Lưu ý: Trang web đang thử nghiệm nâng cấp, các thông tin chỉ mang tính tham khảo!
Giới Thiệu

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH KỸ THUẬT DẦU KHÍ

Trình độ đào tạo: ĐẠI HỌC

(Ban hành kèm theo Quyết định số 70/2007/QĐ-BGDĐT ngày 21 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo )

____________________

1. Mục tiêu đào tạo

Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Dầu khí nhằm đào tạo những kỹ sư có bản lĩnh chính trị, đạo đức, học vấn, sức khoẻ đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp dầu khí hiện đại của Việt Nam. Sinh viên được được trang bị những kiến thức cơ sở lý luận khoa học vững chắc, kiến thức rộng và nắm vững kiến thức và kỹ năng cơ bản về kỹ thuật dầu khí.

Kỹ sư tốt nghiệp ngành kỹ thuật dầu khí có năng lực thiết kế, thi công sản xuất, nghiên cứu và sáng tạo khoa học, quản lý sản xuất trong lĩnh vực kỹ thuật dầu khí.

1. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1.1Khối lượng kiến thức tối thiểu và thời gian đào tạo theo thiết kế

Khối lượng kiến thức tối thiểu: 260 đơn vị học trình (đvht)

Thời gian đào tạo theo thiết kế:  5 năm

2.2 Cấu trúc kiến thức của chương trình

(Tính theo số đơn vị học trình, đvht)

KHỐI KIẾN THỨC

Kiến thức

bắt buộc

Kiến thức các trường tự chọn

Tổng

Kiến thức giáo dục đại cương

68

12

80

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

71

109

180

- Kiến thức cơ sở ngành

44

 

 

- Kiến thức ngành

 

109

 

- Thực tập

12

 

 

- Đồ án tốt nghiệp

15

 

 

Tổng khối lượng

139

121

26

2. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC BẮT BUỘC

2.1Danh mục các học phần bắt buộc

TT

TÊN NHÓM KIẾN THỨC

KHỐI LƯỢNG (đvht)

 

GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

68

1

Triết học Mác-Lênin

6

2

Kinh tế chính trị Mác-Lênin

5

3

Chủ nghĩa xã hội khoa học

4

4

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

4

5

Tư tưởng Hồ Chí Minh

3

6

Ngoại ngữ cơ bản

10

7

Giáo dục thể chất

3

8

Giáo dục quốc phòng

165 tiết

9

Đại số

4

10

Giải tích 1

6

11

Giải tích 2

5

12

Vật lý 1

4

13

Vật lý 2

3

14

Hoá học đại cương

3

15

Tin học đại cương

4

 

KIẾN THỨC CƠ SỞ NGÀNH

44

16

Kỹ thuật dầu khí đại cương

4

17

Địa chất đại cương

3

18

Địa chất cấu tạo

3

19

Trắc địa đại cương

3

20

Hình học hoạ hình

3

21

Vẽ kỹ thuật

3

22

Cơ học lý thuyết

3

23

Sức bền vật liệu

3

24

Kỹ thuật nhiệt

3

23

Kỹ thuật điện

3

24

Kỹ thuật điện tử

3

25

Thuỷ khí động lực học

4

26

Địa vật lý đại cương

3

27

Công nghệ vật liệu

3

 

THỰC TẬP VÀ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

27

28

Thực tập

12

29

Đồ án tốt nghiệp

15

2.2 Mô tả nội dung các học phần bắt buộc

2.2.1 Triết học Mác – Lênin(6 đvht)

Điều kiện tiên quyết: không

Nội dung ban hành tại Quyết định số 45/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 29/10/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình môn Triết học Mác-Lênin dùng cho các khối ngành khoa học xã hội, nhân văn, tự nhiên, kỹ thuật; Chương trình môn Kinh tế Chính trị Mác-Lênin dùng cho khối ngành Kinh tế-Quản trị kinh doanh; Chương trình môn Kinh tế Chính trị Mác-Lênin dùng cho các ngành không chuyên Kinh tế-Quản trị kinh doanh trong các trường đại học.

2.2.2 Kinh tế chính trị Mác – Lênin(5 đvht)

Điều kiện tiên quyết: không

Nội dung ban hành tại Quyết định số 45/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 29/10/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình môn Triết học Mác-Lênin dùng cho các khối ngành khoa học xã hội, nhân văn, tự nhiên, kỹ thuật; Chương trình môn Kinh tế Chính trị Mác-Lênin dùng cho khối ngành Kinh tế-Quản trị kinh doanh; Chương trình môn Kinh tế Chính trị Mác-Lênin dùng cho các ngành không chuyên Kinh tế-Quản trị kinh doanh trong các trường đại học.

2.2.3 Chủ nghĩa xã hội khoa học(4 đvht)

Điều kiện tiên quyết: không

Nội dung ban hành tại Quyết định số 34/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 31/7/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành đề cương môn học Chủ nghĩa xã hội khoa học trình độ đại học.

2.2.4 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam(4 đvht)

Điều kiện tiên quyết: không

Nội dung ban hành tại Quyết định số 41/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 27/8/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Đề cương chi tiết học phần Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam trình độ đại học dùng cho các đại học, học viện và các trường đại học.

2.2.5 Tư tưởng Hồ Chí Minh (3 đvht)

Điều kiện tiên quyết: không

Nội dung ban hành theo Quyết định số 35/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 31/7/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc banh hành Đề cương môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh trình độ đại học, cao đẳng.

2.2.6 Ngoại ngữ cơ bản (10 đvht)

Điều kiện tiên quyết: Trình độ trung cấp (CT ngoại ngữ 7 năm phổ thông)

Cung cấp những kiến thức và kỹ năng cơ bản nhất về một ngoại ngữ làm nền tảng vững chắc giúp sinh viên có thể tiếp thu thuận lợi những bài học ở cấp độ cao hơn. Yêu cầu đạt được trình độ trung cấp (Intermediate Level) đối với những sinh viên đã tốt nghiệp chương trình ngoại ngữ 7 năm ở giáo dục phổ thông.

2.2.7 Giáo dục thể chất(5 đvht)

Điều kiện tiên quyết: không

Nội dung ban hành tại Quyết định số 3244/GD-ĐT ngày 12/9/1995 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành tạm thời Bộ chương trình Giáo dục Đại học Đại cương (giai đoạn 1) dùng cho các trường Đại học và các trường Cao đẳng Sư phạm và Quyết định số 1262/GD-ĐT ngày 12/4/1997 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình Giáo dục thể chất giai đoạn II các trường đại học và cao đẳng (không chuyên thể dục thể thao).

2.2.8 Giáo dục quốc phòng (165 tiết

Điều kiện tiên quyết: không

Nội dung ban hành tại Quyết định số 12/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 9/5/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình môn học Giáo dục quốc phòng cho các trường trung học phổ thông, trung học chuyên nghiệp, đại học và cao đẳng.

2.2.9 Giáo dục quốc phòng 165 tiết

Điều kiện tiên quyết: không

Nội dung ban hành theo Quyết định số 12/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 9/5/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.2.10 Đại số(4 đvht)

Điều kiện tiên quyết: không

Tập hợp và ánh xạ; Cấu trúc đại số. Số phức. Đa thức. Phân thức hữu tỉ; Ma trận-Định thức. Hệ phương trình tuyến tính; Không gian vectơ. Không gian Euclid;  ánh xạ tuyến tính; Trị riêng và vectơ riêng. Dạng toàn phương.

2.2.11 Giải tích 1(6 đvht)

Điều kiện tiên quyết: không

Số thực và dãy số thực; Hàm số một biến số. Giới hạn và liên tục; Đạo hàm và vi phân. Các định lý về hàm số khả vi; Tích phân; Hàm số nhiều biến số; ứng dụng phép tính vi phân vào hình học.

2.2.12 Giải tích 2 (5 đvht)

Điều kiện tiên quyết: Giải tích 1

Tích phân bội; Tích phân đường. Tích phân mặt; Phương trình vi phân; Chuỗi.

2.2.13 Vật lý 1 (4 đvht)

Điều kiện tiên quyết: Giải tích 1

Cơ học chất điểm; Trường hấp dẫn Newton; Cơ học hệ chất điểm-cơ học vật rắn; Dao động và sóng cơ; Nhiệt học; Điện từ I; Điện từ II.

2.2.14 Vật lý 2 (3 đvht)

Điều kiện tiên quyết: Giải tích 1

Trường và sóng điện từ; Sóng ánh sáng; Thuyết tương đối Einstein; Quang lượng tử; Cơ lượng tử; Nguyên tử-Phân tử; Vật liệu điện và từ; Vật liệu quang laser; Hạt nhân-Hạt cơ bản.

2.2.15 Hoá học đại cương (3 đvht)

Điều kiện tiên quyết: không

Cấu tạo nguyên tử. Hệ thống tuần hoàn; Liên kết hóa học và cấu tạo phân tử; áp dụng nhiệt động học cho hóa học; Dung dịch. Dung dịch điện ly; Điện hóa học; động hóa học; Hoá học hiện tượng bề mặt Dung dịch keo; Các chất hóa học. Hóa học khí quyển.

2.2.16 Tin học đại cương (4 đvht)

Điều kiện tiên quyết: không

Vấn đề giải quyết bài toán bằng máy tính; Thể hiện dữ liệu trong máy tính; Tổng quát về lập trình bằng VB; Quy trình thiết kế trực quan giao diện; Các kiểu dữ liệu của VB; Các lệnh định nghĩa & khai báo dữ liệu; Biểu thức VB; Các lệnh thực thi VB; Định nghĩa và sử dụng thủ tục; Quản lý hệ thống file; Giao tiếp thiết bị I/O. Linh kiện phần mềm, truy xuất database; Vấn đề kiểm thử phần mềm.

2.2.17 Kỹ thuật dầu khí đại cương ( 4 đvht)

Điều kiện tiên quyết: Giải tích 2, Vật lý 2, Hóa học đại cương, Vẽ kỹ thuật, Địa chất đại cương, Thủy khí động lực học

Tổng quan về công nghiệp dầu khí; Kỹ thuật khai thác mỏ; Kỹ thuật xây dựng giếng dầu khí; Kỹ thuật khai thác giếng; Thu gom và xử lý chất lưu khai thác; Vận chuyển và cất chứa tạm thời.

2.2.18 Địa chất đại cương  (3 đvht)

Điều kiện tiên quyết: không

Khái quát về địa chất học; Vị trí trái đất trong hệ mặt trời; Thành phần vật chất vỏ trái đất; Các quá trình địa chất nội sinh; Các quá trình địa chất ngoại sinh; Các học thuyết về địa kiến tạo.

2.2.19 Địa chất cấu tạo (3 đvht)

Điều kiện tiên quyết: Giải tích 2, Vật lý 2, Hóa học đại cương, Địa chất đại cương

Khái niệm cơ bản về cấu tạo địa chất; Các cấu tạo do trầm tích; Bất chỉnh hợp; Các cấu tạo có nguồn gốc kiến tạo; Đứt gãy và đới trượt; Nếp uốn và uốn nếp; Các cấu tạo khác do biến dạng.

2.2.20 Trắc địa đại cương (3 đvht)

Điều kiện tiên quyết: Giải tích 2, Vật lý 2, Kỹ thuật điện tử

Các khái niệm cơ bản trong trắc địa; Sai số đo đạc; Đo góc; Đo chiều dài; Lưới khống chế mặt bằng; Đo độ cao và lưới khống chế độ cao; Đo vẽ bản đồ địa hình và mặt cắt; Xác định các yếu tố địa hình trên bản đồ; Ứng dụng của trắc địa - bản đồ trong kỹ thuật dầu khí.

2.2.21 Hình học hoạ hình (3 đvht)

Điều kiện tiên quyết: không

Giới thiệu các phép chiếu; Điểm, đường thẳng, mặt phẳng; Các phép biến đổi hình chiếu; Đường cong và các mặt; Các bài toán vẽ giao tuyến.

2.2.22 Vẽ kỹ thuật (3 đvht)

Điều kiện tiên quyết: Hình học họa hình

Giới thiệu các tiêu chuẩn về trình bày bản vẽ; Vẽ hình học; Các hình biểu diễn; Hình chiếu trục đo; Vẽ quy ước các mối ghép; Vẽ quy ước bánh răng và lò xo; Bản vẽ chi tiết; Bản vẽ lắp.

2.2.23 Cơ học lý thuyết (3 đvht)

Điều kiện tiên quyết: Giải tích 2, Đại số, Vật lý 1

Các khái niệm cơ bản về tĩnh học; Hai hệ lực cơ bản; Hệ lực không gian; Ma sát; Động học điểm; Hai chuyển động cơ bản của vật rắn; Hợp chuyển động điểm; Chuyển động song phẳng; Hợp chuyển động vật rắn; Vật rắn quay quanh một điểm cố định; Cơ sở lý thuyết về động lực học; Hình học khối lượng; Các định lý tổng quát của động lực học; Nguyên lý Đalambe; Động lực học vật rắn; Cơ sở của cơ học giải tích; Va chạm.

2.2.24 Sức bền vật liệu (3 đvht)

Điều kiện tiên quyết: Cơ học lý thuyết

Cơ sở lý thuyết về ngoại lực - nội lực; Trạng thái ứng suất; Đặc trưng hình học của mặt cắt ngang; Thanh chịu kéo nén đúng tâm; Các thuyết bền; Thanh thẳng chịu uốn phẳng; Thanh thẳng chịu xoắn thuần tuý; Thanh chịu lực phức tạp.

2.2.25 Kỹ thuật nhiệt (3 đvht)

Điều kiện tiên quyết: Giải tích 2, Đại số, Vật lý 1

Cơ bản về nhiệt động kỹ thuật; Định luật nhiệt động thứ nhất và các quá trình nhiệt động cơ bản của khí lý tưởng; Định luật nhiệt động thứ hai; Hơi nước và chu trình thiết bị động lực hơi nước; Các quá trình đặc biệt của khí và hơi; Các chu trình sử dụng khí; Các quá trình của không khí ẩm; Chu trình thiết bị lạnh; Dẫn nhiệt; Trao đổi nhiệt đối lưu; Trao đổi nhiệt bức xạ; Truyền nhiệt và thiết bị trao đổi nhiệt.

2.2.26 Kỹ thuật điện (3 đvht)

Điều kiện tiên quyết: Giải tích 2, Đại số, Vật lý 2

Cơ bản về mạch điện; Mạch điện hình sin; Các phương pháp giải mạch sin xác lập; Mạch điện ba pha; Máy điện; Máy biến áp; Máy điện không đồng bộ; Máy điện đồng bộ ba pha; Máy điện một chiều.

2.2.27 Kỹ thuật điện tử  (3 đvht)

Điều kiện tiên quyết: Kỹ thuật điện

Các linh kiện bán dẫn cơ bản; Diode; Transistor lưỡng cực; Transistor trường; Các mạch ứng dụng; Các phương pháp phân tích và thiết kế;  Mạch khuyếch đại; Kỹ thuật điện tử số; Mạch logic.

2.2.28 Thuỷ khí động lực học (4 đvht)

Điều kiện tiên quyết: Cơ học lý thuyết

Cơ bản về cơ học thuỷ khí; Tĩnh học; Động học; Cơ bản của thuỷ khí động học; Phân tích thứ nguyên và tương tự; Dòng chất lỏng chảy đều trong ống; Dòng chảy thế của chất lỏng lý tưởng; Chuyển động một chiều của chất khí.

2.2.29 Địa vật lý đại cương (3 đvht)

Điều kiện tiên quyết: Địa chất cấu tạo

Đại cương về các phương pháp địa vật lý; Thăm dò trọng lực và từ; Thăm dò điện; Thăm dò địa chấn; Thăm dò phóng xạ; Phương pháp địa vật lý giếng khoan; Ứng dụng địa vật lý trong kỹ thuật dầu khí.

2.2.30 Công nghệ vật liệu (3 đvht)

Điều kiện tiên quyết: Giải tích 2, Đại số, Vật lý 2, Hóa học đại cương

Tổng quan về vật liệu kim loại và phi kim loại; Cấu tạo của vật liệu; Cơ tính của vật liệu; Bảo vệ vật liệu;  Vật liệu kim loại thông dụng; Vật liệu vô cơ; Vật liệu polymer; vật liệu composite.

3 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ĐỂ THIẾT KẾ CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Chương trình khung giáo dục đại học là những quy định của nhà nước về cấu trúc, khối lượng và nội dung kiến thức tối thiểu cho từng ngành đào tạo ở trình độ đào tạo. Đây là cơ sở để các đại học, các trường đại học và các học viện xây dựng chương trình đào tạo cụ thể phù hợp với mục tiêu đào tạo và điều kiện cụ thể, đồng thời là cơ sở giúp Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý chất lượng đào tạo tại tất cả các cơ sở giáo dục đại học trên phạm vi toàn quốc.

Chương trình khung này được sử dụng để thiết kế chương trình cho các hệ đào tạo đại học 5 năm, 4,5 năm hoặc 4 năm. Các học phần 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 theo nội dung mà Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. Khối lượng 12 đvht) phần giáo dục đại cương và 109 đvht) phần giáo dục chuyên nghiệp phần kiến thức tự chọn sẽ do các trường lựa chọn khi xây dựng chương trình đào tạo sao cho phù hợp với chuyên ngành đào tạo cụ thể. 

Do khối lượng kiến thức cơ sở ngành bắt buộc thiết kế ở mức tối thiểu, nên khối lượng các môn học này không cần thay đổi khi thiết kế chương trình đào tạo cho hệ 4 năm hoặc 4,5 năm.

Giấy phép Thông Tin Điện Tử: Số 58/GP-STTTT - Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Tiếp Thị Việt Nam

Trụ sở: Số 32 đường số 7 KDC Hai Thành, P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân, TP.HCM - Email: hotro@edunet.com.vn

Loading...