Lưu ý: Trang web đang thử nghiệm nâng cấp, các thông tin chỉ mang tính tham khảo!
Giới Thiệu

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH KHOA HỌC CÂY TRỒNG

Trình độ đào tạo: ĐẠI HỌC

(Ban hành theo thông tư số:  09/2011/TT-BGDĐT, ngày  24 tháng 02  năm 2011  của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

____________________

1. Mục tiêu đào tạo

1.1.   Mục tiêu chung

Đào tạo cán bộ kỹ thuật có trình độ đại học kiến thức và kỹ năng về Khoa học cây trồng; có thái độ lao động nghiêm túc và có đạo đức nghề nghiệp, có sức khoẻ; có khả năng hợp tác và quản lý nguồn lực; khả năng thích ứng với công việc đa dạng ở các cơ quan khoa học, quản lý sản xuất, doanh nghiệp hoặc tự tạo lập công việc sản xuất và dịch vụ Khoa học cây trồng.

1.2.    Mục tiêu cụ thể:

            Sau khi tốt nghiệp người học có kiến thức và kỹ năng về chọn lựa cây trồng, gieo trồng, chăm sóc, bảo vệ cây trồng và kinh doanh nhằm tạo ra các sản phẩm trồng trọt có năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh và hiệu quả kinh tế cao, góp phần bảo vệ môi trường và phát triển nông nghiệp bền vững

 

II. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

    2.1. Khối lượng kiến thức tối thiểu và thời gian đào tạo theo thiết kế

Chương trình đào tạo có khối lượng tối thiểu 120 TC, chưa kể phần nội dung về Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng.

Thời gian đào tạo:  4 năm.

   2.2. Cấu trúc kiến thức của chương trình đào tạo                                                   

 

Nhóm kiến thức

Số

TC

   a)                                                            

Kiến thức giáo dục đại cương tối thiểu

(chưa kể phần nội dung về Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng)

48

   b)

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp tối thiểu

Trong đó tối thiểu:

72

 

- Kiến thức cơ sở ngành

18

 

- Kiến thức ngành (kể cả kiến thức chuyên ngành)

35

 

- Kiến thức bổ trợ

6

 

- Thực tập nghề nghiệp

3

 

- Khoá luận tốt nghiệp

10

 

Cộng

120

III. KHỐI KIẾN THỨC BẮT BUỘC

3.1. Danh mục các học phần  bắt buộc

3.1.1  Kiến thức giáo dục đại cương         

TT

Tên học phần

Số TC

I.

Lý luận chính trị

10

1

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin

5

2

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

3

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

3

II

Giáo dục thể chất

3

III

Giáo dục quốc phòng

165 tiết

IV

Ngoại ngữ, Tin học, Khoa học tự nhiên, Công nghệ và Môi trường

25

1

Ngoại ngữ                                                         

7

2

Hoá học                                                            

3

3

Hoá phân tích                                              

3

4

Sinh học đại cương                                                 

2

5

Sinh học phân tử

2

6

Toán cao cấp                                                

3

7

Xác suất - Thống kê                                    

3

8

Tin học đại cương                                       

2

 

Cộng (không kể II và III)                       

35

 

3.1.2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

TT

Tên học phần

Số TC

I

Kiến thức cơ sở ngành                                          

16

1

Hoá sinh đại cương                                     

2

1

Thực vật học            

2

2

Sinh lý thực vật                                           

2

3

Di truyền thực vật                                       

2

4

Vi sinh vật đại cương

2

5

Thổ nhưỡng I

2

6

Bệnh cây đại cương

2

7

Côn trùng nông nghiệp

2

II

Kiến thức ngành                                         

16

1

Chọn tạo giống cây trồng

2

2

Phân bón

2

3

Cỏ dại

2

4

Cây lương thực

2