Lưu ý: Trang web đang thử nghiệm nâng cấp, các thông tin chỉ mang tính tham khảo!
Giới Thiệu

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH CƠ KỸ THUẬT

Trình độ đào tạo: ĐẠI HỌC

(Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2009/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 12 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

____________________

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Cơ học kỹ thuật là cơ sở nền tảng cho hầu hết các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, đặc biệt cho ngành chế tạo máy, xây dựng, hàng không, kỹ thuật máy hoá và các ngành kỹ thuật khác. Nhiệm vụ cơ bản của cơ học là xây dựng các mô hình toán học cho các bài toán khoa học tự nhiên và kỹ thuật, để có thể phân tích chúng bằng các phương pháp toán học và đưa ra các kết quả trong ngôn ngữ của các nhà khoa học tự nhiên và kỹ sư.

Chương trình đào tạo ngành Cơ học kỹ thuật nhằm trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về cơ học, phương pháp xây dựng mô hình và kỹ năng tính toán để giải quyết các vấn đề kỹ thuật trong thực tế. Kỹ sư ngành Cơ học kỹ thuật có thể làm việc tại các cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu và phát triển khoa học, các nhà máy. Những kiến thức về Cơ học và các lĩnh vực liên quan như công nghệ chế tạo máy, điện – điện tử, tin học, kỹ thuật điều khiển, tự động hoá giúp cho người học phát huy khả năng tư duy tổng hợp và có khả năng thích ứng cao, có khả năng phục vụ tốt, có khả năng tự nghiên cứu, tự đào tạo, hoàn thiện và phát triển.

2. Mục tiêu cụ thể

Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Cơ học kỹ thuật hướng tới sinh viên với các mục tiêu cụ thể sau:

2.1. Được trang bị kiến thức toàn diện bao gồm các khối kiến thức cơ bản, cơ sở, chuyên ngành, lý luận chính trị, ngoại ngữ, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng.

2.2. Nắm vững các phương pháp tư duy và kiến thức chuyên môn cơ bản nhất của Cơ học. Có khả năng giải quyết độc lập các vấn đề, từ xây dựng mô hình, phân tích trên mô hình bằng các công cụ toán học đến việc thể hiện các kết quả. Có khả năng đánh giá các mô hình và các kết quả nhận được.

2.3. Có khả năng tư duy tổng hợp và hệ thống khi xử lý các hệ phức tạp có tính liên ngành, thành thạo trong việc thiết kế cơ khí, sử dụng tốt các phần mềm tính toán, mô phỏng, khai thác tốt các phần mềm phân tích, kiểm tra độ bền, kiểm định ứng suất và biến dạng của các chi tiết máy và các bộ phận cấu thành hệ thống như các máy, công trình, hệ cơ điện tử… Khả năng tự lập trình, xây dựng các phần mềm chuyên dụng phục vụ sản xuất và nghiên cứu.

2.4. Có khả năng tự nghiên cứu lý thuyết, thực nghiệm và giảng dạy, tự đào tạo không ngừng cập nhật, nâng cao kiến thức; khả năng làm việc theo nhóm liên ngành. Có khả năng tham gia các đề tài và các công việc thực tế, có khả năng tiếp cận các vấn đề khoa học, kỹ thuật trình độ cao, cũng như có thể tiếp tục học ở bậc cao.

II. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Khối lượng kiến thức tối thiểu và thời gian đào tạo theo thiết kế

1.1. Khối lượng kiến thức tối thiểu: 150 tín chỉ (tc).

1.2. Thời gian đào tạo: 5 năm.

2. Cấu trúc kiến thức của chương trình (Tính theo số tín chỉ, tc)

Khối kiến thức

Kiến thức bắt buộc

Kiến thức các trường tự chọn

Tổng

Kiến thức giáo dục đại cương

46

8

54

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

64

32

96

- Kiến thức cơ sở ngành

27

 

 

- Kiến thức ngành

24

 

 

- Thực tập nghề nghiệp

6

 

 

- Đồ án tốt nghiệp

7

 

 

Tổng khối lượng

110

40

150

III. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC BẮT BUỘC

1. Danh mục các học phần bắt buộc

TT

Tên học phần

Khối lượng (tc)

 

Kiến thức giáo dục đại cương

46

1

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin

5

2

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

3

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

3

4

Ngoại ngữ cơ bản

6

5

Giáo dục thể chất

5 đvht

6

Giáo dục quốc phòng – an ninh

165 tiết

7

Đại số

3

8

Giải tích 1

4

9

Giải tích 2

4

10

Vật lý 1

3

11

Vật lý 2

3

12

Hóa học đại cương

2

13

Tin học đại cương

3

 

Kiến thức cơ sở ngành

27

14

Hình họa – Vẽ kỹ thuật

4

15

Cơ học kỹ thuật 1

2

16

Cơ học kỹ thuật 2

3

17

Sức bền vật liệu

3

18

Cơ học chất lỏng và chất khí

3

19

Kỹ thuật điện

2

20

Kỹ thuật nhiệt

2

21

Vật liệu kỹ thuật đại cương

2

22

Kỹ thuật điều khiển tự động

4

23

Các phương pháp số trong cơ học

2

 

Kiến thức ngành

24

24

Nguyên lý máy

2

25

Cơ sở thiết kế máy

3

26

Lý thuyết đàn hồi

2

27

Phương pháp Phần tử hữu hạn

2

28

Dao động kỹ thuật

2

29

Kỹ thuật đo

2

30

Các hệ thống cơ điện tử

3

31

Các phương pháp thực nghiệm trong Cơ học

2

32

Các phương pháp chế tạo cơ khí

4

33

Đồ án ứng dụng tin học trong cơ học

2

 

Thực tập và đồ án

13

34

Thực tập kỹ thuật

2

35

Thực tập tốt nghiệp

4

36

Luận văn tốt nghiệp

7

* Hai môn Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng cũng thực hiện tích lũy theo tín chỉ, nhưng được cấp chứng chỉ riêng.

2. Mô tả nội dung các học phần bắt buộc

2.1. Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin: (5 tc)

Nội dung ban hành tại Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18 tháng 9 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình các môn Lý luận chính trị trình độ đại học, cao đẳng dùng cho sinh viên khối không chuyên ngành Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

2.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh: (2 tc)

Nội dung ban hành tại Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18 tháng 9 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình các môn Lý luận chính trị trình độ đại học, cao đẳng dùng cho sinh viên khối không chuyên ngành Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

2.3. Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam: (3 tc)

Nội dung ban hành tại Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18 tháng 9 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình các môn Lý luận chính trị trình độ đại học, cao đẳng dùng cho sinh viên khối không chuyên ngành Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

2.4. Ngoại ngữ cơ bản: (6 tc)

- Điều kiện tiên quyết: Trình độ ngoại ngữ phổ thông

- Nội dung: Cung cấp những kiến thức và kỹ năng cơ bản nhất về một ngoại ngữ làm nền tảng vững chắc giúp sinh viên có thể tiếp thu thuận lợi những bài học ở cấp độ cao hơn. Yêu cầu đạt được trình độ trung cấp (Intermediate Level) sau khi hoàn thành học phần.

2.5. Giáo dục thể chất: (5 đvht)

Nội dung ban hành tại Quyết định số 3244/GD-ĐT ngày 12/9/1995 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành tạm thời Bộ chương trình Giáo dục Đại học Đại cương (giai đoạn 1) dùng cho các trường Đại học và các trường Cao đẳng Sư phạm và Quyết định số 1262/GD-ĐT ngày 12/4/1997 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình Giáo dục thể chất giai đoạn II các trường đại học và cao đẳng (không chuyên thể dục thể thao).

2.6. Giáo dục quốc phòng – an ninh: 165 tiết

Nội dung ban hành Quyết định số 81/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình Giáo dục quốc phòng – an ninh trình độ đại học, cao đẳng.

2.7. Đại số: (3 tc)

- Điều kiện tiên quyết: không

- Nội dung: Tập hợp và ánh xạ, cấu trúc đại số, số phức, đa thức, phân thức hữu tỷ, ma trận – định thức. Hệ phương trình tuyến tính, không gian vectơ, không gian Euclid, ánh xạ tuyến tính, trị riêng và vectơ riêng. Dạng toàn phương.

2.8. Giải tích 1: (4 tc)

- Điều kiện tiên quyết: không

- Nội dung: Số thực và dãy số thực, hàm số một biến số. Giới hạn và liên tục, đạo hàm và vi phân. Các định lý về hàm số khả vi, tích phân, hàm số nhiều biến số, ứng dụng phép tính vi phân vào hình học.

2.9. Giải tích 2: (4 tc)

- Điều kiện tiên quyết: Giải tích 1

- Nội dung: Tích phân bội, tích phân đường, tích phân mặt. Phương trình vi phân, chuỗi.

2.10. Vật lý 1: (3 tc)

- Điều kiện tiên quyết: Giải tích 1

- Nội dung: Cơ học chất điểm, trường hấp dẫn Newton, cơ học hệ chất điểm – cơ học vật rắn, dao động và sóng cơ, nhiệt học, điện từ I; điện từ II.

2.11. Vật lý 2: (3 tc)

- Điều kiện tiên quyết: Giải tích 1

- Nội dung: Trường và sóng điện từ, sóng ánh sáng, thuyết tương đối Einstein, quang lượng tử, cơ lượng tử, nguyên tử - phân tử, vật liệu điện và từ, vật liệu quang laser, hạt nhân – hạt cơ bản.

2.12. Hóa học đại cương: (2 tc)

- Điều kiện tiên quyết: không

- Nội dung: Cấu tạo nguyên tử, hệ thống tuần hoàn, liên kết hóa học và cấu tạo phân tử, áp dụng nhiệt động học cho hóa học. Dung dịch, dung dịch điện ly. Điện hóa học, động hóa học, hóa học hiện tượng bề mặt dung dịch keo, các chất hóa học. Hóa học khí quyển.

2.13. Tin học đại cương: (3 tc)

- Điều kiện tiên quyết: không

- Nội dung: Tin học căn bản gồm sơ lược về cấu trúc máy tính, giải quyết bài toán bằng máy tính, biểu diễn thông tin trong máy tính, hệ thống máy tính, hệ điều hành; nhập môn lập trình (sử dụng một ngôn ngữ thông dụng như Pascal, Visual Basic, C hoặc Java) gồm: tổng quan về ngôn ngữ lập trình, kiểu dữ liệu, biểu thức và cấu trúc lập trình; các kiểu dữ liệu phức tạp: con trỏ, mảng và xâu, cấu trúc; tệp dữ liệu.

2.14. Hình họa – Vẽ kỹ thuật: (4 tc)

- Điều kiện tiên quyết: không

- Nội dung:

+ Dựa vào phép chiếu thẳng góc để biểu diễn các đối tượng hình học không gian và giải các bài toán hình học không gian trên một mặt phẳng.

+ Nghiên cứu phương pháp giải các bài toán về vị trí, về lượng (góc, khoảng cách, …), về quan hệ tương giao của các đối tượng hình học.

+ Nghiên cứu bài toán tập hợp, bài toán tiếp xúc giữa các mặt hình học.

+ Giới thiệu tiêu chuẩn vẽ kỹ thuật cơ khí.

+ Giới thiệu hình chiếu cơ bản, hình chiếu phụ, hình chiếu riêng phần, hình chiếu trục đo.

+ Biểu diễn đúng, chính xác các chi tiết máy.

+ Thiết lập bản vẽ lắp và vẽ tách chi tiết.

+ Sử dụng AutoCad vào vẽ kỹ thuật.

2.15. Cơ học kỹ thuật 1: (2 tc)

- Điều kiện tiên quyết: Giải tích, Đại số

- Nội dung:

+ Tĩnh học vật rắn nghiên cứu học thuyết về lực và sự cân bằng của vật rắn dưới tác dụng của các lực. Nội dung chủ yếu của tĩnh học gồm: các khái niệm cơ bản: lực, ngẫu lực, mômen của lực, vật rắn, cân bằng của vật rắn,… Hệ tiên đề tĩnh học. Thu gọn hệ lực. Điều kiện cân bằng của một vật rắn và hệ nhiều vật rắn. Trọng tâm vật rắn. Cân bằng của vật rắn khi có ma sát.

+ Động học vật rắn nghiên cứu chuyển động cơ học của các vật rắn về mặt hình học, không quan tâm đến nguyên nhân gây ra chuyển động cũng như nguyên nhân gây nên sự biến đổi chuyển động của chúng. Hai đặc trưng cơ bản của động học điểm là vận tốc và gia tốc. Còn đối với vật rắn, hai đại lượng động học đặc trưng cơ bản là vận tốc góc, gia tốc góc của vật rắn. Chuyển động cơ bản của vật rắn: tịnh tiến và quay quanh trục cố định. Khảo sát chuyển động phẳng của vật. Bài toán hợp chuyển động của điểm, hợp chuyển động của vật rắn. Chuyển động của vật quay quanh điểm cố định. Chuyển động tổng quát của vật rắn.

2.16. Cơ học kỹ thuật 2: (3 tc)

- Điều kiện tiên quyết: Cơ học kỹ thuật 1

- Nội dung:

+ Động lực học nghiên cứu chuyển động cơ học của các vật rắn, hệ vật rắn dưới tác dụng của lực. Trong phần này trình bày các định luật cơ bản của động lực học của chất điểm. Các đặc trưng hình học khối lượng của vật thể. Các phương pháp động lượng và năng lượng tính toán động lực học của các hệ cơ học.

+ Các nguyên lý cơ học: nguyên lý công ảo, nguyên lý d’Alembert, nguyên lý d’Alembert-Lagrange. Phương trình Lagrange loại 2 cho cơ hệ. Động lực học vật rắn, phản lực ổ trục vật quay quanh trục cố định. Lý thuyết sơ cấp về con quay. Động lực học vật rắn chuyển động tổng quát. Va chạm giữa các vật rắn. Động lực học trong chuyển động tương đối.

2.17. Sức bền vật liệu: (3 tc)

- Điều kiện tiên quyết: Cơ học kỹ thuật 1

- Nội dung: Nêu các khái niệm cơ bản về ngoại lực và mô hình hóa kết cấu thanh chịu lực, nội lực và biểu đồ nội lực, ứng suất và trạng thái ứng suất, chuyển vị, biến dạng và trạng thái biến dạng. Nêu cách xác định các đặc trưng cơ học của vật liệu; các đặc trưng hình học của hình phẳng; các thuyết bền dùng cho tính toán điều kiện bền. Tính toán điều kiện bền và điều kiện cứng cho các trường hợp: thanh chịu kéo (nén), uốn phẳng, xoắn thuần tuý, thanh chịu lực phức tạp; tính toán ổn định của thanh chịu nén đúng tâm.

2.18. Cơ học chất lỏng và chất khí: (3 tc)

- Điều kiện tiên quyết: Giải tích 1, 2, Vật lý, Cơ học kỹ thuật 1, 2

- Nội dung: Giới thiệu các tính chất cơ bản của chất lỏng, chất khí. Nghiên cứu tĩnh học, động học, động lực học chất lỏng và các trạng thái dòng chảy, tính toán dòng chảy thực (phương trình Na-vie-Stock). Lực tương tác giữa vật rắn và chất lỏng. Tính toán thủy lực đường ống, tính toán lớp biên. Lý thuyết thứ nguyên tương tự và ứng dụng.

2.19. Kỹ thuật điện: (2 tc)

- Điều kiện tiên quyết: Đã học Đại số, Giải tích 1, 2, Vật lý 2

- Nội dung: Những khái niệm cơ bản về mạch điện, các phương pháp phân tích mạch điện hình sin, mạch điện ba pha. Khái niệm cơ bản về máy điện, máy biến áp, động cơ không đồng bộ, máy điện đồng bộ, máy điện một chiều.

2.20. Kỹ thuật nhiệt: (2 tc)

- Điều kiện tiên quyết: Giải tích 1, 2, Vật lý 1

- Nội dung: Nhiệt động kỹ thuật và truyền nhiệt gồm quy luật biến đổi năng lượng (nhiệt năng và cơ năng); tính chất của các loại môi chất, nguyên lý làm việc của các động cơ nhiệt (động cơ đốt trong, động cơ phản lực, turbine hơi và turbine khí nhà máy Nhiệt điện) và máy lạnh; các dạng truyền nhiệt cơ bản: dẫn nhiệt, đối lưu, bức xạ, hiện tượng truyền nhiệt tổng hợp và các loại thiết bị trao đổi nhiệt.

2.21. Vật liệu kỹ thuật đại cương: (2 tc)

- Điều kiện tiên quyết: Vật lý, Hoá đại cương

- Nội dung: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về khoa học vật liệu, mối quan hệ giữa khoa học và công nghệ vật liệu, các tính chất cơ bản của vật liệu (trọng tâm là cơ tính), các yếu tố ảnh hưởng đến các tính chất vật liệu như thành phần, cấu trúc (tinh thể và pha); các chuyển pha trong vật liệu, các vật liệu chính dùng trong kỹ thuật và đời sống; hiện tượng phá hủy vật liệu do môi trường và các phương pháp chính bảo vệ vật liệu, nguyên tắc lựa chọn vật liệu khi thiết kế.

2.22. Kỹ thuật điều khiển tự động: (4 tc)

- Điều kiện tiên quyết: Đại số, Giải tích

- Nội dung: Giới thiệu về nhiệm vụ của hệ thống điều khiển tự động, phương pháp thiết lập mô hình vật lý, mô hình toán, sơ đồ khối và hàm truyền của hệ điều khiển tự động tuyến tính. Phương pháp nghiên cứu động lực học hệ thống và các phương pháp khảo sát đánh giá chất lượng của hệ điều khiển tự động. Thiết lập và giải các bài toán điều khiển của một số mô hình thường gặp trong công nghiệp. Giới thiệu các phương pháp điều khiển phi tuyến.

2.23. Các phương pháp số trong cơ học: (2 tc)

- Điều kiện tiên quyết: Đại số, Giải tích

- Nội dung: Sai số trên máy tính; các khái niệm cơ bản của lý thuyết ma trận; các phương pháp giải hệ phương trình đại số tuyến tính; các phép phân tích ma trận; tìm trị riêng và vector riêng; các phương pháp giải hệ phương trình phi tuyến; các phương pháp giải phương trình vi phân thường; phương pháp lưới giải các bài toán biên.

2.24. Nguyên lý máy: (2 tc)

- Điều kiện tiên quyết: Cơ học kỹ thuật 1, 2

- Nội dung: Cấu trúc và xếp loại cơ cấu, phân tích động cơ học cơ cấu, phân tích lực cơ cấu, hiệu suất ma sát, chuyển động thực của máy, cơ cấu cam, cân bằng máy, cơ cấu bánh răng và hệ bánh răng phẳng, cơ cấu bánh răng không gian.

2.25. Cơ sở thiết kế máy: (3 tc)

- Điều kiện tiên quyết: Cơ học kỹ thuật, Sức bền vật liệu, Nguyên lý máy, Vẽ kỹ thuật, Vật liệu kỹ thuật đại cương.

- Nội dung: Các vấn đề cơ bản trong tính toán thiết kế chi tiết máy. Tải trọng, ứng suất, chỉ tiêu về khả năng làm việc, độ bền mỏi… Các chi tiết máy ghép và nối trục. Các bộ truyền thông dụng trong truyền động cơ khí: bộ truyền đai, xích, bánh răng, trục vít. Tính toán và thiết kế trục. Ổ trượt và ổ lăn. Khái quát về lý thuyết hư hỏng, độ tin cậy.

2.26. Lý thuyết đàn hồi: (2 tc)

- Điều kiện tiên quyết: Cơ học kỹ thuật 1, Sức bền vật liệu

- Nội dung: Các phương trình cơ bản của Lý thuyết Đàn hồi. Các phương pháp giải tổng quát. Bài toán phẳng trong hệ tọa độ Đề - các và tọa độ độc cực. Bài toán đối xứng trục, bài toán vật thể tiếp xúc.

2.27. Phương pháp phần tử hữu hạn: (2 tc)

- Điều kiện tiên quyết: Tĩnh học, Sức bền vật liệu, Lý thuyết đàn hồi

- Nội dung: Giới thiệu chung về phương pháp PTHH và một số phần mềm thương mại hiện có. PTHH trong bài toán kết cấu một chiều (kéo - nén). PTHH trong bài toán kết cấu 2D, Phần tử tam giác, tứ giác. PTHH trong tính toán kết cấu dầm và khung. PTHH trong bài toán uốn tấm (lý thuyết tấm Kirrchoff và Mindlin). PTHH trong tính toán vật liệu, kết cấu composite. PTHH trong bài toán dẫn nhiệt. PTHH trong tính toán động lực học kết cấu.

2.28. Dao động kỹ thuật: (2 tc)

- Điều kiện tiên quyết: Đại số, Giải tích, Cơ học kỹ thuật 1 – 2,

- Nội dung: Giới thiệu các phần tử của hệ dao động: phần tử quán tính – khối lượng, phần tử đàn hồi (lò xo), phần tử cản. Thiết lập phương trình vi phân dao động, phương pháp tuyến tính hóa – xét dao động nhỏ. Dao động của các hệ có tham số tập trung. Các nguyên nhân gây nên dao động. Khảo sát đáp ứng biên độ tần số. Tần số riêng các dạng dao động riêng. Biện pháp giảm dao động.

2.29. Kỹ thuật đo: (2 tc)

- Điều kiện tiên quyết: Kỹ thuật điện

- Nội dung: Cơ sở của kỹ thuật đo lường và các đặc trưng cơ bản của thiết bị đo. Nguyên lý hoạt động và phạm vi ứng dụng của các loại cảm biến nhiệt, cảm biến cơ, cảm biến quang, cảm biến từ, cảm biến hóa, cảm biến đo thành phần khí và cảm biến sinh học.

2.30. Các hệ thống cơ điện tử: (3 tc)

- Điều kiện tiên quyết: Kỹ thuật điều khiển tự động

- Nội dung: Giới thiệu khái quát về các hệ thống cơ điện tử, cấu trúc cơ bản của một hệ thống cơ điện tử: kết cấu cơ khí, hệ thống dẫn động, hệ thống điều khiển, thiết bị nghe nhìn, cảm biến, đo đạc. Phương pháp phân tích và tổng hợp một hệ thống cơ điện tử. Các thí dụ chọn lọc về hệ cơ điện tử.

Định nghĩa hệ thống Cơ điện tử; Các cảm biến và chuyển đổi thông dụng; Điều khiển chuyển động xét trên ý nghĩa Điện tử - Kỹ thuật số; Khảo sát một số ứng dụng cơ bản.

2.31. Các phương pháp thực nghiệm trong cơ học: (2 tc)

- Điều kiện tiên quyết: Sức bền vật liệu, Dao động kỹ thuật,…

- Nội dung: Giới thiệu về cảm biến đo các đại lượng cơ học, xử lý các tính hiện đo, xử lý số liệu đo, tính toán ứng suất chính… Lựa chọn các cảm biến thích hợp cho các mẫu cần đo. Tính toán ứng suất như mạch Uyt-ston (cần điện trở) để đo biến dạng. Các phương pháp xác định các đặc trưng cơ học và các hằng số của vật liệu. Các phương pháp xác định, kiểm tra khuyết tật, vết nứt. Các kỹ thuật đo động.

2.32. Các phương pháp chế tạo cơ khí: (4 tc)

- Điều kiện tiên quyết: Hình họa – Vẽ kỹ thuật, Kỹ thuật đo

- Nội dung: Các khái niệm cơ bản, chất lượng bề mặt gia công, độ chính xác gia công, chuẩn, lượng dư gia công, tính công nghệ trong kết cấu, chọn phôi và các phương pháp chế tạo phôi, các phương pháp gia công cắt gọt, phương pháp thiết kế quy trình công nghệ cơ khí, quy trình công nghệ chế tạo các chi tiết điển hình, quy trình công nghệ chế tạo bánh răng, công nghệ lắp ráp. Công nghệ CNC, các quy trình công nghệ gia công có trợ giúp của máy tính (CIM).

2.33. Đồ án ứng dụng tin học trong cơ học: (2 tc)

- Điều kiện tiên quyết: Các phương pháp số trong cơ học

- Nội dung: Cung cấp cho sinh viên phương pháp đặt vấn đề khi cần giải quyết các bài toán trong cơ học kỹ thuật; Phương pháp mô hình hóa xây dựng các phương trình toán cho vấn đề đặt ra; Triển khai các thuật toán, lập trình tính toán và mô phỏng số; Phân tích và nhận xét các kết quả tính toán.

2.34. Thực tập kỹ thuật: (2 tc)

Cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về các phương pháp gia công cơ khí. Đồng thời tạo điều kiện để sinh viên tiếp cận môi trường sản xuất công nghiệp. Qua đó, sinh viên sẽ tìm hiểu được các quy trình tổ chức sản xuất và gia công cơ khí; đồng thời học hỏi rèn luyện phong cách làm việc, biết ứng xử trong các mối quan hệ tại nhà máy, xưởng sản xuất.

2.35. Thực tập tốt nghiệp: (4 tc)

Thực tập nhằm tạo điều kiện để sinh viên tiếp cận, hội nhập với môi trường nghiên cứu, doanh nghiệp và sản xuất. Qua đó, sinh viên sẽ vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết các yêu cầu công việc trong thực tế; đồng thời học hỏi rèn luyện phong cách làm việc, biết ứng xử trong các mối quan hệ tại cơ quan.

2.36. Đồ án tốt nghiệp: 7 tc

Đồ án tốt nghiệp nhằm tổng hợp các kiến thức đã học từ các môn học đại cương, cơ sở ngành và chuyên ngành. Nội dung của đồ án tốt nghiệp thường là thiết kế thiết bị, máy móc hoặc dây truyền sản xuất, nghiên cứu ứng dụng, công nghệ mới, hoặc đề xuất các giải pháp kỹ thuật tốt hơn, hợp lý hơn, tính toán kiểm định các máy, công trình; mô hình hóa tính toán và mô phỏng các hệ thống bằng máy tính, khảo sát sự ảnh hưởng của các tham số trong hệ đến ứng xử của hệ thống, từ đó có thể lựa chọn được các thông số hợp lý cho hệ thống,…

IV. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ĐỂ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC CỤ THỂ

1. Hướng dẫn chung

Chương trình khung giáo dục đại học là quy định về cấu trúc, khối lượng và nội dung kiến thức tối thiểu cho từng ngành đào tạo ở trình độ đại học. Đây là căn cứ để các đại học, học viện và các trường đại học (sau đây gọi chung là trường đại học) xây dựng chương trình giáo dục cụ thể phù hợp với mục tiêu đào tạo và điều kiện cụ thể của trường, đồng thời là cơ sở giúp Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý chất lượng đào tạo tại các trường đại học trên phạm vi toàn quốc.

Chương trình khung này được sử dụng để thiết kế chương trình cho các hệ đào tạo đại học 5 năm hoặc 4,5 năm (đối với các hệ 4,5 năm thì nội dung và thời lượng các học phần bắt buộc vẫn giữ nguyên). Nội dung phần chuyên sâu đưa vào khối kiến thức tự chọn của các trường. Các học phần bắt buộc cũng có thể tăng khối lượng tùy theo đặc thù từng trường và chuyên ngành đào tạo cụ thể.

Các học phần tự chọn do các trường lựa chọn để đào tạo theo nhóm chuyên ngành cụ thể, có thể tham khảo theo danh mục các học phần ở bảng dưới theo từng nhóm chuyên ngành như dưới đây.

Các môn tự chọn đại cương

 

GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG TỰ CHỌN

1

Môi trường và con người

2

Pháp luật Việt Nam đại cương

3

Kinh tế và quản lý doanh nghiệp

4

An toàn lao động, Kỹ thuật an toàn và môi trường

5

Toán chuyên đề/Hàm biến phức và phép biến đổi tích phân

6

Xác suất thống kê

7

Quản trị học

8

Phát triển nhân sự và tổ chức

9

Phương pháp quy hoạch, phân tích đánh giá hệ thống sản xuất

1- Chuyên ngành: Động lực học và điều khiển, Cơ học máy

 

KIẾN THỨC CƠ SỞ & NGÀNH TỰ CHỌN

1

Động lực học hệ nhiều vật

2

Dao động kỹ thuật II (Dao động đàn hồi)

3

Dao động ngẫu nhiên

4

Các phương pháp số trong cơ học nâng cao

5

Phương pháp PTHH nâng cao

6

Động lực học máy

7

Cơ học giải tích

8

Động lực học roto và cân bằng máy

9

Động lực học công trình

10

Dao động phi tuyến

11

Mô hình hóa và nhận dạng hệ động lực

12

Nhận dạng hệ thống bằng thực nghiệm

13

Phương pháp thực nghiệm trong kỹ thuật dao động

14

Động lực học tính toán

15

Cơ sở các hệ động lực

16

Mô hình hóa và mô phỏng hệ cơ điện tử

17

Dao động và âm học

18

Cơ kết cấu 1, hệ phẳng

19

Cơ học phá hủy

20

Toán chuyên đề: Các phép tính ma trận, Bổ túc đại số và phương trình vi phân

21

Phương trình toán lý

22

Kỹ thuật rung

23

Máy nâng chuyển

24

Máy và dụng cụ cắt

25

Máy và truyền động thủy khí

26

Máy và truyền động điện

27

Kỹ thuật rôbốt/Rôbốt công nghiệp

28

Tin học ứng dụng trong cơ học

29

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

30

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

31

Ngôn ngữ lập trình C và C++

32

Thực tập mô phỏng cơ kỹ thuật

33

Ngôn ngữ và Kỹ thuật lập trình

34

Kỹ thuật điện tử

35

Kỹ thuật số, Kỹ thuật vi xử lý

36

Thí nghiệm cơ học

37

Lý thuyết điều khiển nâng cao

38

Tiếng Anh cho kỹ sư

2- Chuyên ngành: Cơ học vật rắn biến dạng, Cơ học vật liệu

 

KIẾN THỨC CƠ SỞ & NGÀNH TỰ CHỌN

1

Cơ học vật liệu polime và composite

2

Các phương pháp toán và pp số trong cơ học nâng cao

3

Ngôn ngữ và Kỹ thuật lập trình

4

Tin học ứng dụng trong cơ học

5

Sức bền vật liệu nâng cao

6

Lý thuyết đàn hồi nâng cao (Tấm và Vỏ)

7

Lý thuyết ổn định

8

Cơ học môi trường liên tục I & II

9

Cơ học môi trường liên tục phi tuyến

10

Dẻo và lưu biến/Vật liệu dẻo và đàn nhớt

11

Cơ học phá hủy

12

Cơ học kết cấu 1, 2, 3

13

Độ bền mỏi, Sức bền mỏi của vật liệu

14

Phương pháp PTHH nâng cao

15

Phương pháp phần tử biên

16

Cơ học môi trường rời

17

Các phương pháp thực nghiệm trong Cơ học

18

Lan truyền sóng

19

Phân tích ứng suất thực nghiệm

20

Cơ học đất, đá. Công trình nền móng

21

Công nghệ chất dẻo

22

Thiết kế khuôn

23

Công nghệ chế tạo sản phẩm chất dẻo

24

Máy và dụng cụ cắt

25

Thí nghiệm cơ học

26

Tiếng Anh cho kỹ sư

3- Chuyên ngành: Cơ học chất lỏng và kỹ thuật thủy khí

 

KIẾN THỨC CƠ SỞ & NGÀNH TỰ CHỌN

1

Động lực học chất lỏng và chất khí nâng cao

2

Lý thuyết cánh

3

Phương pháp phần tử biên (BEM)

4

Phương pháp phần tử hữu hạn nâng cao

5

Các phương pháp thực nghiệm trong cơ học

6

Các phương pháp số trong Cơ học nâng cao

7

Tin học ứng dụng (phần mềm ứng dụng)

8

Cơ học thủy khí tính toán

9

Truyền động và tự động khí nén

10

Máy khí nén

11

Công nghệ chế tạo máy thủy khí

12

Điều khiển tự động thủy khí

13

Bơm, quạt, cánh dẫn

14

Tuabin nước

15

Truyền động thủy động/Hệ dẫn động thủy lực

16

TĐ thủy lực thể tích

17

Hệ thống trạm bơm và trạm thủy điện

18

Máy và truyền động thủy khí

19

ĐA máy thể tích

20

Thí nghiệm cơ học

21

Cơ học lưu chất đặc biệt

22

Ứng dụng các phần mềm trong tính toán

23

Cơ học lưu chất đặc biệt

24

Tiếng Anh cho kỹ sư

2. Hướng dẫn về trình tự bố trí các học phần cho kế hoạch 10 học kỳ

TT

Tên học phần

TC

Học kỳ

1

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin

5

I

2

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

II

3

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

3

III

4

Ngoại ngữ cơ bản

6

I – III

5

Giáo dục thể chất – 5 đvht

 

I – IV

6

Giáo dục quốc phòng – an ninh – 165 tiết

 

I + III

7

Đại số

3

I

8

Giải tích 1

4

I

9

Giải tích 2

4

II

10

Vật lý 1

3

II

11

Vật lý 2

3

III

12

Hóa học đại cương

2

III

13

Tin học đại cương

3

I

14

Hình họa – Vẽ kỹ thuật

4

III – IV

15

Cơ học kỹ thuật 1

2

III

16

Cơ học kỹ thuật 2

3

IV

17

Sức bền vật liệu

3

IV – V

18

Cơ học chất lỏng và chất khí

3

IV

19

Kỹ thuật điện

2

IV

20

Kỹ thuật nhiệt

2

V

21

Vật liệu kỹ thuật đại cương

2

V

22

Kỹ thuật điều khiển tự động

4

VI – VII

23

Các phương pháp số trong cơ học

2

VI

24

Nguyên lý máy

2

V

25

Cơ sở thiết kế máy

3

VI

26

Lý thuyết đàn hồi

2

VI

27

Phương pháp phần tử hữu hạn

2

VII

28

Dao động kỹ thuật

2

VIII

29

Kỹ thuật đo

2

VIII

30

Các phương pháp thực nghiệm trong Cơ học

2

VIII

31

Các hệ thống cơ điện tử

3

IX

32

Các phương pháp chế tạo Cơ khí

4

IX

33

Đồ án ứng dụng tin học trong cơ học

2

IX

34

Thực tập kỹ thuật

2

IX

35

Thực tập tốt nghiệp

4

X

36

Đồ án tốt nghiệp

7

X

Trình tự bố trí các môn học ở đây có tính chất tham khảo. Với các trường theo học chế tín chỉ có thể bố trí lại cho phù hợp điều kiện riêng của mình nhưng phải đảm bảo các điều kiện tiên quyết, học trước và song hành của các môn học như đã ghi rõ trong phần giới thiệu từng môn học.

Giấy phép Thông Tin Điện Tử: Số 58/GP-STTTT - Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Tiếp Thị Việt Nam

Trụ sở: Số 32 đường số 7 KDC Hai Thành, P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân, TP.HCM - Email: hotro@edunet.com.vn

Loading...