Lưu ý: Trang web đang thử nghiệm nâng cấp, các thông tin chỉ mang tính tham khảo!
Giới Thiệu

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA

Trình độ đào tạo: ĐẠI HỌC

(Ban hành kèm theo Quyết định số 70/2007/QĐ-BGDĐT ngày 21 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo )

____________________

1. Mục tiêu đào tạo

1.1Mục tiêu chung

Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa nhằm trang bị cho sinh viên có phẩm chất đạo đức tốt, kiến thức khoa học cơ bản toàn diện, kiến thức chuyên môn vững vàng, kỹ năng thực hành cơ bản để nhanh chóng tham gia vận hành, bảo dưỡng, lắp đặt, thiết kế và xây dựng các dự án phát triển và ứng dụng Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa trong các lĩnh vực công nghiệp và kinh tế quốc dân, phục vụ tốt xã hội và đất nước; có phương pháp làm việc chuyên nghiệp, tư duy khoa học, tác nghiệp độc lập và sáng tạo; có khả năng tự học và nghiên cứu, tiếp thu được khoa học và công nghệ tiên tiến của thế giới, hòa nhập được trong môi trường quốc tế; có khả năng học tiếp lên các bậc học cao hơn.

1.2 Các mục tiêu cụ thể

Sau khi tốt nghiệp, kỹ sư ngành Điều khiển và Tự động hóa có được

  • Kiến thức đại cương về các môn Toán, khoa học tự nhiên và khoa học xã hội.
  • Kiến thức cơ sở và kiến thức cốt lõi của ngành Kỹ thuật Điều khiển-Tự động hóa, phục vụ trong các lĩnh vực ứng dụng công nghiệp và các ngành kinh tế quốc dân.
  • Kiến thức và kỹ năng chuyên ngành về một trong các hướng chuyên môn (Điều khiển, Tự động hóa xí nghiệp, Tự động hóa quá trình, ...)
  • Kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp: Ngoại ngữ, phương pháp làm việc, khả năng trình bày và giao tiếp...

2. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

2.1 Khối lượng kiến thức tối thiểu và thời gian đào tạo theo thiết kế

Khối lượng kiến thức tối thiểu: 260 đơn vị học trình (đvht)

Thời gian đào tạo: 5 năm

2.2 Cấu trúc kiến thức của chương trình

(Tính theo số đơn vị học trình, đvht)

KHỐI KIẾN THỨC

Kiến thức

bắt buộc

Kiến thức các trường tự chọn

Tổng

Kiến thức giáo dục đại cương

68

12

80

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

109

71

180

- Kiến thức cơ sở ngành

54

 

 

- Kiến thức ngành

34

 

 

- Thực tập tốt nghiệp

6

 

 

- Đồ án tốt nghiệp

15

 

 

Tổng khối lượng

177

83

26

 

3. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC BẮT BUỘC

3.1Danh mục các học phần bắt buộc

TT

TÊN NHÓM KIẾN THỨC

KHỐI LƯỢNG (đvht)

 

GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

68

1

Triết học Mác-Lênin

6

2

Kinh tế chính trị Mác-Lênin

5

3

Chủ nghĩa xã hội khoa học

4

4

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

4

5

Tư tưởng Hồ Chí Minh

3

6

Ngoại ngữ cơ bản

10

7

Giáo dục thể chất

5

8

Giáo dục quốc phòng

165 tiết

9

Đại số

4

10

Giải tích 1

6

11

Giải tích 2

5

12

Vật lý 1

4

13

Vật lý 2

3

14

Hoá học đại cương

3

15

Tin học đại cương

4

 

KIẾN THỨC CƠ SỞ NGÀNH

54

16

Tín hiệu và hệ thống

4

17

Lý thuyết mạch điện

6

18

Lý thuyết trường điện từ

2

19

Điện tử tương tự và số

6

20

Cơ sở kỹ thuật nhiệt

4

21

Cơ học lý thuyết

3

22

Cơ học máy

3

23

Cơ sở kỹ thuật thủy khí

3

24

Lý thuyết điều khiển tự động I

4

25

Lý thuyết điều khiển tự động II

4

26

Phương pháp tính

3

27

Kỹ thuật lập trình

4

28

Hệ vi xử lý và máy tính

4

29

Kỹ thuật đo lường

4

 

KIẾN THỨC NGÀNH

34

30

Điều khiển tối ưu và thích nghi

4

31

Nhập môn điều khiển mờ và mạng nơron

3

32

Điều khiển số

3

33

Các hệ thống rời rạc

4

34

Cơ sở hệ thống điều khiển quá trình

3

35

Mô hình hóa và mô phỏng quá trình sản xuất

3

36

Máy điện và khí cụ điện

6

37

Điện tử công suất

4

38

Cơ sở truyền động điện

4

 

THỰC TẬP VÀ ĐỒ ÁN  TỐT NGHIỆP

21

39

Thực tập tốt nghiệp

6

40

Đồ án tốt nghiệp

15

3.2Mô tả nội dung các học phần bắt buộc

3.2.1 Triết học Mác – Lênin (6 đvht)

Điều kiện tiên quyết: không

Nội dung ban hành tại Quyết định số 45/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 29/10/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình môn Triết học Mác-Lênin dùng cho các khối ngành khoa học xã hội, nhân văn, tự nhiên, kỹ thuật; Chương trình môn Kinh tế Chính trị Mác-Lênin dùng cho khối ngành Kinh tế-Quản trị kinh doanh; Chương trình môn Kinh tế Chính trị Mác-Lênin dùng cho các ngành không chuyên Kinh tế-Quản trị kinh doanh trong các trường đại học.

3.2.2 Kinh tế chính trị Mác – Lênin (5 đvht)

Điều kiện tiên quyết: không

Nội dung ban hành tại Quyết định số 45/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 29/10/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình môn Triết học Mác-Lênin dùng cho các khối ngành khoa học xã hội, nhân văn, tự nhiên, kỹ thuật; Chương trình môn Kinh tế Chính trị Mác-Lênin dùng cho khối ngành Kinh tế-Quản trị kinh doanh; Chương trình môn Kinh tế Chính trị Mác-Lênin dùng cho các ngành không chuyên Kinh tế-Quản trị kinh doanh trong các trường đại học.

3.2.3 Chủ nghĩa xã hội khoa học(4 đvht)

Điều kiện tiên quyết: không

Nội dung ban hành tại Quyết định số 34/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 31/7/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành đề cương môn học Chủ nghĩa xã hội khoa học trình độ đại học.

3.2.4 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (4 đvht)

Điều kiện tiên quyết: không

Nội dung ban hành tại Quyết định số 41/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 27/8/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Đề cương chi tiết học phần Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam trình độ đại học dùng cho các đại học, học viện và các trường đại học.

3.2.5 Tư tưởng Hồ Chí Minh(3 đvht)

Điều kiện tiên quyết: không

Nội dung ban hành theo Quyết định số 35/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 31/7/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc banh hành Đề cương môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh trình độ đại học, cao đẳng.

3.2.6 Ngoại ngữ cơ bản (10 đvht)

Điều kiện tiên quyết: Trình độ trung cấp (CT ngoại ngữ 7 năm phổ thông)

Cung cấp những kiến thức và kỹ năng cơ bản nhất về một ngoại ngữ làm nền tảng vững chắc giúp sinh viên có thể tiếp thu thuận lợi những bài học ở cấp độ cao hơn. Yêu cầu đạt được trình độ trung cấp (Intermediate Level) đối với những sinh viên đã tốt nghiệp chương trình ngoại ngữ 7 năm ở giáo dục phổ thông.

3.2.7 Giáo dục thể chất(5 đvht)

Điều kiện tiên quyết: không

Nội dung ban hành tại Quyết định số 3244/GD-ĐT ngày 12/9/1995 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành tạm thời Bộ chương trình Giáo dục Đại học Đại cương (giai đoạn 1) dùng cho các trường Đại học và các trường Cao đẳng Sư phạm và Quyết định số 1262/GD-ĐT ngày 12/4/1997 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình Giáo dục thể chất giai đoạn II các trường đại học và cao đẳng (không chuyên thể dục thể thao).

3.2.8 Giáo dục quốc phòng 165 tiết

Điều kiện tiên quyết: không

Nội dung ban hành tại Quyết định số 12/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 9/5/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình môn học Giáo dục quốc phòng cho các trường trung học phổ thông, trung học chuyên nghiệp, đại học và cao đẳng.

3.2.9 Đại số (4 đvht)

Điều kiện tiên quyết: không

Tập hợp và ánh xạ; Cấu trúc đại số. Số phức. Đa thức. Phân thức hữu tỉ; Ma trận-Định thức. Hệ phương trình tuyến tính; Không gian vectơ. Không gian Euclid;  ánh xạ tuyến tính; Trị riêng và vectơ riêng. Dạng toàn phương.

3.2.10 Giải tích 1 (6 đvht)

Điều kiện tiên quyết: không

Số thực và dãy số thực; Hàm số một biến số. Giới hạn và liên tục; Đạo hàm và vi phân. Các định lý về hàm số khả vi; Tích phân; Hàm số nhiều biến số; ứng dụng phép tính vi phân vào hình học.

3.2.11 Giải tích 2 (5 đvht)

Điều kiện tiên quyết: Giải tích 1

Tích phân bội; Tích phân đường. Tích phân mặt; Phương trình vi phân; Chuỗi.

3.2.12 Vật lý 1(4 đvht)

Điều kiện tiên quyết: Giải tích 1

Cơ học chất điểm; Trường hấp dẫn Newton; Cơ học hệ chất điểm-cơ học vật rắn; Dao động và sóng cơ; Nhiệt học; Điện từ I; Điện từ II.

3.2.13 Vật lý 2 (3 đvht)

Điều kiện tiên quyết: Giải tích 1

Trường và sóng điện từ; Sóng ánh sáng; Thuyết tương đối Einstein; Quang lượng tử; Cơ lượng tử; Nguyên tử-Phân tử; Vật liệu điện và từ; Vật liệu quang laser; Hạt nhân-Hạt cơ bản.

3.2.14 Hoá học đại cương(3 đvht)

Điều kiện tiên quyết: không

Cấu tạo nguyên tử. Hệ thống tuần hoàn; Liên kết hóa học và cấu tạo phân tử; áp dụng nhiệt động học cho hóa học; Dung dịch. Dung dịch điện ly; Điện hóa học; động hóa học; Hoá học hiện tượng bề mặt Dung dịch keo; Các chất hóa học. Hóa học khí quyển.

3.2.15 Tin học đại cương(4 đvht)

Điều kiện tiên quyết: không

Vấn đề giải quyết bài toán bằng máy tính; Thể hiện dữ liệu trong máy tính; Tổng quát về lập trình bằng VB; Quy trình thiết kế trực quan giao diện; Các kiểu dữ liệu của VB; Các lệnh định nghĩa & khai báo dữ liệu; Biểu thức VB; Các lệnh thực thi VB; Định nghĩa và sử dụng thủ tục; Quản lý hệ thống file; Giao tiếp thiết bị I/O. Linh kiện phần mềm, truy xuất database; Vấn đề kiểm thử phần mềm....

3.2.16 Tín hiệu và hệ thống (4 đvht)

Điều kiện tiên quyết: Giải tích 1, Đại số

Định nghĩa tín hiệu và hệ thống; Biểu diễn tín hiệu và hệ thống trên miền thời gian; Chuỗi Fourier và phép biến đổi Fourier; Đáp ứng tần số và lọc tín hiệu; Trích mẫu và khôi phục tín hiệu; Phép biến đổi Laplace; Phép biến đổi Z; Quá trình ngẫu nhiên;

3.2.17 Lý thuyết mạch điện (6 đvht)

Điều kiện tiên quyết: Giải tích 2, Vật lý 2

Những khái niệm cơ bản về mô hình mạch điện. Các phương pháp tính mạch điện ở chế độ xác lập, chế độ quá độ của mạch điện tuyến tính và mạch phi tuyến. Mạch 3 pha và đường dây dài.

3.2.18 Lý thuyết trường điện từ(2 đvht)

Điều kiện tiên quyết: Giải tích 2, Vật lý 2

Trang bị những kiến thức kỹ thuật cơ sở quan trọng nhất về mô hình và các phương pháp nghiên cứu, tính toán trường điện từ: Những khái niệm cơ bản về trường điện từ; Điện trường tĩnh; Điện trường dừng trong vật dẫn; Từ trường dừng; Trường điện từ biến thiên.

3.2.19 Điện tử tương tự và số(6 đvht)

Điều kiện tiên quyết: Lý thuyết mạch điện

1. Điện tử tương tự: Các phần tử cơ bản. Mạch khuếch đại, mạch tạo dao động. Các mạch ĐT ứng dụng trong kỹ thuật đo. Các mạch biến đổi tín hiệu, lọc tích cực, khuếch đại công suất. Nguồn cấp cho mạch ĐT. 2. Điện tử số: Các vấn đề cơ bản của kỹ thuật số; Các họ vi mạch logic cơ bản. Mạch logic tổ hợp. Mạch logic dãy. Bộ nhớ bán dẫn. Các mạch tạo xung. Các bộ biến đổi tín hiệu. Thiết kế mạch điện tử số bằng máy tính.

3.2.20 Cơ sở kỹ thuật nhiệt (4 đvht)

Điều kiện tiên quyết: Giải tích 2, Vật lý 1

1. Nhiệt động học kỹ thuật: Quy luật biến đổi năng lượng (nhiệt và cơ); Tính chất của các môi chất; Nguyên lý các động cơ nhiệt (đ/c đốt trong, đ/c phản lực, turbin hơi, turbin khí, máy lạnh).  2. Các dạng truyền nhiệt cơ bản và các quá trình nhiệt cơ bản: Dẫn nhiệt, bức xa, đối lưu.

3.2.21 Cơ học lý thuyết (3 đvht)

Điều kiện tiên quyết: Đại số, Giải tích 2, Vật lý 1

1. Tĩnh học: Xây dựng mô hình lực, hệ lực phẳng, phương trình cân bằng; Hệ lực không gian, phương trình cân bằng, trọng tâm vật rắn.  2. Động học:             Đặc trưng động học vật rắn. Tính vận tốc, gia tốc trong chuyển động cơ bản. Chuyển động chất điểm và chuyển động vật.  3. Động lực học: Động lực học chất điểm và cơ hệ. Các định lý tổng quát của động lực học. Phương trình chuyển động của cơ cấu máy.

3.2.22 Cơ học máy(3 đvht)

Điều kiện tiên quyết: Cơ học lý thuyết

1. Nguyên lý máy: Các khái niệm cơ bản, cấu trúc cơ cấu. Cách phân tích và tổng hợp động học, lực học và động lực học của các cơ cấu và máy đơn giản. 2. Chi tiết máy: Các khái niệm cơ bản trong tính toán chi tiết máy; Tải trọng, ứng suất, đặc tính làm việc; Các chi tiết máy ghép. Sơ lược các bộ truyền động.

3.2.23 Cơ sở kỹ thuật thủy khí (3 đvht)

Điều kiện tiên quyết: Giải tích 1, Vật lý 1

Thủy tĩnh học. Động học chất lỏng. Động lực học chất lỏng. Tính toán thủy lực đường ống. Bơm ly tâm. Máy thủy lực kiểu thể tích.

3.2.24 Lý thuyết điều khiển tự động I (4 đvht)

Điều kiện tiên quyết: Tín hiệu và hệ thống

1. Điều khiển tuyến tính trong miền phức: Các mô hình toán học; Biến đổi sơ đồ khối; Các khâu động học cơ bản. Phân tích tính ổn định; Đánh giá chất lượng. Thiết kế bộ điều khiển; chọn tham số bộ điều khiển PID, phương pháp cân bằng mô hình, bộ dự báo Smith, mô hình nội. 2. Điều khiển tuyến tính trong không gian trạng thái: Mô hình trạng thái; Phân tích tính ổn định; Phân tích tính điều khiển được và quan sát được; Phân tích tính bền vững; Thiết kế bộ điều khiển phản hồi trạng thái; Quan sát trạng thái và điều khiển phản hồi đầu ra. Nguyên lý tách; Điều khiển tách kênh hệ MIMO; Điều khiển bám.

3.2.25 Lý thuyết điều khiển tự động II(4 đvht)

Điều kiện tiên quyết: Tín hiệu và hệ thống, Lý thuyết điều khiển tự động 1

1. Điều khiển hệ không liên tục: Mô hình tần số và mô hình trạng thái. Phân tích tính ổn định, điều khiển được và quan sát được. Thiết kế bộ điều khiển PID số; Phương pháp thiết kế lưỡng tuyến tính; Bộ điều khiển dead-bead.  2.    Cơ sở lý thuyết điều khiển phi tuyến: Khái niệm hệ phi tuyến. Phân tích hệ phi tuyến NL (hệ Hammestein); Mặt phẳng pha; Tính ổn định tuyệt đối; Tiêu chuẩn Popov; Phân tích khả năng tự dao động và tính ổn định của dao động; Phương pháp tuyến tính hóa điều hòa; Phân tích tính ổn định; Tiêu chuẩn Lyapunov. Xấp xỉ tuyến tính xung quanh điểm cân bằng; Thiết kế bộ điều khiển gain-scheduling. Thiết kế bộ điều khiển trượt và phân tích chất lượng của hệ điều khiển trượt.

3.2.26 Phương pháp tính ( 3 đvht)

Điều kiện tiên quyết: Đại số, Giải tích 2

Sơ lược về phương pháp tính (số); Giải hệ phương trình đại số tuyến tính; Giải (hệ) phương trình đại số phi tuyến; Giải (hệ) phương trình vi phân phi tuyến; Giải (hệ) phương trình vi phân tuyến tính; Phép nội suy; Bài toán bình phương tối thiểu; Các ví dụ ứng dụng tính toán và mô phỏng sử dụng MATLAB.

3.2.27 Kỹ thuật lập trình (4 đvht)

Điều kiện tiên quyết: Tin học đại cương

Giới thiệu chung về kỹ thuật lập trình; Qui trình phát triển phần mềm. Lập trình có cấu trúc: Phương pháp phân tích và thiết kế; Biến, kiểu dữ liệu và biểu thức; Điều khiển chương trình; Hàm và thư viện; Lập trình hướng đối tượng: Lớp, quan hệ lớp; Lập trình toán học hướng đối tượng. Lập trình tổng quát: Khuôn mẫu hàm, khuôn mẫu lớp, Thuật toán tổng quát; Thể hiện trên ngôn ngữ lập trình  C / C++;

3.2.28 Hệ vi xử lý và máy tính(4 đvht)

Điều kiện tiên quyết: Tin học đại cương, Điện tử tương tự và số

Nguyên lý hoạt động, cấu trúc máy tính và các hệ trên nền vi xử lý; Biểu diễn thông tin dưới dạng số; Tập lệnh, chế độ định địa chỉ, kiểu dữ liệu; Lập trình hợp ngữ, cấu trúc dữ liệu bậc thấp; Giới thiệu về hệ điều hành và trình biên dịch. Kiến trúc vi xử lý, kiến trúc chương trình, hệ thống bộ nhớ; Ghép nối cơ bản, cơ chế vào/ra, ngắt, bus và DMA; Thiết kế ứng dụng hệ vi xử lý và máy tính.

3.2.29 Kỹ thuật đo lường (4 đvht)

Điều kiện tiên quyết: Điện tử tương tự và số

1. Cơ sở lý thuyết của kỹ thuật đo lường: Các khái niệm cơ bản của kỹ thuật đo lường. Cấu trúc của dụng cụ đo. Sai số của phép đo và gia công kết quả đo. 2. Các phần tử chức năng của dụng cụ đo: Các cơ cấu chỉ thị. Các cảm biến đo lường. 3. Đo các đại lượng điện và không điện: Đo dòng điện. Đo điện áp. Đo công suất và năng lượng. Đo góc pha và khoảng thời gian. Đo tần số. Đo các thông số của mạch điện. Đo các đại lượng từ và thử nghiệm vật liệu từ. Đo các đại lượng không điện.

3.2.30 Điều khiển tối ưu và thích nghi (4 đvht)

Điều kiện tiên quyết: Tín hiệu và hệ thống, Lý thuyết điều khiển tự động 1

1.  Điều khiển tối ưu: Khái niệm; Phân loại bài toán tối ưu động; Phương pháp biến phân; Phương pháp quy hoạch động của Bellman; Nguyên lý cực đại Pontryagin;

2. Điều khiển thích nghi: Khái niệm thích nghi và hai dạng cơ bản (kinh điển) của điều khiển thích nghi; Các phương pháp tối ưu hóa; Điều khiển thích nghi gián tiếp; Điều khiển thích nghi trực tiếp.

3.2.31 Nhập môn điều khiển mờ và mạng neural (3 đvht)

Điều kiện tiên quyết: Lý thuyết điều khiển tự động 1,2, Điều khiển tối ưu và thích nghi

1.  Điều khiển mờ: Giới thiệu tập mờ và logic mờ; Biến ngôn ngữ, phép suy diễn mờ, giải mờ; Bộ điều khiển mờ cơ bản, bộ điều khiển mờ lai; Tính ổn định của hệ điều khiển mờ. 2.        Mạng neural: Cấu trúc neural nhân tạo, mạng neural nhân tạo; Các phương pháp huấn luyện mạng neural: Gradient, lan truyền ngược, giải thuật di truyền; Ứng dụng mạng neural trong điều khiển. Khái niệm về hệ mờ-neural và hệ neural mờ.

3.2.32 Điều khiển số (3 đvht)

Điều kiện tiên quyết: Tín hiệu và hệ thống, Lý thuyết điều khiển tự động 1

Các khái niệm cơ bản về hệ thống điều khiển số. Mô tả hệ thống điều khiển số. Phân tích hệ thống; Tổng hợp hệ thống điều khiển số trên cơ sở hàm truyền đạt và trên không gian trạng thái; Các vấn đề thực hiện kỹ thuật.

3.2.33 Các hệ thống rời rạc(4 đvht)

Điều kiện tiên quyết: Tín hiệu và hệ thống

Khái niệm hệ (sự kiện) rời rạc; Bài toán điều khiển rời rạc; Mô tả hệ rời rạc: Automata, Mạng Petri, Grafcet; Phân tích và mô phỏng hệ rời rạc; Cấu trúc ghép nối hệ sự kiện rời rạc; Thiết kế và ứng dụng điều khiển rời rạc;

3.2.34 Cơ sở hệ thống điều khiển quá trình(3 đvht)

Điều kiện tiên quyết: Lý thuyết điều khiển tự động 1

Đặt bài toán điều khiển quá trình; Mô tả các thành phần và chức năng hệ thống điều khiển quá trình; Xây dựng mô hình quá trình công nghệ: Phương pháp lý thuyết và phương pháp thực nghiệm; Xây dựng sách lược điều khiển: quá trình đơn biến và đa biến; Thiết kế và chỉnh định các bộ điều khiển quá trình; Thiết kế cấu trúc điều khiển.

3.2.35 Mô hình hóa và mô phỏng quá trình sản xuất(3 đvht)

Điều kiện tiên quyết: Hệ vi xử lý và máy tính, Kỹ thuật lập trình, Các hệ thống rời rạc

Khái niệm cơ bản về mô hình hóa và mô phỏng; Cơ sở toán học của mô hình hóa và mô phỏng. Các công cụ phần mềm mô phỏng. Mô phỏng thời gian thực và ứng dụng; Mô phỏng hệ ngẫu nhiên, sự kiện, hàng đợi; Mô phỏng các quá trình liên tục, gián đoạn của hệ thống tự động hóa QTSX;

3.2.36 Máy điện và khí cụ điện(6 đvht)

Điều kiện tiên quyết: Lý thuyết mạch điện, Lý thuyết trường điện từ

1. Máy điện: Kiến thức cơ bản về lý thuyết, thử nghiệm và tính toán những thông số cơ bản của máy biến áp, máy điện quay (máy điện một chiều, máy điện đồng bộ, động cơ không đồng bộ, động cơ điện đặc biệt). 2. Khí cụ điện: Những vấn đề cơ bản về lý thuyết khí cụ điện, nguyên lý làm việc, kết cấu, đặc tính cơ bản và lĩnh vực sử dụng của các loại khí cụ điện thông dụng.

3.2.37 Điện tử công suất (4 đvht)

Điều kiện tiên quyết: Lý thuyết mạch điện, Điện tử tương tự và số

Tìm hiểu và nghiên cứu các quá trình biến đổi năng lượng điện bằng các bộ biến đổi bán dẫn công suất: chỉnh lưu, nghịch lưu, biến đổi điện áp một chiều và xoay chiều, biến tần, … Tính chọn và thiết kế các bộ biến đổi. Điều khiển các bộ biến đổi công suất.

3.2.38 Cơ sở truyền động điện(4 đvht)

Điều kiện tiên quyết: Máy điện và khí cụ điện, Điện tử công suất

Những khái niệm cơ bản về hệ truyền động điện. Hệ truyền động động cơ điện một chiều. Hệ truyền động động cơ xoay chiều ba pha không đồng bộ. Hệ truyền động động cơ xoay chiều đồng bộ ba pha. Các hệ truyền động đặc biệt. Tính chọn hệ truyền động điện.

4. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ĐỂ THIẾT KẾ CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Chương trình khung giáo dục đại học là những quy định của nhà nước về cấu trúc, khối lượng và nội dung kiến thức tối thiểu cho từng ngành đào tạo ở trình độ đào tạo. Đây là cơ sở để các đại học, các trường đại học và các học viện xây dựng chương trình đào tạo cụ thể phù hợp với mục tiêu đào tạo và điều kiện cụ thể, đồng thời là cơ sở giúp Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý chất lượng đào tạo tại tất cả các cơ sở giáo dục đại học trên phạm vi toàn quốc.

Chương trình khung này được sử dụng để thiết kế chương trình cho các hệ đào tạo đại học 5 năm hoặc 4,5 năm (đối với các hệ 4,5 năm thì nội dung và thời lượng các học phần bắt buộc vẫn giữ nguyên).

Các trường có thể dựa trên chương trình khung để thiết kế cho các chương trình chuyên ngành theo các hướng chuyên sâu như sau:

  • Điều khiển tự động
  • Tự động hóa
  • Cơ điện tử

Nội dung phần chuyên sâu đưa vào khối kiến thức tự chọn của các trường. Các học phần bắt buộc cũng có thể tăng khối lượng tùy theo đặc thù từng trường và chuyên ngành đào tạo cụ thể.

Giấy phép Thông Tin Điện Tử: Số 58/GP-STTTT - Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Tiếp Thị Việt Nam

Trụ sở: Số 32 đường số 7 KDC Hai Thành, P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân, TP.HCM - Email: hotro@edunet.com.vn

Loading...