Lưu ý: Trang web đang thử nghiệm nâng cấp, các thông tin chỉ mang tính tham khảo!
Giới Thiệu

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH KINH DOANH XUẤT BẢN PHẨM

Trình độ đào tạo: ĐẠI HỌC

(Ban hành kèm theo Quyết định số:19 /2008/ QĐ-BGDĐT  ngày 18  tháng  4  năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

____________________

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

1.1. Mục tiêu chung:

Chương trình khung giáo dục đại học ngành Kinh doanh xuất bản phẩm trình độ đại học nhằm đào tạo cử nhân ngành Kinh doanh xuất bản phẩm có năng lực chuyên môn và khả năng tổ chức hoạt động phát hành xuất bản phẩm trên thị trường.

1.2. Mục tiêu cụ thể:

 Sau khi tốt nghiệp, cử nhân ngành Kinh doanh xuất bản phẩm phải đạt được các yêu cầu sau:

1.2.1. Phẩm chất đạo đức:

 Có lập trường tư tưởng vững vàng, có đạo đức và nếp sống lành mạnh, say mê nghề nghiệp. Nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, đặc biệt trên lĩnh vực Văn hóa, Nghệ thuật, Thông tin.

 1.2.2. Kiến thức:

 - Nắm vững kiến thức các môn khoa học cơ bản, các kiến thức về kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

- Nắm vững hệ thống kiến thức nghiệp vụ về Kinh doanh xuất bản phẩm cũng như các thành tựu nghiên cứu và ứng dụng mới.

1.2.3. Kỹ năng:

- Nghiên cứu nhu cầu khách hàng và thị trường xuất bản phẩm.

- Nghiên cứu các mặt hàng xuất bản phẩm và tổ chức khai thác, quảng cáo, tuyên truyền, sắp xếp, phân loại trình bầy xuất bản phẩm.

- Soạn thảo hợp đồng, thanh quyết toán trong kinh doanh...

2. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:

2.1. Khối lượng kiến thức tối thiểu và thời gian đào tạo theo thiết kế:

- Khối lượng kiến thức tối thiểu: 205 đơn vị học trình (đvht), chưa kể phần nội dung Giáo dục Thể chất ((5 đvht)) và Giáo dục quốc phòng - an ninh (165 tiết).

 - Thời gian đào tạo : 4 năm

2.2. Cấu trúc kiến thức của chương trình đào tạo  đvht

2.2.1

 Kiến thức giáo dục đại cương tối thiểu

(Chưa kể phần Giáo dục Thể chất và Giáo dục quốc phòng - an ninh)

  85

2.2.2

 Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp tối thiểu

 120

 

 

 

 

 Kiến thức cơ sở của ngành

  21

 Kiến thức ngành

  79

 Thực tập nghề nghiệp

  10

 Khóa luận (hoặc thi) tốt nghiệp

  10

3. KHỐI KIẾN THỨC BẮT BUỘC:

3.1. Danh mục các học phần bắt buộc:

3.1.1. Kiến thức giáo dục đại cương 5(5 đvht)*

1

Triết học Mác - Lênin

6

2

Kinh tế chính trị Mác - Lênin

5

3

Chủ nghĩa Xã hội khoa học

4

4

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

4

5

Tư tưởng Hồ Chí Minh

3

6

Ngoại ngữ (tiếng Anh)

  10

7

Tin học văn phòng

5

8

Xã hội học đại cương

3

9

Văn hóa học đại cương

2

10

Cơ sở Văn hóa Việt Nam

4

11

Đường lối Văn hóa - Văn nghệ của Đảng

2

12

Lịch sử văn học Việt Nam

4

13

Lịch sử tư tưởng phương Đông và Việt Nam

3

14

Giáo dục Thể chất

5

15

Giáo dục quốc phòng - an ninh

165 tiết

* Chưa tính các học phần 14 và 15.

3.1.2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp  (100 đvht)

- Kiến thức cơ sở của ngành (21 đvht)

1

Kinh tế vĩ mô

3

2

Kinh tế vi mô

3

3

Kinh tế văn hóa

3

4

 

Toán học trong Phát hành xuất bản phẩm

3

 

3

 

5

Thông tin trong Phát hành xuất bản phẩm

3

 

Thông tin trong Phát hành xuất bản phẩm

3

6

Đại cương về Xuất bản

3

7

Lịch sử phát hành sách Việt Nam

3

- Kiến thức ngành 5(9 đvht)

1

Tiếng Anh chuyên ngành

5

2

Đại cương về Phát hành xuất bản phẩm

4

3

Pháp luật Xuất bản và Phát hành xuất bản phẩm

4

4

Các mặt hàng sách

5

5

Các mặt hàng băng đĩa

2

6

Tài chính doanh nghiệp Phát hành xuất bản phẩm

5

7

Tổ chức khai thác mặt hàng xuất bản phẩm

5

8

Tuyên truyền giới thiệu xuất bản phẩm

3

9

Marketing Phát hành xuất bản phẩm

4

10

Tổ chức tiêu thụ xuất bản phẩm

5

11

Kế toán doanh nghiệp xuất bản phẩm

5

12

Nghiệp vụ xuất nhập khẩu xuất bản phẩm

4

13

 

 

 

Phân tích hoạt động Phát hành xuất bản phẩm

4

14

Quản trị doanh nghiệp Phát hành xuất bản phẩm

4

 

 

- Thực tập nghề nghiệp: (10 đvht)

- Khóa luận (hoặc thi tốt nghiệp): (10 đvht)

3.2. Mô tả nội dung các học phần bắt buộc:

1. Triết học Mác-Lênin (6 đvht)

Nội dung ban hành tại Quyết định số 45/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 29 tháng 10 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình môn Triết học Mác - Lênin dùng cho các khối ngành Khoa học xã hội, Nhân văn, Tự nhiên, Kỹ thuật; Chương trình môn Kinh tế Chính trị Mác - Lênin dùng cho khối ngành Kinh tế - Quản trị kinh doanh; Chương trình môn Kinh tế Chính trị Mác - Lênin dùng cho các ngành không chuyên Kinh tế - Quản trị kinh doanh trong các trường đại học.

2. Kinh tế Chính trị Mác-Lênin (5 đvht)

Nội dung ban hành tại Quyết định số 45/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 29 tháng 10 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình môn Triết học Mác - Lênin dùng cho các khối ngành Khoa học xã hội, Nhân văn, Tự nhiên, Kỹ thuật; Chương trình môn Kinh tế Chính trị Mác - Lênin dùng cho khối ngành Kinh tế - Quản trị kinh doanh; Chương trình môn Kinh tế Chính trị Mác - Lênin dùng cho các ngành không chuyên Kinh tế - Quản trị kinh doanh trong các trường đại học.

3. Chủ nghĩa Xã hội khoa học (4 đvht)

Nội dung ban hành tại Quyết định số 34/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 31 tháng 7 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Đề cương môn học Chủ nghĩa xã hội khoa học trình độ Đại học.

4. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (4 đvht)

Nội dung ban hành tại Quyết định số 41/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 27 tháng 8 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Đề cương chi tiết học phần Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam trình độ đại học dùng cho các Đại học, Học viện và các trường Đại học.

5. Tư tưởng Hồ Chí Minh (3 đvht)

Nội dung ban hành tại Quyết định số 35/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 31 tháng 7 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Đề cương môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh trình độ Đại học, Cao đẳng.

6. Ngoại ngữ (tiếng Anh) (10 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Không.

- Nội dung: Trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản nhất về tiếng Anh làm nền tảng vững chắc giúp sinh viên có thể tiếp thu dễ dàng những bài học ở cấp độ cao hơn. Yêu cầu đạt trình độ trung cấp (Intermediate Level) đối với những sinh viên đã hoàn thành chương trình ngoại ngữ 7 năm ở bậc trung học phổ thông.

7. Tin học văn phòng (5 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Không.

- Nội dung: Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về tin học, gồm: một số khái niệm về tin học và máy tính; sử dụng hệ điều hành MS DOS và Windows; soạn thảo văn bản trên máy tính; sử dụng bảng tính EXCEL; khai thác các dịch vụ cơ bản của mạng toàn cầu INTERNET. Ngoài ra, giúp sinh viên hình thành và phát triển các kỹ năng sử dụng máy vi tính và các phần mềm thông dụng nhất.

8. Xã hội học đại cương (3 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Không.

- Nội dung: Trang bị cho sinh viên một cách khái quát lịch sử hình thành, phát triển khoa học Xã hội học, đối t­­ượng và phương pháp nghiên cứu Xã hội học. Một số lĩnh vực nghiên cứu Xã hội học như­­: Xã hội học đô thị và nông thôn, Xã hội học hôn nhân và gia đình, Xã hội học truyền thông, Xã hội học văn hóa...

9. Văn hóa học đại cương (2 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Không.

- Nội dung:

+ Khái niệm văn hóa và văn hóa học.

+ Các thành tố của văn hóa.

+ Đặc điểm của văn hóa.

+ Sự hình thành và phát triển của văn hóa.

+ Giao lưu và tiếp biến văn hoá, sự hội nhập văn hóa trong thời đại hiện nay.

+ Vai trò của văn hoá trong đời sống xã hội.

10. Cơ sở Văn hóa Việt Nam (4 đvht)

 - Điều kiện tiên quyết: Không.

- Nội dung: Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về Văn hóa học và văn hóa Việt Nam trong tiến trình phát triển của văn hóa Việt Nam qua các giai đoạn lịch sử. Trình bày biểu hiện của văn hóa Việt Nam thông qua các thành tố văn hóa: văn hóa nhận thức, văn hóa tổ chức đời sống cá nhân, văn hóa tổ chức đời sống cộng đồng, văn hóa ứng xử với môi trường tự nhiên, văn hóa ứng xử với môi trường xã hội của tộc người Việt giữ vai trò chủ thể và xác định rõ những đặc điểm của vùng văn hóa ở Việt Nam.

11. Đường lối Văn hóa - Văn nghệ của Đảng (2 đvht)

 - Điều kiện tiên quyết : Tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Nội dung:

+ Những quan điểm và nội dung cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin về văn hóa.

+ Vai trò của văn hóa trong sự nghiệp cách mạng của giai cấp công nhân.

+ Quá trình hình thành, phát triển và hoàn thiện những nội dung cơ bản trong Đường lối Văn hoá của Đảng Cộng sản Việt Nam: phân tích những nội dung có liên quan trong các văn kiện của Đảng (chú ý đến bối cảnh lịch sử, xã hội trong từng thời kỳ, từng giai đoạn).

+ Vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam trong lãnh đạo văn hoá.

+ Những thành tựu lớn về xây dựng văn hóa từ trước tới nay.

+ Những khó khăn, tồn tại cần khắc phục.

+ Phương hướng cụ thể cho việc xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

12. Lịch sử Văn học Việt Nam (4 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Không.

- Nội dung:

+ Phần Lịch sử văn học Việt Nam.

+ Văn học thời kỳ Lý-Trần (thế kỷ XI - XIV).

+ Văn học thời Lê (thế kỷ XV - XVIII).

+ Văn học thời Nguyễn (thế kỷ XIX).

+ Văn học thời thuộc Pháp (nửa đầu thế kỷ XX).

+ Văn học Cách mạng (từ năm 1945 đến nay).

+ Những đặc điểm chung của Lịch sử văn học Việt Nam.

13. Lịch sử tư tưởng phương Đông và Việt Nam (3 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Không.

- Nội dung: Trang bị cho sinh viên những kiến thức cần thiết về lịch sử tư tưởng phương Đông: Trung Quốc, Ấn Độ, Hồi giáo (ISLAM) và Việt Nam để trên cơ sở đó, sinh viên hiểu rõ hơn các môn học cụ thể của mình, đồng thời góp phần bồi dưỡng thế giới quan và nhân sinh quan đúng đắn cho sinh viên.

14. Giáo dục Thể chất (5 đvht)

Nội dung ban hành tại Quyết định số 3244/GD-ĐT ngày 12 tháng 9 năm 1995 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành tạm thời Bộ chương trình Giáo dục Đại học đại cương (giai đoạn I) dùng cho các trường Đại học và các trường Cao đẳng Sư phạm và Quyết định số 1262/GD-ĐT ngày 12 tháng 4 năm 1997 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình Giáo dục Thể chất giai đoạn II các trường Đại học và Cao đẳng (không chuyên thể dục thể thao).

15. Giáo dục quốc phòng - an ninh 165 tiết

Nội dung ban hành tại Quyết định số 81/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình giáo dục quốc phòng - an ninh trình độ đại học, cao đẳng.

16. Kinh tế vĩ mô (3 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Không

- Nội dung:

+ Nghiên cứu nền kinh tế dưới góc độ tổng thể: tăng trưởng, thất nghiệp, ảnh hưởng của các chính sách kinh tế.

+ Nghiên cứu hệ thống lý thuyết kinh tế, tổng sản phẩm kinh tế quốc dân, tổng cung - tổng cầu và chính sách tài khoá của Chính phủ.

17. Kinh tế vi mô (3 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Kinh tế vĩ mô.

- Nội dung:

+ Doanh nghiệp và những vấn đề kinh tế cơ bản của doanh nghiệp.

+ Thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp.

+ Cung, cầu sản phẩm hàng hoá (lý thuyết người tiêu dùng, lý thuyết của hãng).

+ Thị trường sản phẩm hàng hoá, vấn đề cạnh tranh và độc quyền, những yếu tố ảnh hưởng tới sự phát triển của doanh nghiệp.

18. Kinh tế văn hóa (3 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Không.

- Nội dung: Vai trò của văn hoá trong sự nghiệp phát triển kinh tế nói chung và kinh tế xuất bản nói riêng; các quy luật kinh tế với sự điều hành và phát triển văn hoá; mối quan hệ kinh tế trong văn hoá.

19. Toán học trong Phát hành xuất bản phẩm (3 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Không.

- Nội dung: Trang bị cho sinh viên kiến thức về toán giải tích, tổ hợp, ngẫu nhiên và xác suất; các quy luật phân phối xác suất và lý thuyết mẫu áp dụng trong phát hành xuất bản phẩm; các bài toán ứng dụng trong kinh doanh xuất bản phẩm.

20. Thông tin trong Phát hành xuất bản phẩm (3 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Không.

- Nội dung:

+ Lý luận về Thông tin học.

+ Các sản phẩm thông tin kinh tế.

+ Các phương pháp thông tin và người dùng tin trong phát hành xuất bản phẩm.

+ Phương pháp truyền phát thông tin trong ngành Xuất bản và Phát hành xuất bản phẩm.

21. Đại cương về Xuất bản (3 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Không.

- Nội dung:

+ Lý luận về xuất bản trong cơ chế thị trường, xuất bản theo định hướng quốc gia.

+ Quy trình biên tập xuất bản, khai thác bản thảo, xử lý, biên tập, đánh giá và thẩm định bản thảo.

+ Kỹ năng biên tập các loại sách.

22. Lịch sử Phát hành sách Việt Nam (3 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Không.

- Nội dung: Trang bị cho sinh viên kiến thức về quá trình ra đời và phát triển của ngành Phát hành sách Việt Nam; phát hành sách trong các thời kỳ lịch sử, những thành tựu và đặc điểm chính; sự thay đổi của các hình thức, các biện pháp phát hành sách trong các giai đoạn lịch sử cho phù hợp với mục tiêu và nhu cầu sách của xã hội.

23. Tiếng Anh chuyên ngành (5 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Ngoại ngữ (tiếng Anh)

- Nội dung: Trang bị cho sinh viên hệ thống các thuật ngữ chuyên ngành bằng tiếng Anh; thực hành soạn thảo hợp đồng mua bán xuất bản phẩm với quốc tế, giao tiếp kinh doanh và đàm phán cũng như thực hiện thanh toán quốc tế.

24. Đại cương về Phát hành xuất bản phẩm: (4 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Đại cương về Xuất bản.

- Nội dung:

Cơ sở lý luận Phát hành xuất bản phẩm trong cơ chế thị trường; đặc điểm của Phát hành xuất bản phẩm trong nền kinh tế thị trường và mục tiêu của Phát hành xuất bản phẩm; thị trường xuất bản phẩm; các nghiệp vụ phát hành xuất bản phẩm cơ bản: nghiệp vụ đầu vào, nghiệp vụ đầu ra và tổ chức quản lý phát hành xuất bản phẩm.

25. Pháp luật Xuất bản và Phát hành xuất bản phẩm (4 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Không.

- Nội dung:

+ Luật kinh tế.

+ Sự ra đời và ý nghĩa của các luật xuất bản, bản quyền tác giả, các điều khoản quy định đối với xuất bản và quyền sở hữu xuất bản phẩm.

26. Các mặt hàng sách (5 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Đại cương về Phát hành xuất bản phẩm.

- Nội dung:

 + Cơ sở để phân loại mặt hàng sách, các loại mặt hàng sách cơ bản: chính trị xã hội; khoa học công nghệ; văn học nghệ thuật và thiếu nhi; mặt hàng sách giáo dục.

+ Đặc điểm, tính chất và nhu cầu về sách trên thị trường.

+ Các nhóm đối tượng sử dụng sách cơ bản, biện pháp phát hành các mặt hàng sách.

27. Các mặt hàng băng đĩa (2 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Các mặt hàng sách.

- Nội dung:

+ Các loại băng, đĩa.

+ Đặc điểm, tính chất của băng, đĩa; cơ sở khoa học xác định các loại băng đĩa, CD, CD.ROOM,VCD, DVD...

+ Nhu cầu và thị trường băng, đĩa trong nền kinh tế thị trường.

+ Các biện pháp phát hành băng đĩa.

28. Tài chính doanh nghiệp Phát hành xuất bản phẩm (5 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Các mặt hàng sách, Các mặt hàng băng đĩa.

- Nội dung:

+ Lý luận về tài chính doanh nghiệp trong cơ chế thị trường, các nguồn tài chính cơ bản.

+ Sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn trong doanh nghiệp phát hành xuất bản phẩm.

+ Phương pháp khai thác, huy động nguồn tài chính.

29. Tổ chức khai thác mặt hàng xuất bản phẩm (5 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Tài chính doanh nghiệp Phát hành xuất bản phẩm.

- Nội dung:

+ Nghiên cứu nhu cầu xuất bản phẩm trên thị trường.

+ Tổ chức mặt hàng, các nguồn hàng và phương thức khai thác xuất bản phẩm; khai thác từ nhà xuất bản, từ đối tượng liên kết, từ nước ngoài và từ cá nhân chủ sở hữu tác phẩm cũng như tác giả.

+ Tổ chức ký hợp đồng mua xuất bản phẩm và nhập hàng.

30. Tuyên truyền, giới thiệu xuất bản phẩm (3 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Tổ chức khai thác mặt hàng xuất bản phẩm.

- Nội dung: Trang bị cho sinh viên cơ sở lý luận của tuyên truyền, giới thiệu xuất bản phẩm. Các công cụ, phương tiện và phương pháp tuyền truyền: tuyên truyền miệng; tuyên truyền trực quan; tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng; tuyên truyền qua trang trí, trình bày sách ở cửa hàng.

31. Marketing Phát hành xuất bản phẩm (4 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Tổ chức khai thác mặt hàng xuất bản phẩm.

- Nội dung:

+ Lý thuyết marketing; tư tưởng định hướng marketing; xác định khách hàng, thị trường.

+ Các chiến lược marketing.

+ Phương pháp Marketing Phát hành xuất bản phẩm.

32. Tổ chức tiêu thụ xuất bản phẩm (5 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Tuyên truyền, giới thiệu xuất bản phẩm và Marketing Phát hành xuất bản phẩm.

- Nội dung:

+ Bản chất tiêu thụ xuất bản phẩm trong cơ chế thị trường.

+ Chức năng tiêu thụ xuất bản phẩm: di chuyển, chuyển giao quyền sở hữu và thông tin.

+ Các kênh phân phối xuất bản phẩm.

+ Các hình thức tiêu thụ: cố định, lưu động, bán rong.

+ Các kỹ năng giao tiếp ứng xử trong bán xuất bản phẩm.

+ Các biện pháp bán xuất bản phẩm: khuyến mại, hội trợ triển lãm, bán tự chọn, bán qua các công cụ và phương tiện, bán qua mạng INTERNET.

33. Kế toán doanh nghiệp xuất bản phẩm (5 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Tổ chức tiêu thụ xuất bản phẩm.

- Nội dung:

+ Nguyên lý chung về hạch toán, kế toán.

+ Hệ thống tài khoản kế toán, phương pháp kế toán và lập các báo biểu kế toán trong Phát hành xuất bản phẩm.

+ Kế toán tài sản cố định.

+ Kế toán tiền lương.

+ Kế toán đầu vào của hàng hóa.

+ Kế toán bán hàng.

34. Nghiệp vụ xuất nhập khẩu xuất bản phẩm (4 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Thương mại quốc tế.

- Nội dung:

+ Nghiên cứu thị trường thế giới và nhu cầu sử dụng xuất bản phẩm nhập khẩu.

+ Đàm phán giao dịch để mua và bán xuất bản phẩm với nước ngoài.

+ Hợp đồng, mua xuất bản phẩm với thế giới.

+ Tổ chức thanh toán và giao nhận hàng hoá xuất bản phẩm.

35. Phân tích hoạt động Phát hành xuất bản phẩm (4 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Kế toán doanh nghiệp xuất bản phẩm và tài chính doanh nghiệp Phát hành xuất bản phẩm.

- Nội dung:

+ Đánh giá tổng hợp các hiện tượng và quá trình kinh doanh.

+ Phân tích môi trường, yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh xuất bản phẩm.

+ Phân tích làm rõ chi phí kinh doanh, hiệu quả lao động và hiệu quả kinh doanh.

36. Quản trị doanh nghiệp Phát hành xuất bản phẩm (4 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Tổ chức tiêu thụ xuất bản phẩm.

- Nội dung:

+ Lý luận quản trị doanh nghiệp trong cơ chế thị trường.

+ Tổ chức bộ máy nhân sự.

+ Quản lý lao động, quản lý tài chính và quá trình kinh doanh của doanh nghiệp Phát hành xuất bản phẩm.

+ Các biện pháp quản trị: Thông qua biện pháp hành chính, biện pháp giáo dục, biện pháp dùng đòn bẩy kinh tế.

4. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH KHUNG NGÀNH PHÁT HÀNH XUẤT BẢN PHẨM TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC ĐỂ THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỤ THỂ:

4.1. Về khối lượng kiến thức tự chọn:

Trên cơ sở những quy định tại mục 2.2, khối lượng kiến thức tự chọn gồm:

+ Phần kiến thức đại cương: 30 đvht

+ Phần kiến thức ngành: 20 đvht

Hiệu trưởng các trường quyết định các học phần tự chọn sao cho phù hợp với điều kiện và đặc điểm ngành nghề đào tạo của trường mình.

4.2. Phần thực tập nghề nghiệp:

Trong toàn bộ khoá học, sinh viên đi thực tập 2 đợt.

- Đợt 1: Thực tập giữa khoá (dạng kiến tập)

 Thời gian: 7 tuần vào cuối học kỳ VI (năm thứ 3)

  - Đợt 2: Thực tập tốt nghiệp

 Thời gian: 12 tuần vào học kỳ VII (học kỳ I năm thứ 4).

Giấy phép Thông Tin Điện Tử: Số 58/GP-STTTT - Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Tiếp Thị Việt Nam

Trụ sở: Số 32 đường số 7 KDC Hai Thành, P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân, TP.HCM - Email: hotro@edunet.com.vn

Loading...