Lưu ý: Trang web đang thử nghiệm nâng cấp, các thông tin chỉ mang tính tham khảo!
Giới Thiệu

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH KHOA HỌC THƯ VIỆN

Trình độ đào tạo: ĐẠI HỌC

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 19/2008/QĐ - BGDĐT ngày 18 tháng  4  năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

____________________

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.1. Mục tiêu chung:

Chương trình khung giáo dục đại học ngành Khoa học thư viện trình độ đại học nhằm đào tạo cử nhân ngành Thư viện - Thông tin có trình độ lý luận và nghiệp vụ về tổ chức các hoạt động trong thư viện hoặc cơ quan thông tin. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm việc trong các cơ quan thư viện, thông tin.

1.2. Mục tiêu cụ thể: Sau khi tốt nghiệp, cử nhân ngành Thư viện - Thông tin phải đạt được các yêu cầu sau:

1.2.1. Phẩm chất đạo đức:

Có lập trường tư tưởng vững vàng, có đạo đức và nếp sống lành mạnh, say mê nghề nghiệp. Nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, đặc biệt trên lĩnh vực Văn hóa, Nghệ thuật, Thông tin.

1.2.2. Kiến thức:

Nắm vững những kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn, nắm vững hệ thống cơ sở lý luận và kiến thức chuyên môn về Thư viện học, Thông tin học, Thư mục học.

1.2.3. Kỹ năng:

 Có kỹ năng thực hành, thành thạo các khâu nghiệp vụ của hoạt động thư viện và thông tin tư liệu; có khả năng sử dụng công nghệ thông tin hiện đại trong công tác thư viện - thông tin.

2. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:

2.1. Khối lượng kiến thức tối thiểu và thời gian đào tạo theo thiết kế:

- Khối lượng kiến thức tối thiểu: 205 đơn vị học trình (đvht), chưa kể phần nội dung Giáo dục Thể chất ((5 đvht)) và Giáo dục quốc phòng - an ninh (165 tiết)

- Thời gian đào tạo: 4 năm

2.2. Cấu trúc kiến thức của chương trình đào tạo   đvht

2.2.1

Kiến thức giáo dục đại cương tối thiểu

(Chưa kể phần Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng - an ninh)

   85

2.2.2

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp tối thiểu

 120

 

 

 Kiến thức cơ sở của ngành

  22

 Kiến thức ngành

  78

 Thực tập nghề nghiệp

10

 Khoá luận (hoặc thi) tốt nghiệp

10

3. KHỐI KIẾN THỨC BẮT BUỘC:

3.1. Danh mục các học phần bắt buộc:

3.1.1. Kiến thức giáo dục đại cương  5(4 đvht)*

1

Triết học Mác - Lênin

6

2

Kinh tế chính trị Mác - Lênin

5

3

Chủ nghĩa Xã hội Khoa học

4

4

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

4

5

Tư tưởng Hồ Chí Minh

3

6

Ngoại ngữ (tiếng Anh)

 10

7

Tin học văn phòng

5

8

Xã hội học đại cương

3

9

Văn hóa học đại cương

2

10

Cơ sở văn hóa Việt Nam

4

11

Đường lối Văn hóa - Văn nghệ của Đảng

2

12

Lịch sử văn học Việt Nam

4

13

Lịch sử tư tưởng phương Đông và Việt Nam

2

14

Giáo dục Thể chất

5

15

Giáo dục quốc phòng - an ninh

165 tiết

* Chưa tính các học phần 14 và 15.

3.1.2.  Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp tối thiểu   9(7 đvht)

- Kiến thức cơ sở của ngành  2(2 đvht)

1

Thư viện học đại cương

4

2

Thông tin học đại cương

4

3

Thư mục học đại cương

4

4

Pháp chế Thư viện - Thông tin

2

5

Toán học trong hoạt động Thư viện - Thông tin

3

6

Phương pháp nghiên cứu khoa học về Thư viện - Thông tin

2

7

Tin học tư liệu

3

 

- Kiến thức ngành    5(5 đvht)

1

Xây dựng và phát triển vốn tài liệu

3

2

Biên mục mô tả

4

3

Phân loại tài liệu

5

4

Tổ chức và bảo quản kho tài liệu

3

5

Xử lý nội dung tài liệu I (Định chủ đề và định từ khoá)

4

6

Xử lý nội dung tài liệu II (Tóm tắt, chú giải và tổng luận)

3

7

Lưu trữ thông tin và bộ máy tra cứu

4

8

Tra cứu thông tin

4

9

Công tác người đọc và dịch vụ thông tin

4

10

Phần mềm tư liệu

4

11

Khai thác mạng thông tin máy tính

3

12

Trụ sở, trang thiết bị thư viện

2

13

Quản lý thư viện và trung tâm thông tin

4

14

Tiếng Anh chuyên ngành

8

- Thực tập nghề nghiệp: 10

- Khoá luận (hoặc thi tốt nghiệp): 10

3.2. Mô tả nội dung các học phần bắt buộc:

1. Triết học Mác - Lênin (6 đvht)

 Nội dung ban hành tại Quyết định số 45/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 29 tháng 10 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình môn Triết học Mác - Lênin dùng cho các khối ngành Khoa học xã hội, Nhân văn, Tự nhiên, Kỹ thuật; Chương trình môn Kinh tế Chính trị Mác - Lênin dùng cho khối ngành Kinh tế - Quản trị kinh doanh; Chương trình môn Kinh tế Chính trị Mác - Lênin dùng cho các ngành không chuyên Kinh tế - Quản trị kinh doanh trong các trường đại học.

2. Kinh tế Chính trị Mác - Lênin (5 đvht)

 Nội dung ban hành tại Quyết định số 45/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 29 tháng 10 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình môn Triết học Mác - Lênin dùng cho các khối ngành Khoa học xã hội, Nhân văn, Tự nhiên, Kỹ thuật; Chương trình môn Kinh tế chính trị Mác - Lênin dùng cho khối ngành Kinh tế - Quản trị kinh doanh; Chương trình môn Kinh tế chính trị Mác - Lênin dùng cho các ngành không chuyên Kinh tế - Quản trị kinh doanh trong các trường đại học.

3. Chủ nghĩa xã hội khoa học (4 đvht)

 Nội dung ban hành tại Quyết định số 34/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 31 tháng 7 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Đề cương môn học Chủ nghĩa xã hội khoa học trình độ Đại học

4. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (4 đvht)

 Nội dung ban hành tại Quyết định số 41/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 27 tháng 8 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Đề cương chi tiết học phần Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam trình độ đại học dùng cho các Đại học, Học viện và các trường Đại học

5. Tư tưởng Hồ Chí Minh (3 đvht)

 Nội dung ban hành tại Quyết định số 35/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 31 tháng 7 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Đề cương môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh trình độ Đại học, Cao đẳng

6. Ngoại ngữ (tiếng Anh)  (10 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Không.

- Nội dung: Trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản nhất về tiếng Anh làm nền tảng vững chắc giúp sinh viên có thể tiếp thu dễ dàng những bài học ở cấp độ cao hơn. Yêu cầu đạt trình độ trung cấp (Intermediate Level) đối với những sinh viên đã hoàn thành chương trình ngoại ngữ 7 năm ở bậc trung học phổ thông.

7. Tin học văn phòng (5 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Không.

 - Nội dung: Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về tin học và một số khái niệm về máy tính; sử dụng hệ điều hành MS DOS và Windows; soạn thảo văn bản trên máy tính; sử dụng bảng tính EXCEL; khai thác các dịch vụ cơ bản của mạng toàn cầu INTERNET. Ngoài ra, giúp sinh viên hình thành và phát triển các kỹ năng sử dụng máy vi tính và các phần mềm thông dụng nhất.

8. Xã hội học đại cương (3 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Không.

- Nội dung: Trang bị cho sinh viên kiến thức khái quát về lịch sử hình thành, phát triển của khoa học Xã hội học, đối tượng và phương pháp nghiên cứu Xã hội học. Một số lĩnh vực nghiên cứu Xã hội học như: Xã hội học đô thị và nông thôn, Xã hội học hôn nhân và gia đình, Xã hội học truyền thông, Xã hội học văn hóa...

9.  Văn hóa học đại cương (2 đvht)

  - Điều kiện tiên quyết : Không.

- Nội dung:

+ Khái niệm văn hóa và Văn hóa học.

+ Các thành tố của văn hóa.

+ Đặc điểm của văn hóa.

+ Sự hình thành và phát triển của văn hóa.

+ Giao lưu và tiếp biến văn hóa, sự hội nhập văn hóa trong thời đại hiện nay

+ Vai trò của văn hóa trong đời sống xã hội.

10. Cơ sở văn hóa Việt Nam (4 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Không.

- Nội dung: Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về Văn hóa học và văn hóa Việt Nam và tiến trình phát triển của văn hóa Việt Nam qua các giai đoạn lịch sử, trình bày biểu hiện của văn hóa Việt Nam thông qua các thành tố văn hóa: văn hóa nhận thức, văn hóa tổ chức đời sống cá nhân, văn hóa tổ chức đời sống cộng đồng, văn hóa ứng xử với môi trường tự nhiên, văn hóa ứng xử với môi trường xã hội của tộc người Việt giữ vai trò chủ thể và xác định rõ những đặc điểm của vùng văn hóa ở Việt Nam.  

11. Đường lối Văn hóa - Văn nghệ của Đảng  (2 đvht)

-  Điều kiện tiên quyết: Tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Nội dung:

+ Những  quan  điểm và  nội  dung cơ bản  của Chủ nghĩa Mác - Lênin về văn hoá.

  + Vai trò của Văn hóa trong sự nghiệp Cách mạng của giai cấp công nhân.

+ Quá trình hình thành, phát triển và hoàn thiện những nội dung cơ bản trong Đường lối Văn hóa - Văn nghệ của Đảng Cộng sản Việt Nam: phân tích những nội dung có liên quan trong các văn kiện của Đảng (chú ý đến bối cảnh lịch sử, xã hội từng thời kỳ, từng giai đoạn).

+ Vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam trong lãnh đạo văn hoá.

+ Những thành tựu lớn về xây dựng văn hoá từ trước tới nay.

+ Những khó khăn, tồn tại cần khắc phục.

+ Phương hướng cụ thể cho việc xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

12. Lịch sử văn học Việt Nam  (4 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Không.

- Nội dung:

+ Phần lịch sử văn học Việt Nam.

+ Văn học thời kỳ Lý-Trần (thế kỷ XI - XIV).

+ Văn học thời Lê (thế kỷ XV -XVIII).

+ Văn học thời Nguyễn (thế kỷ XIX).

+ Văn học thời thuộc Pháp (nửa đầu thế kỷ XX).

+ Văn học  Cách mạng (từ năm 1945 đến nay).

+ Những đặc điểm chung của lịch sử văn học Việt Nam.

13. Lịch sử tư tưởng phương Đông và Việt Nam  (2 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Không.

- Nội dung: Trang bị cho sinh viên những kiến thức cần thiết về lịch sử tư tưởng phương Đông: Trung Quốc, Ấn Độ, Hồi giáo (ISLAM) và Việt Nam, để trên cơ sở đó hiểu rõ hơn các môn học cụ thể, đồng thời góp phần vào việc bồi dưỡng thế giới quan và nhân sinh quan đúng đắn cho sinh viên.

14- Giáo dục Thể chất (5 đvht)

Nội dung ban hành tại Quyết định số 3244/GD-ĐT ngày 12 tháng 9 năm 1995 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành tạm thời Bộ chương trình Giáo dục Đại học đại cương (giai đoạn I) dùng cho các trường Đại học và các trường cao đẳng Sư phạm và Quyết định số 1262/ GD - ĐT ngày 12 tháng 4 năm 1997 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình Giáo dục Thể chất giai đoạn II các trường đại học và cao đẳng (không chuyên thể dục thể thao)

15. Giáo dục quốc phòng - an ninh    165 tiết

 Nội dung ban hành tại Quyết định số 81/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình giáo dục quốc phòng - an ninh trình độ đại học, cao đẳng.

16. Thư viện học đại cương (4 đvht)

- Điều kiện tiên quyết : Không.

- Nội dung: Trang bị cho sinh viên những kiến thức lý luận cơ bản của thư viện học: đối tượng, phương pháp nghiên cứu Thư viện học; bản chất, chức năng, vai trò xã hội của thư viện, những hiểu biết cơ bản về tính quy luật của sự phát triển sự nghiệp thư viện và những yếu tố tác động đến sự phát triển đó; những hiểu biết khái quát về sự nghiệp thư viện Việt Nam và trên thế giới hiện nay.

17. Thông tin học đại cương (4 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Thư viện học đại cương.

- Nội dung: Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản và hệ thống về thông tin, các quá trình thông tin, thông tin học và các khoa học liên quan đến các quá trình xử lý thông tin trong dây chuyền thông tin tư liệu, các đơn vị thông tin, người dùng tin cũng như vai trò và mối quan hệ của thông tin trong tiến trình phát triển của xã hội.

18. Thư mục học đại cương (4 đvht)

  - Điều kiện tiên quyết: Thư viện học đại cương, Biên mục mô tả, Phân loại tài liệu.

-  Nội dung : Trang bị cho sinh viên cơ sở lý luận của thư mục học, quá trình hình thành và phát triển của thư mục và thư  mục học; giúp sinh viên nắm được cách thức tổ chức hoạt động thư mục trong các thư viện và trung tâm thông tin, đồng thời biết biên soạn thư mục, phục vụ tra cứu thư mục và thông tin thư mục cho người dùng tin.

19. Pháp chế Thư viện - Thông tin (2 đvht)

  - Điều kiện tiên quyết: Thư viện học đại cương, Thông tin học đại cương, Thư mục học đại cương.

  - Nội dung: Trang bị cho sinh viên những kiến thức về công dụng, cơ quan ban hành, phạm vi thi hành của một số văn bản pháp lý của nước ta; tầm quan trọng của luật pháp thư viện - thông tin; lịch sử luật pháp thư viện - thông tin trên thế giới và ở Việt Nam; những văn bản pháp quy hiện hành về công tác thư viện - thông tin của Việt Nam; pháp luật của một số lĩnh vực liên quan đến thư viện - thông tin: lưu chiểu, bản quyền, sở hữu trí tuệ, lao động; tình hình luật pháp thư viện - thông tin hiện nay của một số nước trên thế giới.

20. Toán học trong hoạt động Thư viện - Thông tin (3 đvht)

  - Điều kiện tiên quyết : Không.

 - Nội dung: Trang bị cho sinh viên những kiến thức của Toán rời rạc và các phương pháp toán học cơ bản thường dùng trong xử lý thông tin, xử lý dữ liệu, số liệu, áp dụng trong thực tiễn của hoạt động thư viện - thông tin, đặc biệt trong điều kiện tin học hoá. Nội dung gồm bốn phần:

+ Ngôn ngữ  của toán học và phương pháp biểu diễn thông tin: tập hợp, quan hệ, ánh xạ và giải tích tổ hợp.

+ Logíc mệnh đề và các hệ thống tìm tin.

+  Đại số Boole và các mạch tổ hợp.

+ Phương pháp trình bày và đánh giá các kết quả thực nghiệm, lý thuyết điều tra chọn mẫu.

21. Phương pháp nghiên cứu khoa học về Thư viện - Thông tin   (2 đvht)

  - Điều kiện tiên quyết: Thông tin học đại cương, Toán học trong hoạt động Thư viện - Thông tin.

- Nội dung: Trang bị cho sinh viên những kiến thức về phương pháp luận môn học và một số phương pháp chính thường dùng trong nghiên cứu khoa học thư viện như: lập đề cương nghiên cứu, phương pháp quan sát, phương pháp thực nghiệm, phương pháp nghiên cứu - phân tích tư liệu, phương pháp đánh giá giám định, phương pháp điều tra bằng phiếu hỏi và phỏng vấn.

22. Tin học tư liệu  (3 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Biên mục mô tả, Toán học trong hoạt động Thư viện-Thông tin.

- Nội dung: Trang bị cho sinh viên những nội dung cơ bản của tin học tư liệu như: các yếu tố cấu thành hệ thống thông tin tự động hoá, thông tin và dữ liệu, cấu trúc dữ liệu, cơ sở dữ liệu và hệ quản trị cơ sở dữ liệu, các đặc trưng của phần mềm tư liệu và phần mềm tích hợp quản trị thư viện, khổ mẫu biên mục đọc máy MARC, các mô hình dữ liệu và vấn đề thiết kế cơ sở dữ liệu.

23. Xây dựng và phát triển vốn tài liệu   (3 đvht)

  - Điều kiện tiên quyết: Thư viện học đại cương.

- Nội dung:

+ Vốn tài liệu là một trong những bộ phận cấu thành thư viện và có ảnh hưởng tới các hoạt động của thư viện.

+ Bổ sung tài liệu nhằm tăng tiềm lực cho thư viện, tạo điều kiện thoả mãn nhu cầu sử dụng ngày càng cao.

+ Vai trò, vị trí của vốn tài liệu với xã hội cũng như các hoạt động thư viện, hiểu được các giai đoạn của quá trình bổ sung cũng như các hình thức và phương pháp tiến hành bổ sung.

24. Biên mục mô tả  (4 đvht)

- Điều kiện tiên quyết : Xây dựng và phát triển vốn tài liệu.

- Nội dung:

+ Trang bị cho sinh viên những khái niệm chung, hiện đại về biên mục nói chung và biên mục mô tả nói riêng, lịch sử biên mục Việt Nam và thế giới, các qui tắc và phương pháp mô tả tài liệu thuộc mọi loại hình, xây dựng và quản trị các công cụ thư mục (mục lục, thư mục, chỉ dẫn thư mục, cơ sở dữ liệu thư mục), tin học hoá biên mục (mô đun biên mục trong hệ quản trị thư viện tích hợp), tổ chức công tác biên mục trong thư viện và cơ quan thông tin.

+ Về kỹ năng: giúp sinh viên nắm vững kỹ năng biên mục mô tả truyền thống và hiện đại, đặc biệt là biên mục theo AACR2 và MARC21 là hai chuẩn nghiệp vụ biên mục đang và sẽ áp dụng ngày càng phổ biến ở Việt Nam.

25. Phân loại tài liệu  (5 đvht)

- Điều kiện tiên quyết:  Xây dựng và phát triển vốn tài liệu, Biên mục mô tả.

  - Nội dung: Giới thiệu cho sinh viên một cách có hệ thống lý luận chung về phân loại, những vấn đề cơ bản của lý luận phân loại khoa học, phân loại tài liệu; tiến trình phát triển của sự phân loại khoa học và phân loại tài liệu trên thế giới và ở Việt Nam qua các giai đoạn lịch sử; lịch sử ra đời và cấu trúc các bảng phân loại tiêu biểu trên thế giới và ở Việt Nam hiện nay. Giúp cho sinh viên nắm vững phương pháp phân loại tài liệu, cách thức tổ chức phân loại và định ký hiệu phân loại cho các loại hình tài liệu khác nhau (tài liệu truyền thống và tài liệu điện tử) của các cơ quan Thông tin - Thư viện. Với (2 đvht) dành cho phần thực hành sẽ giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng sử dụng các bảng phân loại và tổ chức quy trình phân loại tài liệu, định ký hiệu phân loại cho  các loại hình tài liệu có trong thư viện.

26. Tổ chức và Bảo quản kho tài liệu   (3 đvht)

  - Điều kiện tiên quyết: Xây dựng và phát triển vốn tài liệu, Biên mục mô tả, Phân loại tài liệu.

 - Nội dung: Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản và rèn luyện kỹ năng thực hành tổ chức, sắp xếp vốn tài liệu, đăng ký, kiểm kê và bảo quản tài liệu. Nội dung bao gồm: Phương pháp tổ chức vốn tài liệu; đăng ký và kiểm kê tài liệu; lý thuyết chung về bảo quản tài liệu; các phương thức bảo quản tài liệu.

 27. Xử lý nội dung tài liệu I (Định chủ đề và định từ khoá)    (4 đvht)

- Điều kiện tiên quyết:  Phân loại tài liệu.

  - Nội dung: Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản và rèn luyện kỹ năng thực hành về định chủ đề và định từ khoá. Nội dung bao gồm: khái quát chung về  định chủ đề và định từ khoá; phương pháp định chủ đề tài liệu; giới thiệu một số bảng đề mục chủ đề, từ điển từ chuẩn và từ điển từ khoá qui ước; phương pháp định từ khoá tài liệu.

28. Xử lý nội dung tài liệu II (Tóm tắt, chú giải và tổng luận) (3 đvht)

 - Điều kiện tiên quyết: Xử lý nội dung tài liệu I.

 - Nội dung: Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các hình thức xử lý nội dung tài liệu như: tóm tắt, chú giải, tổng luận tài liệu; trình bày phương pháp chung để biên soạn bài tóm tắt, chú giải, tổng luận, trong đó giới thiệu phương pháp riêng để biên soạn các loại tóm tắt, chú giải thường dùng trong hoạt động thông tin - thư viện, đồng thời rèn luyện kỹ năng thực hành về các loại tóm tắt và chú giải được sử dụng để tạo ra các sản phẩm thông tin.

29. Lưu trữ thông tin và bộ máy tra cứu   (4 đvht)

- Điều kiện tiên quyết : Xử lý nội dung tài liệu I và II.

- Nội dung : Nghiên cứu về khái niệm, đặc điểm, tác dụng và phương pháp tổ chức, xây dựng, quản trị bộ máy tra cứu thông tin từ truyền thống đến hiện đại trong các cơ quan thông tin, thư viện: kho tài liệu tra cứu, hệ thống mục lục và các bộ phiếu, hồ sơ trả lời câu hỏi, các nguồn tra cứu điện tử trên CD-ROM, trên các mạng máy tính…

30. Tra cứu thông tin  (4 đvht)

- Điều kiện tiên quyết : Lưu trữ thông tin và bộ máy tra cứu, Toán học trong hoạt động thư viện - thông tin, Tin học tư liệu.

- Nội dung: Trang bị cho sinh viên những khái niệm cơ bản về lý thuyết tìm tin, nắm được các loại ngôn ngữ tìm tin, công cụ cũng như phương thức tìm tin cơ bản, định hướng được các nguồn tin và thành thạo kỹ năng tìm tin truyền thống cũng như tìm tin tự động hoá.

31. Công tác người đọc và dịch vụ thông tin (4 đvht)

- Điều kiện tiên quyết : Tra cứu thông tin.

- Nội dung : Trang bị cho sinh viên những khái niệm cơ bản về người dùng tin, người đọc, sản phẩm và dịch vụ thông tin thư viện; đồng thời giúp sinh viên nắm vững các hình thức và phương pháp làm việc với người đọc cũng như tổ chức các dịch vụ cung cấp sản phẩm thông tin - thư viện.

32. Phần mềm tư liệu  (4 đvht)

- Điều kiện tiên quyết : Xử lý nội dung tài liệu, Toán học trong hoạt động Thư viện - Thông tin.

- Nội dung: Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về cơ sở dữ liệu và phần mềm tư liệu, sau đó học cách sử dụng một phần mềm tư liệu cụ thể đang được sử dụng rộng rãi ở nước ta, đó là hệ quản trị cơ sở dữ liệu văn bản CDS/ISIS chạy trên môi trường DOS và Windows. Yêu cầu sinh viên phải biết sử dụng phần mềm này để: xây dựng cấu trúc cơ sở dữ liệu mới, cập nhật dữ liệu, tìm kiếm dữ liệu, trao đổi dữ liệu.

33. Khai thác mạng thông tin máy tính (3 đvht)

- Điều kiện tiên quyết : Tin học tư liệu, Phần mềm tư liệu

- Nội dung : Trang bị cho sinh viên những hiểu biết cơ bản về quá trình hình thành và phát triển các mạng thông tin, các nguyên lý và công nghệ tìm tin tự động hoá và kỹ năng thực hành cần thiết, bao gồm:  ngôn ngữ trong tìm tin trên mạng, quá trình tìm tin trực tuyến, chiến lược tìm tin, Internet và dịch vụ WWW, tìm tin trên Internet (máy tìm tin, danh mục chủ đề,...), thư điện tử, nhóm thảo luận.

Thực hành sử dụng các lệnh tìm và toán tử của DIALOG (trên CDROM và trên mạng trực tuyến), sử dụng Winisis để khai thác cơ sở dữ liệu trên mạng VISTA, sử dụng danh mục và máy tìm tin (Vinaseek, PanVietnam, Google, Altavista...)

34. Trụ sở, trang thiết bị thư viện (2 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Thông tin học đại cương, Công tác người đọc và Dịch vụ thông tin.

- Nội dung: Trang bị cho sinh viên những kiến thức về trụ sở thư viện và trung tâm thông tin như  đặc điểm và yêu cầu của các phòng ban: phòng đọc, phòng mượn, phòng kho và các phòng nghiệp vụ; giới thiệu về các trang thiết bị truyền thống và hiện đại như: các loại bàn ghế, giá, tủ; các kỹ thuật in ấn, sao chụp, máy đọc microfilm, microfich; kỹ thuật thông tin liên lạc; máy tính, CD ROM.

35- Quản lý thư viện và trung tâm thông tin   (4 đvht)

- Điều kiện tiên quyết : Thông tin học đại cương, Công tác người đọc và dịch vụ thông tin.

- Nội dung: Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về tổ chức và quản lý thư viện và trung tâm thông tin. Cụ thể: trình bày khái quát về tổ chức, quản lý và tổ chức quản lý trong thư viện - thông tin. Hướng dẫn sinh viên cách tổ chức và phân công lao động khoa học trong thư viện - thông tin; hướng dẫn cách lập kế hoạch, làm thống kê, viết báo cáo; công tác kiểm tra, đánh giá và công tác chỉ đạo nghiệp vụ thư viện - thông tin.

36.  Tiếng Anh  chuyên ngành (8 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Tiếng Anh, Thông tin học đại cương, Thư mục học đại cương.

- Nội dung: Trang bị cho sinh viên một số vốn từ vựng tiếng Anh sử dụng trong ngành Thư viện - Thông tin.

4. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH KHUNG NGÀNH THƯ VIỆN - THÔNG TIN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC ĐỂ THIẾT KẾ CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỤ THỂ:

4.1. Về khối lượng kiến thức tự chọn:

 Trên cơ sở những quy định tại mục 2.2, khối lượng kiến thức tự chọn gồm:

 + Phần kiến thức đại cương:  (31 đvht)

 + Phần kiến thức ngành: (23 đvht)

Hiệu trưởng các trường quyết định các học phần tự chọn sao cho phù hợp với điều kiện và đặc điểm ngành nghề đào tạo của trường mình.

4.2. Phần Thực tập nghề nghiệp:

Trong cả khoá học 4 năm, sinh viên ngành Thư viện - Thông tin phải tham gia thực tập 2 đợt:

 + Đợt I: vào cuối năm thứ 3, kéo dài 1,5 tháng. Sinh viên viết thu hoạch dưới dạng một bài tiểu luận, có sự hướng dẫn của giáo viên.

 + Đợt II: vào học kỳ 2 năm thứ tư, kéo dài 3 tháng. Một số sinh viên khá giỏi sẽ được chọn viết khoá luận tốt nghiệp trong thời gian này.

Giấy phép Thông Tin Điện Tử: Số 58/GP-STTTT - Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Tiếp Thị Việt Nam

Trụ sở: Số 32 đường số 7 KDC Hai Thành, P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân, TP.HCM - Email: hotro@edunet.com.vn

Loading...