Lưu ý: Trang web đang thử nghiệm nâng cấp, các thông tin chỉ mang tính tham khảo!
Giới Thiệu

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH HUẤN LUYỆN MÚA

Trình độ đào tạo: Đại học

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 19/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

-------------------------------------------

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO :

1.1. Mục tiêu chung :

Chương trình khung giáo dục đại học ngành Huấn luyện Múa trình độ đại học nhằm đào tạo cử nhân ngành Huấn luyện Múa đáp ứng nhu cầu huấn luyện diễn viên múa chuyên nghiệp phục vụ sự nghiệp phát triển của nền nghệ thuật múa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

1.2. Mục tiêu cụ thể: Sau khi tốt nghiệp, cử nhân ngành Huấn luyện Múa phải đạt được các yêu cầu sau :

1.2.1. Phẩm chất đạo đức:

  Có lập trường tư tưởng vững vàng, có đạo đức và nếp sống lành mạnh, say mê nghề nghiệp. Nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, đặc biệt trên lĩnh vực Văn hóa nghệ thuật.

1.2.2. Kiến thức :

Nắm vững những kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn, nắm vững hệ thống kiến thức về phương pháp Huấn luyện Múa cho học sinh, diễn viên trong các trường và các cơ sở hoạt động nghệ thuật múa.

1.2.3. Kỹ năng:

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có khả năng trực tiếp tổ chức giảng dạy các môn: Kỹ thuật Múa dân gian dân tộc Việt Nam, Múa cổ điển châu Âu nhằm đào tạo diễn viên múa chuyên nghiệp có trình độ trung cấp, cao đẳng đáp ứng yêu cầu của các hình thức và các đối tượng đào tạo.

2. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO :

2.1. Khối lượng kiến thức tối thiểu và thời gian đào tạo theo thiết kế:

- Khối lượng kiến thức tối thiểu : 214 (đvht) chưa kể phần nội dung Giáo dục Thể chất (5 đvht) và Giáo dục quốc phòng - an ninh (165 tiết)

- Thời gian đào tạo: 4 năm

2.2. Cấu trúc kiến thức của chương trình đào tạo (đvht)

2.2.1.

Kiến thức giáo dục đại cương tối thiểu

(Chưa kể phần nội dung Giáo dục Thể chất và Giáo dục quốc phòng - an ninh)

75

2.2.2.

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp tối thiểu

139

 

 

Kiến thức cơ sở của ngành           

  33

Kiến thức ngành                                                      

  90

Thực tập nghề nghiệp                                                      

  6

Khóa luận (hoặc thi) tốt nghiệp               

10

3. KHỐI KIẾN THỨC BẮT BUỘC :

3.1. Danh mục các học phần bắt buộc :  

3.1.1. Kiến thức giáo dục đại cương (61 đvht*  )

1

Triết học Mác - Lênin

6

2

Kinh tế Chính trị Mác - Lênin

5

3

Chủ nghĩa xã hội khoa học

4

4

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

4

5

Tư tưởng Hồ Chí Minh

3

6

Ngoại ngữ (tiếng Anh)

      10

7

Cơ sở văn hóa Việt Nam

4

8

Đường lối Văn hóa - Văn nghệ của Đảng

2

9

Tin học đại cương

3

10

Tâm lý học nghệ thuật

4

11

Mỹ học đại cương

3

12

Lịch sử nghệ thuật tạo hình Việt Nam

3

13

Lịch sử nghệ thuật tạo hình thế giới

4

14

Lịch sử Âm nhạc Việt Nam

3

15

Lịch sử Âm nhạc thế giới

3

16

Giáo dục Thể chất

5

17

Giáo dục quốc phòng - an ninh

  165 tiết

* Chưa tính các học phần 16 và 17.

3.1.2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp (119 đvht)

- Kiến thức cơ sở của ngành (33 đvht)

1

 Phân tích tác phẩm Âm nhạc

6

2

 Lịch sử Múa Việt Nam

2

3

 Lịch sử Múa thế giới

4

4

 Múa tính cách châu Âu

6

5

 Kỹ thuật Múa đôi trong Múa cổ điển châu Âu

3

6

 Múa di sản Sân khấu truyền thống Việt Nam

6

7

 Giáo dục học

3

8

 Giải phẫu học

3

- Kiến thức ngành (70 đvht)

1

 Phương pháp Huấn luyện Múa cổ điển châu Âu 1

3

2

 Phương pháp Huấn luyện Múa cổ điển châu Âu 2

3

3

 Phương pháp Huấn luyện Múa cổ điển châu Âu 3

4

4

 Phương pháp Huấn luyện Múa cổ điển châu Âu 4

6

5

 Phương pháp Huấn luyện Múa cổ điển châu Âu 5

6

6

 Phương pháp Huấn luyện Múa cổ điển châu Âu 6

5

7

 Phương pháp Huấn luyện Múa cổ điển châu Âu 7

5

8

 Phương pháp Huấn luyện Múa cổ điển châu Âu 8

3

9

 Phương pháp Huấn luyện Múa Dân gian dân tộc 1

4

10

 Phương pháp Huấn luyện Múa Dân gian dân tộc 2

4

11

 Phương pháp Huấn luyện Múa Dân gian dân tộc 3

4

12

 Phương pháp Huấn luyện Múa Dân gian dân tộc 4

5

13

 Phương pháp Huấn luyện Múa Dân gian dân tộc 5

5

14

 Phương pháp Huấn luyện Múa Dân gian dân tộc 6

5

15

 Phương pháp Huấn luyện Múa Dân gian dân tộc 7

6

16

 Phương pháp Huấn luyện Múa Dân gian dân tộc 8

2

- Thực tập nghề nghiệp : 6 đvht

- Khóa luận (hoặc thi tốt nghiệp) : 10đvht

3.2. Mô tả nội dung các học phần bắt buộc :

1. Triết học Mác - Lênin (6 đvht)

   Nội dung ban hành tại Quyết định số 45/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 29 tháng 10 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình môn Triết học Mác - Lênin dùng cho các khối ngành Khoa học xã hội, Nhân văn, Tự nhiên, Kỹ thuật; Chương trình môn Kinh tế Chính trị Mác - Lênin dùng cho khối ngành Kinh tế - Quản trị kinh doanh; Chương trình môn Kinh tế Chính trị Mác - Lênin dùng cho các ngành không chuyên Kinh tế - Quản trị kinh doanh trong các trường đại học.

2. Kinh tế Chính trị Mác - Lênin (5 đvht)

Nội dung ban hành tại Quyết định số 45/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 29 tháng 10 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình môn Triết học Mác - Lênin dùng cho các khối ngành Khoa học xã hội, Nhân văn, Tự nhiên, Kỹ thuật; Chương trình môn Kinh tế Chính trị Mác - Lênin dùng cho khối ngành Kinh tế - Quản trị kinh doanh; Chương trình môn Kinh tế Chính trị Mác - Lênin dùng cho các ngành không chuyên Kinh tế - Quản trị kinh doanh trong các trường đại học.

3. Chủ nghĩa Xã hội khoa học (4 đvht)

Nội dung ban hành tại Quyết định số 34/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 31 tháng 7 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Đề cương môn học Chủ nghĩa xã hội khoa học trình độ Đại học.

4. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (4 đvht)

Nội dung ban hành tại Quyết định số 41/2003/QĐ-BGD&ĐT, ngày 27 tháng 8 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Đề cương chi tiết học phần Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam trình độ đại học dùng cho các đại học, học viện và các trường đại học.

 5. Tư tưởng Hồ Chí Minh (3 đvht)

Nội dung ban hành tại Quyết định số 35/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 31 tháng 7 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Đề cương môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh trình độ Đại học, Cao đẳng.

6. Ngoại ngữ (Tiếng Anh) (10 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Không.

- Nội dung: Trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản nhất về tiếng Anh làm nền tảng vững chắc giúp sinh viên có thể tiếp thu dẽ dàng những bài học ở cấp độ cao hơn. Yêu cầu đạt trình độ trung cấp (Intermediate Level) đối với những sinh viên đã hoàn thành chương trình ngoại ngữ 7 năm ở bậc Trung học phổ thông.

7. Cơ sở văn hóa Việt Nam (4 đvht)

 - Điều kiện tiên quyết: Không

- Nội dung: Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về Văn hóa học và văn hóa Việt Nam trong tiến trình phát triển của văn hóa Việt Nam qua các giai đoạn lịch sử. Trình bày biểu hiện của văn hóa Việt Nam thông qua các thành tố văn hóa: văn hóa nhận thức, văn hóa tổ chức đời sống cá nhân, văn hóa tổ chức đời sống cộng đồng, văn hóa ứng xử với môi trường tự nhiên, văn hóa ứng xử với môi trường xã hội của tộc người Việt giữ vai trò chủ thể và xác định rõ những đặc điểm của vùng văn hóa ở Việt Nam.

8. Đường lối Văn hóa - Văn nghệ của Đảng (2 đvht)

- Điều kiện tiên quyết : Tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Nội dung:

+ Những quan điểm và nội dung cơ bản của Chủ nghĩa Mác- Lênin về văn hóa.

+ Vai trò của văn hóa trong sự nghiệp cách mạng của giai cấp công nhân.

 + Quá trình hình thành, phát triển và hoàn thiện những nội dung cơ bản trong Đường lối Văn hóa của Đảng Cộng sản Việt Nam: phân tích những nội dung có liên quan trong các văn kiện của Đảng (chú ý đến bối cảnh lịch sử, xã hội từng thời kỳ, từng giai đoạn).

+ Vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam trong lãnh đạo văn hóa.

+ Những thành tựu lớn về xây dựng văn hóa từ trước tới nay.

+ Những khó khăn, tồn tại cần khắc phục.

+ Phương hướng cụ thể cho việc xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

9. Tin học đại cương (3 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Không.

- Nội dung: Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về tin học bao gồm: một số khái niệm về tin học và máy tính; sử dụng hệ điều hành MS DOS và Windows; soạn thảo văn bản trên máy tính; sử dụng bảng tính EXCEL; khai thác các dịch vụ cơ bản của mạng toàn cầu INTERNET. Ngoài ra, giúp sinh viên hình thành và phát triển các kỹ năng sử dụng máy vi tính và các phần mềm thông dụng.

10. Tâm lý học nghệ thuật (4 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Không.

- Nội dung: Trang bị cho sinh viên những kiến thức về hoạt động tâm lý nói chung và tâm lý trong hoạt động nghệ thuật nói riêng. Trên cơ sở nhận thức nội dung học phần như một khoa học về tâm lý con người, sinh viên nghệ thuật sẽ có tư duy sáng tạo trong hoạt động nghệ thuật. Nội dung học phần gồm: hoạt động giao tiếp nhân cách; hoạt động nhận thức; các thuộc tính tâm lý của nhân cách; tâm lý học nghệ thuật.

11. Mỹ học đại cương (3 đvht)

- Điền kiện tiên quyết: Không.

- Nội dung: Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản, hiện đại, hệ thống và tương đối toàn diện về Mỹ học nhằm tạo cho người học có ý thức, khả năng cảm thụ, đánh giá và sáng tạo cái đẹp cho cuộc sống, cho bản thân và cho nghệ thuật.

12. Lịch sử nghệ thuật tạo hình Việt Nam (3 đvht)

 - Điều kiện tiên quyết : Không.

 - Nội dung: Trang bị cho sinh viên những kiến thức về quá trình hình thành và phát triển nghệ thuật tạo hình Việt Nam trong các giai đoạn lịch sử và mối quan hệ giữa nghệ thuật tạo hình với sân khấu - điện ảnh, gồm:

+ Nghệ thuật tạo hình trước năm 1945.

+ Nghệ thuật tạo hình Việt Nam trong thời gian kháng chiến chống Pháp và từ năm 1945 - 1975.

+ Nghệ thuật tạo hình Việt Nam từ năm 1975 đến nay.

13. Lịch sử  Nghệ thuật tạo hình thế giới (4 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Không.

- Nội dung: Trang bị cho sinh viên kiến thức về quá trình phát triển của lịch sử tạo hình thế giới thông qua sự phát triển tác phẩm của các danh họa, các trường phái hội hoạ tiêu biểu như:: nghệ thuật tạo hình thời Cổ đại, thời Phục hưng, nghệ thuật tạo hình Thế kỷ XVIII và XIX, nghệ thuật tạo hình phương Đông (Ấn Độ, Nhật Bản, Trung Hoa), nghệ thuật tạo hình Hy Lạp - La Mã...

14. Lịch sử Âm nhạc Việt Nam (3 đvht)

- Điều kiện tiên quyết : Không.

- Nội dung: Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về Âm nhạc Việt Nam qua các thời đại Hùng Vương cho đến nay. Sinh viên cần nắm được những đặc điểm cơ bản trong các thể loại bài bản cổ cũng như tác phẩm mới, phương thức tổ chức dàn nhạc, hòa tấu các nhạc cụ qua các thời kỳ.

15. Lịch sử Âm nhạc thế giới (3 đvht)

 - Điều kiện tiên quyết: Không.

 - Nội dung: Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về quá trình phát triển âm nhạc thế giới, trong đó chủ yếu là âm nhạc châu Âu từ thời Cổ đại đến nay với những đặc điểm chính về phong cách, quan điểm thẩm mỹ cũng như biện pháp sáng tác trong từng thời kỳ âm nhạc, trường phái âm nhạc: âm nhạc Cổ đại, âm nhạc thời Trung cổ, âm nhạc thời Phục hưng, âm nhạc châu Âu thế kỷ XVIII, âm nhạc châu Âu nửa đầu thế kỷ XIX.

16. Giáo dục Thể chất (5 đvht)

Nội dung ban hành tại Quyết định số 3244/GD-ĐT ngày 12 tháng 9 năm 1995 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành tạm thời Bộ chương trình Giáo dục Đại học đại cương (giai đoạn I) dùng cho các trường đại học và các trường cao đẳng Sư phạm và Quyết định số 1262/GD-ĐT ngày 12 tháng 4 năm 1997 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình Giáo dục Thể chất giai đoạn II các trường Đại học và Cao đẳng (không chuyên thể dục thể thao).

17. Giáo dục quốc phòng - an ninh (165 tiết)

   Nội dung ban hành tại Quyết định số 81/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình giáo dục quốc phòng - an ninh trình độ đại học, cao đẳng.

18. Phân tích tác phẩm Âm nhạc (6 đvht)

- Điều kiện tiên quyết : Không.

- Nội dung: Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản, nguyên tắc kết cấu của các hình thức Âm nhạc. Trên cơ sở đó, sinh viên phân tích được các tác phẩm âm nhạc ở các hình thức từ đơn giản đến phức tạp, đặc biệt các hình thức gắn bó, liên quan mật thiết với nghệ thuật múa, giúp sinh viên hoàn thành có hiệu quả chương trình học tập các kiến thức thuộc chuyên ngành Huấn luyện Múa.

19. Lịch sử Múa Việt Nam (2 đvht)

- Điều kiện tiên quyết : Không

- Nội dung: Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản của nghệ thuật múa của các dân tộc Việt Nam với những thành tựu qua các thời đại của nền nghệ thuật múa Việt Nam trong quá khứ và hiện tại, đặc biệt đi sâu giới thiệu lịch sử múa thời kỳ Cách mạng Việt Nam từ sau tháng 8 năm 1945 đến nay; thực trạng và phương hướng phát triển nghệ thuật múa trong những năm tới.

20. Lịch sử Múa thế giới (4 đvht)

- Điều kiện tiên quyết : Không.

- Nội dung: Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản, khái quát về Lịch sử Múa thế giới; sự hình thành các trung tâm, trường phái nổi tiếng nhất có ảnh hưởng to lớn đến sự nghiệp phát triển nghệ thuật múa của nhiều nước như: Italia, Pháp, Nga, nước Nga Xô Viết… Trên cơ sở những kiến thức trên, sinh viên rút ra được và tham khảo kế thừa những truyền thống quý báu của nền nghệ thuật múa thế giới làm phong phú cho kiến thức của những nhà giáo tương lai.

21. Múa tính cách châu Âu (6 đvht)

- Điều kiện tiên quyết : Không.

- Nội dung: Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về lịch sử, đặc trưng ngôn ngữ Múa, phong cách Múa của một số dân tộc tiêu biểu của Châu Âu: Nga, Balan, Itali, Ucraina, Tây Ban Nha, Zigan. Trên cơ sở đó, sinh viên tiếp thu được các động tác, bài tập trong và ngoài gióng tập, các hình thức múa dân gian, múa sân khấu cổ điển, các hình thức múa đơn, múa đôi và múa tập thể... làm phong phú kiến thức về múa, giúp sinh viên hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện múa trong tương lai.

22. Kỹ thuật Múa đôi trong múa cổ điển châu Âu (3 đvht)

- Điều kiện tiên quyết : Không.

- Nội dung: Môn Múa đôi là phần kỹ thuật phối hợp của diễn viên nam và nữ trong múa cổ điển châu Âu nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức về luật động, thủ pháp, kết cấu và kỹ thuật thường thể hiện trong các Pas de deux, Adagio... mà hai người phải thể hiện trong các vở vũ kịch như : Hồ Thiên Nga, Spartac, Gizelle, Hằng Nga ngủ...

23. Múa di sản Sân khấu truyền thống Việt Nam (6 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Không.

- Nội dung: Môn học giới thiệu khái quát về đặc trưng và vai trò của múa di sản trong sân khấu truyền thống Việt Nam. Trên cơ sở này, sinh viên nắm được một số nguyên tắc hoạt động cơ bản trong hệ thống múa di sản sân khấu truyền thống. Sau đó nghiên cứu một số trích đoạn tiêu biểu trong sân khấu Chèo, Tuồng như: Thúy Vân giả dại, Thị Màu, Tuấn đuốc, Hồ Nguyệt Cô hóa cáo... để sinh viên nâng cao kiến thức múa, làm phong phú vốn kiến thức cho sinh viên thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện múa sau này.

24. Giáo dục học (3 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Không.

- Nội dung: Trang bị cho sinh viên khái niệm về Giáo dục học; vai trò của giáo dục trong việc hình thành và phát triển nhân cách của sinh viên; những quan điểm duy vật biện chứng về lý luận dạy học và lý luận giáo dục.

25. Giải phẫu học (3 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Không.

- Nội dung: Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về cấu trúc, hình thể con người là đối tượng của cơ thể trong thiết kế ngôn ngữ múa (ngôn ngữ của động tác cơ thể). Trên cơ sở hiểu biết về cấu trúc cơ thể, người huấn luyện múa hướng dẫn học sinh vận động theo quy luật, phục vụ cho công tác huấn luyện diễn viên múa sử dụng động tác cơ thể trong hoạt động nghệ thuật múa. Trên cơ sở một số động tác tư thế của vận động cơ thể để biểu hiện tính cách, tình cảm con người trong sử dụng ngôn ngữ múa để xây dựng hình tượng nghệ thuật.

26. Phương pháp Huấn luyện Múa cổ điển châu Âu 1 (3 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Không.

- Nội dung:

+ Những kiến thức khái quát về múa cổ điển châu Âu.

+ Các nội dung về phương pháp huấn luyện múa cổ điển châu Âu.

+ Những vấn đề lý luận có tính định hướng.

+ Những kiến thức, kỹ năng chuyên môn để tổ chức, hướng dẫn, lên lớp cho sinh viên trong năm học đầu tiên của trường đào tạo nghệ thuật múa (tham khảo chương trình Trung học 8 năm của Liên Xô (cũ) và giáo trình 6 năm của Việt Nam).

27. Phương pháp Huấn luyện Múa cổ điển châu Âu 2 (3 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Phương pháp Huấn luyện Múa cổ điển châu Âu 1.

- Nội dung: Nhằm tiếp tục bổ sung, cung cấp cho sinh viên những kiến thức trên 2 lĩnh vực:

+ Những kiến thức lý thuyết mang tính định hướng: Tư chất nghề nghiệp đòi hỏi đối với người giáo viên múa cổ điển châu Âu - phương pháp làm việc với âm nhạc trên lớp học...nhằm phát triển tính âm nhạc cho sinh viên...

+ Những kiến thức kỹ năng nghiệp vụ để tổ chức, lên lớp, giảng dạy cho học sinh các lớp năm thứ hai của các trường trung cấp đào tạo diễn viên Múa.

28. Phương pháp Huấn luyện Múa cổ điển châu Âu 3 (4 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Phương pháp Huấn luyện Múa cổ điển châu Âu 1 và 2.

- Nội dung:

+ Biên soạn một chuỗi bài tập có chung một mục đích huấn luyện dựa trên cơ sở của các động tác xuyên suốt.

+ Những kiến thức lý thuyết và kỹ năng nghiệp vụ đảm bảo cho việc giảng dạy đối với các lớp học sinh năm học thứ 3 ở các trường trung cấp đào tạo diễn viên  Múa.

29. Phương pháp Huấn luyện Múa cổ điển châu Âu 4 (6 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Phương pháp Huấn luyện Múa cổ điển châu Âu 1, 2 và 3.

- Nội dung: Giúp sinh viên:

+ Sau khi sinh viên nắm vững các động tác kỹ thuật cơ bản, cần phát triển kỹ năng phối hợp một cách tổng thể, hài hòa giữa các bộ phận của cơ thể: đầu, tay, thân trên...

+ Nắm được những điểm chủ yếu trong phương pháp huấn luyện, tập giảng dạy phần kỹ thuật như quay nhỏ, phần nhảy...

+ Chủ động trong công việc giảng dạy trên lớp cho học sinh năm thứ 4 và năm thứ 5 các trường Trung cấp đào tạo diễn viên Múa.

30. Phương pháp Huấn luyện Múa cổ điển châu Âu 5 (6 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Phương pháp Huấn luyện Múa cổ điển châu Âu 1, 2, 3 và 4.

- Nội dung:

+ Các thể loại bài học - bài tập có cấu trúc phức tạp dành cho các lớp chuẩn bị tốt nghiệp.

+ Hệ thống động tác, ngôn ngữ kỹ thuật múa được tiến hành mang theo tính tổng thể trong biểu diễn và tính đa dạng về tiết tấu, cũng như có sự kết hợp với âm nhạc.

+ Kiến thức lý thuyết và kỹ năng thực hành trong phạm vi 2 năm học tiếp theo của các trường đào tạo diễn viên múa hệ Trung cấp .

31. Phương pháp Huấn luyện Múa cổ điển châu Âu 6 (6 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Phương pháp Huấn luyện Múa cổ điển châu Âu 1, 2, 3, 4 và 5.

- Nội dung:

+ Hoàn thành toàn bộ kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ đối với việc lên lớp giảng dạy cho sinh viên lớp chuẩn bị tốt nghiệp (học kỳ thứ 6).

+ Phương pháp biên soạn một số hình thức thức bài tập đòi hỏi phải tuân theo những quy luật kết cấu phần âm nhạc - những bài tập biên soạn với sự sáng tạo của giáo viên: Phần bài tập thể loại múa Adagio dành cho các lớp sinh viên lớp tốt nghiệp... và một số hình thức bài tập khác: Allegro có dung lượng lớn - Ouverture... Koga... Đây là những hình thức bài tập phức tạp để áp dụng cho những lớp sinh viên khi tốt nghiệp hoặc khi tổ chức các buổi báo cáo kết quả học tập.

32. Phương pháp Huấn luyện Múa cổ điển châu Âu 7 (5 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Phương pháp Huấn luyện Múa cổ điển châu Âu 1, 2, 3, 4, 5 và 6.

- Nội dung:

+ Biên soạn tiếp một số thể loại bài tập dùng cho việc giảng dạy và nâng cao kỹ thuật, củng cố phong cách, tính diễn cảm, chất nghệ sĩ cho sinh viên các lớp chuẩn bị tốt nghiệp.

+ Phương pháp biên soạn bài tập về kỹ thuật múa đơn nam hoặc đơn nữ dựa trên hình thức âm nhạc cổ điển: âm nhạc biến tấu (Variation) trong các vở diễn kịch múa cổ điển châu Âu... (Người đẹp ngủ.. Sự cẩn thận vô ích-Zizen).

+ Phương pháp biên soạn bài tập kỹ thuật múa cổ điển châu Âu dựa theo hình thức âm nhạc cổ điển: âm nhạc Adagio  được trích từ hình thức múa Pas de deux của các vở kịch múa cổ điển châu Âu (Người đẹp ngủ... Kẹp hạt dẻ... Cướp biển...).

+ Những vấn đề thuộc về phương pháp giảng dạy phần kỹ thuật múa cứng trong múa cổ điển châu Âu. Phần này đặc biệt giành cho công việc đào tạo diễn viên nữ của các trường múa hệ Trung cấp.

Thi kết thúc học phần 7 mang tính chất tổng kết các học phần 1, 2, 3, 4, 5 và 6.

33. Phương pháp Huấn luyện Múa cổ điển châu Âu 8 (3 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Phương pháp Huấn luyện Múa cổ điển châu Âu 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7.

- Nội dung:

+ Biên soạn, hoàn thành các loại bài tập để bảo vệ tốt nghiệp trong phạm vi thực hành nghiệp vụ (đối với những sinh viên được phép bảo vệ tốt nghiệp bằng lĩnh vực phương pháp huấn luyện múa cổ điển châu Âu).

+ Tổng kết các vấn đề chuyên môn. Sinh viên sẽ viết một tiểu luận chuyên đề trong phạm vi hẹp thuộc lĩnh vực nghiệp vụ để bảo vệ tốt nghiệp.

34. Phương pháp Huấn luyện Múa dân gian dân tộc 1 (4 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Không.

- Nội dung: Trang bị cho sinh viên những kiến thức dạy học Múa dân gian dân tộc với các nội dung cơ bản sau:

+ Kiến thức khái quát về Múa dân gian dân tộc Việt Nam: Nguồn gốc, sự đa dạng phong phú của múa dân gian dân tộc Việt Nam; mối quan hệ của múa dân gian dân tộc Việt Nam với các loại hình nghệ thuật; việc kế thừa múa dân gian dân tộc trong vĩnh vực đào tạo.

+ Những kiến thức sư phạm trong Múa dân gian dân tộc: Khái niệm về dạy học Múa dân gian dân tộc; ý nghĩa, nhiệm vụ của dạy và học Múa dân gian dân tộc; quá trình dạy và học Múa dân gian dân tộc; các nguyên tắc dạy học Múa dân gian dân tộc.

Học phần này chủ yếu thực hiện nguyên tắc bảo đảm tính cơ bản, tính khoa học trong dạy học Múa dân gian dân tộc, giúp sinh viên bước đầu làm quen với công việc dẫn lớp; các kỹ năng biên luyện bài tập trong các dạng kết cấu đơn giản; hệ thống hóa kiến thức về các hệ thống Múa dân gian dân tộc Việt, Tày, HMông, Xơ Đăng (nhóm Xơ Trung).

35. Phương pháp Huấn luyện Múa dân gian dân tộc 2 (4 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Phương pháp Huấn luyện Múa dân gian dân tộc 1.

- Nội dung: Giúp sinh viên:

+ Vận dụng, củng cố những kiến thức đã được trang bị trong học phần Phương pháp Huấn luyện Múa dân gian dân tộc 1 làm cơ sở cho sự phát triển, nâng cao các kỹ năng dạy học, biên luyện bài tập trong học phần này.

+ Thực hiện nguyên tắc dạy học bảo đảm tính dân tộc trong múa dân gian dân tộc; tập trung thực hiện kết cấu, biên luyện bài tập trong học phần này.

+ Khái quát các phương pháp dạy học Múa dân gian dân tộc: khái niệm, ý nghĩa, nội dung, hình thức.

+ Hệ thống hóa kiến thức về các hệ thống Múa dân gian dân tộc: tiếp theo các hệ thống Múa dân tộc Việt, Tày, HMông, Xơ Đăng (nhóm Tơ Đrá) là hệ thống Múa Thái.

36. Phương pháp Huấn luyện Múa dân gian dân tộc 3 (4 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Phương pháp Huấn luyện Múa dân gian dân tộc 1 và 2.

- Nội dung: Giúp sinh viên:

+ Rèn luyện, củng cố những kiến thức đã được trang bị trong các học phần Phương pháp Huấn luyện Múa dân gian dân tộc 1 và Phương pháp Huấn luyện Múa dân gian dân tộc 2 làm cơ sở cho sự phát triển, nâng cao các kỹ năng dạy học, biên luyện bài tập trong học phần này.

+ Thực hiện các nguyên tắc dạy học múa phải bảo đảm tính thẩm mỹ, tính biểu diễn; cái đẹp trong đường nét, cái hồn trong động tác, tạo hình, tuyến đội hình, biến đổi linh hoạt dần.

+ Phương pháp trình bày trực quan bằng ngôn ngữ hình tượng.

+ Hệ thống hóa kiến thức về các hệ thống múa dân gian dân tộc: tiếp theo các hệ thống múa Việt, Tày, HMông, Thái là các hệ thống múa Ba Na, Gia Rai, Cor.

37. Phương pháp Huấn luyện Múa dân gian dân tộc 4 (5 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Phương pháp Huấn luyện Múa dân gian dân tộc 1, 2 và 3.

- Nội dung:

+ Trên cơ sở những kiến thức được trang bị, sinh viên được phát triển, nâng cao kỹ năng dạy học, biên luyện các bài tập đội hình phong phú, phức tạp hơn; các động tác có hồn, tinh tế, linh họat hơn; có sự phân đoạn, biến đổi sắc thái, tiết tấu.

+ Kết hợp phương pháp trực quan với phương pháp thuyết minh và vấn đáp.

+ Hệ thống hóa kiến thức về các hệ thống Múa dân gian dân tộc: tiếp theo các hệ thống múa Việt, Tày, HMông, Ba Na, Gia Rai, Cor là các hệ thống Múa Cao Lan, Khơ Mú.

38. Phương pháp Huấn luyện Múa dân gian dân tộc 5 (5 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Phương pháp huấn luyện Múa dân gian Dân tộc 1, 2, 3 và 4.

- Nội dung: Giúp sinh viên:

+ Rèn luyện, củng cố những kiến thức đã được trang bị; nâng cao sức biểu hiện của dạng bài có tính cách, ít người hoặc nhiều người, phù hợp với nội dung hình thức âm nhạc, tăng thêm kỹ năng kỹ xảo Múa dân gian dân tộc.

+ Kết hợp thực hiện phương pháp luyện tập và ôn tập để củng cố tri thức, kỹ năng, kỹ xảo Múa dân gian dân tộc.

+ Hệ thống hóa kiến thức về các hệ thống múa dân gian dân tộc: tiếp theo các hệ thống múa Việt, Tày, HMông là các hệ thống múa Chăm Hroi, Cơ Tu, Ê Đê, Khơ Me, Lô Lô.

39. Phương pháp Huấn luyện Múa dân gian dân tộc 6 (5 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Phương pháp huấn luyện Múa dân gian dân tộc 1, 2, 3, 4 và 5.

- Nội dung: Giúp sinh viên:

+ Tăng cường biên luyện các phần kỹ năng, kỹ xảo và phát triển các động tác khó, phức tạp (Múa phần HMông và Ba Na, Chăm Hroi, Tây Nguyên); sự biểu hiện tinh tế bên trong (nón Thái - Cơ Tu và 2 quạt Việt của nữ).

+ Khơi sâu, nhấn mạnh đặc điểm phong cách múa dân tộc.

+ Tăng cường phương pháp kiểm tra, đánh giá tri thức, kỹ năng, kỹ xảo học sinh.

+ Hệ thống hóa kiến thức các hệ thống múa dân gian dân tộc: tiếp theo các hệ thống múa Khơ Me, Chăm Hroi, Ê Đê, HMông, Cơ Tu là các hệ thống múa Dao, Chăm. 

40. Phương pháp Huấn luyện Múa dân gian dân tộc 7 (6 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Phương pháp Huấn luyện Múa dân gian dân tộc 1, 2, 3, 4, 5 và 6.

- Nội dung: Giúp sinh viên:

+ Khái quát toàn bộ kiến thức lý thuyết và thực hành để sinh viên có chiều sâu về kiến thức; hệ thống ôn tập toàn bộ các hệ thống múa để sinh viên nắm vững, đặc biệt những nét cốt lõi cơ bản, biết phân biệt rạch ròi phong cách, tính cách và thể hiện được sự nhuần nhuyễn, tinh tế, có kỹ xảo.

+ Mỗi sinh viên phải thành thạo các kỹ năng sư phạm: biên luyện được các dạng kết cấu bài tập, tiểu phẩm huấn luyện; cả lớp sẽ tạo nên một chương trình thi với hình thức phong phú, phản ảnh được nội dung kết quả của quá trình học tập,  đạt yêu cầu khi kết thúc học phần. Mỗi sinh viên phải trả 1 bài thi và diễn đạt để thể hiện được tư cách của một giáo viên múa: dẫn lớp, điều khiển, phân tích động tác, bài tập với âm nhạc, thị phạm, nhận xét, đánh giá học sinh.

41. Phương pháp Huấn luyện Múa dân gian dân tộc 8 (2 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Phương pháp Huấn luyện Múa dân gian dân tộc 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7.

- Nội dung: Tập trung sinh viên trên lớp để dựng bài thi tốt nghiệp theo kế hoạch, thời gian đã đặt ra. Mỗi sinh viên sẽ phải thi tốt nghiệp bằng một bài thi huấn luyện và một tiểu luận đảm bảo đạt yêu cầu như mục đích của học phần và mục tiêu đào tạo đã đề ra; phản ánh được kết quả của quá trình học tập, sáng tạo.

4. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH KHUNG NGÀNH HUẤN LUYỆN MÚA TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC ĐỂ THIẾT KẾ CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỤ THỂ:

Chương trình khung giáo dục đại học ngành Huấn luyện Múa là cơ sở để thiết kế các chương trình giáo dục ngành Huấn luyện Múa trình độ đại học đáp ứng nhu cầu cụ thể của các cơ sở đào tạo khác nhau.

4.1. Về khối lượng kiến thức tự chọn:

Trên cơ sở quy định tại mục 2.2, khối lượng kiến thức tự chọn gồm:

                        + Phần kiến thức đại cương: (14 đvht)

                        + Phần kiến thức ngành:  (20 đvht)

Hiệu trưởng các trường quyết định các học phần tự chọn sao cho phù hợp với điều kiện và đặc điểm ngành nghề đào tạo của trường mình.

4.2. Thực tập nghiệp vụ:

Trong suốt thời gian học, sinh viên sẽ phải tham gia 2 đợt thực tập nghiệp vụ, được phân bổ như sau:

- Đợt kiến tập giảng dạy: Sinh viên sẽ tham quan, dự lớp các học phần Múa cổ điển châu Âu, Múa dân gian dân tộc tại các cơ sở đào tạo diễn viên múa chuyên nghiệp. Thời gian kiến tập vào đầu năm học thứ 3 với thời lượng: 2 đvht.

- Đợt thực tập nghiệp vụ giảng dạy: được thực hiện vào đầu học kỳ II của năm học thứ 4. Sinh viên sẽ phải tham gia trực tiếp giảng dạy một trong hai lĩnh vực Múa cổ điển châu Âu hoặc Múa dân gian dân tộc tại các cơ sở đào tạo diễn viên múa, với thời lượng: 6 đvht

4.3. Thi tốt nghiệp:

- Sinh viên học ngành Huấn luyện Múa sẽ phải hoàn thành toàn bộ số học phần Phương pháp Huấn luyện Múa cổ điển châu Âu và phương pháp Huấn luyện Múa dân gian dân tộc. Song trong quá trình học tập, tùy theo năng lực, sở trường cụ thể của bản thân mà sinh viên có thể chọn một trong 2 khối lượng kiến thức chuyên môn đó để bảo vệ tốt nghiệp.

- Phần bảo vệ tốt nghiệp chuyên môn bao gồm:

+ Những bài tập thực hành về kỹ năng giảng dạy chuyên môn.

+ Trình bày 1 tiểu luận về kỹ năng giảng dạy chuyên môn.

 

Giấy phép Thông Tin Điện Tử: Số 58/GP-STTTT - Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Tiếp Thị Việt Nam

Trụ sở: Số 32 đường số 7 KDC Hai Thành, P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân, TP.HCM - Email: hotro@edunet.com.vn

Loading...