Lưu ý: Trang web đang thử nghiệm nâng cấp, các thông tin chỉ mang tính tham khảo!
Giới Thiệu

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH KỸ THUẬT ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

Trình độ đào tạo: ĐẠI HỌC

(Ban hành kèm theo Quyết định số 70/2007/QĐ-BGDĐT ngày 21 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

____________________

1MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Chương trình đào tạo  ngành Kỹ thuật Điện – Điện tử nhằm trang bị cho sinh viên:

  1. Hiểu biết Kỹ thuật: Nắm vững các kiến thức cơ sở về Kỹ thuật Điện – Điện tử (theo định hướng “Điện tử công nghiệp”), trên nền tảng các kiến thức về toán, khoa học cơ bản, lý thuyết mạch, kỹ thuật tính toán và cơ sở kỹ thuật nói chung. Chương trình đào tạo bao gồm kiến thức ngành như mạch và thiết bị điện – điện tử, ứng dụng kỹ thuật máy tính, điều khiển, trường và sóng, truyền thông và xử lý tín hiệu, điện tử chất rắn, điện tử công suất và điện tử quang.
  2. Kỹ năng thực hành và thiết kế: Có kỹ năng cơ bản cần thiết để thiết kế và thực hiện các đề án thực tế của ngành Điện – Điện tử. Có khả năng diễn đạt – trình bầy vấn đề / đề án, và khả năng tổ chức quá trình thực hiện chúng, sử dụng thế mạnh của các hiểu biết và kỹ năng khác nhau.
  3. Kỹ năng giao tiếp: Có khả năng viết, nói, tổ chức và giới thiệu thông tin / kết quả học tập – nghiên cứu – thiết kế – chế tạo một cách có hiệu quả.
  4. Khả năng học tập nâng cao: Có khả năng đủ cả bề rộng lẫn chiều sâu để có thể tiếp tục học chương trình sau đại học, làm nghiên cứu sinh, hay khả năng học tập suốt đời. Đặc biệt là khả năng học tập, tiếp thu tiến bộ Khoa học – Kỹ thuật từ các ngành lân cận như “Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa” và “Kỹ thuật Điện”.
  5. Khả năng nghề nghiệp: Có khả năng đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ xuất hiện trong thực tiễn nghề nghiệp ngành Kỹ thuật Điện – Điện tử (công nghiệp), kể cả khả năng làm việc tập thể, khả năng lãnh đạo, khả năng tổ chức nghiên cứu khoa học và triển khai các dự án ứng dụng. Có đạo đức nghề nghiệp.

2 KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

2.1 Khối lượng kiến thức tối thiểu và thời gian đào tạo theo thiết kế

Khối lượng kiến thức tối thiểu: 260 đơn vị học trình (đvht)

Thời gian đào tạo: 5 năm

2.2 Cấu trúc kiến thức của chương trình

(Tính theo số đơn vị học trình, đvht)

KHỐI KIẾN THỨC

Kiến thức

bắt buộc

Kiến thức các trường tự chọn

Tổng

Kiến thức giáo dục đại cương

68

12

80

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

92

88

180

- Kiến thức cơ sở ngành

13

 

 

- Kiến thức ngành

58

 

 

- Thực tập tốt nghiệp

6

 

 

- Đồ án tốt nghiệp

15

 

 

Tổng khối lượng

160

100

260

3 KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC BẮT BUỘC

3.1Danh mục các học phần bắt buộc

TT

TÊN NHÓM KIẾN THỨC

KHỐI LƯỢNG (đvht)

 

GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

68

1

Triết học Mác-Lênin

6

2

Kinh tế chính trị Mác-Lênin

5

3

Chủ nghĩa xã hội khoa học

4

4

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

4

5

Tư tưởng Hồ Chí Minh

3

6

Ngoại ngữ cơ bản

10

7

Giáo dục thể chất

5

8

Giáo dục quốc phòng

165 tiết

9

Đại số

4

10

Giải tích 1

6

11

Giải tích 2

5

12

Vật lý 1

4

13

Vật lý 2

3

14

Hoá học đại cương

3

15

Tin học đại cương

4

 

KIẾN THỨC CƠ SỞ NGÀNH

13

16

Lý thuyết mạch điện – điện tử

6

17

Lý thuyết điều khiển tự động hệ tuyến tính

4

18

Thông tin số

3

 

KIẾN THỨC NGÀNH

58

19

Lý thuyết trường điện từ

3

20

Kỹ thuật đo lường

4

21

Điều khiển số

4

22

Linh kiện và điện tử tương tự

4

23

Kỹ thuật xung số

3

24

Điện tử công suất

4

25

Kỹ thuật vi xử lý

4

26

Xử lý số tín hiệu

4

27

Máy điện

5

28

Khí cụ điện

3

29

Cơ sở truyền động điện

4

30

Vật liệu điện

2

31

Hệ thống cung cấp điện

4

32

An toàn điện

2

33

Kỹ thuật lập trình

4

34

Kỹ thuật máy tính và ghép nối

4

 

THỰC TẬP VÀ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

21

35

Thực tập tốt nghiệp

6

36

Đồ án tốt nghiệp

15

 

 

3.2Mô tả nội dung các học phần bắt buộc

3.2.1Triết học Mác – Lênin (6 đvht)

Điều kiện tiên quyết: không

Nội dung ban hành tại Quyết định số 45/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 29/10/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình môn Triết học Mác-Lênin dùng cho các khối ngành khoa học xã hội, nhân văn, tự nhiên, kỹ thuật; Chương trình môn Kinh tế Chính trị Mác-Lênin dùng cho khối ngành Kinh tế-Quản trị kinh doanh; Chương trình môn Kinh tế Chính trị Mác-Lênin dùng cho các ngành không chuyên Kinh tế-Quản trị kinh doanh trong các trường đại học.

3.2.2Kinh tế chính trị Mác – Lênin (5 đvht)

Điều kiện tiên quyết: không

Nội dung ban hành tại Quyết định số 45/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 29/10/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình môn Triết học Mác-Lênin dùng cho các khối ngành khoa học xã hội, nhân văn, tự nhiên, kỹ thuật; Chương trình môn Kinh tế Chính trị Mác-Lênin dùng cho khối ngành Kinh tế-Quản trị kinh doanh; Chương trình môn Kinh tế Chính trị Mác-Lênin dùng cho các ngành không chuyên Kinh tế-Quản trị kinh doanh trong các trường đại học.

3.2.3Chủ nghĩa xã hội khoa học (4 đvht)

Điều kiện tiên quyết: không

Nội dung ban hành tại Quyết định số 34/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 31/7/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành đề cương môn học Chủ nghĩa xã hội khoa học trình độ đại học.

3.2.4Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (4 đvht)

Điều kiện tiên quyết: không

Nội dung ban hành tại Quyết định số 41/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 27/8/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Đề cương chi tiết học phần Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam trình độ đại học dùng cho các đại học, học viện và các trường đại học.

3.2.5Tư tưởng Hồ Chí Minh (3 đvht)

Điều kiện tiên quyết: không

Nội dung ban hành theo Quyết định số 35/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 31/7/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc banh hành Đề cương môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh trình độ đại học, cao đẳng.

3.2.6Ngoại ngữ cơ bản (10 đvht)

Điều kiện tiên quyết: Trình độ trung cấp (CT ngoại ngữ 7 năm phổ thông)

Cung cấp những kiến thức và kỹ năng cơ bản nhất về một ngoại ngữ làm nền tảng vững chắc giúp sinh viên có thể tiếp thu thuận lợi những bài học ở cấp độ cao hơn. Yêu cầu đạt được trình độ trung cấp (Intermediate Level) đối với những sinh viên đã tốt nghiệp chương trình ngoại ngữ 7 năm ở giáo dục phổ thông.

3.2.7Giáo dục thể chất (5 đvht)

Điều kiện tiên quyết: không

Nội dung ban hành tại Quyết định số 3244/GD-ĐT ngày 12/9/1995 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành tạm thời Bộ chương trình Giáo dục Đại học Đại cương (giai đoạn 1) dùng cho các trường Đại học và các trường Cao đẳng Sư phạm và Quyết định số 1262/GD-ĐT ngày 12/4/1997 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình Giáo dục thể chất giai đoạn II các trường đại học và cao đẳng (không chuyên thể dục thể thao).

3.2.8Giáo dục quốc phòng 165 tiết

Điều kiện tiên quyết: không

Nội dung ban hành tại Quyết định số 12/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 9/5/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình môn học Giáo dục quốc phòng cho các trường trung học phổ thông, trung học chuyên nghiệp, đại học và cao đẳng.

3.2.9Đại số (4 đvht)

Điều kiện tiên quyết: không

Tập hợp và ánh xạ; Cấu trúc đại số. Số phức. Đa thức. Phân thức hữu tỉ; Ma trận-Định thức. Hệ phương trình tuyến tính; Không gian vectơ. Không gian Euclid;  ánh xạ tuyến tính; Trị riêng và vectơ riêng. Dạng toàn phương.

3.2.10Giải tích 1 (6 đvht)

Điều kiện tiên quyết: không

Số thực và dãy số thực; Hàm số một biến số. Giới hạn và liên tục; Đạo hàm và vi phân. Các định lý về hàm số khả vi; Tích phân; Hàm số nhiều biến số; ứng dụng phép tính vi phân vào hình học.

3.2.11Giải tích 2 (5 đvht)

Điều kiện tiên quyết: Giải tích 1

Tích phân bội; Tích phân đường. Tích phân mặt; Phương trình vi phân; Chuỗi.

3.2.12Vật lý 1 (4 đvht)

Điều kiện tiên quyết: Giải tích 1

Cơ học chất điểm; Trường hấp dẫn Newton; Cơ học hệ chất điểm-cơ học vật rắn; Dao động và sóng cơ; Nhiệt học; Điện từ I; Điện từ II.

3.2.13Vật lý 2 (3 đvht)

Điều kiện tiên quyết: Giải tích 1

Trường và sóng điện từ; Sóng ánh sáng; Thuyết tương đối Einstein; Quang lượng tử; Cơ lượng tử; Nguyên tử-Phân tử; Vật liệu điện và từ; Vật liệu quang laser; Hạt nhân-Hạt cơ bản.

3.2.14Hoá học đại cương (3 đvht)

Điều kiện tiên quyết: không

Cấu tạo nguyên tử. Hệ thống tuần hoàn; Liên kết hóa học và cấu tạo phân tử; áp dụng nhiệt động học cho hóa học; Dung dịch. Dung dịch điện ly; Điện hóa học; động hóa học; Hoá học hiện tượng bề mặt Dung dịch keo; Các chất hóa học. Hóa học khí quyển.

3.2.15Tin học đại cương (4 đvht)

Điều kiện tiên quyết: không

Vấn đề giải quyết bài toán bằng máy tính; Thể hiện dữ liệu trong máy tính; Tổng quát về lập trình bằng VB; Quy trình thiết kế trực quan giao diện; Các kiểu dữ liệu của VB; Các lệnh định nghĩa & khai báo dữ liệu; Biểu thức VB; Các lệnh thực thi VB; Định nghĩa và sử dụng thủ tục; Quản lý hệ thống file; Giao tiếp thiết bị I/O. Linh kiện phần mềm, truy xuất database; Vấn đề kiểm thử phần mềm....

3.2.16Lý thuyết mạch điện – điện tử (6 đvht)

Điều kiện tiên quyết: Giải tích 2, Vật lý 2

Những khái niệm cơ bản về mô hình mạch điện. Các phương pháp tính mạch điện ở chế độ xác lập, chế độ quá độ của mạch điện tuyến tính và mạch phi tuyến. Mạch 3 pha và đường dây dài.

3.2.17Lý thuyết điều khiển tự động hệ tuyến tính (4 đvht)

Điều kiện tiên quyết: Lý thuyết mạch điện-điện tử, Đại số tuyến tính

Nhiệm vụ của điều khiển tự động. Các bước cơ bản để thực hiện một bài toán điều khiển. Nguyên tắc phân chia các chuyên ngành lý thuyết điều khiển. Nội dung chi tiết của lý thuyết điều khiển tuyến tính trong miền phức và trong miền thời gian.

3.2.18Thông tin số (3 đvht)

Điều kiện tiên quyết: Giải tích 2, Xử lý số tín hiệu

Quá trình biến đổi A/D, D/A, lý thuyết lấy mẫu, truyền tín hiệu qua đường truyền số, tính chất kênh truyền dẫn số, định lý Nyquist, bộ lọc cos nâng, matched filter, mã đường truyền, các kỹ thuật điều chế ở băng tần cơ sở AM, FM, PM. Điều chế số: QPSK, QAM, bộ điều chế băng tần thông dải I/Q.

3.2.19Lý thuyết trường điện từ (3 đvht)

Điều kiện tiên quyết: Giải tích 2, Vật lý 2

Trang bị những kiến thức kỹ thuật cơ sở quan trọng nhất về mô hình và các phương pháp nghiên cứu, tính toán trường điện từ.

3.2.20Kỹ thuật đo lường (4 đvht)

Điều kiện tiên quyết: Lý thuyết mạch điện-điện tử, Kỹ thuật vi xử lý

Cơ sở lý thuyết của KT đo lường, Đo các đại lượng điện, Đo các đại lượng từ, Đo các đại lượng không điện.

3.2.21Điều khiển số (4 đvht)

Điều kiện tiên quyết: Lý thuyết điều khiển tự động hệ tuyến tính, Xử lý số tín hiệu

Các khái niệm cơ bản về hệ thống ĐK số. Mô hình tín hiệu và mô hình hóa hệ thống ĐK số. Phân tích ổn định hệ thống ĐK số. Nhóm phương pháp thiết kế tối ưu tham số. Nhóm phương pháp thiết kế tối ưu cấu trúc. Điều khiển trên không gian trạng thái. Thiết kế hệ thống ĐK số có sự hỗ trợ của PC. Thực hiện kỹ thuật hệ thống ĐK số.

3.2.22Linh kiện và điện tử tương tự (4 đvht)

Điều kiện tiên quyết: Lý thuyết mạch điện-điện tử

Các linh kiện bán dẫn: nắm vững nguyên lý hoạt động, đặc tính, chế độ làm việc, các tham số cơ bản … Mạch tương tự: nắm vững các kiến thức về lý thuyết khuếch đại tín hiệu, hồi tiếp và các sơ đồ bộ khuếch đại tín hiệu dùng các phần tử bán dẫn. Chú trọng các bộ khuếch đại tín hiệu biến thiên chậm (tín hiệu một chiều) và khuếch đại thuật toán. Mạch lọc tích cực. Các ứng dụng.

3.2.23Kỹ thuật xung số (3 đvht)

Điều kiện tiên quyết:Lý thuyết mạch điện-điện tử

Trang bị các kiến thức cơ bản về kỹ thuật xung – số, mục đích và ứng dụng của môn học để lắp rắp và xây dựng các chức năng về kỹ thuật số.

3.2.24Điện tử công suất (4 đvht)

Điều kiện tiên quyết: Máy điện, Linh kiện và điện tử tương tự

Tìm hiểu và nghiên cứu các quá trình biến đổi năng lượng điện bằng các bộ biến đổi bán dẫn công suất.

3.2.25Kỹ thuật vi xử lý (4 đvht)

Điều kiện tiên quyết: Kỹ thuật xung số

Nguyên lý, cấu trúc của một hệ điều khiển theo chương trình. Một hệ cài đặt vi xử lý, sẽ được tìm hiểu kỹ thông qua một mạch vi điều khiển tiêu biểu 80C51 của Intel. Ngoài phần kiến thức về cơ chế hoạt động của đơn vị xử lý trung tâm -CPU, học phần còn gồm các chương trình bày về phương pháp lập trình bằng hợp ngữ, các kỹ thuật vào ra cơ sở, các cách ghép nối cơ bản. Như vậy, một hệ vi xử lý có thể thu thập được các thông tin cần thiết (dạng số hoặc tương tự), xử lý theo các thuật toán phù hợp rồi điều khiển quá trình theo yêu cầu của bài toán.

3.2.26Xử lý số tín hiệu (4 đvht)

Điều kiện tiên quyết: Lý thuyết mạch điện-điện tử

Xử lý số tín hiệu (Tín hiệu và hệ thống): biến đổi Laplace, biến đổi Z, biểu diễn hệ thống và tín hiệu trong miền tần số liên tục, miền tần số rời rạc, tính ổn định của hệ thống, thiết kế các bộ lọc  số FIR, IIR.

3.2.27Máy điện (5 đvht)

Điều kiện tiên quyết: Lý thuyết mạch điện-điện tử, Lý thuyết trường điện từ

Cung cấp kiến thức cơ bản về lý thuyết, thử nghiệm và tính toán những thông số cơ bản của máy biến áp, máy điện không đồng bộ, máy diện đồng bộ, máy điện một chiều.

3.2.28Khí cụ điện (3 đvht)

Điều kiện tiên quyết: Lý thuyết mạch điện-điện tử, Lý thuyết trường điện từ

Môn học Khí cụ điện trang bị cho sinh viên những vấn đề cơ bản về lý thuyết khí cụ điện và giới thiệu nguyên lý làm việc, kết cấu, đặc tính cơ bản và lĩnh vực sử dụng của các loại khí cụ điện thông dụng

3.2.29Cơ sở truyền động điện (4 đvht)

Điều kiện tiên quyết: Máy điện, Điện tử công suất

Sự biến đổi năng lượng trong hệ truyền động điện. Đặc tính cơ và điều chỉnh các trạng thái làm việc của truyền động điện 1 chiều. Đặc tính cơ và điều chỉnh các trạng thái làm việc của truyền động điện xoay chiều. Tính toán chọn công suất động cơ và các bộ phận chính của mạch lực.

3.2.30Vật liệu điện (2 đvht)

Điều kiện tiên quyết: Lý thuyết trường điện từ

Những khái niệm cơ bản về các quá trình dẫn điện, phân cực, tổn hao điện môi và phóng điện trong các vật liệu cách điện, vật liệu dẫn điện và vật liệu từ.

3.2.31Hệ thống cung cấp điện (4 đvht)

Điều kiện tiên quyết: Giải tích 2, Vật lý 2

Mạch điện: Trình bày những kiến thức cơ bản về tính toán, thiết kế và vận hành các hệ thống cung cấp điện.

3.2.32An toàn điện (2 đvht)

Điều kiện tiên quyết: Lý thuyết mạch điện-điện tử

Cung cấp kiến thức cơ bản về an toàn điện và các phương tiện và luật pháp.

3.2.33Kỹ thuật lập trình (4 đvht)

Điều kiện tiên quyết: Tin học đại cương

Quy trình công nghệ và chất lượng phần mềm, các vấn đề đặc thù trong tính toán khoa học và kỹ thuật; Lập trình có cấu trúc, ngôn ngữ lập trình C; Lập trình hướng đối tượng, ngôn ngữ lập trình C++.

3.2.34Kỹ thuật máy tính và ghép nối (4 đvht)

Điều kiện tiên quyết: Kỹ thuật xung số, Kỹ thuật vi xử lý, Kỹ thuật lập trình

Cấu trúc chung máy tính PC, hệ thống bus và kiến trúc phân mức trong máy tính và các thiết bị ngoài máy tính. Cấu trúc cơ bản của thiết bị ghép nối, các giao diện ghép nối. Phương pháp tổ chức ghép nối máy tính với các thiết bị đo lường và điều khiển, với các hệ thống xử lý số liệu và tín hiệu khác.

4 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ĐỂ THIẾT KẾ CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Chương trình khung giáo dục đại học là những quy định của nhà nước về cấu trúc, khối lượng và nội dung kiến thức tối thiểu cho từng ngành đào tạo ở trình độ đào tạo. Đây là cơ sở để các đại học, các trường đại học và các học viện xây dựng chương trình đào tạo cụ thể phù hợp với mục tiêu đào tạo và điều kiện cụ thể, đồng thời là cơ sở giúp Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý chất lượng đào tạo tại tất cả các cơ sở giáo dục đại học trên phạm vi toàn quốc.

Chương trình khung này được sử dụng để các trường đại học thiết kế chương trình cho các hệ đào tạo đại học 5 năm hoặc 4,5 năm (đối với các hệ 4,5 năm thì nội dung và thời lượng các học phần bắt buộc vẫn giữ nguyên). Nội dung phần chuyên sâu đưa vào khối kiến thức tự chọn của các trường. Các học phần bắt buộc cũng có thể tăng khối lượng tùy theo đặc thù từng trường và chuyên ngành đào tạo cụ thể.

Giấy phép Thông Tin Điện Tử: Số 58/GP-STTTT - Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Tiếp Thị Việt Nam

Trụ sở: Số 32 đường số 7 KDC Hai Thành, P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân, TP.HCM - Email: hotro@edunet.com.vn

Loading...