Lưu ý: Trang web đang thử nghiệm nâng cấp, các thông tin chỉ mang tính tham khảo!
Giới Thiệu

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH CHỈ HUY THAM MƯU ĐẶC CÔNG

Trình độ đào tạo: ĐẠI HỌC

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 19 /2007/QĐ-BGDĐT ngày 30 / 5   /2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

-------------------------------

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU ĐÀO TẠO

A. Mục tiêu đào tạo.

1. Đào tạo những thanh niên, quân nhân có đủ tiêu chuẩn quy định, trở thành sỹ quan chỉ huy tham mưu Đặc công, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ đại học,  năng lực toàn diện về chỉ huy, lãnh đạo, quản lý và huấn luyện bộ đội, có thể lực tốt đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

 2. Học viên tốt nghiệp được cấp bằng cử nhân quân sự ngành chỉ huy tham mưu Đặc công, đảm nhiệm chức vụ ban đầu mũi trưởng Đặc công (trung đội trưởng), phát triển lên  đội trưởng ( đại đội trưởng) và tương đương, có tiềm năng phát triển lâu dài.

B. Yêu cầu đào tạo.

1.  Phẩm chất chính trị,  đạo đức.

Trung thành tuyệt đối với mục tiêu lý tưởng của Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, có niềm tin vững chắc vào thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, kiên định vững vàng trong mọi tình huống, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ, phấn đấu trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.       

- Có ý thức tổ chức kỷ luật, tự giác, nghiêm minh, giữ vững và chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, điều lệnh điều lệ của quân đội. Có tác phong, phương pháp công tác khoa học cụ thể, quyết đoán, biết phát huy dân chủ, đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình, đoàn kết xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.         

- Giữ gìn và phát huy các giá trị văn hoá dân tộc, có đạo đức, lối sống trong sạch lành mạnh, khiêm tốn, giản dị, gắn bó với quần chúng, được quần chúng tín nhiệm.

2.  Trình độ kiến thức, năng lực thực hành.

- Nắm vững kỹ thuật, chiến thuật Đặc công, thành thạo động tác từng người, giỏi chỉ huy cấp Tổ, Mũi, làm được cấp Đội, biết 1 phần cấp Liên đội Đặc công. Quản lý và khai thác sử dụng có hiệu quả vũ khí, trang bị được biên chế.

- Nắm vững điều lệnh, điều lệ, chế độ quy định, để chỉ huy và quản lý đơn vị, bảo đảm chặt chẽ, kỷ luật nghiêm.

- Nắm vững phương châm, nguyên tắc, các hình thức phương pháp huấn luyện. Thực hành huấn luyện tốt, biết tổ chức bồi dưỡng phương pháp huấn luyện cho cấp dưới. Thường xuyên rèn luyện bộ đội có sức khoẻ bền bỉ dẻo dai hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

- Nắm vững kiến thức cơ bản và vận dụng sáng tạo lý luận chủ nghĩa Mác Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, các nội dung về khoa học xã hội và nhân văn, CTĐ, CTCT, Nghị quyết của Đảng, chỉ thị của cấp trên để giáo dục bộ đội. Xây dựng tổ chức đảng TSVM, đơn vị vững mạnh toàn diện.

3.  Sức khoẻ.

 Có sức khoẻ tốt, đủ điều kiện phục vụ lâu dài trong quân đội.

II. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

A. Khối lượng kiến thức tối thiểu  và thời gian đào tạo

            1.  Khối lượng kiến thức  tối thiểu 190  đvht.

            2. Thời gian đào tạo: 04 năm, chia thành 08 học kỳ.                

B. Cấu trúc kiến thức của chương trình đào tạo (190 đvht)

1.  Kiến thức giáo dục đại cương.

66

2.  Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp.         

124

- Kiến thức cơ sở nhóm ngành, cơ sở ngành

24

- Kiến thức ngành

37

- Kiến thức chuyên ngành

42

- Kiến thức bổ trợ

 

- Thực tập

6

- Thi tốt nghiệp (Khoá luận)

15

III. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC BẮT BUỘC

            A. Danh mục các môn học, học phần bắt buộc

1.  Kiến thức giáo dục đại cương (66 đvht)

 1.  

Triết học Mác- Lênin

6

 1.  

Kinh tế chính trị Mác- Lê nin

5

 1.  

Chủ nghĩa xã hội khoa học

4

 1.  

Tư tưởng Hồ Chí Minh

4

 1.  

Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam

4

 1.  

Dân tộc học và tôn giáo học

2

 1.  

Lôgíc học

2

 1.  

Cơ sở văn hoá Việt Nam

2

 1.  

Nhà nước và pháp luật

4

 1.  

Tâm lý học quân sự

3

 1.  

Giáo dục học quân sự

2

 1.  

Đạo đức học

2

 1.  

Anh văn

10

 1.  

Tin học đại cương

3

 1.  

Toán cao cấp (đại cương)

3

 1.  

Giáo dục thể chất

2

 1.  

Lý đại cương

3

 1.  

Hoá đại cương

3

 1.  

Tiếng Việt soạn thảo văn bản</