Lưu ý: Trang web đang thử nghiệm nâng cấp, các thông tin chỉ mang tính tham khảo!
Giới Thiệu

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH KỸ THUẬT HÀNG KHÔNG

Trình độ đào tạo: ĐẠI HỌC

(Ban hành kèm theo Quyết định số 70/2007/QĐ-BGDĐT ngày 21 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo )

____________________

1. Mục tiêu đào tạo

Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Hàng không nhằm trang bị cho sinh viên có trình độ thiết kế, bảo dưỡng, sửa chữa và khai thác máy bay và các trang thiết bị phục vụ bay thuộc các nhóm: Cơ khí, động cơ sức đẩy, thuỷ khí và khí động lực và trang thiết bị mặt đất.

Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể làm việc ở các nhà máy sửa chữa , bảo dưỡng và khai thác máy bay, tính toán thiết kế máy bay nhỏ và các thiết bị bay, tính toán thiết kế và chuyển giao công nghệ các hệ thống tự động thuỷ khí trong ngành hàng không và tất cả các ngành kỹ thuật khác.

1. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1.1 Khối lượng kiến thức tối thiểu và thời gian đào tạo theo thiết kế
- Khối lượng kiến thức tối thiểu:     260 đơn vị học trình (đvht)
- Thời gian đào tạo theo thiết kế:     5 năm

1.2Cấu trúc kiến thức của chương trình

( Tính theo số đơn vị học trình, đvht)

 

KHỐI KIẾN THỨC

Kiến thức bắt buộc

Kiến thức các trường tự chọn

Tổng

Kiến thức giáo dục đại cương

68

12

80

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

145

35

180

- Kiến thức cơ sở ngành

57

 

 

- Kiến thức ngành

58

 

 

- Thực tập

15

 

 

- Đồ án tốt nghiệp

15

 

 

Tổng khối lượng

213

47

260

2. Khối kiến thức bắt buộc

2.1Danh mục các học phần bắt buộc

TT

TÊN NHÓM KIẾN THỨC

KHỐI LƯỢNG (đvht)

 

GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

68

1

Triết học Mác Lênin

6

2

Kinh tế chính trị Mác – Lê nin

5

3

Chủ nghĩa Xã hội khoa học

4

4

Lịch sử Đảng cộng sản Việt nam

4

5

Tư tưởng Hồ chí Minh

3

6

Ngoại ngữ cơ bản

10

7

Giáo dục thể chất

5

8

Giáo dục quốc phòng

165 tiết

9

Đại số

4

10

Giải tích 1

6

11

Giải tích 2

5

12

Vật lý 1

4

13

Vật lý 2

3

14

Hoá học đại cương

3

15

Tin học đại cương

4

KIẾN THỨC CƠ SỞ NGÀNH

57

16

Phương pháp tính

2

17

Xác suất thống kê

4

18

Kỹ thuật điện

4

19

Kỹ thuật điện tử

4

20

Kỹ thuật nhiệt

4

21

Cơ học lý thuyết

4

22

Cơ khí đại cương

3

23

Ngoại ngữ chuyên ngành

3

24

Hình họa

2

25

Vẽ kỹ thuật

2

26

An toàn lao động và kỹ thuật môi trường

4

27

Sức bền vật liệu

4

28

Cơ học thuỷ khí

4

29

Chi tiết máy (trong đó có 1 bài tập lớn 1 đvht)

5

30

Kỹ thuật số và Vi xử lý

3

31

Phương pháp phần tử hữu hạn

3

32

Quản trị học đại cương

2

KIẾN THỨC NGÀNH

58

33

Khí động học 1

3

34

Khí động học 2

3

35

Máy thuỷ khí

3

36

Vật liệu hàng không

3

37

Kết cấu hàng không 1

3

38

Kết cấu hàng không 2

3

39

Động cơ và lực đẩy 1

3

40

Động cơ và lực đẩy 2

3

41

Truyền nhiệt hàng không

3

42

Cơ sở tự động hàng không

3

43

Kỹ thuật điện và điện tử hàng không

3

44

Cơ học vật bay 1

3

45

Cơ học vật bay 2

3

46

Thiết bị đo và hiển thị hàng không

3

47

Thiết kế máy bay 1

3

48

Tổ chức bảo đảm và khai thác kỹ thuật hàng không

3

49

Các hệ thống trên máy bay

3

50

Tin học hàng không

3

51

Thí nghiệm kỹ thuật hàng không 1

2

52

Thí nghiệm kỹ thuật hàng không 2

2

THỰC TẬP VÀ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

30

53

Thực tập

15

54

Đồ án tốt nghiệp

15

 

2.2 Mô tả nội dung các học phần bắt buộc

2.2.1Triết học Mác – Lênin (6 đvht)

Điều kiện tiên quyết: không

Nội dung ban hành tại Quyết định số 45/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 29/10/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình môn Triết học Mác-Lênin dùng cho các khối ngành khoa học xã hội, nhân văn, tự nhiên, kỹ thuật; Chương trình môn Kinh tế Chính trị Mác-Lênin dùng cho khối ngành Kinh tế-Quản trị kinh doanh; Chương trình môn Kinh tế Chính trị Mác-Lênin dùng cho các ngành không chuyên Kinh tế-Quản trị kinh doanh trong các trường đại học.

2.2.2Kinh tế chính trị Mác – Lênin (5 đvht)

Điều kiện tiên quyết: không

Nội dung ban hành tại Quyết định số 45/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 29/10/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình môn Triết học Mác-Lênin dùng cho các khối ngành khoa học xã hội, nhân văn, tự nhiên, kỹ thuật; Chương trình môn Kinh tế Chính trị Mác-Lênin dùng cho khối ngành Kinh tế-Quản trị kinh doanh; Chương trình môn Kinh tế Chính trị Mác-Lênin dùng cho các ngành không chuyên Kinh tế-Quản trị kinh doanh trong các trường đại học.

2.2.3Chủ nghĩa xã hội khoa học(4 đvht)

Điều kiện tiên quyết: không

Nội dung ban hành tại Quyết định số 34/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 31/7/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành đề cương môn học Chủ nghĩa xã hội khoa học trình độ đại học.

2.2.4Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (4 đvht)

Điều kiện tiên quyết: không

Nội dung ban hành tại Quyết định số 41/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 27/8/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Đề cương chi tiết học phần Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam trình độ đại học dùng cho các đại học, học viện và các trường đại học.

2.2.5Tư tưởng Hồ Chí Minh(3 đvht)

Điều kiện tiên quyết: không

Nội dung ban hành theo Quyết định số 35/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 31/7/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc banh hành Đề cương môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh trình độ đại học, cao đẳng.

2.2.6Ngoại ngữ cơ bản(10 đvht)

Điều kiện tiên quyết: Trình độ trung cấp (CT ngoại ngữ 7 năm phổ thông)

Cung cấp những kiến thức và kỹ năng cơ bản nhất về một ngoại ngữ làm nền tảng vững chắc giúp sinh viên có thể tiếp thu thuận lợi những bài học ở cấp độ cao hơn. Yêu cầu đạt được trình độ trung cấp (Intermediate Level) đối với những sinh viên đã tốt nghiệp chương trình ngoại ngữ 7 năm ở giáo dục phổ thông.

2.2.7Giáo dục thể chất(5 đvht)

Điều kiện tiên quyết: không

Nội dung ban hành tại Quyết định số 3244/GD-ĐT ngày 12/9/1995 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành tạm thời Bộ chương trình Giáo dục Đại học Đại cương (giai đoạn 1) dùng cho các trường Đại học và các trường Cao đẳng Sư phạm và Quyết định số 1262/GD-ĐT ngày 12/4/1997 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình Giáo dục thể chất giai đoạn II các trường đại học và cao đẳng (không chuyên thể dục thể thao).

2.2.8Giáo dục quốc phòng 165 tiết

Điều kiện tiên quyết: không

Nội dung ban hành tại Quyết định số 12/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 9/5/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình môn học Giáo dục quốc phòng cho các trường trung học phổ thông, trung học chuyên nghiệp, đại học và cao đẳng.

2.2.9Đại số( 4 đvht)

Điều kiện tiên quyết: không

Tập hợp và ánh xạ; Cấu trúc đại số. Số phức. Đa thức. Phân thức hữu tỉ; Ma trận-Định thức. Hệ phương trình tuyến tính; Không gian vectơ. Không gian Euclid;  ánh xạ tuyến tính; Trị riêng và vectơ riêng. Dạng toàn phương.

2.2.10Giải tích 1 (6 đvht)

Điều kiện tiên quyết: không

Số thực và dãy số thực; Hàm số một biến số. Giới hạn và liên tục; Đạo hàm và vi phân. Các định lý về hàm số khả vi; Tích phân; Hàm số nhiều biến số; ứng dụng phép tính vi phân vào hình học.

2.2.11Giải tích 2  (5 đvht)

Điều kiện tiên quyết: Giải tích 1

Tích phân bội; Tích phân đường. Tích phân mặt; Phương trình vi phân; Chuỗi.

2.2.12Vật lý 1 (4 đvht)

Điều kiện tiên quyết: Giải tích 1

Cơ học chất điểm; Trường hấp dẫn Newton; Cơ học hệ chất điểm-cơ học vật rắn; Dao động và sóng cơ; Nhiệt học; Điện từ I; Điện từ II.

2.2.13Vật lý 2 (3 đvht)

Điều kiện tiên quyết: Giải tích 1

Trường và sóng điện từ; Sóng ánh sáng; Thuyết tương đối Einstein; Quang lượng tử; Cơ lượng tử; Nguyên tử-Phân tử; Vật liệu điện và từ; Vật liệu quang laser; Hạt nhân-Hạt cơ bản.

2.2.14Hoá học đại cương (3 đvht)

Điều kiện tiên quyết: không

Cấu tạo nguyên tử. Hệ thống tuần hoàn; Liên kết hóa học và cấu tạo phân tử; áp dụng nhiệt động học cho hóa học; Dung dịch. Dung dịch điện ly; Điện hóa học; động hóa học; Hoá học hiện tượng bề mặt Dung dịch keo; Các chất hóa học. Hóa học khí quyển.

2.2.15Tin học đại cương (4 đvht)

Điều kiện tiên quyết: không

Vấn đề giải quyết bài toán bằng máy tính; Thể hiện dữ liệu trong máy tính; Tổng quát về lập trình bằng VB; Quy trình thiết kế trực quan giao diện; Các kiểu dữ liệu của VB; Các lệnh định nghĩa & khai báo dữ liệu; Biểu thức VB; Các lệnh thực thi VB; Định nghĩa và sử dụng thủ tục; Quản lý hệ thống file; Giao tiếp thiết bị I/O. Linh kiện phần mềm, truy xuất database; Vấn đề kiểm thử phần mềm....

2.2.16Phương pháp tính (2 ®đvht)

Điều kiện tiên quyết: Giải tích 2

Sai số. Giải gần đúng phương trình và hệ phương trình. Nội suy và phương pháp bình phương tối thiểu. Tính gần đúng đạo hàm. Tích phân. Giải gần đúng bài toán Cauchy cấp I.

2.2.17Xác suất thống kê (4 đvht)

Điều kiện tiên quyết: Giải tích 2

Sự kiện ngẫu nhiên và phép tính xác suất, đại lượng ngẫu nhiên, phân phối xác suất, véc tơ ngẫu nhiên, lý thuyết ước lượng thống kê, lý thuyết quyết định thống kê.

2.2.18Kỹ thuật điện (4 đvht)

Điều kiện tiên quyết: Giải tích 2, Vật lý 2

-  Mạch điện: Những khái niệm cơ bản về mạch điện. Dòng điện sin. Các phương pháp phân tích mạch điện. Mạch ba pha. Quá trình quá độ trong mạch điện.

-  Máy điện: Khái niệm chung về máy điện. Máy biến áp. Động cơ không đồng bộ. Máy điện đồng bộ. Máy điện một chiều.

- Điều khiển máy điện.

2.2.19Kỹ thuật điện tử (4 đvht)

Điều kiện tiên quyết: Giải tích 2, Vật lý 2

1-Khái niệm cơ bản; 2-Linh kiện thụ động; 3-Điot bán dẫn; 4- Tranzitor; 5-Khuyếch đại; 6-Các mạch dao động; 7-Bộ chỉnh lưu; 8- Kỹ thuật số; 9- ứng dụng trong công nghiệp.

2.2.20Kỹ thuật nhiệt (4 đvht)

Điều kiện tiên quyết: Giải tích 2, Vật lý 1

1-Khái niệm cơ bản; 2-Chất môi giới chất tải nhiệt; 3-Các quá trình nhiệt động hoá khí và hơi; 4-Chu trình nhiệt động; 5-Dẫn nhiệt; 6-Đối lưu; 7-Bức xạ; 8-Truyền nhiệt và thiết bị trao đổi nhiệt.

2.2.21Cơ học lý thuyết (4 đvht)

Điều kiện tiên quyết: Giải tích 2, Vật lý 1

Tĩnh học: Xây dựng mô hình lực, thu gọn hệ lực phẳng, thành lập phương trình cân bằng của hệ lực phẳng tác dụng lên vật rắn và hệ vật rắn. Thu gọn hệ lực không gian. Phương trình cân bằng của hệ lực không gian. Trọng tâm vật rắn.

Động học: Các đặc trưng động học của vật rắn và các điểm thuộc vật. Công thức tính vận tốc và gia tốc với chuyển động cơ bản của vật rắn. Tổng hợp chuyển động điểm, chuyển động vật.

Động lực học: Động lực học chất điểm và cơ hệ. Các định luật Newton, các định lý tổng quát của động lực học, nguyên lý Đalămbe, phương pháp Tĩnh hình học-Động lực, phương trình chuyển động của máy.

2.2.22Cơ khí đại cương (3 đvht)

Điều kiện tiên quyết: không

Các khái niệm cơ bản. Vật liệu dùng trong công nghiệp. Xử lý nhiệt bề mặt vật liệu và sản phẩm. Công nghệ đúc kim loại và hợp kim. Công nghệ gia công biến dạng tạo hình. Công nghệ hàn và cắt kim loại. Gia công cắt gọt trên máy công cụ. Gia công nguội, lắp ráp và bảo quản sản phẩm.

2.2.23Ngoại ngữ chuyên ngành (3 đvht)

Điều kiện tiên quyết: Ngoại ngữ cơ bản

Tiếng Anh trong các tình huống giao tiếp theo các ngành kỹ thuật, công nghệ; Phương pháp viết các tài liệu kỹ thuật, công nghệ.

2.2.24Hình hoạ (2 đvht)

Điều kiện tiên quyết: không

Biểu diễn phẳng các đỗi tượng hình học bằng các hình chiếu thẳng góc. Vấn đề liên thuộc: Xác định một phần tử trên một đối tượng; Xác định thấy khuất; Giao của các đối tượng; Biến đổi hình chiếu và các bài toán về lượng: độ lớn thật, khoảng cách, góc... các bài toán về tập hợp và mặt tiếp xúc.

2.2.25Vẽ kỹ thuật (2đvht)

Điều kiện tiên quyết: Hình họa

Quy ước trong bản vẽ kỹ thuật; Khai triển các hình khối cơ bản; Xây dựng các bản vẽ chi tiết; Xây dựng các bản vẽ lắp; Ứng dụng máy tính trong vẽ kỹ thuật.

2.2.26An toàn lao động và kỹ thuật môi trường (4 đvht)

Điều kiện tiên quyết: Cơ khí đại cương, Kỹ thuật điện

Môn học trình bày các khái niệm về nguyên nhân gây tai nạn lao động; Nguyên nhân gây cháy nổ trong sản xuất và đời sống; Các khái niệm về hệ sinh thái và môi trường sống; hiện trạng ô nhiễm môi trường sống hiện nay cũng như các giải pháp xử lý ô nhiễm môi trường không khí, nước và đất.

Qua đó nâng cao tinh thần trách nhiệm, trình độ quản lý  cơ sở vật chất cũng như ý thức bảo hộ lao động, bảo vệ môi trường trong nhà trường và xã hội.

2.2.27Sức bền vật liệu (4 đvht)

Điều kiện tiên quyết: Vật lý 1, Cơ học lý thuyết

Các kiến thức cơ bản; Thanh chịu kéo; nén; uốn; xoắn; thanh chịu lực phức tạp; tính toán ổn định; tính chuyển vị; giải siêu tĩnh bằng phương pháp lực; tính toán tải trọng động; Tính toán ống dày; Tính độ bền khi ứng suất thay đổi.

2.2.28Cơ học thuỷ khí (4 đvht)

Điều kiện tiên quyết: Giải tích 2, Vật lý 1, Cơ học lý thuyết

Tính chất của chất lỏng, chất khí; Các định luật cơ bản của cơ học chất lỏng; Giải bài toán cơ học chất lỏng bằng phương trình Navie-Stock; Các đại lượng thứ nguyên và không thứ nguyên...

2.2.29Chi tiết máy(4 đvht)

Điều kiện tiên quyết: Vẽ kỹ thuật, Cơ học lý thuyết, Sức bền vật liệu, Nguyên lý máy

Các khái niệm cơ bản về thiết kế chi tiết máy: Tải trọng, ứng suất, chỉ tiêu về khả năng làm việc, độ bền mỏi... Các chi tiết máy, lắp ghép; Các bộ truyền: Bộ truyền đai, xích, bánh răng, trục vít-bánh vít.

2.2.30Kỹ thuật số và vi xử lý (3 đvht)

Điều kiện tiên quyết:

Các hệ thống số và mã hoá dữ liệu trong kỹ thuật vi xử lý; Thiết kế bộ nhớ cho vi xử lý và vi điều khiển; Cấu trúc và hoạt động của bộ vi điều khiển; Lập trình cho vi điều khiển bằng ngôn ngữ Assembler; Điều khiển vào ra và xử lý số liệu tương tự; Các ứng dụng phát triển.

2.2.31Phương pháp phần tử hữu hạn(3 đvht)

Điều kiện tiên quyết: Cơ học lý thuyết, Sức bền vật liệu

Giới thiệu chung về phương pháp PTHH và một số phần mềm hiện có; PTHH trong bài toán kết cấu 1D; PTHH trong bài toán kết cấu 2D, PT tam giác, tứ giác; PTHH trong tính toán kết cấu dầm và khung; PTHH trong bài toán uốn tấm; PTHH trong tính toán vật liệu, kết cấu composite; PTHH trong bài toán đẫn nhiệt; PTHH trong tính toán động lực học kết cấu.

2.2.32Quản trị học đại cương (2 đvht)

Điều kiện tiên quyết: không

Những kiến thức cơ bản về quản trị học như khái niệm, nguyên tắc các chức năng của quản trị học. Chức năng lập kế hoạch. Chức năng tổ chức. Chức năng lãnh đạo (điều phối). Chức năng kiểm tra.

2.2.33Khí động học 1 (3 đvht)

Điều kiện tiên quyết: Cơ học lý thuyết

Giới thiệu các lý thuyết cơ bản của khí động lực học máy bay chuyển động với vận tốc dưới vận  tốc âm thanh, đặc biệt giới thiệu lý thuyết áp dụng khi nghiên cứu dòng bao quanh cánh máy bay 2D và 3D. Ngoài ra môn học còn giới thiệu các vấn đề dòng nén được, lớp biên & lực cản trong nghiên cứu khí động lực học máy bay.

2.2.34Khí động học 2 (3 đvht)

Điều kiện tiên quyết: Cơ học lý thuyết

Giới thiệu các lý thuyết cơ bản của khí động lực học máy bay chuyển động với vận tốc gần và trên vận tốc âm thanh, đặc biệt về sóng sốc, dòng nén được trong ống phun. Ngoài ra môn học còn giới thiệu phương pháp tính toán cho các trường hợp dòng nén được qua airfoil, và các phương pháp gần đúng tính dòng trên âm, dòng siêu thanh cùng một số biện pháp để điều khiển lớp biên và giảm lực cả lên máy bay trên âm.

2.2.35Máy thuỷ khí (3 đvht)

Điều kiện tiên quyết: Cơ học thủy khí

Trang bị cho sinh viên chuyên ngành kỹ thuật hàng không kiến thức chuyên sâu về Máy thuỷ lực thể tích và Máy cánh dẫn. Có thể tính toán thiết kế, lựa chọn hoặc vận hành các loại máy này đúng theo yêu cầu kỹ thuật.

2.2.36Vật liệu hàng không (3 đvht)

Điều kiện tiên quyết: Hóa học đại cương

Nắm được bản chất cơ-lý-hoá của các loại vật liệu: Vật liệu chất dẻo; vật liệu cao su và vật liệu Polyme-composite và phạm vi ứng dụng của chúng trong các kết cấu hàng không. Các hệ thức cơ bản nhất trong tính toán độ bền và độ cứng của các loại vật liệu trên.

2.2.37Kết cấu hàng không 1 (3 đvht)

Điều kiện tiên quyết: Kỹ thuật nhiệt, Cơ học thủy khí, Khí động học, Sức bền vật liệu,Vật liệu hàng không

Lý thuyết cơ bản biến dạng dẻo; Bài toán 2D; Biến dạng xoắn; Biến dạng tấm mỏng; ổn định kết cấu và phương pháp phân tích; Phân tích kết cấu bằng phương pháp năng lượng;

2.2.38Kết cấu hàng không 2 (3 đvht)

Điều kiện tiên quyết: Kết cấu hàng không 1

Phân tích kết cấu của máy bay; Các dạng chịu lực điển hình; Ma trận kết cấu; Đánh giá khả năng bay được và sự biến dạng dẻo của kết cấu máy bay;

2.2.39Động cơ và lực đẩy 1 (3 đvht)

Điều kiện tiên quyết: Kỹ thuật nhiệt, Cơ học thủy khí, Khí động học 1

Học phần này bao gồm những vấn đề lý thuyết cơ bản của chong chóng và động cơ pit-tông sử dụng trên máy bay. Những yêu cầu chính của động cơ và lực đẩy máy bay. Phân loại động cơ và lực đẩy máy bay. Tiêu hao nhiên liệu và trọng lượng riêng của các loại động cơ. Đặc tính hoạt động của động cơ và lực đẩy chong chóng. Các lý thuyết chong chóng: lý thuyết động lượng, lý thuyết xoáy, lý thuyết phần tử cánh, lý thuyết kết hợp. Tính toán bề rộng và góc nghiêng cánh chong chóng. Chong chóng máy bay trực thăng. Phân loại động cơ đốt trong. Nguyên lý hoạt động của động cơ đốt trong 4 thì và 2 thì. Chu trình thực của động cơ đốt trong. Tính toán nhiệt cho động cơ xăng và động cơ diesel. Kết hợp động cơ đốt trong với chong chóng máy bay.

2.2.40Động cơ và lực đẩy 2 (3 đvht)

Điều kiện tiên quyết: Khí động 2, Động cơ và lực đẩy 1.

Học phần này bao gồm những vấn đề lý thuyết cơ bản của động cơ turbine phản lực sử dụng trên máy bay. Những yêu cầu chính của động cơ phản lực. Phân loại động cơ phản lực. Cấu tạo động cơ turbine phản lực. Lực đẩy, tiêu hao nhiên liệu và trọng lượng riêng của động cơ. Chu trình nhiệt của động cơ turbine phản lực. Hiệu suất từng thành phần của động cơ turbine phản lực. Máy nén và turbine khí của động cơ turbine phản lực. Cân bằng công suất giữa máy nén và turbine. Tính năng hoạt động của các thành phần của động cơ turbine phản lực. Giới hạn nhiệt độ tối đa vào turbine. Anh hưởng miệng hút và vòi phản lực. Động cơ phản lực cho máy bay chiến đấu. Động cơ có buồng đốt tăng lực đẩy.

2.2.41Truyền nhiệt hàng không (3 đvht)

Điều kiện tiên quyết: Kỹ thuật nhiệt

Lý thuyết truyền nhiệt; Các định luật cơ bản về truyền nhiệt; Các phương pháp truyền nhiệt trong hàng không; Giải quyết các bài toán về truyền nhiệt;  áp dụng lý thuyết truyền nhiệt trong động cơ turbin khí; Làm mát trong hàng không.

2.2.42Cơ sở tự động hàng không (3 đvht)

Điều kiện tiên quyết: Giải tích 2, Cơ học thủy khí

Khái niệm về các phần tử và hệ thống điều khiển tự động. Mô hình hoá hệ thống liên tục và rời rạc; Hàm truyền ổn định;Đánh giá chất lượng động lực học hệ thống; Hệ thống kín, hở; Hệ thống theo dõi; ứng dụng trong các hệ thống trong kỹ thuật hàng không.

2.2.43Kỹ thuật điện và điện tử hàng không (3 đvht)

Điều kiện tiên quyết: Kỹ thuật điện, Kỹ thuật điện tử

Điện cơ bản; Điện tử & điện tử số cơ bản; ắc quy hàng không; Động cơ điện hàng không; Máy phát điện trên tàu bay; các bộ biến đổi điện trên tàu bay; Hệ thống phân phối điện trên tàu bay; Lý thuyết vô tuyến và ăng ten; Hệ thống liên lạc hàng không; Các hệ thống dẫn đường; Rađa thời tiết trên tàu bay; Hệ thống lái tự động.

2.2.44Cơ học vật bay 1(3 đvht)

Điều kiện tiên quyết:Cơ học thủy khí, Khí động học

Giới thiệu về sơ đồ khí quyển- máy bay, các phương trình cơ bản của cơ chất lỏng, lực nâng, lực cản,  các chế độ bay, tính năng bay, đường đặc tính máy bay, trần bay, bán kính bay... đường đặc tính động cơ, đường đặc tính tổng hợp, hệ số tải trọng, công suất, đồ thị toạ độ cực, ảnh hưởng của dòng rối tới tính năng bay, ổn định tĩnh của vật bay...

2.2.45Cơ học vật bay 2 (3 đvht)

Điều kiện tiên quyết: Cơ học vật bay 1

Giới thiệu về điều khiển và ổn định máy bay, hệ phương trình cơ bản của máy bay, Phương pháp tuyến tính hoá, lí thuyết kích động nhỏ, chuyển động dọc và ngang của máy bay, ổn định và điều khiển của máy bay trước các tác động của môi trường, lí thuyết điều khiển tự động, áp dụng tính toán điều khiển và ổn định cho một loại máy bay cụ thể.

2.2.46Thiết bị đo và hiển thị hàng không (3 đvht)

Điều kiện tiên quyết: Kỹ thuật điện-điện tử hàng không

Khái quát chung về đồng hồ đo và hiển thị trên tàu bay; Đồng hồ kiểm tra và hiển thị các chế độ làm việc của tàu bay; Đồng hồ đo lượng nhiên liệu và lượng nhiên liệu tiêu hao; Đồng hồ khí động và hệ thống thông tin khí động; Hệ thống đồng hồ con quay và hệ thống dẫn đường quán tính/ tham chiếu; Hệ thống đồng thế bay và hướng bay; Hệ thống hiển thị bay điện tử; Giới thiệu một số hệ thống hiển thị trên một số loại máy bay hiện đại.

2.2.47Thiết kế máy bay 1 (3 đvht)

Điều kiện tiên quyết: Khí động lực học 2, Kết cấu hàng không 2, Cơ học bay 2, Động cơ và lực đẩy 2

Cung cấp các kiến thức cơ bản về thiết kế máy bay dân dụng và máy bay loại nhỏ; Phương pháp tính toán các thông số động lực học;Xác định trọng lượng máy bay; Chọn động cơ máy bay; Bố trí các thiết bị trên máy bay;

<

Giấy phép Thông Tin Điện Tử: Số 58/GP-STTTT - Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Tiếp Thị Việt Nam

Trụ sở: Số 32 đường số 7 KDC Hai Thành, P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân, TP.HCM - Email: hotro@edunet.com.vn

Loading...