Lưu ý: Trang web đang thử nghiệm nâng cấp, các thông tin chỉ mang tính tham khảo!
Giới Thiệu

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH QUẢN LÝ, GIÁO DỤC VÀ CẢI TẠO PHẠM NHÂN

Trình độ đào tạo: Đại học

(Ban hành kèm theo Quyết định số 10/2006/QĐ-BGDĐT ngày 29 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

-----------------------------

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Đào tạo cán bộ công an trình độ đại học ngành Quản lý, giáo dục và cải tạo phạm nhân có phẩm chất chính trị vững vàng, có đạo đức tốt; có phương pháp tư duy khoa học; có trình độ, năng lực chuyên môn và sức khỏe tốt sẵn sàng nhận và hoàn thiện nhiệm vụ được giao.

2. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

2.1. Khối lượng kiến thức tối thiểu và thời gian đào tạo theo thiết kế

- Khối lượng kiến thức tối thiểu: 270 Đơn vị học trình (đvht), chưa kể các nội dung Giáo dục Thể chất (5 đvht) và Giáo dục Quốc phòng (165 tiết).

- Thời gian đào tạo: 5 năm

2.2. Cấu trúc kiến thức của chương trình đào tạo

2.2.1. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp tối thiểu: 90 đvht

(Không kể các nội dung Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng)

2.2.2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp tối thiểu: 180 đvht

Trong đó tối thiểu:

- Kiến thức cơ sở của nhóm ngành và ngành 62

- Kiến thức ngành (kể cả kiến thức chuyên ngành)45

- Kiến thức bổ trợ

- Khối lượng khóa luận 15

3. KHỐI KIẾN THỨC BẮT BUỘC:

3.1. Danh mục các học phần bắt buộc

3.1.1. Kiến thức giáo dục đại cương (64 ĐVHT *)

TT

Học phần

Số đvht

Ghi chú

1

Triết học Mác – Lênin

6

 

2

Kinh tế chính trị Mác – Lênin

5

 

3

Chủ nghĩa xã hội khoa học

4

 

4

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

4

 

5

Tư tưởng Hồ Chí Minh

3

 

6

Xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam

3

 

7

Tâm lý học đại cương và Tâm lý học xã hội

6

 

8

Đạo đức học

2

 

9

Xã hội học

3

 

10

Tin học cơ sở

5

 

11

Lôgic học

3

 

12

Phương pháp nghiên cứu khoa học

2

 

13

Ngoại ngữ

15

 

14

Môi trường và Bảo vệ môi trường

3

 

15

Giáo dục thể chất

5

 

16

Giáo dục quốc phòng

165 tiết

 

 

* Chưa kể học phần 15 và 16

3.1.2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp (92 đvht)

A. Kiến thức cơ sở của nhóm ngành và ngành (62 đvht)

TT

Học phần

Số đvht

Ghi chú

17

Lý luận cơ sở về An ninh trật tự

3

 

18

Vận động quần chúng bảo vệ An ninh trật tự

2

 

19

Lý luận nhà nước và pháp luật

3

 

20

Tham mưu tổng hợp trong Công an nhân dân

2

 

21

Khoa học lãnh đạo chỉ huy

2

 

22

Luật Quốc tế

3

 

23

Luật Dân sự

3

 

24

Luật Hình sự (I, II)

9

 

25

Luật tố tụng hình sự (I, II)

9

 

26

Luật Kinh tế

5

 

27

Tư pháp vị thành niên

2

 

28

Một số vấn đề cơ bản về Kỹ thuật hình sự

4

 

29

Khoa học Điều tra hình sự

3

 

30

Nhận thức về ma túy và phòng chống ma túy

2

 

31

Quản lý hành chính nhà nước về An ninh trật tự

2

 

32

Võ thuật Công an nhân dân

8

240 tiết

 

B. Kiến thức ngành: (30 đvht)

TT

Học phần

Số đvht

Ghi chú

33

Những vấn đề cơ bản của luật pháp về thi hành án phạt tù

4

 

34

Lý luận chung về giáo dục phạm nhân

3

 

35

Nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục phạm nhân

4

 

36

Tổ chức giáo dục phạm nhân

4

 

37

Tổ chức cho phạm nhân thi đua chấp hành án

3

 

38

Tổ chức lao động và quản lý kinh tế trong trại giam

5

 

39

Tổ chức thực hiện chính sách đối với phạm nhân

5

 

40

Phòng chống kiểm soát ma túy trong trại giam

2

 

 

3.2. MÔ TẢ NỘI DUNG CÁC HỌC PHẦN BẮT BUỘC

1. Triết học Mác – Lênin6 (đvht)

Nội dung ban hành tại Quyết định số 45/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 29/10/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

2. Kinh tế chính trị Mác – Lênin (5 đvht)

Nội dung ban hành tại Quyết định số 45/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 29/10/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

3. Chủ nghĩa xã hội khoa học (4 đvht)

Nội dung ban hành tại Quyết định số 34/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 31/7/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

4. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (4 đvht)

Nội dung ban hành tại Quyết định số 41/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 27/8/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

5. Tư tưởng Hồ Chí Minh (3 đvht)

Nội dung ban hành tại Quyết định số 35/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 31/7/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

6. Xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam (3 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

- Nội dung môn học: Vị trí, đối tượng, phương pháp nghiên cứu môn khoa học Xây dựng Đảng; học thuyết Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản; công tác tư tưởng của Đảng; tổ chức cơ sở Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ, đội ngũ đảng viên; công tác bảo vệ Đảng.

7. Tâm lý học đại cương và Tâm lý học xã hội (6đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Triết học Mác – Lênin, Xã hội học

- Nội dung môn học: Khái niệm, đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu của tâm lý học; cơ sở tự nhiên và cơ sở xã hội của tâm lý người; bản chất chức năng của tâm lý người và phân loại các hiện tượng tâm lý; các quá trình tâm lý; các thuộc tính tâm lý; nhân cách và sự hình thành nhân cách.

Khái niệm, đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu của tâm lý học xã hội; các hiện tượng tâm lý xã hội phổ biến (tâm trạng xã hội, dư luận xã hội, nhu cầu xã hội…); tâm lý của đám đông; tâm lý của nhóm, tập thể; tâm lý tôn giáo, dân tộc.

8. Đạo đức học (2 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Triết học Mác – Lênin

- Nội dung môn học: Đối tượng, nhiệm vụ, bản chất, vai trò, chức năng của đạo đức học; các kiểu đạo đức và quan hệ đạo đức với các hình thái ý thức xã hội; các phạm trù cơ bản của đạo đức học; những nguyên tắc đạo đức mới; tính quy luật của sự hình thành đạo đức mới và xây dựng đạo đức mới trong điều kiện kinh tế thị trường

9. Xã hội học (3 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Triết học Mác – Lênin

- Nội dung môn học: Những vấn đề cơ bản về đối tượng, nhiệm vụ, chức năng của xã hội học; phương pháp điều tra xã hội học; một số lĩnh vực nghiên cứu về: xã hội học nông thôn, xã hội học đô thị, xã hội học gia đình, xã hội học văn hóa, xã hội học thông tin đại chúng và dư luận xã hội; xã hội học tội phạm.

10. Tin học cơ sở (5 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Không

- Nội dung môn học: Các kiến thức cơ bản, cần thiết về máy tính, các hệ điều hành MS DOS và WINDOWS, soạn thảo văn bản trên máy tính, sử dụng bảng tính Excel, sử dụng các dịch vụ cơ bản của Internet, bảo mật thông tin, phát hiện đột nhập hacker…

11. Lôgic học (3 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Không

- Nội dung môn học: Lý luận chung về logic hình thức và những phép toán, phương hướng vận dụng logic hình thức và thực tiễn cuộc sống và công tác.

12. Phương pháp nghiên cứu khoa học (2 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Không

- Nội dung môn học: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu, cấu trúc của khoa học luận; khái niệm, phương pháp, phân loại phương pháp luận nghiên cứu khoa học, các phương pháp thường được sử dụng trong nghiên cứu khoa học và công nghệ, hoạt động thông tin khoa học phục vụ nghiên cứu khoa học; phương pháp lựa chọn và thực hiện đề tài khoa học.

13. Ngoại ngữ: Gồm 3 phần (I, II, III) (15 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: không

- Nội dung môn học: Gồm ngoại ngữ cơ sở và ngoại ngữ chuyên ngành, cụ thể:

+ Về ngữ âm, ngữ điệu, ngữ pháp: Vai trò của ngữ âm, ngữ điệu đối với việc truyền tải thông tin trong ngôn ngữ giao tiếp với người nước ngoài; hệ thống ngữ pháp cơ bản; chương trình thực hành để nâng cao kỹ năng nhận biết và sử dụng hệ thống ngôn ngữ.

+ Về ngữ văn cơ bản: Hệ thống từ vựng và các cấu trúc cơ bản để vận dụng trong các kỹ năng ngôn ngữ như nghe, nói, đọc, viết.

+ Về kỹ năng nghe, hiểu cơ bản: Kỹ năng nghe cơ bản để học viên có thể vận dụng được tất cả các yếu tố liên quan đến ngôn ngữ trong quá trình nghe, hiểu những chủ đề liên quan đến đời sống sinh hoạt, đất nước, con người.

+ Về kỹ năng đọc hiểu cơ bản: Những kỹ năng cơ bản về đọc hiểu các tài liệu giáo trình về các lĩnh vực sinh hoạt, đời sống, đất nước, con người.

+ Về kỹ năng giao tiếp ngôn ngữ cơ bản: Những kiến thức cơ bản về giao tiếp bằng ngoại ngữ.

+ Về kỹ năng viết cơ bản: Kỹ năng diễn đạt bằng ngoại ngữ dưới dạng văn bản liên quan đến các chủ đề quan hệ gia đình, quan hệ xã hội và quan hệ công việc.

+ Về kỹ năng nói liên quan đến chuyên ngành: Khả năng trình bày một vấn đề về lĩnh vực chính trị, nghiệp vụ… một cách dễ hiểu.

+ Về kỹ năng nghe hiểu chuyên ngành: Kiến thức vốn từ vựng và kỹ năng nghe hiểu các lĩnh vực chuyên ngành để nắm bắt những thông tin cần thiết phục vụ cho công tác nghiệp vụ.

+ Về kỹ năng đọc hiểu liên quan đến chuyên ngành: Trang bị kiến thức và thực hành để rèn luyện kỹ năng đọc hiểu những tài liệu liên quan đến chuyên ngành. Qua đọc hiểu có thể thâu tóm được những thông tin cần thiết để phục vụ công tác nghiệp vụ.

 14. Môi trường và Bảo vệ môi trường (3 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Không

- Nội dung môn học: Những kiến thức cơ bản về môi trường và bảo vệ môi trường; an ninh môi trường và trách nhiệm của lực lượng Công an nhân dân; vấn đề tài nguyên môi trường trong An ninh quốc gia và quốc tế hiện nay; đấu tranh phòng, chống tội phạm môi trường.

15. Giáo dục Thể chất (5 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Không

- Nội dung ban hành tại Quyết định số 3244/GD-ĐT ngày 12/9/1995 và Quyết định số 1262/GD-ĐT ngày 12/4/1997 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

16. Giáo dục quốc phòng (165 tiết)

- Điều kiện tiên quyết: Không

- Nội dung ban hành tại Quyết định số 12/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 09/5/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

17. Lý luận cơ bản về bảo vệ an ninh trật tự (3 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Các môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lịch sử Công an nhân dân

- Nội dung môn học: Lịch sử hình thành và phát triển của đường lối bảo vệ ANTT qua các thời kỳ. Các khái niệm cơ bản, đối tượng, quan điểm, phương châm, nguyên tắc, tư tưởng chỉ đạo của Đảng và nhà nước về bảo vệ An ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội; lực lượng, biện pháp và mối quan hệ phối hợp trong đấu tranh bảo vệ An ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội;

18. Vận động quần chúng bảo vệ an ninh trật tự (2 đvht  )

- Điều kiện tiên quyết: Những vấn đề cơ bản về bảo vệ An ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

- Nội dung môn học: Nhận thức chung về quần chúng và vai trò của quần chúng trong bảo vệ an ninh trật tự; phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc; công tác vận động quần chúng; hình thức, phương pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc; Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác vận động quần chúng.

19. Lý luận Nhà nước và Pháp luật (3 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Triết học Mác – Lênin

- Nội dung môn học: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu lý luận Nhà nước và Pháp luật; nguồn gốc, bản chất và kiểu nhà nước; chức năng, hình thức của pháp luật, quy phạm pháp luật; quan hệ pháp luật; ý thức pháp luật; thực hiện và áp dụng pháp luật; hành vi pháp luật và trách nhiệm pháp lý. Những ý kiến cơ bản về các kiểu pháp luật trong lịch sử: Pháp luật chiếm hữu nô lệ, pháp luật phong kiến, pháp luật tư sản và pháp luật Xã hội chủ nghĩa; pháp chế xã hội chủ nghĩa; pháp luật trong kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa; xây dựng, hệ thống hóa và giải thích pháp luật; hệ thống pháp luật Việt Nam.

20. Tham mưu – Tổng hợp trong Công an nhân dân (2 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

- Nội dung môn học: Nhận thức chung về công tác tham mưu trong lực lượng Công an nhân dân; tổ chức công tác tham mưu – tổng hợp; kỹ thuật soạn thảo và xử lý văn bản; Số vấn đề về hồ sơ trong Công an nhân dân; hệ thống tổ chức cơ quan tham mưu và công tác xây dựng lực lượng tham mưu trong lực lượng công an nhân dân.

21. Khoa học lãnh đạo chỉ huy (2 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Kiến thức đại cương.

- Nội dung môn học: Khái niệm, đối tượng, phương pháp, nội dung của tâm lý học quản lý; bản chất của tâm lý học quản lý, cấu trúc của hoạt động quản lý, các yếu tố cấu thành của sự lãnh đạo, các kiểm phong cách lãnh đạo, phương pháp lựa chọn quyết định và tổ chức thực hiện quyết định cũng như đặc điểm tâm lý của người chỉ huy.

22. Luật quốc tế 3 đvht

- Điều kiện tiên quyết: Lý luận Nhà nước và Pháp luật

- Nội dung môn học: Hệ thống luật quốc tế; quốc gia trong luật quốc tế; tranh chấp và giải quyết tranh chấp trong luật quốc tế; lý luận cơ bản về tư pháp quốc tế; quyền sở hữu trong tư pháp quốc tế và tố tụng dân sự quốc tế.

23. Luật dân sự

- Điều kiện tiên quyết: Lý luận Nhà nước và Pháp luật.

- Nội dung môn học: Khái niệm, đặc điểm, phân loại và phân quyền tài sản; căn cứ xác lập và chấm dứt quyền sở hữu, các hình thức sở hữu, khái niệm về quyền thừa kế, thừa kế theo di chúc; thừa kế theo pháp luật và phân chia tài sản. Một số kiến thức cơ bản về hợp đồng; giao kết, thực hiện, các điều kiện đảm bảo giao kết, thực hiện; sửa đổi, chấm dứt hợp đồng dân sự. Những kiến thức lý luận chung về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng: Khái niệm, đặc điểm của bồi thường thiệt hại; các điều kiện phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại; nguyên tắc bồi thường thiệt hại; trách nhiệm liên đới.

24. Luật Hình sự I, II

- Điều kiện tiên quyết: Lý luận Nhà nước và Pháp luật

- Nội dung môn học:

I. Luật Hình sự - Phần chung: Khái niệm, nhiệm vụ, nguyên tắc cơ bản của Luật hình sự; khái niệm, cấu tạo hiệu lực của luật hình sự; tội phạm, cấu thành tội phạm; khách thể của tội phạm; các giai đoạn thực hiện tội phạm; đồng phạm; những tình tiết loại trừ tính nguy hiểm của hành vi; khái niệm trách nhiệm hình sự, trách nhiệm và mục đích của hình phạt; hệ thống hình phạt và các biện pháp tư pháp khác; quyết định hình phạt; các chế định có liên quan; trách nhiệm hình sự của người chưa thành niên phạm tội.

II. Luật Hình sự - Phần Các tội phạm cụ thể: Bao gồm dấu hiệu pháp lý và đường lối xử lý đối với một số tội phạm xâm phạm ANQG và TTATXH.

25. Luật tố tụng hình sự I, II (9 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Luật hình sự

- Nội dung môn học:

Khái niệm, nhiệm vụ và các nguyên tắc cơ bản của luật tố tụng hình sự, cơ quan tiến hành tố tụng và người tham gia tố tụng; chứng cứ trong luật tố tụng hình sự; những biện pháp ngăn chặn trong tố tụng hình sự; kiến thức cơ bản về khởi tố, điều tra vụ án hình sự;

Truy tố; xét xử sơ thẩm, xét lại bản án và quyết định của Tòa án; xét lại bản án và quyết định đã có hiệu lực pháp luật; thủ tục tố tụng đối với những vự án mà bị can, bị cáo là người chưa thanh niên và thủ tục áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh.

26. Luật kinh tế

- Điều kiện tiên quyết: Lý luận Nhà nước và Pháp luật.

- Nội dung môn học: Quản lý, quản lý nhà nước; khái niệm Luật hành chính, kinh tế, khoa học luật hành chính, kinh tế; quản lý nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; chủ thể luật hành chính, kinh tế; các hình thức, phương pháp quản lý nhà nước; Đảm bảo pháp chế, kỷ luật trong quản lý nhà nước; một số quy phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý trật tự, an toàn xã hội.

Những khái niệm cơ bản về tài sản: Khái niệm, đặc điểm, phân loại và phân quyền tài sản; căn cứ xác lập và chấm dứt quyền sở hữu, các hình thức sở hữu, khái niệm về quyền thừa kế, thừa kế theo di chúc; thừa kế theo pháp luật và phân chia tài sản. Những vấn đề cơ bản về các hình thức kinh tế, các thành phần kinh tế cơ bản.

Những kiến thức cơ bản về hợp đồng: khái niệm, phân loại, các điều kiện của hợp đồng; giao kết, thực hiện, các điều kiện đảm bảo giao kết, thực hiện hợp đồng; sửa đổi, chấm dứt hợp đồng; một số hợp đồng dân sự và một số hợp đồng khác.

Những kiến thức lý luận chung về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng: Khái niệm, đặc điểm của bồi thường thiệt hại; các điều kiện phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại; nguyên tắc bồi thường thiệt hại; trách nhiệm liên đới.

27. Tư pháp vị thành niên (2 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Các môn học của phần đại cương, một số môn luật.

- Nội dung môn học: Quyền của trẻ em, vị thành niên, những vấn đề cơ bản cần phải bảo vệ trẻ em, giáo dục trẻ em; pháp luật về xét xử, giam giữ trẻ em khi phạm tội, những công ước quốc tế về quyền trẻ em.

28. Một số vấn đề cơ bản về Kỹ thuật hình sự (4 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Các môn phần kiến thức đại cương, kiến thức Luật.

- Nội dung môn học: Nghiên cứu đặc điểm dạng người (nhận thức chung; hệ thống đặc điểm dạng người và nguyên tắc, phương pháp mô tả; truy nguyên đồng nhất người qua đặc điểm dạng người).

+ Nhiếp ảnh hình sự (nhận thức chung về nhiếp ảnh hình sự và kỹ thuật chụp ảnh hình sự; ứng dụng ảnh Kỹ thuật số trong KTHS)

+ Dấu vết pháp lý: nhận thức chung về dấu vết pháp lý; các loại dấu vết pháp lý cụ thể. Nghiên cứu giám định tài liệu Pháy y hình sự: nhận thức chung; tử thi và khám nghiệm tử thi; thương tích, vật gây thương tích và dấ`ư hiệu đặc trưng; một số dạng chết cơ bản và dấu hiệu đặc trưng.

29. Khoa học điều tra hình sự (3 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Các môn thuộc phần kiến thức đại cương và luật.

- Nội dung môn học: Đối tượng, phương pháp, hệ thống và quá trình hình thành, phát triển của khoa học điều tra hình sự; tổ chức cơ quan điều tra hình sự; công tác chỉ đạo, phân công, phân cấp mối quan hệ giữa các lực lượng tham gia hoạt động điều tra; một số vấn đề cơ bản về tổ chức và chiến thuật điều tra hình sự.

30. Nhận thức về ma túy và phòng chống ma túy (2 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Các môn đại cương và các môn luật, một số môn nghiệp vụ của lực lượng CSND.

- Nội dung môn học: Những kiến thức về ma túy như các loại ma túy, đặc điểm, cách thức nhận dạng… Những biện pháp phòng ngừa và phát hiện ma túy.

31. Quản lý hành chính nhà nước về ANTT (2 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Các môn cơ sở thuộc nhóm ngành và ngành: Những vấn đề cơ bản về quản lý hành chính nhà nước

- Nội dung môn học: Những vấn đề cơ bản về ANTT; Quan điểm của Đảng và Nhà nước về ANTT; Nội dung quản lý hành chính nhà nước về ANQG giữ gìn TTATXH.

32. Võ thuật Công an nhân dân (8 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Các môn cơ sở

- Nội dung môn học: Gồm 2 phần (Phần kỹ thuật và phần chiến thuật).

Phần kỹ thuật bao gồm những nội dung: Các tư thế chiến đấu trong võ thuật; các động tác kỹ thuật tiến công; các động tác phối hợp chân – tay; các động tác phòng ngừa;

Phần chiến thuật bao gồm: Những vị trí xung yếu trên cơ thể con người; các tình huống bất ngờ; các tình huống gỡ khóa, các tình huống đánh ở tư thế gần và đánh khi địch có vũ khí.

33. Những vấn đề cơ bản của luật pháp về thi hành án phạt tù (6 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Các môn Luật, Tâm lý tội phạm, Tư pháp vị thành niên.

- Nội dung môn học: Pháp luật về thi hành án phạt tù; khái niệm, vị trí, nhiệm vụ, nguyên tắc của công tác thi hành án phạt tù; tổ chức bộ máy và mối quan hệ phối hợp trong công tác thi hành án phạt tù.

34. Lý luận chung về giáo dục phạm nhân (3 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Các môn đại cương, một số môn luật, Nghiệp vụ điều tra, Tâm lý tội phạm.

- Nội dung môn học: Lý luận cơ bản về giáo dục học; khái niệm, nhiệm vụ, nguyên tắc, đặc điểm giáo dục phạm nhân.

35. Nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục phạm nhân (4 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Các môn đại cương; một số môn luật; Nghiệp vụ điều tra; Tâm lý tội phạm; Lý luận chung về giáo dục phạm nhân.

- Nội dung môn học:

I. Nội dung giáo dục phạm nhân; hình thức giáo dục phạm nhân;

II. Phương pháp giáo dục phạm nhân; cơ chế hoạt động và mối quan hệ phối hợp trong công tác giáo dục phạm nhân.

36. Tổ chức giáo dục phạm nhân I, II (7 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Các môn đại cương; một số môn luật, nghiệp vụ điều tra; Tâm lý tội phạm; Lý luận chung về giáo dục phạm nhân; Nội dung hình thức giáo dục phạm nhân.

- Nội dung môn học:

I. Giáo dục công dân; Giáo dục pháp luật; Giáo dục văn hóa, thẩm mỹ; Giáo dục đạo đức, lối sống;

II. Giáo dục lao động và dạy nghề.

37. Tổ chức cho phạm nhân thi đua chấp hành án (3 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Một số môn luật: nghiệp vụ điều tra; Tâm lý tội phạm; Lý luận chung về giáo dục phạm nhân; Nội dung hình thức giáo dục phạm nhân; Những vấn đề cơ bản về ma túy và phòng chống ma túy.

- Nội dung môn học: Nhận thức chung về tổ chức cho phạm nhân thi đua chấp hành án; tổ chức cho phạm nhân thi đua chấp hành án; một số phong trào thi đua của phạm nhân trong các trại giam.

38. Tổ chức lao động và quản lý kinh tế trong trại giam 5 đvht

- Điều kiện tiên quyết: Một số môn luật; Nghiệp vụ điều tra; Tâm lý tội phạm; Lý luận chung về giáo dục phạm nhân; Nội dung hìnht hức giáo dục phạm nhân; Những vấn đề cơ bản về ma túy và phòng chống ma túy; Tổ chức cho phạm nhân thi đau chấp hành án.

- Nội dung môn học: Những vấn đề chung về tổ chức lao động sản xuất và quản lý kinh tế trong trại giam. Tổ chức lao động; quản lý kinh tế trong trại giam.

39. Tổ chức thực hiện chính sách đối với phạm nhân (5 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Lý luận chung về giáo dục phạm nhân; Nội dung hình thức giáo dục phạm nhân; Những vấn đề cơ bản về ma túy và phòng chống ma túy; Tổ chức cho phạm nhân thi đua chấp hành án.

- Nội dung môn học: Nhận thức chung về chính sách của Nhà nước đối với phạm nhân; chính sách của Nhà nước đối với phạm nhân; tổ chức thực hiệnc hính sách của Nhà nước đối với phạm nhân

40. Phòng chống kiểm soát ma túy trong trại giam (2 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Điều tra hình sự; Hoạt động nghiệp vụ của lực lượng CSTG; Tổ chức vũ trang bảo vệ trại giam; Lý luận chung về giáo dục phạm nhân; Nội dung hình thức giáo dục phạm nhân; Những vấn đề cơ bản về ma túy và phòng chống ma túy.

- Nội dung môn học: Nhận thức chung về phòng chống, kiểm soát ma túy trong trại giam; các biện pháp phòng chống và kiểm soát ma túy trong trại giam; quản lý phạm nhân nghiện ma túy.

4. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH KHUNG NGÀNH QUẢN LÝ, GIÁO DỤC VÀ CẢI TẠO PHẠM NHÂN THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỤ THỂ

Chương trình khung giáo dục đại học là cơ sở giúp Bộ GD&ĐT quản lý chất lượng quá trình đào tạo đại học do đó được quy định bắt buộc cho tất cả các cơ sở giáo dục đại học có đào tạo trình độ đại học.

4.1. Chương trình khung ngành Quản lý, giáo dục và cải tạo phạm nhân được thiết kế theo kiểu đơn ngành. Danh mục các môn học (học phần) tại Mục 3 chỉ là những quy định bắt buộc tối thiểu. Các cơ sở đào tạo đại học thuộc ngành Công an bổ sung thêm những môn học (học phần) cần thiết ở cả hai khối kiến thức (giáo dục đại cương và giáo dục chuyên nghiệp) cho phù hợp với mục tiêu đào tạo đối với từng ngành và chuyên ngành; điều kiện cụ thể của từng vùng, miền sao cho khối lượng kiến thức toàn khóa không dưới 270 đvht

4.2. Quá trình thiết kế chương trình đào tạo cụ thể, về thời lượng các môn học (học phần) quy định trong chương trình khung được cấu trúc và thực hiện theo tỷ lệ:

- Kiến thức giáo dục đại cương: 2/3 lý thuyết; 1/3 tham quan, thực tế, thực hành (trừ giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng có quy định riêng).

- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp, nhất là phần kiến thức ngành và chuyên ngành: ½ lý thuyết, ½ thực hành.

4.3. Phần kiến thức chuyên ngành được thiết kế theo từng lĩnh vực chuyên môn hẹp của ngành Quản lý, giáo dục và cải tạo phạm nhân. Sự khác biệt nội dung đào tạo giữa các chuyên ngành không vượt quá giới hạn 20% kiến thức chung của ngành.

4.4. Phần kiến thức bổ trợ (nếu có) được thiết kế theo hướng lựa chọn những nội dung không thuộc ngành Quản lý, giáo dục và cải tạo phạm nhân nhưng xét thấy có lợi cho việc nâng cao năng lực hoạt động thực tiễn cho sinh viên khi tốt nghiệp.

4.5. Bộ Công an hướng dẫn Giám đốc các Học viện, Hiệu trưởng các trường Đại học Công an căn cứ vào chương trình khung này tổ chức xây dựng và ban hành chương trình đào tạo cụ thể để thực hiện trong phạm vi cơ sở đào tạo của mình./.

 

Giấy phép Thông Tin Điện Tử: Số 58/GP-STTTT - Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Tiếp Thị Việt Nam

Trụ sở: Số 32 đường số 7 KDC Hai Thành, P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân, TP.HCM - Email: hotro@edunet.com.vn

Loading...