kết cấu Múa hiện đại.

- Kết cấu Múa hiện đại 5 (3 đvht)

Những kiến thức cơ bản về phương pháp xây dựng kịch bản múa hiện đại và các hình thức Múa hiện đại (một, hai người).

- Kết cấu Múa hiện đại 6 (2 đvht)

Kiến thức cơ bản về các hình thức múa hiện đại (ba người, bốn người).

- Kết cấu Múa hiện đại 7 (2 đvht)

Những kiến thức cơ bản về các hình thức múa hiện đại (năm người, tập thể nam, tập thể nữ, dàn múa ....); vai trò - giá trị của nghệ thuật Múa hiện đại Việt Nam.

4.4. Thực tập tốt nghiệp: được thực hiện sau khi kết thúc học kỳ 7, nội dung: thu thập tài liệu, nghiên cứu mô hình tổ chức các đoàn nghệ thuật thuộc phạm vi chuyên môn liên quan đến đề tài, vở diễn, tiểu phẩm tốt nghiệp.

4.5. Vở diễn và khóa luận tốt nghiệp: được thực hiện ở học kỳ 8, sinh viên nhận đề tài về vở diễn hay tiểu phẩm và khóa luận tốt nghiệp, nội dung đề tài phải đúng với đề cương đã được hội đồng thông qua. Sinh viên bảo vệ trước hội đồng chấm thi tốt nghiệp./.

 

Giấy phép Thông Tin Điện Tử: Số 58/GP-STTTT - Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Tiếp Thị Việt Nam

Trụ sở: Số 32 đường số 7 KDC Hai Thành, P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân, TP.HCM - Email: hotro@edunet.com.vn

Loading...