Lưu ý: Trang web đang thử nghiệm nâng cấp, các thông tin chỉ mang tính tham khảo!
Giới Thiệu

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

Trình độ đào tạo: ĐẠI HỌC

(Ban hành kèm theo Quyết định số 10/2006/QĐ-BGDĐT ngày 29 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

____________________

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Đào tạo kỹ sư ngành Phòng cháy chữa cháy; có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt; có hiểu biết về một số lĩnh vực khoa học xã hội, nhân văn và khoa học tự nhiên; có kiến thức và kỹ năng về nghiệp vụ chuyên môn, có sức khỏe tốt sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ.

2. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

2.1. Khối lượng kiến thức tối thiểu và thời gian đào tạo theo thiết kế

- Khối lượng kiến thức tối thiểu: 270 đơn vị học trình (đvht), chưa kể các nội dung Giáo dục thể chất ((5 đvht)) và Giáo dục Quốc phòng (165 tiết).

- Thời gian đào tạo: 5 năm

2.2. Cấu trúc kiến thức của chương trình đào tạo

2.2.1. Kiến thức giáo dục đại cương tối thiểu: (90 đvht )

(chưa kể cả nội dung Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng)

2.2.2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp tối thiểu: (180 đvht )

Trong đó tối thiểu:

- Kiến thức cơ sở của ngành 70

- Kiến thức ngành 45

- Kiến thức bổ trợ

- Khóa luận tốt nghiệp 15

3. KHỐI KIẾN THỨC BẮT BUỘC

3.1. Danh mục các học phần bắt buộc

3.1.1. Kiến thức giáo dục đại cươngL 74 đvht)*

TT

Tên học phần

Số đvht

Ghi chú

1

Triết học Mác – Lênin

6

 

2

Kinh tế chính trị Mác – Lênin

5

 

3

Chủ nghĩa xã hội khoa học

4

 

4

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

4

 

5

Tư tưởng Hồ Chí Minh

3

 

6

Xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam

2

 

7

Toán cao cấp I

5

 

8

Toán cao cấp II

5

 

9

Xác suất thống kê

3

 

10

Vật lý đại cương I

4

 

11

Vật lý đại cương II

4

 

12

Hóa đại cương 

6

 

13

Hóa học môi trường

3

 

14

Ngoại ngữ

15

 

15

Tin học cơ sở

5

 

16

Giáo dục Thể chất

5

 

17

Giáo dục Quốc phòng

165 tiết

 

 

* Chưa kể các học phần 16 và 17

3.1.2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 111 đvht

A. Kiến thức cơ sở ngành (70 đvht )

TT

Tên học phần

Số đvht

Ghi chú

18

Lý luận cơ bản về bảo vệ An ninh trật tự

3

 

19

Vận động quần chúng bảo vệ An ninh trật tự

2

 

20

Lý luận nhà nước và pháp luật

3

 

21

Tham mưu tổng hợp trong Công an nhân dân

2

 

22

Khoa học lãnh đạo chỉ huy

2

 

23

Luật Quốc tế

3

 

24

Luật Dân sự

3

 

25

Luật hình sự (I, II)

9

 

26

Luật Tố tụng hình sự (I, II)

9

 

27

Luật hành chính

4

 

28

Luật Phòng cháy và chữa cháy

3

 

29

Quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy

3

 

30

Vẽ kỹ thuật

6

 

31

Kỹ thuật điện

5

 

32

Lý thuyết quá trình cháy

5

 

33

Võ thuật công an nhân dân

8

240 tiết

 

B. Kiến thức ngành: (41 đvht )

TT

Tên học phần

Số đvht

Ghi chú

34

Kỹ thuật cá nhân và đội hình chữa cháy cơ bản

4

 

35

Cung cấp nước chữa cháy

5

 

36

Phòng cháy thiết bị điện

6

 

37

Phòng cháy trong xây dựng

6

 

38

Những vấn đề cơ bản phòng cháy trong các quá trình công nghệ sản xuất

6

 

39

Chiến thuật chữa cháy một số cơ sở kinh tế - văn hóa – xã hội

6

 

40

Kiểm tra an toàn phòng cháy và chữa cháy

4

 

41

Phòng cháy một số quá trình công nghệ sản xuất

4

 

3.2. Mô tả nội dung các học phần bắt buộc

1. Triết học Mác – Lênin (6 đvht)

Nội dung ban hành tại Quyết định số 45/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 29/10/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Kinh tế chính trị Mác – Lênin (5 đvht)

Nội dung ban hành tại Quyết định số 45/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 29/10/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Chủ nghĩa xã hội khoa học (4 đvht)

Nội dung ban hành tại Quyết định số 34/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 31/7/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (4 đvht)

Nội dung ban hành tại Quyết định số 41/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 27/8/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5. Tư tưởng Hồ Chí Minh (3 đvht)

Nội dung ban hành tại Quyết định số 35/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 31/7/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

6. Xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam (2 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

- Nội dung môn học: Vị trí, đối tượng, phương pháp nghiên cứu môn học Xây dựng Đảng; học thuyết Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản; công tác tư tưởng của Đảng; tổ chức cơ sở Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ, đội ngũ đảng viên; công tác bảo vệ Đảng.

7. Toán cao cấp I (5 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Không

- Nội dung môn học: Một số kiến thức cơ bản về đại số tuyến tính: tập hợp, ánh xạ, ma trận, định thức và hệ phương trình tuyến tính; Các cấu đại số: nhóm, vành, trường; Số phức; Ôn tập, bổ sung các kiến thức về vectơ và hình học giải tích; Một số kiến thức cơ bản của môn giải tích cổ điển: Hàm số, giới hạn, tính liên tục của hàm một biến; Phép tính vi phân, tích phân hàm một biến.

8. Toán cao cấp II  (5 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Toán cao cấp I

- Nội dung môn học: Lý thuyết chuỗi; Hàm số nhiều biến số; Tích phân phụ thuộc tahm số; Tích phân bội. Tích phân đường, tích phân mặt. Phương trình vi phân.

9. Xác suất thống kê (3 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Toán cao cấp II.

- Nội dung môn học: Xát xuất: (nghiên cứu về quy luật của các hiện tượng ngẫu nhiên) bao gồm các khái niệm cơ bản, các công thức xác suất cơ bản tính toán, một số quy luật phân phối xác suất cơ bản và phổ biến, các tham số đặc trưng; Thống kê: (xử lý số liệu thống kê và đưa ra các kết luận, quyết định trong điều kiện thiếu thông tin nhằm gặp rủi ro ít nhất) bao gồm sơ lược về lý thuyết chọn mẫu, hai bài toán thống kê cơ bản và ước lượng và kiểm định.

10. Vật lý đại cương I (4 đvht)  

- Điều kiện tiên quyết: Không

- Nội dung môn học: những vấn đề cơ bản về Cơ học, Nhiệt học, Quang học và Điện học.

11. Vật lý đại cương II (4 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Vật lý đại cương I

- Nội dung môn học: Thuyết tương đối, cơ học lượng tử, Vật lý nguyên tử, Vật lý hạt nhân, 19 bài thí nghiệm bao gồm các lĩnh vực về Cơ học, Nhiệt học, Quang học và Điện học.

12. Hóa đại cương (6 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Không

- Nội dung môn học: Cấu tạo chất, nhiệt động hóa học, động hóa học và nhiệt hóa học.

13. Hóa học môi trường (3 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: hóa đại cương

- Nội dung môn học: Một số vấn đề chung về môi trường, Hóa học của khí quyển, thủy quyển và địa quyển. Các vòng tuần hoàn của Cácbon, nitơ, oxi, phốt pho và lưu huỳnh trong tự nhiên.

14. Ngoại ngữ: Gồm 3 phần (I, II, III) 1(5 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Không

- Nội dung cơ bản Tiếng Anh I: 9 unit (từ Unit 1 đến Unit 9) giáo trình tiếng Anh “Headway elemnetary”. Căn cứ một số từ vựng về các chủ đề gia đình, mua sắm, nghề nghiệp, nhà trường, đồ ăn thức uống.

- Nội dung cơ bản Tiếng Anh II: 6 Unit (từ Unit 10 đến 10 Unit 15) trong giáo trình Tiếng Anh “Heagway elementary”.

4 bài luyện nghe trong giáo trình “Let’s listen”

2 bài học hiểu trong giá trình “Task reading”

Cung cấp từ vựng về các chủ đề như mô tả nơi chốb, mô tả con người, kế hoạch cho tương lai, cách biểu thị những hồi tưởng về quá khứ và những kỳ vọng về tương lai.

- Nội dung cơ bản Tiếng Anh III: 7 bài khóa về tiếng Anh chuyên ngành trong tập bài giảng “English through Fire prevention and protection” được sắp xếp nâng cao dần từ dễ đến khó: sơ lược về lịch sử của ngành Phòng cháy chữa cháy Việt Nam và của trường đào tạo nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy, khái niệm về quá trình cháy, các chất dễ cháy và chất thường dùng chữa cháy, phòng cháy nhà cao tầng, phòng cháy khí đối và khí hóa lỏng, bình chữa cháy, trung tâm báo cháy, một số loại đầu báo cháy và một loại đầu phun nước tự động.

15. Tin học cơ sở (5 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Toán cao cấp II

- Nội dung môn học: Các kiến thức nhập môn; soạn thảo văn bản; ngôn ngữ lập trình TURBO, PASCAL và kỹ thuật lập trình.

16. Giáo dục thể chất (5 đvht)

Nội dung ban hành tại Quyết định số 3244/GD-ĐT ngày 12/9/1995 và Quyết định số 1265/GD-ĐT ngày 12/4/1997 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

17. Giáo dục quốc phòng (6 đvht) (165 tiết)

Nội dung ban hành tại Quyết định số 12/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 09/5/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

18. Lý luận cơ bản về bảo vệ an ninh trật tự (3 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Các môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lịch sự Công an nhân dân.

- Nội dung môn học: Lịch sử hình thành và phát triển của đường lối bảo vệ ANTT qua các thời kỳ. Các khái niệm cơ bản, đối tượng, quan điểm, phương châm, nguyên tắc, tư tưởng chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về bảo vệ An ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội; lực lượng, biện pháp và mối quan hệ phối hợp trong đấu tranh bảo vệ An ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

19. Vận động quần chúng bảo vệ an ninh trật tự (2 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: những vấn đề cơ bản về bảo vệ An ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

- Nội dung môn học: Nhận thức chung về quần chúng và vai trò của quần chúng trong bảo vệ an ninh trật tự; phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc; công tác vận động quần chúng; hình thức, phương pháp vận động quần chúng bảo vê an ninh tổ quốc; Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác vận động quần chúng.

20. Lý luận Nhà nước và Pháp luật (3 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Triết học Mác – Lênin

- Nội dung môn học: đối tượng, phương pháp nghiên cứu lý luận Nhà nước và Pháp luật; nguồn gốc, bản chất và kiểu nhà nước; chức năng, hình thức và bộ máy nhà nước, nguồn gốc, bản chất và kiểu pháp luật; chức năng, hình thức của pháp luật, quy phạm pháp luật; quan hệ pháp luật; ý thức pháp luật; thực hiện và áp dụng pháp luật; hành vi pháp luật và trách nhiệm pháp lý. Những kiến thức cơ bản về các kiểu pháp luật trong lịch sử: Pháp luật chiếm hữu nô lệ, pháp luật phong kiến, pháp luật tư sản và pháp luật Xã hội chủ nghĩa; pháp chế Xã hội chủ nghĩa; pháp luật trong kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa; xây dựng, hệ thống hóa và giải thích pháp luật; hệ thống pháp luật Việt Nam.

21. Tham mưu – Tổng hợp trong Công an nhân dân (2 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Xây dựng lực lượng công an nhân dân.

- Nội dung môn học: Nhận thức chung về công tác tham mưu trong lực lượng công an nhân dân; tổ chức công tác tham mưu – tổng hợp; kỹ thuật soạn thảo và xử lý văn bản; Số vấn đề về hồ sơ trong công an nhân dân; hệ thống tổ chức cơ quan tham mưu và công tác xây dựng lực lượng tham mưu trong lực lượng công an nhân dân.

22. Khoa học lãnh đạo chỉ huy (2 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Kiến thức đại cương.

- Nội dung môn học: Khái niệm, đối tượng, phương pháp, nội dung của tâm lý học quản lý; bản chất của tâm lý học quản lý, cấu trúc của hoạt động quản lý, các yếu tố cấu thành của sự lãnh đạo, các kiểu phong cách lãnh đạo, phương pháp lựa chọn quyết định và tổ chức thực hiện quyết định cũng như đặc điểm tâm lý của người chỉ huy.

23. Luật quốc tế (3 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Lý luận Nhà nước và Pháp luật

- Nội dung môn học: Hệ thống luật quốc tế; quốc gia trong luật quốc tế; tranh chấp và giải quyết tranh chấp trong luật quốc tế; lý luận cơ bản về tư pháp quốc tế; quyền sở hữu trong tư pháp quốc tế và tố tụng dân sự quốc tế.

24. Luật dân sự (3 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Lý luận Nhà nước và Pháp luật

- Nội dung môn học: Khái niệm, đặc điểm, phân loại và phân quyền tài sản; căn cứ xác lập và chấm dứt quyền sở hữu, các hình thức sở hữu, khái niệm về quyền thừa kế, thừa kế theo di chúc; thừa kế theo pháp luật và phân chia tài sản. Một số kiến thức cơ bản về hợp đồng; giao kết, thực hiện, các điều kiện đảm bảo giao kết, thực hiện; sửa đổi, chấm dứt hợp đồng dân sự. Những kiến thức lý luận chung về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ntoài hợp đồng: Khái niệm, đặc điểm của bồi thường thiệt hại; các điều kiện phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại; nguyên tắc bồi thường thiệt hại; trách nhiệm liên đới.

25. Luật hình sự I, II (9 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Lý luận Nhà nước và Pháp luật

- Nội dung môn học:

I. Luật Hình sự - Phần chung: Khái niệm, nhiệm vụ, nguyên tắc cơ bản của Luật hình sự; khái niệm, cấu tạo hiệu lực của luật hình sự; tội phạm, cấu thành tội phạm; khách thể của tội phạm; các giai đoạn thực hiện tội phạm; đồng phạm; những tình tiết loại trừ tính nguy hiểm của hành vi; khái niệm trách nhiệm hình sự, khái niệm và mục đích của hình phạt; hệ thống hình phạt và các biện pháp tư pháp khác; quyết định hình phạt; các chế định có liên quan; trách nhiệm hình sự của người chưa thành niên phạm tội.

II. Luật hình sự - Phần Các tội phạm cụ thể: Bao gồm dấu hiệu pháp lý và đường lối xử lý đối với một số tội phạm xâm phạm ANQG và TTATXH.

26. Luật Tố tụng hình sự I, II (9 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Luật hình sự

- Nội dung môn học:

Khái niệm, nhiệm vụ và các nguyên tắc cơ bản của luật tố tụng hình sự, cơ quan tiến hành tố tụng và người tham gia tố tụng; chứng cứ trong luật tố tụng hình sự; những biện pháp ngăn chặn trong tố tụng hình sự; kiến thức cơ bản về khởi tố, điều tra vụ án hình sự;

Truy tố; xét xử sơ thẩm, xét lại bản án và quyết định của Tòa án; xét lại bản án và quyết định đã có biệu lực pháp luật; thủ tục tố tụng đối với những vụ án mà bị can, bị cáo là người chưa thành niên và thủ tục áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh.

27. Luật hành chính (4 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Lý luận Nhà nước và Pháp luật

- Nội dung môn học: Đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều chỉnh của Luật hành chính: quy phạm và quan hệ pháp luật hành chính; các nguyên tắc cơ bản của quản lý hành chính nhà nước; hình thức và phương pháp quản lý hành chính nhà nước; vi phạm hành chính và xử lý vi phạm hành chính; thủ tục hành chính; quyết định hành chính và cơ quan hành chính nhà nước.

28. Luật phòng cháy và chữa cháy(3 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Lý luận Nhà nước và Pháp luật

- Nội dung môn học: Phần Luật phòng cháy chữa cháy: Khái niệm, đối tượng và phạm vi điều chỉnh của Luật Phòng cháy chữa cháy; nguyên tắc phòng cháy chữa cháy; các quy định về phòng cháy; các quy định về chữa cháy; tổ chức lực lượng Phòng cháy chữa cháy; trang bị, quản lý, sử dụng phương tiện và đầu tư cho Phòng cháy chữa cháy; trách nhiệm phòng cháy chữa cháy.

Các Luật khác có liên quan đến phòng cháy chữa cháy: một số vấn đề cơ bản trong Luật hình sự; một số vấn đề cơ bản trong Luật tố tụng hình sự; một số vấn đề cơ bản trong Luật tố tụng hình sự và Luật Bảo vệ và phát triển rừng.

29. Quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy (3 đvht)  

- Điều kiện tiên quyết: Quản lý nhà nước về an ninh, trật tự

- Nội dung môn học: Khái niệm, tính chất, đặc điểm, nguyên tắc, nội dung của quản lý nhà nước về Phòng cháy chữa cháy; hình thức và phương pháp quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy; các biện pháp tổ chức thực hiện của Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy; văn bản quản lý Nhà nước và kỹ thuật xây dựng văn bản quản lý nhà nước về Phòng cháy chữa cháy.

30. Vẽ kỹ thuật (6 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Không

- Mục tiêu môn học: Trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về vẽ kỹ thuật để làm cơ sở cho các môn học chuyên ngành “Phòng cháy trong xây dựng”, “Chiến thuật chữa cháy”…

- Nội dung môn học: Những tiêu chuẩn cơ bản để thiết lập bản vẽ kỹ thuật; Biểu diễn điểm – đường thẳng – mặt phẳng; Biểu diễn vật thể trên bản vẽ; Bản vẽ kết cấu công trình; Bản vễ nhà.

31. Kỹ thuật điện (5 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Không

- Mục tiêu môn học: Trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về kỹ thuật điện làm cơ sở cho môn học chuyên ngành “Phòng cháy thiết bị điện”

- Nội dung môn học: Mạch điện một pha; mạch điện ba pha; máy biến áp; các máy điện xoay chiều; máy điện một chiều; những vấn đề cơ bản truyền động điện, đo lường điện.

32. Lý thuyết quá trình cháy (5 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Không

- Mục tiêu môn học: Trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về bản chất quá trình cháy, những thông số đánh giá mức độ nguy hiểm cháy của các loại chất và vật liệuc háy, đặc điểm của các hiện tượng và các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình cháy trong đám cháy.

- Nội dung môn học: Những khái niệm cơ bản, bản chất của sự cháy, những yếu tố và điều kiện cần thiết để làm xuất hiện sự cháy, phương trình cân bằng vật chất và cân bằng nhiệt của quá trình cháy. Những đặc trưng cơ bản của các quá trình cháy. Các hiện tượng tự cháy, tự bốc cháy và bốc cháy cưỡng bức các quá trình cháy của chất cháy rắn – lỏng – khí. 

33. Võ thuật Công an nhân dân (8 đvht) (240 tiết)

- Điều kiện tiên quyết: Kiến thức giáo dục đại cương

- Nội dung môn học 2 phần:

+ Phần kỹ thuật: Các tư thế chiến đấu trong võ thuật, các động tác kỹ thuật tiến công, các động tác phối hợp chân – tay, các động tác phòng ngừa.

+ Phần chiến thuật: Những vị trí xung yếu trên cơ thể người, các tình huống bất ngờ, các tình huống gỡ khóa, các tình huống đánh ở tư thế gần và đánh khi địch có vũ khí.

34. Kỹ thuật cá nhân và các đội hình chữa cháy cơ bản (4 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Kiến thức cơ sở ngành.

- Nội dung môn học: Các loại mẫu giáo án huấn luyện. Cấu tạo, tác dụng, cách sử dụng, bảo quản và kiểm tra đối với các trang thiết bị cá nhân và các phương tiện chữa cháy ban đầu. Kỹ thuật cá nhân sử dụng các trang phục, lăng, vòi, vượt chướng ngại vật, tahng và các phương tiện chữa cháy. Các đội hình chữa cháy cơ bản và sự phối hợp triển khai đội hình chiến đấu giữa các cán bộ chiến sỹ và các đội hình thể thao nghiệp vụ chữa cháy.

35. Căn cứ nước chữa cháy(5 đvht) 

- Điều kiện tiên quyết: Kiến thức cơ sở ngành

- Nội dung môn học: Các hệ thống cung cấp nước chữa cháy, phương pháp tính toán thủy lực của các hệ thống cung cấp nước chữa cháy và các phương pháp truyền nước đến đám cháy phục vụ cho quá trình chữa cháy cũng như thiết kế các hệ thống chữa cháy cố định, chữa cháy tự động cho nhà và công trình.

36. Phòng cháy thiết bị điện (6 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Kiến thức cơ sở ngành.

- Nội dung môn học: Những vấn đề cơ bản an otàn cháy, nổ trong sử dụng thiết bị điện; an toàn cháy cho các mạng điện; an toàn cháy cho các mạng điện động lực và chiếu sáng; nối đất và nối trung tính cho các thiết bị điện; bảo vệ chống sét và chống tĩnh điện; Thẩm duyệt thiết kế về an toàn cháy đối với hệ thống điện của các ngôi nhà và công trình.

37. Phòng cháy trong xây dựng (6 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Kiến thức cơ sở ngành

- Nội dung môn học: Tính chịu lửa của nhà và công trình; các giải pháp về quy hoạch và công trình; thoát nạn cho người trong điều kiện cháy; chống tụ khói cho nhà và công trình; an toàn nổ cho nhà và công trình; thẩm quyền duyệt thiết kế về phòng cháy, chữa cháy đối với nhà và công trình.

38. Những vấn đề cơ bản phòng cháy trong các quá trình công nghệ sản xuất (6 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Kiến thức cơ sở ngành

- Nội dung môn học: Một số vấn đề chung về phòng cháy trong quá trình công nghệ sản xuất; những nguyên nhân hình thành môi trường nguy hiểm cháy nổ trong các máy móc thiết bị và biện pháp phòng cháy; sự hình thành môi trường nguy hiểm cháy nổ do chất cháy thoát ra ngoài từ máy móc thiết bị trong điều kiện hoạt động bình thường và các biện pháp phòng cháy; sự hình thành môi trường nguy hiểm cháy nổ do chất cháy thoát ra ngoài từ máy móc thiết bị trong trường hợp sự cố và biện pháp phòng cháy; các nguồn nhiệt gây cháy, sự hình thành và biện pháp phòng ngừa; các biện pháp phòng chống cháy lan trong các quá trình công nghệ sản xuất; hạng sản xuất.

39. Chiến thuật chữa cháy một số cơ sở kinh tế - văn hóa – xã hội (6 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Kiến thức cơ sở ngành

- Nội dung môn học: Chiến thuật chữa cháy nhà ở và nhà công cộng; chiến thuật chữa cháy một số cơ sở sản xuất; chiến thuật chữa cháy một số cơ sở khai thác và bảo quản tài nguyên thiên nhiên; chiến thuật chữa cháy một số phương tiện giao thông vận tải; chiến thuật chữa cháy trong những điều kiện đặc biệt.

40. Kiểm tra an toàn phòng cháy và chữa cháy (4 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Kiến thức cơ sở ngành

- Nội dung môn học: Một số vấn đề chung về kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy; điều tra cơ bản, lập phiếu quản lý cơ sở, kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy và một số thủ tục trong kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy.

41. Phòng cháy một số quá trình công nghệ sản xuất (4 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Kiến thức cơ sở ngành

- Mục tiêu môn học: Trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về đặc điểm nguy hiểm cháy nổ và biện pháp phòng cháy một số quá trình công nghệ sản xuất.

- Nội dung của môn học: Phòng cháy và quá trình gia công cơ khí; phòng cháy quá trình vận chuyển các chất và vật liệu trong dây chuyền sản xuất; phòng cháy quá trình chưng cất, đốt nóng; phòng cháy quá trình sơn sấy; phòng cháy quá trình khai thác, chế biến, vận chuyển, bảo quản, sử dụng dầu khí.

4. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH KHUNG NGÀNH PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỤ THỂ  

Chương trình khung giáo dục đại học là cơ sở giúp Bộ GD&ĐT quản lý chất lượng quá trình đào tạo đại học do đó được quy định bắt buộc cho tất cả các cơ sở giáo dục đại học có đào tạo trình độ đại học.

4.1. Chương trình khung ngành phòng cháy chữa cháy được thiết kế theo kiểu đơn ngành. Danh mục các môn học (học phần) tại Mục 3 chỉ là những quy định bắt buộc tối thiểu. Các cơ sở đào tạo đại học thuộc ngành Công an bổ sung thêm những môn học (học phần) cần thiết ở cả hai khối kiến thức (giáo dục đại cương và giáo dục chuyên nghiệp) cho phù hợp với mục tiêu đào tạo đối với từng ngành và chuyên ngành; điều kiện cụ thể của từng vùng, miền sao cho khối lượng kiến thức toàn khóa không dưới 270 đvht.

4.2. Quá trình thiết kế chương trình đào tạo cụ thể, về thời lượng các môn học (học phần) uy định trong chương trình khung được cấu trúc và thực hiện theo tỷ lệ:

- Kiến thức giáo dục đại cương: 2/3 lý thuyết; 1/3 tham quan, thực tế, thực hành (trừ giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng có quy định riêng).

- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp, nhất là phần kiến thức ngành và chuyên ngành: 1/2 lý thuyết, 1/2 thực hành. Một số môn học thực hiện đồ án môn học.

4.3. Phần kiến thức chuyên ngành (nếu có) được thiết kế theo từng lĩnh vực chuyên môn hẹp của ngành Phòng cháy chữa cháy. Sự khác biệt nội dung của ngành.

4.4. Phần kiến thức bổ trợ (nếu có) được thiết kế theo hướng lựa chọn những nội dung không thuộc ngành Phòng cháy chữa cháy nhưng xét thấy có lợi cho việc nâng cao năng lực hoạt động thực tiễn cho sinh viên khi tốt nghiệp.

4.5. Bộ Công an hướng dẫn Hiệu trưởng trường Đại học Phòng cháy chữa cháy căn cứ và chương trình khung này tổ chức xây dựng và ban hành chương trình đào tạo cụ thể để thực hiện trong phạm vi cơ sở đào tạo của mình.

Giấy phép Thông Tin Điện Tử: Số 58/GP-STTTT - Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Tiếp Thị Việt Nam

Trụ sở: Số 32 đường số 7 KDC Hai Thành, P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân, TP.HCM - Email: hotro@edunet.com.vn

Loading...