Lưu ý: Trang web đang thử nghiệm nâng cấp, các thông tin chỉ mang tính tham khảo!
Giới Thiệu

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH HỘI HỌA

Trình độ đào tạo: ĐẠI HỌC

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 19/2008/QĐ-BGDĐT  ngày 18 tháng 4  năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

-----------------------------

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

1.1. Mục tiêu chung:

Chương trình khung giáo dục đại học ngành Hội hoạ trình độ đại học nhằm đào tạo cử nhân mỹ thuật ngành Hội họa có trình độ và khả năng sáng tạo các tác phẩm mỹ thuật và phục vụ các hoạt động mỹ thuật khác của xã hội. Sinh viên tốt nghiệp được học bổ sung chương trình quy định về kiến thức sư phạm, đủ điều kiện để giảng dạy tại các cơ sở đào tạo về mỹ thuật.

1.2. Mục tiêu cụ thể: Sau khi tốt nghiệp, cử nhân ngành Hội họa phải đạt được các yêu cầu sau:

1.2.1. Phẩm chất đạo đức:

Có lập trường tư tưởng vững vàng, có đạo đức và nếp sống lành mạnh, say mê nghề nghiệp. Nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, đặc biệt trên lĩnh vực Văn hóa nghệ thuật.

1.2.2. Kiến thức:

Nắm vững những kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn, những kiến thức cơ bản của ngành Hội họa cũng như những kiến thức khoa học đại cương khác.

1.2.3. Kỹ năng:

Có kỹ năng sáng tạo tác phẩm mỹ thuật với các chất liệu chủ yếu: sơn dầu, lụa và sơn mài; tổ chức được các lớp bồi dưỡng và phục vụ các hoạt động khác về Mỹ thuật.

2. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:

2.1. Khối lượng kiến thức tối thiểu và thời gian đào tạo theo thiết kế:

- Khối lượng kiến thức tối thiểu: 255 đơn vị học trình (đvht), chưa kể phần nội dung Giáo dục Thể chất (5 đvht) và Giáo dục quốc phòng - an ninh (165 tiết).

 - Thời gian đào tạo : 5 năm

2.2. Cấu trúc kiến thức của chương trình đào tạo: ( đvht)

2.2.1

Kiến thức giáo dục đại cương tối thiểu

(Chưa kể phần nội dung Giáo dục Thể chất và Giáo dục quốc phòng - an ninh)

 75

2.2.2

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp tối thiểu

180

 

Kiến thức cơ sở của ngành.

  19

Kiến thức ngành (bao gồm cả kiến thức chuyên ngành)

126

Thực tập nghề nghiệp.

  20

Khoá luận (hoặc thi) tốt nghiệp.

  15

3. KHỐI KIẾN THỨC BẮT BUỘC:

3.1. Danh mục các học phần bắt buộc:

3.1.1. Kiến thức giáo dục đại cương: (66 đvht*)

 1

Triết học Mác - Lênin

6

2

Kinh tế Chính trị Mác - Lênin

5

3

Chủ nghĩa Xã hội khoa học

4

4

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

4

5

Tư tưởng Hồ Chí Minh

3

6

Lịch sử Triết học phương Đông

3

7

Lịch sử Triết học phương Tây