Lưu ý: Trang web đang thử nghiệm nâng cấp, các thông tin chỉ mang tính tham khảo!
Giới Thiệu

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH KHOA HỌC HÀNG HẢI

Trình độ đào tạo: ĐẠI HỌC

(Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2009/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 12 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

____________________

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1. Mục tiêu chung

1.1. Chương trình đào tạo ngành Khoa học Hàng hải nhằm trang bị cho người tốt nghiệp kiến thức khoa học cơ bản và kiến thức kỹ thuật chuyên môn vững chắc, năng lực thực hành nghề nghiệp thành thạo, khả năng thích ứng cao với môi trường kinh tế - xã hội, khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và giải quyết tốt những vấn đề khoa học và kỹ thuật của ngành hàng hải, có chuẩn mực đạo đức cao trong nghề nghiệp, trung thành với Tổ quốc, phục vụ tốt đất nước và xã hội.

1.2. Người tốt nghiệp ngành Khoa học Hàng hải có khả năng tham gia xây dựng dự án, thiết kế, chế tạo, lắp đặt, vận hành và khai thác các hệ thống kỹ thuật hàng hải trong vị trí công việc của kỹ sư thiết kế, kỹ sư vận hành khai thác, sửa chữa hoặc giảng dạy, nghiên cứu về lĩnh vực kỹ thuật hàng hải.

2. Mục tiêu cụ thể

Người tốt nghiệp chương trình đại học ngành Khoa học Hàng hải cần có những năng lực như sau:

2.1. Khả năng áp dụng toán học, khoa học và kỹ thuật để nhận biết, phân tích và giải quyết sáng tạo và hiệu quả những vấn đề kỹ thuật trong lĩnh vực kỹ thuật hàng hải.

2.2. Khả năng xây dựng và tiến hành thực nghiệm, thu thập, phân tích và xử lý dữ liệu trong các hệ thống kỹ thuật và quản lý khai thác hàng hải.

2.3. Khả năng thiết kế và triển khai các hệ thống, quy trình quản lý, khai thác, sửa chữa, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật đặt ra trong điều kiện thực tế ràng buộc.

2.4. Năng lực tìm tòi, tiếp cận, ứng dụng hiệu quả và sáng tạo các kỹ thuật, kỹ năng và công cụ hiện đại để giải quyết những vấn đề thực tế của kỹ thuật hàng hải.

2.5. Phương pháp làm việc khoa học và chuyên nghiệp, tư duy hệ thống và tư duy phân tích, khả năng trình bày, khả năng giao tiếp và làm việc hiệu quả trong làm việc nhóm (đa ngành), hội nhập được trong môi trường quốc tế.

2.6. Hiểu biết về các giá trị đạo đức và nghề nghiệp, ý thức về những vấn đề đương đại, hiểu rõ vai trò của các giải pháp kỹ thuật trong bối cảnh kinh tế, môi trường, xã hội toàn cầu và trong bối cảnh riêng của đất nước.

2.7. Ý thức cao được vai trò và trách nhiệm của bản thân trong việc đóng góp xây dựng nền công nghiệp hiện đại, tiên tiến và sự phồn vinh của đất nước.

2.8. Ý thức được sự cần thiết phải thường xuyên học tập nâng cao trình độ, có năng lực chuyên môn và khả năng ngoại ngữ để học và tự học suốt đời.

II. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Khối lượng kiến thức và thời gian đào tạo theo thiết kế

1.1. Khối lượng kiến thức tối thiểu: 150 tín chỉ (tc), chưa kể các học phần giáo dục quốc phòng và giáo dục thể chất có chứng chỉ riêng.

1.2. Thời gian đào tạo theo thiết kế: 05 năm.

2. Cấu trúc nội dung chương trình (Tính theo số tín chỉ, tc)

Khối kiến thức

Bắt buộc

Các trường tự chọn

Tổng

Kiến thức giáo dục đại cương

38

10

48

- Toán và các môn KH cơ bản

22

10

32

- Lý luận CT và các môn khác

16

-

16

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

57

45

102

- Kiến thức cơ sở ngành

26

14

40

- Kiến thức ngành

17

31

48

- Thực tập nghiệp vụ và tốt nghiệp

07

-

07

- Tốt nghiệp

07

-

07

Tổng khối lượng

95

55

150

III. KHỐI KIẾN THỨC BẮT BUỘC

1. Danh mục các học phần bắt buộc

TT

Tên học phần

Khối lượng (tc)

 

Kiến thức giáo dục đại cương

38*

1

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin

5

2

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

3

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

3

4

Anh văn cơ bản

6

5

Đại số

3

6

Giải tích 1

4

7

Giải tích 2

4

8

Vật lý 1

3

9

Vật lý 2

3

10

Hóa học đại cương

2

11

Tin học đại cương

3

12

Giáo dục thể chất

5 đvht

13

Giáo dục quốc phòng – an ninh

165 tiết

 

Kiến thức cơ sở ngành

26

14

Cơ học lý thuyết

2

15

Sức bền vật liệu

2

16

Hình họa – Vẽ kỹ thuật

2

17

Nguyên lý máy

2

18

Kỹ thuật môi trường biển

2

19

Cơ học chất lỏng

3

20

Kết cấu và lý thuyết tàu

3

21

Pháp luật đại cương

2

22

Kỹ thuật điện – điện tử

2

23

Lý thuyết điều khiển tự động

3

24

Kỹ thuật an toàn hàng hải cơ bản

3

 

Kiến thức ngành

17

25

Hệ thống năng lượng điện tàu thủy

3

26

Hệ thống động lực tàu thủy

3

27

Hàng hải học

3

28

Kinh tế vận tải biển

2

29

Hệ thống điều khiển tàu thủy

3

30

Quản lý tổ chức sửa chữa tàu thủy

3

 

Thực tập và đồ án

14

31

Thực tập nghiệp vụ

3

32

Thực tập tốt nghiệp

4

33

Đồ án tốt nghiệp

7

* Hai học phần Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng – an ninh cũng thực hiện tích lũy theo tín chỉ, nhưng được cấp chứng chỉ riêng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo nên không tính vào tổng khối lượng 38 tín chỉ bắt buộc của khối kiến thức giáo dục đại cương.

2. Mô tả nội dung các học phần bắt buộc

2.1. Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin: (5 TC)

Nội dung ban hành tại Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18 tháng 9 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình các môn Lý luận chính trị trình độ đại học, cao đẳng dùng cho sinh viên khối không chuyên ngành Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

2.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh: (2 TC)

Nội dung ban hành tại Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18 tháng 9 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình các môn Lý luận chính trị trình độ đại học, cao đẳng dùng cho sinh viên khối không chuyên ngành Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

2.3. Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam: (3 TC)

Nội dung ban hành tại Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18 tháng 9 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình các môn Lý luận chính trị trình độ đại học, cao đẳng dùng cho sinh viên khối không chuyên ngành Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

2.4. Anh văn cơ bản: (6 TC)

- Điều kiện tiên quyết: Trình độ Anh ngữ phổ thông

- Nội dung: Kiến thức và kỹ năng cơ bản về một ngoại ngữ làm nền tảng vững chắc giúp sinh viên có thể tiếp thu thuận lợi những bài học ở cấp độ cao hơn. Yêu cầu đạt được trình độ trung cấp (Intermediate Level) sau khi hoàn thành học phần.

2.5. Đại số: (3 TC)

- Điều kiện tiên quyết: không

- Nội dung: Tập hợp và ánh xạ, cấu trúc đại số, số phức, đa thức, phân thức hữu tỷ, ma trận – định thức. Hệ phương trình tuyến tính, không gian vectơ, không gian Euclid, ánh xạ tuyến tính, trị riêng và vectơ riêng. Dạng toàn phương.

2.6. Giải tích 1: (4 TC)

- Điều kiện tiên quyết: không

- Nội dung: Số thực và dãy số thực, hàm số một biến số. Giới hạn và liên tục, đạo hàm và vi phân. Các định lý về hàm số khả vi, tích phân, hàm số nhiều biến số, ứng dụng phép tính vi phân vào hình học.

2.7. Giải tích 2: (4 TC)

- Điều kiện tiên quyết: Giải tích 1

- Nội dung: Tích phân bội, tích phân đường, tích phân mặt. Phương trình vi phân, chuỗi.

2.8. Vật lý 1: (3 TC)

- Điều kiện tiên quyết: Giải tích 1

- Nội dung: Cơ học chất điểm, trường hấp dẫn Newton, cơ học hệ chất điểm – cơ học vật rắn, dao động và sóng cơ, nhiệt học, điện từ I, điện từ II.

2.9. Vật lý 2: (3 TC)

- Điều kiện tiên quyết: Giải tích 1

- Nội dung: Trường và sóng điện từ, sóng ánh sáng, thuyết tương đối Einstein, quang lượng tử, cơ lượng tử, nguyên tử - phân tử, vật liệu điện và từ, vật liệu quang laser, hạt nhân – hạt cơ bản.

2.10. Hóa học đại cương: (2 TC)

- Điều kiện tiên quyết: không

- Nội dung: Cấu tạo nguyên tử, hệ thống tuần hoàn, liên kết hóa học và cấu tạo phân tử, áp dụng nhiệt động học cho hóa học. Dung dịch, dung dịch điện ly. Điện hóa học, động hóa học, hóa học hiện tượng bề mặt dung dịch keo, các chất hóa học, hóa học khí quyển.

2.11. Tin học đại cương: (3 TC)

- Điều kiện tiên quyết: không

- Nội dung: Tin học căn bản gồm sơ lược về cấu trúc máy tính, giải quyết bài toán bằng máy tính, biểu diễn thông tin trong máy tính, hệ thống máy tính, hệ điều hành. Nhập môn lập trình (sử dụng một ngôn ngữ thông dụng như Pascal, Visual Basic, C hoặc Java) gồm: tổng quan về ngôn ngữ lập trình, kiểu dữ liệu, biểu thức và cấu trúc lập trình; các kiểu dữ liệu phức tạp: con trỏ, mảng và xâu, cấu trúc; tệp dữ liệu.

2.12. Giáo dục thể chất: 5 đvht

Nội dung ban hành tại Quyết định số 3244/GD-ĐT ngày 12/9/1995 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành tạm thời Bộ chương trình Giáo dục Đại học Đại cương (giai đoạn 1) dùng cho các trường Đại học và các trường Cao đẳng Sư phạm và Quyết định số 1262/GD-ĐT ngày 12/4/1997 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình Giáo dục thể chất giai đoạn II các trường đại học và cao đẳng (không chuyên thể dục thể thao).

2.13. Giáo dục quốc phòng – an ninh: 165 tiết

Nội dung ban hành Quyết định số 81/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình Giáo dục quốc phòng – an ninh trình độ đại học, cao đẳng.

2.14. Cơ học lý thuyết: (2 TC)

- Điều kiện tiên quyết: Giải tích 1, Vật lý 1.

- Nội dung: Các quy luật về chuyển động cơ học và tương tác cơ học (lực tác dụng) giữa các vật rắn, quan hệ giữa chuyển động cơ học và lực tác dụng. Môn học này gồm ba phần: Tĩnh học vật rắn, động học vật rắn, động lực học vật rắn. Các định luật tổng quát của động lực học, các nguyên lý cơ học, va chạm, chuyển động tương đối, ứng dụng giải các bài toán động lực học điển hình.

2.15. Sức bền vật liệu: (2 TC)

- Điều kiện tiên quyết: Vật lý 1, Cơ học lý thuyết.

- Nội dung: Các kiến thức cơ bản, thanh chịu kéo, nén, uốn, xoắn, thanh chịu lực phức tạp, tính toán ổn định, tính chuyển vị. Giải bài toán siêu tĩnh bằng phương pháp lực, tính toán tải trọng động, tính toán ống dày, tính độ bền khi ứng suất thay đổi.

2.16. Hình họa – Vẽ kỹ thuật: (2 TC)

- Điều kiện tiên quyết: Không

- Nội dung: Biểu diễn phẳng các đối tượng hình học bằng các hình chiếu thẳng góc. Vấn đề liên thuộc: xác định một phần tử trên một đối tượng, xác định thấy khuất, giao của các đối tượng. Biến đổi hình chiếu và các bài toán về lượng: độ lớn thật, khoảng cách, góc… các bài toán về tập hợp và mặt tiếp xúc. Quy ước trong bản vẽ kỹ thuật, khai triển các hình khối cơ bản, xây dựng các bản vẽ chi tiết, xây dựng các bản vẽ lắp. Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng phần mềm AutoCAD.

2.17. Nguyên lý máy: (2 TC)

- Điều kiện tiên quyết: Cơ học lý thuyết.

- Nội dung: Các loại khớp nối, cách xác định gia tốc, vận tốc chuyển động của một điểm hoặc một chi tiết bằng các phương pháp khác nhau. Nghiên cứu động học các cơ cấu phẳng. Nghiên cứu các cơ cấu cam, bánh răng và ăn khớp của nó. Nghiên cứu lực ở các cơ cấu bản lề phẳng, sự truyền động của máy dưới tác dụng của các lực cho trước, cơ cấu điều tiết tốc độ và cân bằng máy. Dao động kỹ thuật.

2.18. Kỹ thuật môi trường biển: (2 TC)

- Điều kiện tiên quyết: Hóa học đại cương

- Nội dung: Hệ thống khái niệm về môi trường theo Luật bảo vệ môi trường. Các nguyên lý sinh thái học cơ bản và các dạng ô nhiễm do hoạt động sản xuất và con người. Kiến thức tổng hợp về tính chất của dầu mỏ và các sản phẩm của nó, nguy cơ ô nhiễm trên biển do hoạt động của tàu thủy. Chiến lược phát triển môi trường bền vững.

2.19. Cơ học chất lỏng: (3 TC)

- Điều kiện tiên quyết: Cơ học lý thuyết

- Nội dung: Các kiến thức cơ bản về chuyển động cơ học của chất lỏng: thủy tĩnh, động học, động lực học, tính toán thủy lực đường ống… Nghiên cứu các lý thuyết chong chóng (chân vịt) tàu thủy.

2.20. Kết cấu và lý thuyết tàu: (3 TC)

- Điều kiện tiên quyết: các học phần về Toán cao cấp, Hình họa – Vẽ kỹ thuật, Cơ học kỹ thuật, Cơ học chất lỏng.

- Nội dung: Những khái niệm cơ bản về kết cấu thân tàu, điều kiện làm việc của các kết cấu và thân tàu, các tính năng cơ bản của tàu thủy. Đặc trưng hình học của con tàu. Các trang thiết bị trên boong tàu. Kết cấu và kiến trúc đặc trưng của các loại tàu trong đội tàu vận tải.

2.21. Pháp luật đại cương: (2 TC)

- Điều kiện tiên quyết: Kết cấu và lý thuyết tàu.

- Nội dung: Nguồn gốc của Nhà nước và pháp luật; Bản chất, các kiểu và hình thức Nhà nước; Bản chất, các kiểu và hình thức pháp luật; Văn bản quy phạm pháp luật XHCN; Quan hệ pháp luật xã hội chủ nghĩa; Pháp chế xã hội chủ nghĩa; Một số ngành luật cơ bản trong hệ thống pháp luật. Cơ sở pháp lý về hợp đồng, khiếu nại, bảo hiểm liên quan đến hoạt động hàng hải.

2.22. Kỹ thuật điện – điện tử: (2 TC)

- Điều kiện tiên quyết: Đại số, Vật lý 1

- Nội dung: Các quá trình vật lý xảy ra trong các mạch điện ở chế độ xác lập và quá độ dưới tác dụng của nguồn hình sin và không sin. Sử dụng các công cụ toán học để khảo sát, phân tích các mạch điện 3 pha, mạng 2 cực tuyến tính, các mạch đo lường điện và không điện bằng phương pháp điện. Phân tích mạch điện tuyến tính. Các linh kiện điện tử, mạch điện tử cơ bản và ứng dụng trong các hệ thống điện – điện tử trên tàu thủy.

2.23. Lý thuyết điều khiển tự động: (3 TC)

- Điều kiện tiên quyết: Kỹ thuật điện – điện tử, Giải tích 1

- Nội dung: Các khái niệm cơ bản về hệ thống và điều khiển. Kiến thức về lập mô hình toán học, khảo sát chất lượng trong bài toán phân tích và tổng hợp hệ điều khiển tự động trên cơ sở phần mềm MATLAB. Điều khiển liên tục trong miền phức, trong miền thời gian. Điều khiển hệ không liên tục.

2.24. Kỹ thuật an toàn hàng hải cơ bản: (3 TC)

- Điều kiện tiên quyết: Học xong các học phần cơ sở chuyên ngành.

- Nội dung: Các hệ thống đảm bảo an toàn hàng hải, trang thiết bị an toàn trên tàu thủy. Công tác đảm bảo an toàn trong quá trình bảo quản và sửa chữa tàu, khi hành trình trên biển, cập bến, rời bến, khi làm hàng. Tổ chức quản lý an toàn và đảm bảo an ninh chung trên tàu biển. Công tác sơ cấp cứu cơ bản và chống ô nhiễm trên biển.

2.25. Hệ thống năng lượng điện tàu thủy: (3 TC)

- Điều kiện tiên quyết: Kỹ thuật điện – điện tử, Cơ học lý thuyết.

- Nội dung: Cấu trúc và nguyên lý làm việc của trạm phát điện trên tàu thủy. Các thông số và các chế độ công tác của trạm phát. Các nguyên lý ổn định điện áp của trạm phát điện. Công tác song song của các máy phát điện. Bảng điện chính và các hệ thống phân phối, truyền tải điện năng. Tính toán công suất trạm phát và các thiết bị bảo vệ trạm phát điện. Các nguồn năng lượng điện sự cố.

2.26. Hệ thống động lực tàu thủy: (3 TC)

- Điều kiện tiên quyết: Nguyên lý máy, Kết cấu và lý thuyết tàu.

- Nội dung: Phân loại hệ động lực. Đặc điểm yêu cầu hoàn thiện đối với trang trí hệ động lực. Truyền động và ứng dụng. Hệ trục và các thiết bị của hệ trục. Các phương pháp tính chọn thiết bị trong trang trí.

2.27. Hàng hải học: (3 TC)

- Điều kiện tiên quyết: Đại số, Giải tích 1, Vật lý 1.

- Nội dung: Kiến thức cơ bản và tổng hợp về Địa văn và Thiên văn hàng hải: Kiến thức về trái đất, xác định phương hướng và khoảng cách trên biển, phép chiếu hải đồ; Kiến thức về thiên cầu, hệ tọa độ thiên văn, chuyển động của mặt trời, đo thời gian.

2.28. Kinh tế vận tải biển: (2 TC)

- Điều kiện tiên quyết: Kết cấu và lý thuyết tàu, Hàng hải học.

- Nội dung: Khái niệm cơ bản về nghiệp vụ vận tải, chi phí khai thác và giá thành vận tải biển. Những đặc trưng khai thác kỹ thuật, các hình thức tổ chức khai thác tàu, các chứng từ liên quan đến hàng hóa vận chuyển bằng đường biển, các loại và nội dung các hợp đồng vận tải biển. Giới hạn công tác liên quan đến tàu và hàng hóa.

2.29. Hệ thống điều khiển tàu thủy: (3 TC)

- Điều kiện tiên quyết: Kỹ thuật điện – điện tử, Lý thuyết điều khiển tự động.

- Nội dung: Các khái niệm cơ bản về hệ thống và điều khiển tàu thủy. Các nguyên lý và cấu trúc hệ điều khiển tự động tàu thủy. Các phương pháp khảo sát đặc tính và đánh giá chất lượng. Ứng dụng lý thuyết điều khiển tự động đối với hệ thống điều khiển tàu biển và các hệ thống kỹ thuật trên tàu thủy. Một số hệ thống tự động điều khiển trên tàu thủy.

2.30. Quản lý tổ chức sửa chữa tàu thủy: (3 TC)

- Điều kiện tiên quyết: Hệ thống năng lượng điện tàu thủy, Hệ thống động lực tàu thủy.

- Nội dung: Khái niệm về chất lượng và độ tin cậy của các thiết bị tàu thủy. Chăm sóc kỹ thuật tàu thủy, theo dõi trạng thái kỹ thuật tàu, đăng kiểm và các dạng kiểm tra tàu. Những đặc điểm của việc sửa chữa tàu, phân loại các xí nghiệp sửa chữa tàu. Quản lý và tổ chức sửa chữa lên đà tàu. Quản lý và tổ chức sửa tàu trong điều kiện khai thác. Các biểu mẫu, thủ tục cần thiết phục vụ quản lý và tổ chức sửa chữa tàu.

2.31. Thực tập nghiệp vụ: (2 TC)

- Điều kiện tiên quyết: Kết cấu và lý thuyết tàu, Kỹ thuật an toàn hàng hải cơ bản.

- Nội dung: Tìm hiểu nguyên lý hoạt động, quy trình vận hành, khai thác các thiết bị kỹ thuật buồng lái, buồng máy và các thiết bị trên boong. Quy trình, chức trách, nhiệm vụ và yêu cầu kỹ thuật khi trực ca. Tham gia trực ca tại buồng máy, buồng lái cùng sĩ quan và thuyền viên trên tàu biển. Tìm hiểu và nghiên cứu các hệ thống mô phỏng buồng lái, buồng máy, hệ thống định vị vệ tinh GMDSS, Radar ARPA.

2.32. Thực tập tốt nghiệp: (4 TC)

- Điều kiện tiên quyết: Đã hoàn thành các học phần cơ sở ngành và ngành.

- Nội dung: Sinh viên thực tập trên tàu biển và các cơ sở thực hành, nghiên cứu, sản xuất và sửa chữa tàu biển. Thu thập tài liệu kỹ thuật, tìm hiểu các vấn đề liên quan đến nghiệp vụ quản lý khai thác vận hành tàu thủy. Rèn luyện các kỹ năng cần thiết để trở thành sĩ quan hàng hải. Tập hợp viết báo cáo thực tập tốt nghiệp và bảo vệ trước hội đồng chấm thực tập tốt nghiệp.

2.33. Đồ án tốt nghiệp: 7 tc

- Điều kiện tiên quyết: Thực tập tốt nghiệp

- Nội dung: Sinh viên được giao đề tài tốt nghiệp với nội dung và mục tiêu cụ thể nhằm giải quyết khá trọn vẹn một vấn đề của khoa học kỹ thuật thuộc lĩnh vực chuyên môn của ngành được đào tạo. Sử dụng các kiến thức được trang bị để giải quyết các nội dung của đề tài tốt nghiệp theo mục tiêu đề ra. Sản phẩm của đồ án tốt nghiệp được thể hiện qua thuyết minh đồ án, bản vẽ kỹ thuật, chương trình, phần mềm.

(Tùy theo điều kiện cụ thể của mỗi trường và từng chuyên ngành đào tạo, các trường có thể lựa chọn phương án thay thế đồ án tốt nghiệp bằng tiểu luận tốt nghiệp và thi một hoặc một số nhóm môn thi quốc gia (tổng hợp từ các học phần).

IV. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ĐỂ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC CỤ THỂ

1. Hướng dẫn chung

Chương trình khung giáo dục đại học là quy định về cấu trúc, khối lượng và nội dung kiến thức tối thiểu cho từng ngành đào tạo ở trình độ đại học. Đây là căn cứ để các đại học, học viện và các trường đại học (sau đây gọi chung là trường đại học) xây dựng chương trình giáo dục cụ thể phù hợp với mục tiêu đào tạo và điều kiện cụ thể của trường, đồng thời là cơ sở giúp Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý chất lượng đào tạo tại các trường đại học trên phạm vi toàn quốc.

Chương trình khung này được sử dụng để thiết kế chương trình cho hệ đào tạo đại học ngành Kỹ thuật Hàng hải với thời gian đào tạo 5 năm, 4,5 năm hoặc 4 năm (đối với các hệ 4,5 năm hoặc 4 năm thì nội dung và thời lượng các học phần bắt buộc vẫn giữ nguyên). Nội dung phần chuyên sâu đưa vào khối kiến thức tự chọn của các trường. Các học phần bắt buộc cũng có thể tăng khối lượng tùy theo đặc thù từng trường và chuyên ngành đào tạo cụ thể.

Các học phần tự chọn do các trường lựa chọn để đào tạo theo nhóm chuyên ngành cụ thể, có thể tham khảo theo danh mục các học phần ở bảng dưới đây:

1. Nhóm chuyên ngành: Điều khiển tàu biển

 

Giáo dục đại cương tự chọn

1

Toán chuyên đề (Lượng giác cầu, lý thuyết xác suất và thống kê)

2

Tiếng Anh chuyên ngành

3

Tin học Hàng hải

 

Kiến thức cơ sở ngành tự chọn

1

Bảo dưỡng tàu

2

Thủy nghiệp – Thông hiệu *

3

La bàn từ

4

Khí tượng – Hải dương

5

Thiên văn hàng hải *

6

Địa văn hàng hải *

 

Kiến thức ngành tự chọn

1

Luật biển

2

Xử lý tình huống khẩn cấp trên biển

3

Pháp luật hàng hải *

4

Máy điện hàng hải

5

Máy vô tuyến điện hàng hải

6

Điều động tàu *

7

Ổn định tàu *

8

Chất xếp và vận chuyển hàng hóa *

9

Quy tắc phòng ngừa đâm va

10

An toàn lao động hàng hải

2. Nhóm chuyên ngành Khai thác Máy tàu biển

 

Giáo dục Đại cương tự chọn

1

Xác suất thống kê (Hàm biến phức và các phép tính toán tử)

2

Tiếng Anh chuyên ngành

3

Hóa kỹ thuật

 

Kiến thức cơ sở ngành tự chọn

1

Chi tiết và dung sai

2

Vật liệu kỹ thuật

3

Vật liệu gia công cơ khí

4

Nhiệt kỹ thuật *

5

Luật máy hàng hải

6

Động cơ đốt trong

 

Kiến thức ngành tự chọn

1

Điện tàu thủy

2

Khai thác hệ thống động lực tàu thủy

3

Nồi hơi – Tua bin tàu thủy *

4

Thiết bị và kỹ thuật đo

5

Thiết bị trao đổi nhiệt

6

Máy lạnh và điều hòa không khí

7

Máy phụ tàu thủy *

8

Hệ thống tự động điều khiển máy tàu thủy

9

Công nghệ sửa chữa máy tàu thủy

10

An toàn lao động máy tàu thủy

3. Nhóm chuyên ngành Điện tàu thủy

 

Giáo dục Đại cương tự chọn

1

Toán chuyên đề

2

Tiếng Anh chuyên ngành

3

Lý thuyết trường điện từ

4

Phần mềm ứng dụng

 

Kiến thức cơ sở ngành tự chọn

1

Máy điện

2

Cơ sở truyền động điện *

3

Khí cụ điện

4

Điều chỉnh tự động truyền động điện

5

Mô hình hóa thiết bị điện

6

Kỹ thuật đo lường điện *

7

Vật liệu kỹ thuật điện

 

Kiến thức ngành tự chọn

1

Điều khiển lôgic và kỹ thuật số *

2

Phần tử tự động

3

Điện tử công suất

4

Điện tử tương tự

5

Kỹ thuật vi xử lý

6

Truyền động điện tàu thủy *

7

Kỹ thuật điều khiển thủy khí

8

Trạm phát điện *

9

Hệ thống tự động *

10

PLC và mạng truyền thông công nghiệp

11

An toàn điện tàu thủy

Các học phần giáo dục đại cương và cơ sở ngành bắt buộc không thay đổi so với chương trình khung, còn các học phần của kiến thức ngành có thể tham khảo theo danh mục ở bảng trên để từ đó chọn các học phần bắt buộc (có thể tham khảo các học phần được đánh dấu * ở cuối)

2. Hướng dẫn về trình tự bố trí các học phần cho kế hoạch 10 học kỳ

TT

Tên học phần

TC

Học kỳ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin

5

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

3

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

Anh văn cơ bản

6

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Giáo dục thể chất – 5 đvht

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Giáo dục quốc phòng – an ninh – 165 tiết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Đại số

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Giải tích 1

4

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Giải tích 2

4

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Vật lý 1

3

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Vật lý 2

3

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

12

Hóa học đại cương

2

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

13

Tin học đại cương

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Cơ học lý thuyết

2

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

15

Sức bền vật liệu

2

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

16

Hình họa – Vẽ kỹ thuật

2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Nguyên lý máy

2

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

18

Kỹ thuật môi trường biển

2

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

19

Cơ học chất lỏng

3

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

20

Kết cấu và lý thuyết tàu

3

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

21

Pháp luật đại cương

2

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

22

Kỹ thuật điện – điện tử

2

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

23

Lý thuyết điều khiển tự động

3

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

24

Kỹ thuật an toàn hàng hải cơ bản

3

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

25

Hệ thống năng lượng điện tàu thủy

3

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

26

Hệ thống động lực tàu thủy

3

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

27

Hàng hải học

3

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

28

Kinh tế vận tải biển

2

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

29

Hệ thống điều khiển tàu thủy

3

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

30

Quản lý tổ chức sửa chữa tàu thủy

3

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

31

Thực tập nghiệp vụ

3

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

32

Thực tập tốt nghiệp

4

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

33

Đồ án tốt nghiệp

7

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

Trình tự bố trí các môn học ở đây có tính chất tham khảo. Với các trường theo học chế tín chỉ có thể bố trí lại cho phù hợp điều kiện riêng của mình nhưng phải đảm bảo các điều kiện tiên quyết, học trước và song hành của các môn học như đã ghi rõ trong phần giới thiệu từng môn học.

Giấy phép Thông Tin Điện Tử: Số 58/GP-STTTT - Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Tiếp Thị Việt Nam

Trụ sở: Số 32 đường số 7 KDC Hai Thành, P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân, TP.HCM - Email: hotro@edunet.com.vn

Loading...