Lưu ý: Trang web đang thử nghiệm nâng cấp, các thông tin chỉ mang tính tham khảo!
Giới Thiệu

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH KỸ THUẬT HÌNH SỰ

Trình độ đào tạo: Đại học

(Ban hành kèm theo Quyết định số 10/2006/QĐ-BGDĐT ngày 29 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

---------------------------

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Đào tạo cán bộ công an trình độ đại học ngành Kỹ thuật hình sự có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, có phương pháp tư duy khoa học, có trình độ, năng lực chuyên môn nghiệp vụ Kỹ thuật Hình sự và sức khỏe tốt, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

2. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

2.1 Khối lượng kiến thức tối thiểu và thời gian đào tạo theo thiết kế

- Khối lượng kiến thức tối thiểu: 270 đơn vị học trình (đvht), chưa kể các nội dung Giáo dục thể chết (5 đvht)

- Thời gian đào tạo: 5 năm.

2.2. Cấu trúc kiến thức của chương trình đào tạo

2.2.1. Kiến thức giáo dục đại cương tối thiểu: (90 đvht)

(Chưa kể các nội dung Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng)

2.2.2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp tối thiểu (180 đvht)

Trong đó tối thiểu:

- Kiến thức cơ sở của nhóm ngành và ngành 49

- Kiến thức ngành (cả kiến thức chuyên ngành) 46

- Kiến thức bổ trợ

- Khóa luận tốt nghiệp 15

3. KHỐI KIẾN THỨC BẮT BUỘC

3.1. Danh mục các học phần bắt buộc

3.1.1. Kiến thức giáo dục đại cương: (59 đvht*)

TT

Tên học phần

Số đvht

Ghi chú

1

Triết học Mác – Lênin

6

 

2

Kinh tế chính trị Mác – Lênin

5

 

3

Chủ nghĩa xã hội khoa học

4

 

4

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

4

 

5

Tư tưởng Hồ Chí Minh

3

 

6

Xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam

3

 

7

Đạo đức học

2

 

8

Xã hội học

3

 

9

Tin học cơ sở

6

 

10

Lôgic hình thức

3

 

11

Phương pháp nghiên cứu khoa học

2

 

12

Môi trường và bảo vệ môi trường

3

 

13

Ngoại ngữ

15

 

14

Giáo dục Thể chất

5

 

15

Giáo dục Quốc phòng

165 tiết

 

 

* Chưa kể các học phần 14 và 15

3.1.2 Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp (95 đvht)

A. Kiến thức cơ sở của nhóm ngành và ngành (49 đvht)

TT

Tên học phần

Số đvht

Ghi chú

16

Lý luận cơ bản về bảo vệ An ninh trật tự

3

 

17

Vận động quần chúng bảo vệ An ninh trật tự

2

 

18

Lý luận nhà nước pháp luật

3

 

19

Tham mưu tổng hợp trong Công an nhân dân

2

 

20

Khoa học lãnh đạo chỉ huy

2

 

21

Luật Quốc tế

3

 

22

Luật Dân sự

3

 

23

Luật Hình sự (I, II)

9

 

24

Luật Tố tụng hình sự (I, II)

9

 

25

Phòng, chống và kiểm soát ma túy

3

 

26

Lý luận chung về Khoa học điều tra hình sự

3

 

27

Võ thuật Công an nhân dân

8

240 tiết

 

B. Kiến thức ngành: (46 đvht)

TT

Tên học phần

Số đvht

Ghi chú

28

Lý luận chung về khám nghiệp hiện trường

2

 

29

Khám nghiệm hiện trường

4

 

30

Nhiếp ảnh hình sự

4

 

31

Nghiên cứu đặc điểm dạng người

3

 

32

Giám định tài liệu

3

 

33

Giám định ma túy

3

 

34

Lý luận chung về dấu vết hình sự

3

 

35

Dấu vết hình sự truyền thống

4

 

36

Dấu vết cháy nổ và sự cố kỹ thuật

4

 

37

Dấu vết hóa pháp lý

4

 

38

Dấu vết sinh pháp lý

4

 

39

Tàng thu vân tay

4

 

40

Pháp y hình sự

4

 

 

3.2. MÔ TẢ NỘI DUNG CÁC HỌC PHẦN BẤT BUỘC

1. Triết học Mác – Lênin (6 đvht)

Nội dung ban hành tại Quyết định số 45/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 29/10/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Kinh tế chính trị Mác – Lênin (5 đvht)

Nội dung ban hành tại Quyết định số 45/QĐ-BGD&ĐT ngày 29/10/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Chủ nghĩa xã hội khoa học (4 đvht)

Nội dung ban hành tại Quyết định số 34/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 31/7/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

4. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (4 đvht)

Nội dung ban hành tại Quyết định số 41/200/QĐ-BGD&ĐT ngày 27/8/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

5. Tư tưởng Hồ Chí Minh (3 đvht)

Nội dung ban hành tại Quyết định số 35/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 31/7/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

6. Xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam (3 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Nội dung môn học: Vị trí, đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu môn học Xây dựng Đảng; học thuyết Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cộng sản; công tác tư tưởng của Đảng; tổ chức cơ sở đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ, đội ngũ đảng viên; công tác bảo vệ Đảng.

7. Đạo đức học (2 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Triết học Mác – Lênin

- Nội dung môn học: Đối tượng, nhiệm vụ, bản chất, vai trò, chức năng của đạo đức học; các kiểu đạo đức và quan hệ đạo đức với các hình thái ý thức xã hội; các phạm trù cơ bản của đạo đức học; những nguyên tắc đạo đức mới; tính quy luật của sự hình thành đạo đức mới và xây dựng đạo đức mới trong điều kiện kinh tế thị trường.

8. Xã hội học (3 đvht  )

- Điều kiện tiên quyết: Triết học Mác – Lênin

- Nội dung môn học: Đối tượng, nhiệm vụ, chức năng của xã hội học; phương pháp điều tra  xã hội học; một số lĩnh vực nghiên cứu của  xã hội học (xã hội học nông thôn, xã hội học đô thị,  xã hội học gia đình,  xã hội học văn hóa,  xã hội học thông tin đại chúng và dư luận xã hội,  xã hội học tội phạm).

9. Tin học cơ sở (6 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Không

- Nội dung môn học: Một số kiến thức chung về máy tính; các hệ điều hành MS – DOS và WINDOWS; soạn thảo văn bản trên máy tính; sử dụng bảng tính EXCEL; sử dụng các dịch vụ cơ bản của Internet; bảo mật thông tin; phát hiện đột nhập Hacker…

10. Logic hình thức (3 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Không

- Nội dung môn học: Lý luận chung về logic hình thức và những phép toán; phương hướng vận dụng logic hình thức vào thực tiễn cuộc sống và công tác.

11. Phương pháp nghiên cứu khoa học (2 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Không

- Nội dung môn học: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu, cấu trúc của khoa học luận; khái niệm, phương pháp, phân loại phương pháp luận nghiên cứu khoa học, cácv phương pháp thường được sử dụng trong nghiên cứu khoa học và công nghệ, hoạt động thông tin khoa học phục vụ nghiên cứu khoa học; phương pháp lựa chọn và thực hiện một đề tài khoa học.

12. Môi trường và bảo vệ môi trường (3 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Không

- Nội dung môn học: Những kiến thức cơ bản về môi trường và bảo vệ môi trường; an ninh môi trường và trách nhiệm của lực lượng Công an nhân dân; vấn đề tài nguyên môi trường trong An ninh quốc gia và quốc tế hiện nay, đấu tranh phòng, chống tội phạm môi trường.

13. Ngoại ngữ (Gồm 3 phần: I, II và III) (15 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Không

- Nội dung môn học: Ngoại ngữ cơ sở và ngoại ngữ chuyên ngành

Cụ thể:

- Ngoại ngữ cơ sở

+ Về ngữ âm, ngữ điệu, ngữ pháp: Vai trò của ngữ âm, ngữ điệu đối với việc truyền tải thông tin trong ngôn ngữ giao tiếp với người nước ngoài; hệ thống ngữ pháp cơ bản; chương trình thực hành để nâng cao kỹ năng nhận biết và sử dụng hệ thống ngôn ngữ.

+ Về ngữ văn cơ bản: Hệ thống từ vựng và cấu trúc cơ bản vận dụng trong kỹ năng nghe, nói, đọc, viết.

+ Về kỹ năng nghe hiểu cơ bản: Kỹ năng nghe cơ bản và vận dụng ngôn ngữ trong quá trình nghe, hiểu những chủ đề liên quan đến đời sống sinh hoạt, đất nước, con người.

+ Về kỹ năng đọc hiểu cơ bản: Những kỹ năng cơ bản về đọc hiểu về các lĩnh vực sinh hoạt, đời sống, đất nước, con người.

+ Về kỹ năng viết cơ bản: Kỹ năng diễn đạt bằng ngoại ngữ dưới dạng văn bản liên quan đến các chủ đề quan hệ gia đình, quan hệ xã hội và quan hệ công việc.

- Ngoại ngữ chuyên ngành

+ Về kỹ năng nói liên quan đến chuyên ngành: Khả năng trình bày một cách thông thường một vấn đề về lĩnh vực chính trị, nghiệp vụ.

+ Về kỹ năng nghe hiểu chuyên ngành: vốn từ vựng và kỹ năng nghe hiểu các lĩnh vực chuyên ngành (những thông tin cần thiết phục vụ cho công tác nghiệp vụ).

+ Về kỹ năng đọc hiểu liên quan đến chuyên ngành: Trang bị kiến thức và thực hành để rèn luyện kỹ năng đọc hiểu những tài liệu liên quan đến chuyên ngành và thâu tóm được những thông tin cần thiết để phục vụ công tác nghiệp vụ.

14. Giáo dục Thể chất (5 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Không

- Nội dung ban hành tại Quyết định số 3244/GD-ĐT ngày 12/9/1995 và Quyết định số 1262/GD-ĐT ngày 12/4/1997 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

15. Giáo dục quốc phòng (165 tiết)

- Điều kiện tiên quyết: Không

- Nội dung ban hành tại Quyết định số 12/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 09/5/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

16. Lý luận cơ bản về bảo vệ an ninh trật tự

- Điều kiện tiên quyết: Các môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lịch sử Công an nhân dân.

- Nội dung môn học: Lịch sử hình thành và phát triển của đường lối bảo vệ ANTT qua các thời kỳ. Các khái niệm cơ bản, đối tượng, quan điểm, phương châm, nguyên tắc, tư tưởng chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về bảo vệ An ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội; lực lượng, biện pháp và mối quan hệ phối hợp trong đấu tranh bảo vệ An ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội;

17. Vận động quần chúng bảo vệ an ninh trật tự (2 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Những vấn đề cơ bản về bảo vệ An ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

- Nội dung môn học: Nhận thức chung về quần chúng và vai trò của quần chúng trong bảo vệ an ninh trật tự; phát triển quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc; công tác vận động quần chúng; hình thức, phương pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc; Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác vận động quần chúng.

18. Lý luận Nhà nước và Pháp luật (3 đvht)

- Điều kiện tiên quyết:Triết học Mác – Lênin

- Nội dung môn học: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu lý luận Nhà nước và Pháp luật; nguồn gốc, bản chất và kiểu nhà nước; chức năng, hình thức và bộ máy nhà nước, nguồn gốc, bản chất, kiểu pháp luật; chức năng, hình thức của pháp luật, quy phạm pháp luật; quan hệ pháp luật; ý thức pháp luật; thực hiện và áp dụng pháp luật; hành vi pháp luật và trách nhiệm pháp lý. Những kiến thức cơ bản về các kiểu pháp luật trong lịch sử: Pháp luật chiếm hữu nô lệ, pháp luật phong kiến, pháp luật tư sản và pháp luật Xã hội chủ nghĩa; pháp chế Xã hội chủ nghĩa; pháp luật trong kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa; xây dựng, hệ thống hóa và giải thích pháp luật; hệ thống pháp luật Việt Nam.

19. Tham mưu – tổng hợp trong Công an nhân dân (2 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

- Nội dung môn học: Nhận thức chung về công tác tham mưu trong lực lượng Công an nhân dân; tổ chức công tác tham mưu – tổng hợp; kỹ thuật soạn thảo và xử lý văn bản; Số vấn đề về hồ sơ trong Công an nhân dân; hệ thống tổ chức cơ quan tham mưu và công tác xây dựng lực lượng tham mưu trong lực lượng công an nhân dân.

20. Khoa học lãnh đạo chỉ huy (2 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Kiến thức đại cương

- Nội dung môn học: Khái niệm, đối tượng, phương pháp, nội dung của tâm lý học quản lý; bản chất của tâm lý học quản lý, cấu trúc của hoạt động quản lý, các yếu tố cấu thành của sự lãnh đạo, các kiểu phong cách lãnh đạo, phương pháp lựa chọn quyết định và tổ chức thực hiện quyết định cũng như đặc điểm tâm lý của người chỉ huy.

21. Luật quốc tế (3 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Lý luận Nhà nước và Pháp luật.

- Nội dung môn học: Hệ thống luật quốc tế; quốc gia trong luật quốc tế; tranh chấp và giải quyết tranh chấp trong luật quốc tế; lý luận cơ bản về tư pháp quốc tế; quyền sở hữu trong tư pháp quốc tế và tố tụng dân sự quốc tế.

22. Luật dân sự (3 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Lý luận Nhà nước và Pháp luật.

- Nội dung môn học: Khái niệm, đặc điểm, phân loại và phân quyền tài sản; căn cứ xác lập và chấm dứt quyền sở hữu, các hình thức sở hữu, khái niệm về quyền thừa kế, thừa kế theo di chúc; thừa kế theo pháp luật và phân chia tài sản. Một số kiến thức cơ bản về hợp đồng; giao kết, thực hiện, các điều kiện đảm bảo giao kết, thực hiện; sửa đổi, chấm dứt hợp đồng dân sự. Những kiến thức lý luận chung về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng: Khái niệm, đặc điểm của bồi thường thiệt hại; các điều kiện phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại; nguyên tắc bồi thường thiệt hại; trách nhiệm liên đới.

23. Luật Hình sự I, II 9 (đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Lý luận Nhà nước và Pháp luật.

- Nội dung môn học:

I. Luật Hình sự - Phần chung: Khái niệm, nhiệm vụ, nguyên tắc cơ bản của Luật hình sự; khái niệm, cấu tạo hiệu lực của luật hình sự; tội phạm, cấu thành tội phạm; khách thể của tội phạm; các giai đoạn thực hiện tội phạm; đồng phạm; những tình tiết loại trừ tính nguy hiểm của hành vi; khái niệm trách nhiệm hình sự, khái niệm và mục đích của hình phạt; hệ thống hình phạt và các biện pháp tư pháp khác; quyết định hình phạt; hệ thống hình phạt; các chế định có liên quan; trách nhiệm hình sự của người chưa thành niên phạm tội.

II. Luật hình sự - Phần Các tội phạm cụ thể: Bao gồm dấu hiệu pháp lý và đường lối xử lý đối với một số tội phạm xâm phạm ANQG và TTATXH. 

24. Luật Tố tụng hình sự I, II (9 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Luật hình sự

- Nội dung môn học:

Khái niệm, nhiệm vụ và các nguyên tắc cơ bản của luật tố tụng hình sự, cơ quan tiến hành tố tụng và người tham gia tố tụng; chứng cứ trong luật tố tụng hình sự; những biện pháp ngăn chặn trong tố tụng hình sự; kiến thức cơ bản về khởi tố, điều tra vụ án hình sự;

Truy tố; xét xử sơ thẩm, xét lại bản án và quyết định của Tòa án; xét lại bản án và quyết định đã có hiệu lực pháp luật; thủ tục tố tụng đối với những vụ án mà bị can, bị cáo là người chưa thành niên và thủ tục áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh.

25. Phòng, chống và kiểm soát ma túy (2 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Kiến thức đại cương

- Nội dung môn học: Nhận thức chung về ma túy; một số vấn đề cơ bản về phòng chống và kiểm soát ma túy; đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy.

26. Lý luận chung về Khoa học Điều tra hình sự (3 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Luật tố tụng hình sự

- Nội dung môn học: Đối tượng, phương pháp, hệ thống và quá trình hình thành phát triển của khoa học điều tra hình sự; tổ chức cơ quan điều tra hình sự; công tác chỉ đạo, phân công cấp mối quan hệ giữa các lực lượng tham gia hoạt động điều tra.

27. Võ thuật Công an nhân dân8 đvht (240 tiết)

- Điều kiện tiên quyết: Kiến thức giáo dục đại cương

- Nội dung môn học 2 phần:

+ Phần kỹ thuật: Các tư thế chiến đấu trong võ thuật, các động tác kỹ thuật tiến công, các động tác phối hợp chân – tay, các động tác phòng ngừa.

+ Phần chiến thuật: Những vị trí xung yếu trên cơ thể người, các tình huống bất ngờ, các tình huống gỡ khóa, các tình huống đánh ở tư thế gần và đánh khi địch có vũ khí.

28. Lý luận chung về khám nghiệp hiện trường (2 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Lý luận chung về Kỹ thuật hình sự và tổ chức hoạt động của lực lượng Kỹ thuật hình sự.

- Nội dung môn học: Nhận thức chung về hiện trường; khám nghiệm hiện trường; trình tự, thủ tục, nội dung, nguyên tắc… khám nghiệm hiện trường.

29. Khám nghiệm hiện trường (4 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Lý luận chung về khám nghiệm hiện trường.

- Nội dung chính, bao gồm: Đặc điểm và phương pháp khám nghiệm hiện trường cụ thể; một số vấn đề cần chú ý trong khám nghiệm một số loại hiện trường: hiện trường có người chết; hiện trường trộm; hiện trường cháy nổ; hiện trường tai nạn giao thông; một số hiện trường khác.

30. Nhiếp ảnh Hình sự (4 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Lý luận chung về Kỹ thuật hình sự và tổ chức hoạt động của lực lượng Kỹ thuật hình sự.

- Nội dung môn học: Nhận thức chung về nhiếp ảnh và kỹ thuật chụp ảnh; nhận thức chung về nhiếp ảnh hình sự kỹ thuật chụp ảnh hình sự; ứng dụng ảnh kỹ thuật số trong Kỹ thuật hình sự.

31. Nghiên cứu đặc điểm dạng người (3 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Lý luận chung về Kỹ thuật hình sự và tổ chức hoạt động của lực lượng Kỹ thuật hình sự.

- Nội dung môn học: Nhận thức chung về nghiên cứu đặc điểm dạng người; hệ thống đặc điểm của dạng người và nguyên tắc, phương pháp mô tả; truy nguyên đồng nhất người qua đặc điểm dạng người.

32. Giám định tài liệu (3 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Lý luận chung về Kỹ thuật hình sự và tổ chức hoạt động của lực lượng Kỹ thuật hình sự.

- Nội dung môn học: Nhận thức chung về nghiên cứu giám định tài liệu và nghiên cứu giám định chữ viết, chữ ký; nhận thức chung về kỹ thuật tài liệu và nghiên cứu giám định kỹ thuật tài liệu.

33. Giám định ma túy (3 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Lý luận chung về Kỹ thuật hình sự và tổ chức hoạt động của lực lượng Kỹ thuật hình sự.

- Nội dung môn học: Nhận thức chung về nghiên cứu giám định ma túy, nghiên cứu giám định các chất ma túy; nội dung, nguyên tắc, phương pháp giám định ma túy.

34. Lý luận chung về dấu vết Hình sự (3 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Lý luận chung về Kỹ thuật hình sự và tổ chức hoạt động của lực lượng Kỹ thuật hình sự.

- Nội dung môn học: Nhận thức chung về dấu vết hình sự và phương pháp phát hiện, ghi nhận, thu lượm, bảo quản, đánh giá dấu vết hình sự.

35. Dấu vết hình sự truyền thống (4 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Lý luận chung về dấu vết hình sự

- Nội dung môn học:

I. Nhận thức chung các loại dấu vết truyền thống. Khái niệm, đặc điểm, cơ chế hình thành.

II. Phương pháp phát hiện, ghi nhận, thu lượm, bảo quản, đánh giá dấu vết hình sự truyền thống (dấu vết đường vân; dấu vết chân, giày dép; dấu vết công cụ; dấu vết súng đạn; dấu vết phương tiện giao thông đường bộ; dấu vết răng).

36. Dấu vết cháy nổ và sự cố kỹ thuật (4 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Lý luận chung về dấu vết hình sự.

- Nội dung môn học: Nhận thức chung và phương pháp phát hiện, ghi nhận, thu lượm, bảo quản, đánh giá dấu vết cháy nổ và sự cố kỹ thuật.

37. Dấu vết hóa pháp lý (4 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Lý luận chung về dấu vết hình sự.

- Nội dung môn học: Nhận thức chung và phương pháp phát hiện, ghi nhận, thu lượm, bảo quản, đánh giá dấu vết hóa pháp lý (dấu vết các chất ma túy; dấu vết độc chất và các sản phẩm hóa học khác).

38. Dấu vết sinh pháp lý (4 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Lý luận chung về dấu vết hình sự.

- Nội dung môn học: Nhận thức chung và phương pháp phát hiện, ghi nhận, thu lượm, bảo quản, đánh giá dấu vết sinh pháp lý (dấu vết máu; dấu vết các chất bài tiết; dấu vết lông tóc; dấu vết sinh vật có nguồn gốc thực vật).

39. Tàng thư vân tay (4 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Lý luận chung về dấu vết hình sự.

- Nội dung môn học: Nhận thức chung về vân tay; phương pháp phân loại vân tay Ganton henry; phương pháp sắp xếp, tra cứu vân tay.

40. Pháp y Hình sự (4 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Lý luận chung về dấu vết hình sự.

- Nội dung môn học: Nhận thức chung về pháp y hình sự; tử thi và khám nghiệm tử thi; thương tích, vật gây thương tích và dấu hiệu đặc trưng; một số dạng chết cơ bản và dấu hiệu đặc trưng.

4. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH KHUNG NGÀNH KỸ THUẬT HÌNH SỰ THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỤ THỂ

Chương trình khung giáo dục đại học là cơ sở giúp Bộ GD&ĐT quản lý chất lượng quá trình đào tạo đại học, do đó được quy định bắt buộc cho tất cả các cơ sở giáo dục đại học có đào tạo trình độ đại học.

4.1. Chương trình khung ngành Kỹ thuật hình sự được thiết kế theo kiểu đơn ngành. Danh mục các môn học (học phần) tại Mục 3 chỉ là những quy định bắt buộc tối thiểu. Các cơ sở đào tạo đại học thuộc ngành Công an bổ sung thêm những môn học (học phần) cần thiết ở cả hai khối kiến thức (giáo dục đại cương và giáo dục chuyên nghiệp) cho phù hợp với mục tiêu đào tạo đối với từng ngành và chuyên ngành; điều kiện cụ thể của từng vùng, miền sao cho khối lượng kiến thức toàn khóa không dưới 270 đvht.

4.2. Quá trình thiết kế chương trình đào tạo cụ thể, về thời lượng các môn học (học phần) quy định trong chương trình khung được cấu trúc và thực hiện theo tỷ lệ:

- Kiến thức giáo dục đại cương 2/3 lý thuyết; 1/3 tham quan, thực tế, thực hành (trừ giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng có quy định riêng).

- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp, nhất là phần kiến thức ngành và chuyên ngành: 1/2 lý thuyết, 1/2 thực hành.

4.3. Phần kiến thức chuyên ngành (nếu có) được thiết kế theo từng lĩnh vực chuyên môn hẹp của ngành Kỹ thuật hình sự. Sự khác biệt nội dung đào tạo giữa các chuyên ngành không vượt quá giới hạn 20% kiến thức chung của ngành.

4.4. Phần kiến thức bổ trợ (nếu có) được thiết kế theo hướng lựa chọn những nội dung không thuộc ngành Kỹ thuật hình sự nhưng xét thấy có lợi cho việc nâng cao năng lực hoạt động thực tiễn cho sinh viên khi tốt nghiệp.

4.5. Bộ Công an có hướng dẫn Giám đốc các Học viện, Hiệu trưởng các trường Đại học Công an căn cứ vào chương trình khung này tổ chức xây dựng và ban hành chương trình đào tạo cụ thể để thực hiện trong phạm vi cơ sở đào tạo của mình./.

 

Giấy phép Thông Tin Điện Tử: Số 58/GP-STTTT - Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Tiếp Thị Việt Nam

Trụ sở: Số 32 đường số 7 KDC Hai Thành, P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân, TP.HCM - Email: hotro@edunet.com.vn

Loading...