Lưu ý: Trang web đang thử nghiệm nâng cấp, các thông tin chỉ mang tính tham khảo!
Giới Thiệu

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH KẾ TOÁN

Trình độ đào tạo: ĐẠI HỌC

(Ban hành kèm theo Quyết định số 23/2004/QĐ-BGD&ĐT ngày 29 tháng 7 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

____________________

1. Mục tiêu đào tạo

Đào tạo cử nhân kế toán có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt; nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội, quản trị kinh doanh, quy trình công nghệ kế toán, kiểm toán, phân tích hoạt động kinh doanh; Có khả năng hoạch định chính sách kế toán, kiểm toán. Sinh viên tốt nghiệp làm việc ở các doanh nghiệp và các bộ phận chức năng kế toán kiểm toán tại các Bộ, ngành và các cơ quan nhà nước khác.

2. Khung chương trình đào tạo

2.1. Khối lượng kiến thức tối thiểu và thời gian đào tạo theo thiết kế

180 đơn vị học trình (viết tắt là đvht) chưa kể phần nội dung về Giáo dục Thể chất (5 đvht) và Giáo dục Quốc phòng (165 tiết).

Thời gian đào tạo 4 năm

2.2. Cấu trúc kiến thức của chương trình đào tạo (đvht)

2.2.1

Kiến thức giáo dục đại cương tối thiểu

(chưa kể các phần nội dung Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng )

64

2.2.2

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp tối thiểu

Trong đó tối thiểu:

116

 

- Kiến thức cơ sở khối ngành

8

 

- Kiến thức cơ sở ngành

16

 

- Kiến thức ngành (kể cả kiến thức chuyên ngành)

45

 

- Kiến thức bổ trợ

 

 

- Thực tập nghề nghiệp và khóa luận (hoặc thi tốt nghiệp)

15

3. Khối kiến thức bắt buộc

3.1. Danh mục các học phần bắt buộc

3.1.1. Kiến thức giáo dục đại cương ( 52 đvht*)

1

Triết học Mác-Lênin

6

2

Kinh tế chính trị Mác-Lênin

8

3

Chủ nghĩa xã hội khoa học

4

4

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

4

5

Tư tưởng Hồ Chí Minh

3

6

Ngoại ngữ

10

7

Toán cao cấp

6

8

Lý thuyết xác suất và thống kê toán

4

9

Pháp luật đại cương

3

10

Tin học đại cương

4

11

Giáo dục thể chất

5

12

Giáo dục quốc phòng

165 tiết

 

* Chưa tính các học phần 11 và 12

3.1.2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp ( 42 đvht)

a) Kiến thức cơ sở của khối ngành ( 8 đvht)

1

Kinh tế vi mô I

4

2

Kinh tế vĩ mô I

4

 

b) Kiến thức cơ sở của ngành (16 đvht)

1

Tài chính - Tiền tệ

4

2

Nguyên lý thống kê kinh tế

4

3

Marketing căn bản

4

4

Luật kinh tế

4

 

c) Kiến thức ngành kế toán(18 đvht)

1

Nguyên lý kế toán

4

2

Kế toán tài chính I

6

3