Lưu ý: Trang web đang thử nghiệm nâng cấp, các thông tin chỉ mang tính tham khảo!
Giới Thiệu

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH BIÊN ĐẠO MÚA

Trình độ đào tạo: Đại học

(Ban hành kèm theo Thông tư số  03 /2009/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 02 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo)
----------------------------------------

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.1. Mục tiêu chung 

Chương trình khung giáo dục đại học ngành Biên đạo Múa trình độ đại học nhằm đào tạo cử nhân ngành Biên đạo Múa đáp ứng nhu cầu về Biên đạo Múa chuyên nghiệp, phục vụ sự nghiệp phát triển nền nghệ thuật Múa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

1.2. Mục tiêu cụ thể: sau khi tốt nghiệp, cử nhân ngành Biên đạo Múa phải đạt được các yêu cầu sau:

1.2.1. Phẩm chất đạo đức

Có lập trường tư tưởng vững vàng, có đạo đức và nếp sống lành mạnh, say mê nghề nghiệp; nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, đặc biệt trên lĩnh vực Văn hóa nghệ thuật.

1.2.2. Kiến thức

Nắm vững những kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn và hệ thống kiến thức Biên đạo Múa ở trình độ đại học.

1.2.3. Kỹ năng

Nắm vững các kỹ năng về nghệ thuật Biên đạo Múa, có khả năng sáng tác và dàn dựng tác phẩm múa thuộc các loại hình múa dân gian, múa cổ điển châu Âu và múa hiện đại.

2. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

2.1. Khối lượng kiến thức tối thiểu và thời gian đào tạo theo thiết kế

- Khối lượng kiến thức tối thiểu: 210 đơn vị học trình (đvht), chưa kể phần nội dung Giáo dục thể chất (5 đvht) và Giáo dục quốc phòng - an ninh (165 tiết).

- Thời gian đào tạo: 4 năm

2.2. Cấu trúc kiến thức của chương trình đào tạo (đvht)

2.2.1

Kiến thức giáo dục đại cương tối thiểu (chưa kể phần nội dung Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng - an ninh)

75

2.2.2

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp tối thiểu

135

Kiến thức cơ sở của ngành

32

Kiến thức ngành

83

Thực tập nghề nghiệp

10

Khóa luận (hoặc thi) tốt nghiệp

10

3. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC BẮT BUỘC

3.1. Danh mục các học phần bắt buộc

3.1.1. Kiến thức giáo dục đại cương (50 đvht*)

1

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

8

2

Tư tưởng Hồ Chí Minh

3

3

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

4

4

Đường lối Văn hóa - Văn nghệ của Đảng Cộng sản Việt Nam

2

5

Cơ sở văn hóa Việt Nam

4

6

Ngoại ngữ (tiếng Anh)

10

7

Tin học cơ bản

4

8

Lịch sử Văn học Việt Nam

4

9

Lịch sử Văn học Thế giới

6

10

Lịch sử Nghệ thuật tạo hình Việt Nam

2

11

Lịch sử Nghệ thuật tạo hình Thế giới

3

12

Giáo dục thể chất 

5

13

Giáo dục quốc phòng - an ninh

165 tiết

* Chưa tính các học phần 12 và 13

3.1.2. Kiến thức giáo dục  chuyên nghiệp (111 đvht)

- Kiến thức cơ sở của ngành (32 đvht)

1

Lịch sử Múa Việt Nam

2

2

Lịch sử Múa Thế Giới

4

  3

Lịch sử sân khấu Việt Nam

3

4

Kỹ thuật Múa đôi trong múa cổ điển Châu Âu

6

5

Múa di sản sân khấu truyền thống Việt Nam

6

6

Phân tích tác phẩm âm nhạc

5

7

Nghệ thuật chiếu sáng

3

8

Phân tích tác phẩm Múa

3

- Kiến thức ngành (59 đvht)

1

Nghệ thuật Biên đạo Múa 1

3

2

Nghệ thuật Biên đạo Múa 2

4

3

Nghệ thuật Biên đạo Múa 3

4

4

Nghệ thuật Biên đạo Múa 4

4

5

Nghệ thuật Biên đạo Múa 5

5

6

Nghệ thuật Biên đạo Múa 6

5

7

Kết cấu Múa dân gian 1

3

8

Kết cấu Múa dân gian 2