Lưu ý: Trang web đang thử nghiệm nâng cấp, các thông tin chỉ mang tính tham khảo!
Giới Thiệu

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH KỸ THUẬT HẠT NHÂN

Trình độ đào tạo: ĐẠI HỌC

(Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2009/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 12 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

____________________

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1. Mục tiêu chung

1.1. Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Hạt nhân cơ sở nhằm trang bị cho người tốt nghiệp kiến thức khoa học và kỹ thuật chuyên môn cơ bản, năng lực thực hành nghề nghiệp, khả năng thích ứng với môi trường kinh tế - xã hội, khả năng tham gia giải quyết những vấn đề khoa học và kỹ thuật của ngành, đạo đức nghề nghiệp, đáp ứng những yêu cầu đặc biệt chặt chẽ về kỷ luật lao động của ngành kỹ thuật hạt nhân, trung thành với Tổ quốc, góp phần tăng cường ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình ở Việt Nam.

1.2. Người tốt nghiệp ngành Kỹ thuật Hạt nhân có thể nghiên cứu, ứng dụng và giảng dạy về kỹ thuật hạt nhân phục vụ các lĩnh vực thuộc ngành này và những lĩnh vực khác có liên quan ở nước ta.

2. Mục tiêu cụ thể

Người tốt nghiệp chương trình đại học ngành Kỹ thuật Hạt nhân có những năng lực sau đây:

2.1. Áp dụng kiến thức và kỹ thuật đã được đào tạo để nhận biết, phân tích và giải quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực kỹ thuật hạt nhân, áp dụng linh hoạt kỹ thuật hạt nhân vào những trường hợp ứng dụng cụ thể.

2.2. Xây dựng và tiến hành các thực nghiệm, đo đạc, phân tích và xử lý dữ liệu trong các hệ đo đạc, phân tích hạt nhân.

2.3. Tham gia khai thác, vận hành, triển khai, thiết kế, đánh giá các hệ thiết bị hạt nhân và một số đối tượng thuộc lĩnh vực khác liên quan đến kỹ thuật hạt nhân, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật đặt ra trong thực tế.

2.4. Tiếp cận và sử dụng các kỹ thuật, kỹ năng và công cụ hiện đại để giải quyết những vấn đề thực tế trong lĩnh vực kỹ thuật hạt nhân ở nước ta.

2.5. Làm việc có phương pháp khoa học, làm việc theo nhóm một cách hiệu quả, dễ thích ứng trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập được trong môi trường quốc tế.

2.6. Đề cao các giá trị đạo đức; tuân thủ nghiêm ngặt kỷ luật lao động.

2.7. Thường xuyên học tập, tự đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn và ngoại ngữ, nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội.

II. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Khối lượng kiến thức và thời gian đào tạo theo thiết kế

1.1. Khối lượng kiến thức tối thiểu: 150 tín chỉ (tc), chưa kể các học phần giáo dục quốc phòng và giáo dục thể chất có chứng chỉ riêng.

1.2. Thời gian đào tạo theo thiết kế: 5 năm.

2. Cấu trúc nội dung chương trình (Tính theo số tín chỉ, tc)

Khối kiến thức

Bắt buộc

Các trường tự chọn

Tổng

Kiến thức giáo dục đại cương

38

10

48

- Toán và các môn KH cơ bản

22

10

32

- Lý luận CT và các môn khác

16

-

16

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

60

42

102

- Kiến thức cơ sở ngành

31

..

..

- Kiến thức ngành

20

..

..

- Thực tập và đồ án

9

..

..

Tổng khối lượng

98

52

150

III. KHỐI KIẾN THỨC BẮT BUỘC

1. Danh mục các học phần bắt buộc

TT

Tên học phần

Khối lượng (tc)

 

Kiến thức giáo dục đại cương

38*

1

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin

5

2

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

3

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

3

4

Ngoại ngữ cơ bản

6

5

Đại số

3

6

Giải tích 1

4

7

Giải tích 2

4

8

Vật lý 1

3

9

Vật lý 2

3

10

Hóa học đại cương

2

11

Tin học đại cương

3

12

Giáo dục thể chất

5 đvht

13

Giáo dục quốc phòng – an ninh

165 tiết

 

Kiến thức cơ sở ngành

31

14

Kỹ thuật nhiệt

2

15

Phương pháp toán cho kỹ thuật hạt nhân

2

16

Cơ giải tích

2

17

Cơ học lượng tử

2

18

Vật lý thống kê

2

19

Cơ sở vật lý hạt nhân I

3

20

Cơ sở vật lý hạt nhân II

3

21

Nhập môn kỹ thuật hạt nhân ứng dụng

3

22

Phương pháp thực nghiệm hạt nhân

3

23

Xác định liều lượng và Bảo vệ an toàn bức xạ

3

24

Vật lý lò phản ứng hạt nhân

3

25

Máy gia tốc và ứng dụng

3

 

Kiến thức ngành

20

26

Nhà máy điện hạt nhân

3

27

Điện tử hạt nhân

3

28

Động học lò phản ứng

3

29

Thủy nhiệt động học trong lò phản ứng hạt nhân

3

30

Kỹ thuật phân tích hạt nhân

2

31

Phương pháp Monte Carlo trong kỹ thuật hạt nhân

2

32

Quản lý và xử lý chất thải phóng xạ

2

33

Kỹ thuật hạt nhân trong y tế

2

 

Thực tập và đồ án

9

34

Thực tập tốt nghiệp

3

35

Đồ án tốt nghiệp

6

* Hai môn Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng – an ninh cũng thực hiện tích lũy theo tín chỉ, nhưng được cấp chứng chỉ riêng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo nên chưa tính vào tổng khối lượng 38 tín chỉ bắt buộc của khối kiến thức giáo dục đại cương.

2. Mô tả nội dung các học phần bắt buộc

2.1. Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin: (5 tc)

Nội dung ban hành tại Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18 tháng 9 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình các môn Lý luận chính trị trình độ đại học, cao đẳng dùng cho sinh viên khối không chuyên ngành Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

2.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh: (2 tc)

Nội dung ban hành tại Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18 tháng 9 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình các môn Lý luận chính trị trình độ đại học, cao đẳng dùng cho sinh viên khối không chuyên ngành Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

2.3. Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam: (3 tc)

Nội dung ban hành tại Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18 tháng 9 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình các môn Lý luận chính trị trình độ đại học, cao đẳng dùng cho sinh viên khối không chuyên ngành Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

2.4. Ngoại ngữ cơ bản: (6 tc)

- Điều kiện tiên quyết: Trình độ ngoại ngữ phổ thông

- Nội dung: Cung cấp những kiến thức và kỹ năng cơ bản nhất về một ngoại ngữ làm nền tảng vững chắc giúp sinh viên có thể tiếp thu thuận lợi những bài học ở cấp độ cao hơn. Yêu cầu đạt được trình độ trung cấp (Intermediate Level) sau khi hoàn thành học phần.

2.5. Đại số: (3 tc)

- Điều kiện tiên quyết: không

- Nội dung: Tập hợp và ánh xạ, cấu trúc đại số, số phức, đa thức, phân thức hữu tỷ, ma trận – định thức. Hệ phương trình tuyến tính, không gian vectơ, không gian Euclid, ánh xạ tuyến tính, trị riêng và vectơ riêng. Dạng toàn phương.

2.6. Giải tích 1: (4 tc)

- Điều kiện tiên quyết: không

- Nội dung: Số thực và dãy số thực, hàm số một biến số. Giới hạn và liên tục, đạo hàm và vi phân. Các định lý về hàm số khả vi, tích phân, hàm số nhiều biến số, ứng dụng phép tính vi phân vào hình học.

2.7. Giải tích 2: (4 tc)

- Điều kiện tiên quyết: không

- Nội dung: Tích phân bội, tích phân đường, tích phân mặt. Phương trình vi phân, chuỗi.

2.8. Vật lý 1: (3 tc)

- Điều kiện tiên quyết: không

- Nội dung: Cơ học chất điểm, trường hấp dẫn Newton, cơ học hệ chất điểm – cơ học vật rắn, dao động và sóng cơ, nhiệt học, điện từ I, điện từ II.

2.9. Vật lý 2: (3 tc)

- Điều kiện tiên quyết: không

- Nội dung: Trường và sóng điện từ, sóng ánh sáng, thuyết tương đối Einstein, quang lượng tử, cơ lượng tử, nguyên tử - phân tử, vật liệu điện và từ, vật liệu quang laser, hạt nhân – hạt cơ bản.

2.10. Hóa học đại cương: (2 tc)

- Điều kiện tiên quyết: không

- Nội dung: Cấu tạo nguyên tử, hệ thống tuần hoàn, liên kết hóa học và cấu tạo phân tử, áp dụng nhiệt động học cho hóa học. Dung dịch, dung dịch điện ly. Điện hóa học, động hóa học, hóa học hiện tượng bề mặt dung dịch keo, các chất hóa học, hóa học khí quyển.

2.11. Tin học đại cương: (3 tc)

- Điều kiện tiên quyết: không

- Nội dung: Tin học căn bản gồm sơ lược về cấu trúc máy tính, giải quyết bài toán bằng máy tính, biểu diễn thông tin trong máy tính, hệ thống máy tính, hệ điều hành; nhập môn lập trình (sử dụng một ngôn ngữ thông dụng như Pascal, Visual Basic, C hoặc Java) gồm: tổng quan về ngôn ngữ lập trình, kiểu dữ liệu, biểu thức và cấu trúc lập trình; các kiểu dữ liệu phức tạp: con trỏ, mảng và xâu, cấu trúc; tệp dữ liệu.

2.12. Giáo dục thể chất: 5 đvht

Nội dung ban hành tại Quyết định số 3244/GD-ĐT ngày 12/9/1995 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành tạm thời Bộ chương trình Giáo dục Đại học Đại cương (giai đoạn 1) dùng cho các trường Đại học và các trường Cao đẳng Sư phạm và Quyết định số 1262/GD-ĐT ngày 12/4/1997 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình Giáo dục thể chất giai đoạn II các trường đại học và cao đẳng (không chuyên thể dục thể thao).

2.13. Giáo dục quốc phòng – an ninh: 165 tiết

Nội dung ban hành Quyết định số 81/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình Giáo dục quốc phòng – an ninh trình độ đại học, cao đẳng.

2.14. Phương pháp toán cho kỹ thuật hạt nhân: (2 tc)

- Điều kiện tiên quyết: Đại số, Giải tích.

- Nội dung: Véctơ và tensơ, hàm biến số phức và biến đổi Laplace, Phương trình đạo hàm riêng trong vật lý – toán, các hàm đặc biệt.

2.15. Kỹ thuật nhiệt: (2 tc)

- Điều kiện tiên quyết: Vật lý 1

- Nội dung: Nhiệt động kỹ thuật (phương trình trạng thái và các quá trình nhiệt động của chất khí, các định luật nhiệt động, các chu trình động cơ nhiệt và máy lạnh), truyền nhiệt (dẫn nhiệt, đối lưu nhiệt, bức xạ nhiệt, quá trình truyền nhiệt và thiết bị trao đổi nhiệt).

2.16. Cơ giải tích: (2 tc)

- Điều kiện tiên quyết: Vật lý 1

- Nội dung: Ba hình thức luận: hình thức luận Lagrange và ứng dụng của nó, hình thức luận Hamilton và hình thức luận Hamilton-Jacobi.

2.17. Cơ học lượng tử: (2 tc)

- Điều kiện tiên quyết: Vật lý 2

- Nội dung: Cơ sở của cơ học lượng tử: hàm sóng, phương trình cơ bản; toán tử của đại lượng vật lý: động lượng, mô men động lượng, năng lượng; hệ thức bất định. Phương pháp tính gần đúng: nhiễu loạn. Vận dụng nghiên cứu: chuyển động trong trường xuyên tâm; sự chuyển rời trạng thái; hệ nhiều hạt đồng nhất; nguyên tử; bước đầu bài toán tán xạ.

2.18. Vật lý thống kê: (2 tc)

- Điều kiện tiên quyết: Cơ học lượng tử

- Nội dung: Những cơ sở của Vật lý thống kê cổ điển. Những cơ sở của Vật lý thống kê lượng tử. Cơ sở thống kê của Nhiệt động lực học. Khí lý tưởng. Khí thực. Các thăng giáng. Những cơ sở chủ yếu của Động học vật lý. Chuyển pha.

2.19. Cơ sở vật lý hạt nhân I: (3 tc)

- Điều kiện tiên quyết: Cơ học lượng tử

- Nội dung: Những đặc trưng cơ bản của hạt nhân bền (Thành phần hạt nhân; Khối lượng hạt nhân và khối lượng nucleon; Năng lượng liên kết; Bán kính hạt nhân; Spin và moment từ của nucleon và hạt nhân; Tính chẵn lẻ và định luật bảo toàn; Moment tứ cực; Spin đồng vị và thống kê hạt nhân); Các mẫu về cấu trúc hạt nhân và các loại phân rã hạt nhân alpha, beta và gamma; Các định luật bảo toàn trong phản ứng hạt nhân, các loại phản ứng hạt nhân và các cơ chế phản ứng hạt nhân.

2.20. Điện tử hạt nhân: (3 tc)

- Điều kiện tiên quyết: không

- Nội dung: Đầu ghi bức xạ và sơ đồ tiền khuếch đại; Xử lý tương tự tín hiệu lấy ra từ đầu ghi bức xạ; Biến đổi tương tự – số và ghi nhận tin tức số; Các phép đo phân bố thời gian; Các phép đo phân bố biên độ xung; Hệ đo và tự động hóa phép đo nhờ máy tính.

2.21. Nhập môn Kỹ thuật hạt nhân ứng dụng: (3 tc)

- Điều kiện tiên quyết: Cơ sở vật lý hạt nhân I

- Nội dung: Ghi nhận bức xạ iôn hóa. Kỹ thuật đánh dấu bằng đồng vị. Kỹ thuật hạt nhân trong tìm kiếm tài nguyên. Kỹ thuật hạt nhân trong kiểm tra không phá mẫu. Ứng dụng kỹ thuật bức xạ. Điện hạt nhân. Các vấn đề liên quan trong vật lý môi trường. Một số ứng dụng khác.

2.22. Phương pháp thực nghiệm hạt nhân: (3 tc)

- Điều kiện tiên quyết: Cơ sở vật lý hạt nhân I

- Nội dung: Nguồn gốc và những đặc trưng cơ bản của các loại bức xạ: Alpha, beta, gamma, nơtron và tia X; Tương tác của bức xạ với vật chất; Cấu tạo và cơ chế hoạt động của các loại đêtectơ; Xử lý số liệu thực nghiệm và đoán nhận kết quả đo bức xạ.

2.23. Cơ sở vật lý hạt nhân II: (3 tc)

- Điều kiện tiên quyết: không

- Nội dung: Trong học phần này trình bày chi tiết về phản ứng của nơtron với hạt nhân bao gồm các loại phản ứng khác nhau của nơtron với hạt nhân; phản ứng phân hạch hạt nhân, lý thuyết cơ sở của phân hạch và ứng dụng trong năng lượng hạt nhân; các phản ứng hạt nhân với các hạt tích điện nhẹ như proton, alpha; phản ứng tổng hợp hạt nhân và phản ứng quang hạt nhân.

2.24. Vật lý lò phản ứng hạt nhân: (3 tc)

- Điều kiện tiên quyết: Cơ sở vật lý hạt nhân I, II.

- Nội dung: Các tính chất vật lý của notron, tương tác của notron với vật chất, trường notron, phương trình vận chuyển notron. Phân bố Maxwell theo năng lượng của notron nhiệt, tán xạ notron, lý thuyết tuổi làm chậm notron. Phản ứng phân hạch dây chuyền, lò phản ứng hạt nhân, chu trình nhiên liệu. Phương trình lò phản ứng hạt nhân một nhóm, phương trình tới hạn một nhóm, lò nhiệt, lò phản xạ, tính toán đa nhóm, lò không đồng nhất.

2.25. Xác định liều lượng và Bảo vệ an toàn bức xạ: (3 tc)

- Điều kiện tiên quyết: Cơ sở vật lý hạt nhân I, II.

- Nội dung: Các khái niệm và đại lượng cơ bản. Bức xạ iôn hóa và cơ thể sống. Xác định liều bức xạ lượng tử, xác định liều bức xạ nơtrôn, xác định liều bức xạ các hạt có điện tích. Các biện pháp bảo vệ an toàn bức xạ lượng tử. Các biện pháp bảo vệ an toàn bức xạ nơtrôn. Một số biện pháp khác trong bảo vệ an toàn bức xạ.

2.26. Phương pháp Monte Carlo trong kỹ thuật hạt nhân: (3 tc)

- Điều kiện tiên quyết: Giải tích, Cơ sở vật lý hạt nhân I, II.

- Nội dung: Phân bố thống kê Poisson, số ngẫu nhiên, phương pháp Von Neun-mann qua các thí dụ đơn giản; Mô hình hóa vận chuyển neutron bằng phương pháp Monte Carlo: chuyển động của neutron trong môi trường đồng nhất, trong môi trường nhiều lớp; ứng dụng các chương trình Monte Carlo cơ bản trong Vật lý Hạt nhân như MNCP để mô hình hóa nguồn phóng xạ, hình học của hệ phóng xạ.

2.27. Động học lò phản ứng: (3 tc)

- Điều kiện tiên quyết: Cơ sở vật lý hạt nhân I, II.

- Nội dung: Vai trò của nơtron tức thời và nơtron trễ trong phản ứng phân hạch dây chuyền; Phương trình động học lò điểm; Nghiệm phương trình động học lò với một nhóm nơtron trễ; Động học lò dưới tới hạn; Sự nhiễm độc Xênôn và Samari và sự cháy nhiên liệu lò phản ứng; Hiệu ứng nhiệt độ của độ phản ứng; Điều khiển lò phản ứng hạt nhân.

2.28. Máy gia tốc và ứng dụng: (3 tc)

- Điều kiện tiên quyết: Cơ sở vật lý hạt nhân I, II

- Nội dung: Cơ sở vật lý của máy gia tốc. Máy gia tốc có quỹ đạo thẳng. Máy gia tốc có quỹ đạo tròn. Phương pháp tạo chùm tia thứ cấp và các tính chất của chúng. Máy gia tốc trong nghiên cứu ứng dụng. Máy gia tốc trong nghiên cứu cơ bản. Một số loại máy gia tốc ở Việt Nam và kinh nghiệm vận hành.

2.29. Kỹ thuật phân tích hạt nhân: (2 tc)

- Điều kiện tiên quyết: Cơ sở vật lý hạt nhân I, II

- Nội dung: Phân tích kích hoạt; Phân tích huỳnh quang tia X; Phân tích urani cân bằng và không cân bằng phóng xạ; Phân tích dựa trên hiệu ứng tán xạ ngược Rutherford (RBS); Phân tích và xác định tuổi 14C sử dụng khối phổ kế gia tốc (AM).

2.30. Xử lý số liệu thực nghiệm: (2 tc)

- Điều kiện tiên quyết: Giải tích, Đại số

- Nội dung: Các dạng phân bố và các đặc trưng của các đại lượng ngẫu nhiên; Khái niệm về mẫu thống kê, trung bình và phương sai của mẫu; Phân loại các phép đo và sai số, sai số thống kê trong ghi nhận bức xạ hạt nhân, phép đo hoạt độ phóng xạ nhỏ, chọn thời gian đo tối ưu; Kiểm tra giả thiết về kỳ vọng toán, kiểm tra phương sai và phương pháp đánh giá độ ổn định của thiết bị; Phương pháp xác định đặc trưng tương quan của hai đại lượng ngẫu nhiên, phương pháp bình phương tối thiểu làm khớp số liệu thực nghiệm với đường cong lý thuyết, phương pháp phân tích phổ.

2.31. Nhà máy điện hạt nhân: (3 tc)

- Điều kiện tiên quyết: Kỹ thuật nhiệt

- Nội dung: Trình bày cơ sở lý thuyết của nhà máy điện hạt nhân, khảo sát các loại nhà máy điện hạt nhân, sơ đồ nhiệt nguyên lý và sơ đồ nhiệt chi tiết; Các loại thiết bị trao đổi nhiệt và một số vấn đề vận hành nhà máy điện hạt nhân.

2.32. Thủy nhiệt học trong lò phản ứng hạt nhân: (3 tc)

- Điều kiện tiên quyết: Kỹ thuật nhiệt, Động học lò phản ứng

- Nội dung: Những khái niệm và những định luật cơ bản về nhiệt động và truyền nhiệt; Các nguồn nhiệt trong lò; Dẫn nhiệt và Truyền nhiệt trong lò phản ứng; Truyền nhiệt sôi; Thiết kế nhiệt của lò phản ứng; Nhiệt động trong vùng hoạt và nhiệt độ chất tải nhiệt trong bình trao đổi nhiệt; Vai trò của thủy nhiệt trong các sự cố có thể xảy ra đối với nhà máy điện hạt nhân.

2.33. Quản lý và xử lý chất thải phóng xạ: (2 tc)

- Điều kiện tiên quyết: Cơ sở vật lý hạt nhân I, II

- Nội dung: Các nguyên lý cơ bản và các yêu cầu an toàn của quản lý và xử lý chất thải phóng xạ; phân loại chất thải phóng xạ, quản lý nhiên liệu hạt nhân đã cháy, quản lý chất thải hoạt độ cao của quá trình tái chế, xử lý và quản lý chất thải hoạt độ thấp và trung bình, quản lý đuôi thải quá trình chế biến quặng urani, tháo dỡ cơ sở hạt nhân, xử lý và quản lý chất thải quá trình tháo dỡ cơ sở hạt nhân.

2.34. Kỹ thuật hạt nhân trong y tế: (2 tc)

- Điều kiện tiên quyết: Cơ sở vật lý hạt nhân I, II

- Nội dung:

+ Cơ sở ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong y tế.

+ Kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh bằng X quang. Cơ sở y học hạt nhân. Kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh y học hạt nhân.

+ Kỹ thuật xạ trị.

2.35. Thực tập tốt nghiệp: (3 tc)

- Điều kiện tiên quyết: Sinh viên trình độ năm thứ 4.

2.36. Đồ án tốt nghiệp: (6 tc)

- Điều kiện tiên quyết: Thực tập tốt nghiệp.

IV. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ĐỂ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC CỤ THỂ

1. Hướng dẫn chung

Chương trình khung giáo dục đại học là quy định về cấu trúc, khối lượng và nội dung kiến thức tối thiểu cho từng ngành đào tạo ở trình độ đại học. Đây là căn cứ để các đại học, học viện và các trường đại học (sau đây gọi chung là trường đại học) xây dựng chương trình giáo dục cụ thể phù hợp với mục tiêu đào tạo và điều kiện cụ thể của trường, đồng thời là cơ sở giúp Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý chất lượng đào tạo tại các trường đại học trên phạm vi toàn quốc.

Chương trình khung được thiết kế cho trình độ đại học 5 năm, nhưng có thể sử dụng để xây dựng các chương trình đào tạo 4 năm, 4,5 năm. Đối với các chương trình 4 năm hoặc 4,5 năm, mục tiêu đào tạo cần được điều chỉnh với khối lượng kiến thức toàn khóa, song nội dung và thời lượng các học phần bắt buộc vẫn phải giữ nguyên (trừ thực tập tốt nghiệp và đồ án tốt nghiệp có thể giảm bớt khối lượng). Khối lượng kiến thức tối thiểu và cấu trúc nội dung chương trình cho thời gian đào tạo 4 năm hoặc 4,5 năm được quy định cụ thể như sau:

Cấu trúc nội dung chương trình 4 năm/4,5 năm (tính theo số tín chỉ, tc)

Khối kiến thức

Bắt buộc

Các trường tự chọn

Tổng

Kiến thức giáo dục đại cương

38

8

46

- Toán và các môn KH cơ bản

22

8

30

- Lý luận CT và các môn khác

16

-

16

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

(60)

(14/29)

74/89

- Kiến thức cơ sở ngành

31

..

..

- Kiến thức ngành

20

..

..

- Thực tập và đồ án tốt nghiệp

9

..

..

Tổng khối lượng

(98)

(22/37)

120/135

Nội dung phần chuyên sâu đưa vào khối kiến thức tự chọn của các trường. Các học phần bắt buộc cũng có thể tăng khối lượng tùy theo đặc thù từng trường và chuyên ngành đào tạo cụ thể. Tùy thuộc năng lực đào tạo của từng trường và nhu cầu thực tế, các trường có thể lập chương trình đào tạo cho các chuyên ngành, thí dụ: Kỹ thuật Năng lượng hạt nhân, An toàn bức xạ và An toàn hạt nhân, Kỹ thuật Hạt nhân ứng dụng, Kỹ thuật máy gia tốc, Kỹ thuật lò phản ứng hạt nhân, v.v.

2. Hướng dẫn về trình tự bố trí các học phần cho kế hoạch 10 học kỳ

TT

Tên học phần

TC

Học kỳ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin

5

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

Đường lối cách mạng của ĐCSVN

3

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

Ngoại ngữ cơ bản

6

2

2

2

 

 

 

 

 

 

 

5

Đại số

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Giải tích 1

4

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Giải tích 2

4

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Vật lý 1

3

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Vật lý 2

3

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

10

Hóa học đại cương

2

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

11

Tin học đại cương

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Giáo dục thể chất - 5 đvht

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Giáo dục quốc phòng – an ninh - 165 tiết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Phương pháp toán cho kỹ thuật hạt nhân

2

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

15

Kỹ thuật nhiệt

2

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

16

Cơ giải tích

2

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

17

Cơ học lượng tử

2

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

18

Vật lý thống kê

2

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

19

Cơ sở vật lý hạt nhân I

3

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

20

Điện tử hạt nhân

3

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

21

Nhập môn kỹ thuật hạt nhân ứng dụng

3

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

22

Phương pháp thực nghiệm hạt nhân

3

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

23

Cơ sở vật lý hạt nhân II

3

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

24

Vật lý lò phản ứng hạt nhân

3

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

25

Xác định liều lượng và Bảo vệ an toàn bức xạ

3

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

26

Phương pháp Monte Carlo trong kỹ thuật hạt nhân

2

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

27

Động học lò phản ứng

3

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

28

Máy gia tốc và ứng dụng

3

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

29

Kỹ thuật phân tích hạt nhân

2

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

30

Xử lý số liệu thực nghiệm

2

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

31

Nhà máy điện hạt nhân

3

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

32

Thủy nhiệt động học trong lò phản ứng hạt nhân

3

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

33

Quản lý và xử lý chất thải phóng xạ

2

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

34

Kỹ thuật hạt nhân trong y tế

2

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

35

Thực tập tốt nghiệp

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

36

Đồ án tốt nghiệp

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Trình tự bố trí các môn học ở đây có tính chất tham khảo. Với các trường theo học chế tín chỉ có thể bố trí lại cho phù hợp điều kiện riêng của mình nhưng phải đảm bảo các điều kiện tiên quyết, học trước và song hành của các môn học như đã ghi rõ trong phần giới thiệu từng môn học./

Giấy phép Thông Tin Điện Tử: Số 58/GP-STTTT - Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Tiếp Thị Việt Nam

Trụ sở: Số 32 đường số 7 KDC Hai Thành, P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân, TP.HCM - Email: hotro@edunet.com.vn

Loading...