Giới Thiệu

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH CÔNG NGHỆ RAU HOA QUẢ VÀ CẢNH QUAN

Trình độ đào tạo: ĐẠI HỌC

(Ban hành theo thông tư số:  09/2011/TT-BGDĐT, ngày  24 tháng 02  năm 2011  của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

____________________

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung

Đào tạo cán bộ kỹ thuật trình độ đại học, có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và  sức khoẻ tốt; có kiến thức, kỹ năng, thái độ nghề nghiệp cần thiết để tổ chức sản xuất, nghiên cứu và chuyển giao kỹ thuật trong lĩnh vực công nghệ rau hoa quả  và cảnh quan.

1.2. Mục tiêu cụ thể

Có kiến thức chọn tạo và nhân giống, kỹ thuật canh tác, kỹ thuật sau thu hoạch, có hiểu biết về quản lý sản xuất, kinh doanh  các loại sản phẩm rau hoa quả. 

Có khả năng nghiên cứu, tổ chức sản  xuất quản lý  và  chuyển giao kỹ thuật.

Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể làm việc độc lập tại các cơ sở nghiên cứu, đào tạo, sản xuất và kinh doanh trong lĩnh vực rau hoa quả.

II. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

    2.1. Khối lượng kiến thức tối thiểu và thời gian đào tạo

Chương trình đào tạo có khối lượng tối thiểu 120 TC, chưa kể phần nội dung về Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng.

Thời gian đào tạo:  4 năm.

   2.2. Cấu trúc kiến thức của chương trình đào tạo                                                   

 

Nhóm kiến thức

Số

TC

   a)                                                            

Kiến thức giáo dục đại cương tối thiểu

(chưa kể phần nội dung về Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng)

48

   b)

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp tối thiểu

Trong đó tối thiểu:

72

 

- Kiến thức cơ sở ngành

18

 

- Kiến thức ngành (kể cả kiến thức chuyên ngành)

35

 

- Kiến thức bổ trợ

6

 

- Thực tập nghề nghiệp

3

 

- Khoá luận tốt nghiệp

10

 

Cộng

120

 

III. KHỐI KIẾN THỨC BẮT BUỘC

3.1. Danh mục các học phần bắt buộc

3.1.1  Kiến thức giáo dục đại cương         

TT

Tên học phần

Số TC

I.

Lý luận chính trị

10

1

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin

5

2

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

3

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

3

II

Giáo dục thể chất

3

III

Giáo dục quốc phòng

165 tiết

IV

Ngoại ngữ, Tin học, Khoa học tự nhiên, Công nghệ và Môi trường

25

1

Ngoại ngữ                                                         

7

2

Hoá học                                                            

3

3

Hoá phân tích                                              

3

4

Sinh học đại cương                                                 

2

5

Sinh học phân tử

2

6

Toán cao cấp                                                

3

7

Xác suất - Thống kê                                    

3

8

Tin học đại cương                                       

2

 

Cộng (không kể II và III)                       

35

 

3.1.2  Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp                                               

TT

Tên học phần

Số TC

I

Kiến thức cơ sở ngành                                          

16

1

Hoá sinh đại cương                                     

2

2

Thực vật học            

2

3

Sinh lý thực vật                                           

3

4

Di truyền thực vật                                       

2

5

Vi sinh vật đại cương

2

6

Thổ nhưỡng I

2

7

Bệnh cây đại cương

2

8

Côn trùng nông nghiệp

2

II

Kiến thức ngành                                         

17

1

Nhập môn công nghệ RHQ

2

2

Kỹ thuật trồng rau

2

3

Kỹ thuật trồng hoa & cây cảnh

2

4

Kỹ thuật trồng cây ăn quả

2

5

Giá thể và dinh dưỡng cây trồng

2

6

Chọn và tạo giống RHQ

2

7

Quản lý dịch hại RHQ

2

8

Kỹ thuật nhân giống RHQ & quản lý vườn ươm

2

9

Kỹ thuật sau thu hoạch RHQ

2

 

Tổng cộng

33

3.2. Mô tả nội dung các học phần  bắt buộc

1. Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin  (5 TC)          

Nội dung ban hành kèm theo Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT, ngày 18/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình các môn Lý luận chính trị trình độ đại học, cao đẳng dùng cho sinh viên khối không chuyên ngành Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Điều kiện tiên quyết: Không

2. Tư tưởng Hồ Chí Minh (2 TC)

Nội dung ban hành kèm theo Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT, ngày 18/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình các môn Lý luận chính trị trình độ đại học, cao đẳng dùng cho sinh viên khối không chuyên ngành Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

 Điều kiện tiên quyết: Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lê Nin

3. Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (3 TC)

Nội dung ban hành kèm theo Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT, ngày 18/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình các môn Lý luận chính trị trình độ đại học, cao đẳng dùng cho sinh viên khối không chuyên ngành Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.