Lưu ý: Trang web đang thử nghiệm nâng cấp, các thông tin chỉ mang tính tham khảo!
Giới Thiệu

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT NHIỆT

Trình độ đào tạo: ĐẠI HỌC

(Ban hành kèm theo Quyết định số 70/2007/QĐ-BGDĐT ngày 21 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

____________________

1 MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật nhiệt trình độ đại học nhằm trang bị cho sinh viên có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có sức khỏe, có kiến thức và kỹ năng thực hành đại cương, cơ sở và chuyên ngành Nhiệt - Lạnh và luôn được cập nhật về các lĩnh vực liên quan, có khả năng ứng dụng kiến thức được đào tạo vào các hoạt động sản xuất và đời sống, có khả năng được đào tạo thêm để công tác tại các trường đại học và các viện nghiên cứu chuyên ngành Nhiệt - Lạnh.

2 KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

2.1Khối lượng kiến thức tối thiểu và thời gian đào tạo theo thiết kế

Khối lượng kiến thức tối thiểu:260 đơn vị học trình (đvht)

Thời gian đào tạo: 5 năm

2.2Cấu trúc kiến thức của chương trình

(Tính theo số đơn vị học trình, đvht)

KHỐI KIẾN THỨC

Kiến thức

bắt buộc

Kiến thức các trường tự chọn

Tổng

Kiến thức giáo dục đại cương

68

12

80

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

111

69

180

- Kiến thức cơ sở ngành

59

 

 

- Kiến thức ngành

24

 

 

- Thực tập

13

 

 

- Đồ án tốt nghiệp

15

 

 

Tổng khối lượng

179

81

260

3 KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC BẮT BUỘC

3.1Danh mục các học phần bắt buộc

TT

TÊN NHÓM KIẾN THỨC

KHỐI LƯỢNG (đvht)

 

GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

68

1

Triết học Mác-Lênin

6

2

Kinh tế chính trị Mác-Lênin

5

3

Chủ nghĩa xã hội khoa học

4

4

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

4

5

Tư tưởng Hồ Chí Minh

3

6

Ngoại ngữ cơ bản

10

7

Giáo dục thể chất

5

8

Giáo dục quốc phòng

165 tiết

9

Đại số

4

10

Giải tích 1

6

11

Giải tích 2

5

12

Vật lý 1

4

13

Vật lý 2

3

14

Hoá học đại cương

3

15

Tin học đại cương

4

KIẾN THỨC CƠ SỞ NGÀNH

59

16

Kỹ thuật điện

4

17

Kỹ thuật điện tử

3

18

Cơ học lý thuyết

4

19

Cơ học chất lưu

4

20

Sức bền vật liệu

4

21

Nguyên lý máy

3

22

Chi tiết máy

3

23

Nhiệt động kỹ thuật

5

24

Truyền nhiệt

5

25

Đo lường nhiệt

3

26

Kỹ thuật cháy

3

27

Thiết bị trao đổi nhiệt

3

28

Cơ sở lý thuyết điều chỉnh tự động quá trình nhiệt

4

29

Dung sai lắp ghép

2

30

Đồ án chi tiết máy

2

31

Thiết bị điện

2

32

Vật liệu nhiệt-lạnh

2

33

Kỹ thuật môi trường và an toàn

3

KIẾN THỨC NGÀNH

24

34

Lò hơi và mạng nhiệt

4

35

Kỹ thuật sấy

3

36

Kỹ thuật lạnh

3

37

Điều hòa không khí

3

38

Bơm quạt máy nén

3

39

Tự động hóa quá trình  nhiệt - lạnh

3

40

Kinh tế năng lượng

2

41

Anh văn chuyên ngành

3

THỰC TẬP VÀ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

28

42

Thực tập

13

43

Đồ án tốt nghiệp

15

3.2 Mô tả nội dung các học phần bắt buộc

3.2.1Triết học Mác – Lênin (6 đvht)

Điều kiện tiên quyết: không

Nội dung ban hành tại Quyết định số 45/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 29/10/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình môn Triết học Mác-Lênin dùng cho các khối ngành khoa học xã hội, nhân văn, tự nhiên, kỹ thuật; Chương trình môn Kinh tế Chính trị Mác-Lênin dùng cho khối ngành Kinh tế-Quản trị kinh doanh; Chương trình môn Kinh tế Chính trị Mác-Lênin dùng cho các ngành không chuyên Kinh tế-Quản trị kinh doanh trong các trường đại học.

3.2.2Kinh tế chính trị Mác – Lênin (5 đvht)

Điều kiện tiên quyết: không

Nội dung ban hành tại Quyết định số 45/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 29/10/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình môn Triết học Mác-Lênin dùng cho các khối ngành khoa học xã hội, nhân văn, tự nhiên, kỹ thuật; Chương trình môn Kinh tế Chính trị Mác-Lênin dùng cho khối ngành Kinh tế-Quản trị kinh doanh; Chương trình môn Kinh tế Chính trị Mác-Lênin dùng cho các ngành không chuyên Kinh tế-Quản trị kinh doanh trong các trường đại học.

3.2.3Chủ nghĩa xã hội khoa học (4 đvht)

Điều kiện tiên quyết: không

Nội dung ban hành tại Quyết định số 34/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 31/7/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành đề cương môn học Chủ nghĩa xã hội khoa học trình độ đại học.

3.2.4Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (4 đvht)

Điều kiện tiên quyết: không

Nội dung ban hành tại Quyết định số 41/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 27/8/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Đề cương chi tiết học phần Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam trình độ đại học dùng cho các đại học, học viện và các trường đại học.

3.2.5Tư tưởng Hồ Chí Minh (3 đvht)

Điều kiện tiên quyết: không

Nội dung ban hành theo Quyết định số 35/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 31/7/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc banh hành Đề cương môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh trình độ đại học, cao đẳng.

3.2.6Ngoại ngữ cơ bản (10 đvht)

Điều kiện tiên quyết: Trình độ trung cấp (CT ngoại ngữ 7 năm phổ thông)

Cung cấp những kiến thức và kỹ năng cơ bản nhất về một ngoại ngữ làm nền tảng vững chắc giúp sinh viên có thể tiếp thu thuận lợi những bài học ở cấp độ cao hơn. Yêu cầu đạt được trình độ trung cấp (Intermediate Level) đối với những sinh viên đã tốt nghiệp chương trình ngoại ngữ 7 năm ở giáo dục phổ thông.

3.2.7Giáo dục thể chất (5 đvht)

Điều kiện tiên quyết: không

Nội dung ban hành tại Quyết định số 3244/GD-ĐT ngày 12/9/1995 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành tạm thời Bộ chương trình Giáo dục Đại học Đại cương (giai đoạn 1) dùng cho các trường Đại học và các trường Cao đẳng Sư phạm và Quyết định số 1262/GD-ĐT ngày 12/4/1997 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình Giáo dục thể chất giai đoạn II các trường đại học và cao đẳng (không chuyên thể dục thể thao).

3.2.8Giáo dục quốc phòng 165 tiết

Điều kiện tiên quyết: không

Nội dung ban hành tại Quyết định số 12/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 9/5/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình môn học Giáo dục quốc phòng cho các trường trung học phổ thông, trung học chuyên nghiệp, đại học và cao đẳng.

3.2.9Đại số (4 đvht)

Điều kiện tiên quyết: không

Tập hợp và ánh xạ; Cấu trúc đại số. Số phức. Đa thức. Phân thức hữu tỉ; Ma trận-Định thức. Hệ phương trình tuyến tính; Không gian vectơ. Không gian Euclid;  ánh xạ tuyến tính; Trị riêng và vectơ riêng. Dạng toàn phương.

3.2.10Giải tích 1 (6 đvht)

Điều kiện tiên quyết: không

Số thực và dãy số thực; Hàm số một biến số. Giới hạn và liên tục; Đạo hàm và vi phân. Các định lý về hàm số khả vi; Tích phân; Hàm số nhiều biến số; ứng dụng phép tính vi phân vào hình học.

3.2.11Giải tích 2 (5 đvht)

Điều kiện tiên quyết: Giải tích 1

Tích phân bội; Tích phân đường. Tích phân mặt; Phương trình vi phân; Chuỗi.

3.2.12Vật lý 1 (4 đvht)

Điều kiện tiên quyết: Giải tích 1

Cơ học chất điểm; Trường hấp dẫn Newton; Cơ học hệ chất điểm-cơ học vật rắn; Dao động và sóng cơ; Nhiệt học; Điện từ I; Điện từ II.

3.2.13Vật lý 2 (3 đvht)

Điều kiện tiên quyết: Giải tích 1

Trường và sóng điện từ; Sóng ánh sáng; Thuyết tương đối Einstein; Quang lượng tử; Cơ lượng tử; Nguyên tử-Phân tử; Vật liệu điện và từ; Vật liệu quang laser; Hạt nhân-Hạt cơ bản.

3.2.14Hoá học đại cương (3 đvht)

Điều kiện tiên quyết: không

Cấu tạo nguyên tử. Hệ thống tuần hoàn; Liên kết hóa học và cấu tạo phân tử; áp dụng nhiệt động học cho hóa học; Dung dịch. Dung dịch điện ly; Điện hóa học; động hóa học; Hoá học hiện tượng bề mặt Dung dịch keo; Các chất hóa học. Hóa học khí quyển.

3.2.15 Tin học đại cương (4 đvht)

Điều kiện tiên quyết: không

Vấn đề giải quyết bài toán bằng máy tính; Thể hiện dữ liệu trong máy tính; Tổng quát về lập trình bằng VB; Quy trình thiết kế trực quan giao diện; Các kiểu dữ liệu của VB; Các lệnh định nghĩa & khai báo dữ liệu; Biểu thức VB; Các lệnh thực thi VB; Định nghĩa và sử dụng thủ tục; Quản lý hệ thống file; Giao tiếp thiết bị I/O. Linh kiện phần mềm, truy xuất database; Vấn đề kiểm thử phần mềm....

3.2.16 Kỹ thuật điện (4 ®vht)

Điều kiện tiên quyết: Giải tích 2, Vật lý 2

Những khái niệm cơ bản về mạch điện. Dòng điện sin. Các phương pháp phân tích mạch điện. Mạch ba pha. Quá trình quá độ trong mạch điện. Khái niệm chung về máy điện. Máy biến áp. Động cơ không đồng bộ. Máy điện đồng bộ. Máy điện một chiều.   Điều khiển máy điện.

3.2.17 Kỹ thuật điện tử ((4 ®vht))

Điều kiện tiên quyết: Giải tích 2, Vật lý 2

Cấu kiện điện tử: Điốt bán dẫn, BJT, JFET và MOSFET, dụng cụ chỉnh lưu có điều khiển- SCR, IC thuật toán. Kỹ thuật tương tự: Khuếch đại, tạo dao động điều hoà, nguồn 1 chiều. Kỹ thuật xung số: Tạo tín hiệu vuông góc, tạo tín hiệu tam giác, cơ sở đại số logic và phần tử logic cơ bản, các phần tử logic tổ hợp thông dụng, biểu diễn hàm logic và tối thiểu hoá.

3.2.18 Cơ học lý thuyết (4 ®vht)

Điều kiện tiên quyết: Giải tích 2, Vật lý 1

Các khái niệm cơ bản và các định luật về tĩnh học vật rắn; Hệ lực phẳng; Hệ lực không gian; Động học chất điểm; Chuyển động cơ bản của vật rắn; Tổng hợp chuyển động điểm; Tổng hợp chuyển động vật; Các khái niệm và các định luật của động lực học; Các định lý tổng quất của động lực học; Nguyên lý Đalambe; Phương trình chuyển động của máy.

3.2.19 Cơ học chất lưu (4 đvht)

Điều kiện tiên quyết: Giải tích 2, Vật lý 1

Mở đầu; Tĩnh học chất lỏng; Động học chất lỏng; Động lực chất lỏng; Chuyển động một chiều của chất lỏng; Chuyển động một chiều của chất khí; Tính toán thủy lực đường ống; Tính lực cản, lực nâng, lớp biên; Cơ sở lý thuyết thứ nguyên, tương tự, mô hình hóa.

3.2.20 Sức bền vật liệu (4 đvht)

Điều kiện tiên quyết: Vật lý 1, Cơ học lý thuyết

Các khái niệm cơ bản; Lý thuyết về nội lực; Kéo nén đúng tâm; Trạng thái ứng suất; Lý thuyết bền; Đặc trưng hình học của mặt cắt ngang; Xoắn thanh thẳng mặt cắt ngang tròn; Uốn ngang phẳng những thanh thẳng; Thanh chịu lực phức tạp; Ứng suất thay đổi; Ổn định của thanh thẳng chịu nén đúng tâm; Tính chuyển vị của hệ thanh; Tính hệ siêu tĩnh bằng phương pháp lực; Tải trọng động; Ống dầy, vỏ mỏng.  

3.2.21 Nguyên lý máy (3 đvht)

Điều kiện tiên quyết: Cơ học lý thuyết, Sức bền vật liệu

Giới thiệu về môn học nguyên lý máy; Cấu trúc cơ cấu; Phân tích động học cơ cấu phẳng toàn khớp thấp; Phân tích lực cơ cấu phẳng; Cân bằng máy; Chuyển động thực và điều chỉnh tự động chuyển động của máy; Cơ cấu cam; Cơ cấu bánh răng phẳng; Cơ cấu bánh răng không gian; Hệ bánh răng.

3.2.22 Chi tiết máy (3 đvht)

Điều kiện tiên quyết: Cơ học lý thuyết, Sức bền vật liệu, Nguyên lý máy

Những vấn đề cơ bản về thiết kế chi tiết máy; Chi tiết máy ghép; Truyền động đại; Truyền động bánh răng; Truyền động trục vít; Truyền động xích; Trục; Ổ trượt; Ổ lăn; Khớp nối.

3.2.23 Nhiệt động kỹ thuật (5 đvht)

Điều kiện tiên quyết: Giải tích 2, Vật lý 1

Những khái niệm cơ bản; Nhiệt lượng và công; Định luật nhiệt động thứ nhất và các quá trình nhiệt động cơ bản của khí lý tưởng; Định luật nhiệt động thứ hai; Hơi nước; Không khí ẩm; Quá trình lưu động, tiết lưu của khí và hơi; Máy nén khí; Các chu trình chất khí; Chu trình thiết bị động lực hơi nước Rankine; Chu trình máy lạnh và bơm nhiệt; Phương trình vi phân nhiệt động; Nhiệt động hóa học.

3.2.24 Truyền nhiệt (5 đvht)

Điều kiện tiên quyết: Giải tích 2, Vật lý 1

Nhập môn; Các khái niệm và phương trình cơ bản về dẫn nhiệt; Dẫn nhiệt ổn định; Dẫn nhiệt không ổn định; Một số vấn đề cơ bản về trao đổi nhiệt đối lưu; Các quá trình trao đổi nhiệt đối lưu; Tỏa nhiệt đối lưu khi có biến đổi pha; Lý thuyết cơ sở về bức xạ nhiệt; Trao đổi nhiệt bằng bức xạ; Trao đổi nhiệt, trao đổi chất hỗn hợp; Truyền nhiệt và thiết bị trao đổi nhiệt.

3.2.25 Đo lường nhiệt (3 đvht)

Điều kiện tiên quyết:Vật lý 1

Một số khái niệm cơ bản về đo lường; Đo nhiệt độ; Đo áp suất; Đo lưu lượng; Đo mức chất lỏng; Phân tích thành phần hỗn hợp; Đo độ ẩm.

3.2.26 Cơ sở kỹ thuật cháy (3 đvht)

Điều kiện tiên quyết: Nhiệt động kỹ thuật, Truyền nhiệt, Cơ học chất lưu

Nhiên liệu và sản phẩm cháy của nhiên liệu; Nhiệt động học quá trình cháy; Các quá trình vật lý cơ bản xảy ra trong quá trình cháy; Cơ sở nhiệt động hóa học; Quá trình bốc cháy nhiên liệu; Khí động học quá trình cháy; Thiết bị đốt nhiên liệu khí; Đốt nhiên liệu lỏng; Cháy nhiên liệu rắn; Các giải pháp giảm ô nhiễm khi đốt nhiên liệu.

3.2.27 Thiết bị trao đổi nhiệt ((3 đvht)

Điều kiện tiên quyết: Truyền nhiệt, Cơ học chất lưu

Thiết bị trao đổi nhiệt chỉ do truyền nhiệt; Thiết bị trao đổi nhiệt – Trao đổi chất; Thiết bị trao đổi nhiệt kiểu ống nhiệt; Thiết bị trao đổi nhiệt dùng năng lượng mặt trời; Tính sức bền thiết bị trao đổi nhiệt.

3.2.28 Cơ sở lý thuyết điều chỉnh tự động quá trình nhiệt (4 đvht)

Điều kiện tiên quyết: Giải tích 2

Mở đầu; Cơ sở phân tích hệ thống điều khiển tự động; Các khâu và sơ đồ cấu trúc hệ thống; Đối tượng điều khiển và các luật điều chỉnh cơ bản; Tính chất ổn định của hệ tuyến tính; Chất lượng điều chỉnh; Tổng hợp hệ thống điều khiển tự động; Điều khiển bền vững.

3.2.29 Dung sai lắp ghép (2 đvht)

Điều kiện tiên quyết:Cơ học lý thuyết

Những khái niệm cơ bản về dung sai và lắp ghép; Sai số gia công các thông số hình học chi tiết máy; Sai số hình dạng và vị trí tương quan của các chi tiết máy; Tiêu chuẩn về dung sai kích thước chi tiết và quy định về lắp ghép; Dung sai lắp ghép ren và truyền động bánh răng; Chuỗi kích thước và ghi kích thước cho bản vẽ chi tiết máy; Cấu tạo và cách sử dụng một số dụng cụ đo thông dụng.

3.2.30 Đồ án chi tiết máy (2 đvht)

Điều kiện tiên quyết: Chi tiết máy

Thực hiện đồ án thiết kế theo đề bài cụ thể do khoa và giảng viên hướng dẫn.

3.2.31Thiết bị điện (4 đvht)

Điều kiện tiên quyết: Kỹ thuật điện

Cơ sở lý thuyết khí cụ điện; Khí cụ điện hạ áp; Khí cụ điện cao áp; Máy biến áp điện lực; Máy điện không đồng bộ; Máy điện đồng bộ; Máy điện một chiều; Tính toán lựa chọn và sử dụng thiết bị điện; An toàn điện.

3.2.32Vật liệu Nhiệt - lạnh (2 đvht)

Điều kiện tiên quyết: Nhiệt động kỹ thuật, Truyền nhiệt, Kỹ thuật sấy, Kỹ thuật lạnh

Vật liệu chịu lửa; Vật liệu cách nhiệt; Vữa và bê tông chịu lửa; Vật liệu kim loại; Vật liệu chế tạo máy và thiết bị; Vật liệu cách nhiệt lạnh; Vật liệu hút ẩm; Dầu bôi trơn; Vật liệu Compozit.

3.2.33Kỹ thuật môi trường và an toàn (3 đvht)

Điều kiện tiên quyết: Truyền nhiệt, Vật liệu Nhiệt-Lạnh, Kỹ thuật cháy.

 Các khái niệm cơ bản; Kỹ thuật bảo vệ môi trường không khí; Kỹ thuật bảo vệ môi trường nước; Kỹ thuật bảo vệ môi trường đất; Kỹ thuật xử lý rác thải; Kỹ thuật an toàn đối với các thiết bị áp lực; Kỹ thuật an toàn điện.

3.2.34Lò hơi và mạng nhiệt (4 đvht)

Điều kiện tiên quyết: Nhiệt động kỹ thuật, Truyền nhiệt, Kỹ thuật cháy

Lò hơi và cân bằng nhiệt của lò; Buồng lửa và quá trình cháy trong buồng lửa; Các bề mặt truyền nhiệt của lò hơi; Tính nhiệt và tính sức bền thiết bị lò hơi; Chế độ nước và hơi của lò; Hệ thống trang, thiết bị phụ của lò hơi; Hệ thống cung cấp nhiệt; Tính toán thủy lực mạng nhiệt; Chế độ thủy lực của mạng nhiệt; Trang thiết bị của mạng nhiệt.

3.2.35Kỹ thuật sấy (3 đvht)

Điều kiện tiên quyết: Nhiệt động kỹ thuật, Truyền nhiệt

Vật liệu ẩm; Tác nhân sấy; Sự truyền nhiệt và truyền chất trong quá trình sấy; Động học quá trình sấy; Các phương pháp xác định thời gian sấy; Cơ sở thiết kế hệ thống sấy; Tính toán nhiệt thiết bị sấy.

3.2.36Kỹ thuật lạnh (3 đvht)

Điều kiện tiên quyết: Nhiệt động kỹ thuật, Truyền nhiệt, Cơ học chất lưu, Kỹ thuật điện

Mở đầu; các phương pháp làm lạnh; Moi chất và chất tải lạnh; Máy nén của máy lạnh; Chu trình máy nén hơi một cấp; Chu trình máy lạnh hai và nhiều cấp; Thiết bị ngưng tụ của hệ thống lạnh; Thiết bị bốc hơi của hệ thống lạnh; Van tiết lưu và các thiết bị phụ; Máy lạnh hấp thụ, máy lạnh không khí và máy lạnh Ejecto.

3.2.37Kỹ thuật điều hòa không khí (3 đvht)

Điều kiện tiên quyết: Các môn cơ sở ngành và Kỹ thuật lạnh

Một số vấn đề chung về kỹ thuật điều hòa không khí; Phân loại hệ thống điều hòa không khí; Máy lạnh có máy nén hơi; Không khí ẩm và các quá trình nhiệt động cơ bản của không khí ẩm trong kỹ thuật điều hòa không khí; Các thiết bị trao đổi nhiệt giữa nước và không khí; Tính toán phụ tải của không gian cần điều hòa không khí; Một số vấn đề cơ bản về cơ học chất lưu; Thiết kế đường ống dẫn không khí; Thiết kế đường ống dẫn nước; Phân phối không khí.

3.2.38Bơm quạt máy nén(3 đvht)

Điều kiện tiên quyết: Nhiệt động kỹ thuật, Truyền nhiệt, Cơ học chất lưu, Kỹ thuật điện

Nguyên lý hoạt động của bơm, quạt, máy nén; Bơm và ứng dụng; Quạt gió; Máy nén.

3.2.39Tự động hóa quá trình nhiệt-lạnh (3 đvht)

Điều kiện tiên quyết: Cơ sở lý thuyết điều chỉnh quá trình nhiệt

Mở đầu; Các thông số đặc trưng của quá trình nhiệt - lạnh; Cơ cấu chấp hành; Bộ điều khiển; Tính toán thiết kế hệ thống điều khiển tự động; Hệ tự động hóa và điều khiển tích hợp.

3.2.40Kinh tế năng lượng (2 đvht)

Điều kiện tiên quyết: không

Các khái niệm cơ bản; năng lượng và tăng trưởng kinh tế; Doanh nghiệp năng lượng và môi trường hoạt động của doanh nghiệp; Các vấn đề về giá năng lượng; Các vấn đề về tài chính trong doanh nghiệp năng lượng; Những vấn đề cơ bản về đầu tư và phân tích đánh giá các dự án đầu tư trong ngành năng lượng.

3.2.41Anh văn chuyên ngành (3 đvht)

Điều kiện tiên quyết: Ngoại ngữ (Anh văn) cơ bản

Overview; Heat engineering fundamentals; Refrigeration systems; Equipment; Control and measurement; Drying technology; Solar energy.

4. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ĐỂ THIẾT KẾ CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Chương trình khung giáo dục đại học là những quy định của nhà nước về cấu trúc, khối lượng và nội dung kiến thức tối thiểu cho từng ngành đào tạo ở trình độ đào tạo. Đây là cơ sở để các đại học, các trường đại học và các học viện xây dựng chương trình đào tạo cụ thể phù hợp với mục tiêu đào tạo và điều kiện cụ thể, đồng thời là cơ sở giúp Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý chất lượng đào tạo tại tất cả các cơ sở giáo dục đại học trên phạm vi toàn quốc.

Chương trình khung này được sử dụng để thiết kế chương trình cho các hệ đào tạo đại học 5 năm hoặc 4,5 năm (đối với các hệ 4,5 năm thì nội dung và thời lượng các học phần bắt buộc vẫn giữ nguyên). Số học trình còn lại (1(2 đvht) phần giáo dục đại cương và 69 đvht phần giáo dục chuyên ngành) do các trường tự bổ sung và xây dựng chương trình đào tạo hoàn chỉnh cho từng ngành và chuyên ngành đào tạo cụ thể của trường mình.

Học phần kiến thức bắt buộc nào mà các trường cần tăng thêm thời lượng hoặc bổ sung nội dung thì đưa ngay vào các chi tiết của học phần đó mà không cần tách riêng phần bắt buộc và phần bổ sung.

Giấy phép Thông Tin Điện Tử: Số 58/GP-STTTT - Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Tiếp Thị Việt Nam

Trụ sở: Số 32 đường số 7 KDC Hai Thành, P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân, TP.HCM - Email: hotro@edunet.com.vn

Loading...