Lưu ý: Trang web đang thử nghiệm nâng cấp, các thông tin chỉ mang tính tham khảo!
Giới Thiệu

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ AN NINH TRẬT TỰ

Trình độ đào tạo: ĐẠI HỌC

(Ban hành kèm theo Quyết định số 10/2006/QĐ-BGDĐT ngày 29 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

____________________

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Đào tạo cán bộ công an trình độ đại học ngành Quản lý hành chính về trật tự xã hội, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, có phương pháp tư duy khoa học, có trình độ, năng lực nghiệp vụ chuyên môn sức khỏe tốt, sẵn sàng đảm nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

2. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

2.1. Khối lượng kiến thức tối thiểu và thời gian đào tạo theo thiết kế

- Khối lượng kiến thức tối thiểu: 270 đơn vị học trình (đvht), chưa kể các nội dung Giáo dục Thể chất ((5 đvht )) và Giáo dục Quốc phòng (165 tiết).

- Thời gian đào tạo: 5 năm.

2.2. Cấu trúc kiến thức của chương trình đào tạo

2.2.1. Kiến thức giáo dục đại cương tối thiểu: (90 đvht )

(Chưa kể các nội dung Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng)

2.2.2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp tối thiểu: (180 đvht )

Trong đó tối thiểu:

- Kiến thức cơ sở của nhóm ngành và ngành 59

- Kiến thức ngành (kể cả kiến thức chuyên ngành) 45

- Kiến thức bổ trợ

- Khóa luận tốt nghiệp 15

3. KHỐI KIẾN THỨC BẮT BUỘC

3.1. Danh mục các học phần bắt buộc

3.1.1. Kiến thức giáo dục đại cương: (63 đvht )

TT

Tên học phần

Số đvht

Ghi chú

1

Triết học Mác – Lênin

6

 

2

Kinh tế chính trị Mác – Lênin

5

 

3

Chủ nghĩa xã hội khoa học

4

 

4

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

4

 

5

Tư tưởng Hồ Chí Minh

3

 

6

Xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam

3

 

7

Tâm lý học đại cương và tâm lý học xã hội

5

 

8

Đạo đức học

2

 

9

Xã hội học

3

 

10

Tin học cơ sở

5

 

11

Gôgic hình thức

3

 

12

Phương pháp nghiên cứu khoa học

2

 

13

Ngoại ngữ

15

 

14

Môi trường và bảo vệ môi trường

3

 

15

Giáo dục Thể chất

5

 

16

Giáo dục Quốc phòng

165 tiết

 

 

*  Chưa kể các học phần 15 và 16

3.1.2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp (91 đvht )

A. Kiến thức cơ sở của nhóm ngành và ngành (59 đvht )

TT

Tên học phần

Số đvht

Ghi chú

17

Lý luận cơ bản về bảo vệ an ninh trật tự

3

 

18

Vận động quần chúng bảo vệ an ninh trật tự

2

 

19

Lý luận Nhà nước và Pháp luật

3

 

20

Tham mưu tổng hợp trong Công an nhân dân

2

 

21

Khoa học lãnh đạo chỉ huy

2

 

22

Luật Quốc tế

3

 

23

Luật Dân sự

3

 

24

Luật Hình sự (I, II)

9

 

25

Luật Tố tụng hình sự (I, II)

9

 

26

Phòng, chống và kiểm soát ma túy

3

 

27

Luật Nhà nước, Luật tổ chức Viện kiểm sát, Tòa án

3

 

28

Luật Hành chính

3

 

29

Luật Kinh tế

3

 

30

Lý luận chung về Khoa học Điều tra hình sự

3

 

31

Võ thuật Công an nhân dân

8

240 tiết

 

B. Kiến thức ngành (32 đvht )

TT

Tên học phần

Số đvht

Ghi chú

32

Những vấn đề cơ bản về quản lý hành chính nhà nước

3

 

33

Những vấn đề cơ bản quản lý hành chính về an ninh trật tự

2

 

34

Những vấn đề cơ bản về quản lý trật tự công cộng và đô thị

3

 

35

Kỹ thuật nghiệp vụ quản lý trật tự xã hội

2

 

36

Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự

3

 

37

Một số vấn đề về kỹ thuật hình sự

3

 

38

Tổ chức và hoạt động của Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

3

 

39

Công tác cấp phát, quản lý chứng minh nhân dân và giấy tờ đi lại khác của công dân

4

 

40

Một số hoạt động điều tra của Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

4

 

41

Tuần tra kiểm soát giao thông và xử lý vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông

5

 

 

3.2. MÔ TẢ NỘI DUNG CÁC HỌC PHẦN BẮT BUỘC:

1. Triết học Mác – Lênin (6 đvht )

Nội dung ban hành Quyết định số 45/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 29/10/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Kinh tế chính trị Mác – Lênin (5 đvht )

Nội dung ban hành tại Quyết định số 45/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 29/10/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Chủ nghĩa xã hội khoa học (4 đvht )

Nội dung ban hành tại Quyết định số 34/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 31/7/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (4 đvht )

Nội dung ban hành tại Quyết định số 41/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 27/8/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

5. Tư tưởng Hồ Chí Minh (3 đvht )

Nội dung ban hành tại Quyết định số 41/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 27/8/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

6. Xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam (3 đvht )

- Điều kiện tiên quyết: Tư tưởng Hồ Chí Minh

- Nội dung môn học: Vị trí, đối tượng, phương pháp nghiên cứu môn học Xây dựng Đảng; học thuyết Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cộng sản; công tác tư tưởng của Đảng; tổ chức cơ sở đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ, đội ngũ đảng viên; công tác bảo vệ Đảng.

7. Tâm lý học đại cương và tâm lý học xã hội (5 đvht )

- Điều kiện tiên quyết: Triết học Mác – Lênin

- Nội dung môn học: Khái niệm, đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu của tâm lý học; cơ sở tự nhiên và cơ sở xã hội của tâm lý người; bản chất, chức năng của tâm lý người và phân loại các hiện tượng tâm lý; các quá trình tâm lý; các thuộc tính tâm lý; nhân cách và sự hình thành nhân cách.

Khái niệm, đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu của tâm lý học xã hội; các hiện tượng tâm lý xã hội phổ biến (tâm trạng xã hội, dư luận xã hội, nhu cầu xã hội…), tâm lý của nhóm, tập thể; tâm lý của đám đông; dư luận xã hội; tâm lý tôn giáo, dân tộc.

8. Đạo đức học (2 đvht )

- Điều kiện tiên quyết: Triết học Mác – Lênin

- Nội dung môn học: Đối tượng, nhiệm vụ, bản chất, vai trò, chức năng của đạo đức học; các kiểu đạo đức và quan hệ đạo đức với các hình thái ý thức xã hội; các phạm trù cơ bản của đạo đức học; những nguyên tắc đạo đức mới; tính quy luật của sự hình thành đạo đức mới và xây dựng đạo đức mới trong điều kiện kinh tế thị trường.

9. Xã hội học (3 đvht )

- Điều kiện tiên quyết: Triết học Mác – Lênin

- Nội dung môn học: Đối tượng, nhiệm vụ, chức năng của xã hội học; phương pháp điều tra xã hội học; một số lĩnh vực nghiên cứu của xã hội học (xã hội học nông thôn, xã hội học đô thị, xã hội học gia đình, xã hội học văn hóa, xã hội học thông tin đại chúng và dư luận xã hội, xã hội học tội phạm).

10. Tin học cơ sở (5 đvht )

- Điều kiện tiên quyết: Không

- Nội dung môn học: Một số kiến thức chung về máy tính; các hệ điều hành MS – DOS và WINDOWS; soạn thảo văn bản trên máy tính; sử dụng bảng tính EXCEL; sử dụng các dịch vụ cơ bản của Internet; bảo mật thông tin; phát hiện đột nhập Hacker.

11. Lôgíc hình thức (3 đvht )

- Điều kiện tiên quyết: Không

- Nội dung môn học, bao gồm: Lý luận chung về logic hình thức và những phép toán; phương hướng vận dụng lôgíc hình thức vào thực tiễn cuộc sống và công tác.

12. Phương pháp nghiên cứu khoa học (2 đvht )

- Điều kiện tiên quyết: Không

- Nội dung môn học: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu, cấu trúc của khoa học luận; khái niệm, phương pháp, phân loại phương pháp luận nghiên cứu khoa học, các phương pháp thường được sử dụng trong nghiên cứu khoa học và công nghệ, hoạt động thông tin khoa học phục vụ nghiên cứu khoa học; phương pháp lựa chọn và thực hiện một đề tài khoa học.

13. Ngoại ngữ 1(5 đvht )

- Điều kiện tiên quyết: Không

- Nội dung môn học: Ngoại ngữ cơ sở và ngoại ngữ chuyên ngành. Cụ thể:

- Ngoại ngữ cơ sở

+ Về ngữ âm, ngữ điệu, ngữ pháp: Vai trò của ngữ âm, ngữ điệu đối với việc truyền tải thông tin trong ngôn ngữ giao tiếp với người nước ngoài; hệ thống ngữ pháp cơ bản; chương trình thực hành để nâng cao nhận biết và sử dụng hệ thống ngôn ngữ.

+ Về ngữ văn cơ bản: Hệ thống từ vựng và các cấu trúc cơ bản vận dụng trong kỹ năng nghe, nói, đọc, viết.

+ Về kỹ năng nghe hiểu cơ bản: Kỹ năng nghe cơ bản và vận dụng ngôn ngữ trong quá trình nghe, hiểu những chủ đề liên quan đến đời sống sinh hoạt, đất nước, con người.

+ Về kỹ năng đọc hiểu cơ bản: Những kỹ năng cơ bản về đọc hiểu về các lĩnh vực sinh hoạt, đời sống, đất nước, con người.

+ Về kỹ năng giao tiếp ngôn ngữ cơ bản: Những kiến thức cơ bản về giao tiếp bằng ngoại ngữ.

+ Về kỹ năng viết cơ bản: Kỹ năng diễn đạt bằng ngoại ngữ dưới dạng văn bản liên quan đến các chủ đề quan hệ gia đình, quan hệ xã hội và quan hệ công việc.

- Ngoại ngữ chuyên ngành

+ Về kỹ năng nói liên quan đến chuyên ngành: Kỹ năng trình bày một cách thông thường một vấn đề về lĩnh vực chính trị, nghiệp vụ.

+ Về kỹ năng nghe hiểu chuyên ngành: vốn từ vựng và kỹ năng nghe hiểu các lĩnh vực chuyên ngành (những thông tin cần thiết phục vụ cho công tác nghiệp vụ).

+ Về kỹ năng đọc hiểu liên quan đến chuyên ngành: Trang bị kiến thức và thực hành để rèn luyện kỹ năng đọc hiểu những tài liệu liên quan đến chuyên ngành và thâu tóm được những thông tin cần thiết để phục vụ công tác nghiệp vụ.

14. Môi trường và bảo vệ môi trường (3 đvht )

- Điều kiện tiên quyết: Không

- Nội dung môn học: Những kiến thức cơ bản về môi trường và bảo vệ môi trường; an ninh môi trường và trách nhiệm của lực lượng Công an nhân dân; vấn đề tài nguyên môi trường trong An ninh quốc gia và quốc tế hiện nay, đấu tranh phòng, chống tội phạm môi trường.

15. Giáo dục Thể chất (5 đvht )

- Điều kiện tiên quyết: Không

- Nội dung ban hành tại Quyết định số 3244/GD-ĐT ngày 12/9/1995 và Quyết định số 1262/GD-ĐT ngày 12/4/1997 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

16. Giáo dục quốc phòng: 165 tiết

- Điều kiện tiên quyết: Không

- Nội dung ban hành tại Quyết định số 12/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 09/5/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

17. Lý luận cơ bản về bảo vệ an ninh trật tự (3 đvht )

- Điều kiện tiên quyết: Các môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lịch sử Công an nhân dân.

- Nội dung môn học: Lịch sử hình thành và phát triển của đường lối bảo vệ ANTT qua các thời kỳ. Các khái niệm cơ bản, đối tượng, quan điểm, phương châm, nguyên tắc, tư tưởng chỉ đạo của Đảng và nhà nước về bảo vệ An ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội; lực lượng, biện pháp và mối quan hệ phối hợp trong đấu tranh bảo vệ An ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

18. Vận động quần chúng bảo vệ an ninh trật tự (2 đvht )

- Điều kiện tiên quyết: Những vấn đề cơ bản về bảo vệ An ninh quốc gia và giữa gìn trật tự an toàn xã hội.

- Nội dung môn học: Nhận thức chung về quần chúng và vai trò của quần chúng trong bảo vệ an ninh trật tự; phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc; công tác vận động quần chúng; hình thức, phương pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc; Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác vận động quần chúng.

19. Lý luận Nhà nước và Pháp luật(3 đvht )

- Điều kiện tiên quyết: Triết học Mác – Lênin

- Nội dung môn học: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu lý luận Nhà nước và Pháp luật; nguồn gốc, bản chất và kiểu nhà nước; chức năng, hình thức và bộ máy nhà nước, nguồn gốc, bản chất, kiểu pháp luật; chức năng, hình thức của pháp luật, quy phạm pháp luật; quan hệ pháp luật, ý thức pháp luật; thực hiện và áp dụng pháp luật; hành vi pháp luật và trách nhiệm pháp lý. Những kiến thức cơ bản về các kiểu pháp luật trong lịch sử: Pháp luật chiếm hữu nô lệ, pháp luật phong kiến, pháp luật tư sản và pháp luật Xã hội chủ nghĩa; pháp chế Xã hội chủ nghĩa; pháp luật trong kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa; xây dựng, hệ thống hóa và giải thích pháp luật; hệ thống pháp luật Việt Nam

20. Tham mưu – Tổng hợp trong Công an nhân dân (2 đvht )

- Điều kiện tiên quyết: Xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

- Nội dung môn học: Nhận thức chung về công tác tham mưu trong lực lượng Công an nhân dân; tổ chức công tác tham mưu – tổng hợp; kỹ thuật soạn thảo và xử lý văn bản; Số vấn đề về hồ sơ trong Công an nhân dân; hệ thống tổ chức cơ quan tham mưu và công tác xây dựng lực lượng tham mưu trong lực lượng công an nhân dân.

21. Khoa học lãnh đạo chỉ huy (2 đvht )

- Điều kiện tiên quyết: Kiến thức đại cương

- Nội dung môn học: Khái niệm, đối tượng, phương pháp, nội dung của tâm lý học quản lý; bản chất của tâm lý học quản lý, cấu trúc của hoạt động quản lý, các yếu tố cấu thành của sự lãnh đạo, các kiểu phong cách lãnh đạo, phương pháp lựa chọn quyết định và tổ chức thực hiện quyết định cũng như đặc điểm tâm lý của người chỉ huy.

22. Luật quốc tế (3 đvht )

- Điều kiện tiên quyết: Lý luận Nhà nước và Pháp luật

- Nội dung môn học: Hệ thống luật quốc tế; quốc gia trong luật quốc tế; tranh chấp và giải quyết tranh chấp trong luật quốc tế; lý luận cơ bản về tư pháp quốc tế; quyền sở hữu trong tư pháp quốc tế và tố tụng dân sự quốc tế.

23. Luật dân sự (3 đvht )

- Điều kiện tiên quyết: Lý luận Nhà nước và Pháp luật

- Nội dung môn học: Hệ thống luật quốc tế; quốc gia trong luật quốc tế; tranh chấp và giải quyết tranh chấp trong luật quốc tế; lý luận cơ bản về tư pháp quốc tế; quyền sở hữu trong tư pháp quốc tế và tố tụng dân sự quốc tế.

23. Luật dân sự (3 đvht )

- Điều kiện tiên quyết: Lý luận Nhà nước và Pháp luật

- Nội dung môn học: Khái niệm, đặc điểm, phân loại và phân quyền tài sản; căn cứ xác lập và chấm dứt quyền sở hữu, các hình thức sở hữu, khái niệm về quyền thừa kế, thừa kế theo di chúc; thừa kế theo pháp luật và phân chia tài sản. Một số kiến thức cơ bản về hợp đồng; giao kết, thực hiện, các điều kiện đảm bảo giao kết, thực hiện; sửa đổi, chấm dứt hợp đồng dân sự. Những kiến thức lý luận chung về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng: Khái niệm, đặc điểm của bồi thường thiệt hại; các điều kiện phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại; nguyên tắc bồi thường thiệt hại; trách nhiệm liên đới.

24. Luật Hình sự I, II (9 đvht )

- Điều kiện tiên quyết: Lý luận Nhà nước và Pháp luật.

- Nội dung môn học:

I. Luật Hình sự - Phần chung: Khái niệm, nhiệm vụ, nguyên tắc cơ bản của Luật hình sự; khái niệm, cấu tạo hiệu lực của luật hình sự; tội phạm, cấu thành tội phạm; khách thể của tội phạm; các giai đoạn thực hiện tội phạm; đồng phạm; những tình tiết loại trừ tính nguy hiểm của hành vi; khái niệm trách nhiệm hình sự, khái niệm và mục đích của hình phạt; hệ thống hình phạt và các biện pháp tư pháp khác; quyết định hình phạt; các chế định có liên quan; trách nhiệm hình sự của người chưa thành niên phạm tội.

II. Luật hình sự - Phần các tội phạm cụ thể: Bao gồm dấu hiệu pháp lý và đường lối xử lý đối với một số tội phạm xâm phạm ANQG và TTATXH.

25. Luật Tố tụng hình sự I, II (9 đvht )

- Điều kiện tiên quyết: Luật hình sự

- Nội dung môn học:

Khái niệm, nhiệm vụ và nguyên tắc cơ bản của luật tố tụng hình sự, cơ quan tiến hành tố tụng và người tham gia tố tụng; chứng cứ trong luật tố tụng hình sự; những biện pháp ngăn chặn trong tố tụng hình sự; kiến thức cơ bản về khởi tố, điều tra vụ án hình sự.

Truy tố; xét xử sơ thẩm, xét lại bản án và quyết định của Tòa án; xét lại bản án và quyết định đã có hiệu lực pháp luật; thủ tục tố tụng đối với những vụ án mà bị can, bị cáo là người chưa thành niên và thủ tục áp dụng biện pháp bắt buộc chữ bệnh.

26. Phòng, chống và kiểm soát ma túy (3 đvht )

- Điều kiện tiên quyết: Kiến thức đại cương

- Nội dung môn học: Nhận thức chung về ma túy; một số vấn đề cơ bản về phòng chống và kiểm soát ma túy; đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy.

27. Luật Nhà nước, Luật tổ chức Viện Kiềm sát, Tòa án (3 đvht )

- Điều kiện tiên quyết: Lý luận Nhà nước và Pháp luật

- Nội dung môn học: Khoa họcv luật nhà nước và ngành luật nhà nước; Hiến pháp; Luật Tòa án nhân dân; Luật Viện Kiểm sát nhân dân;

28. Luật hành chính (3 đvht )

- Điều kiện tiên quyết: Lý luận Nhà nước và Pháp luật

- Nội dung môn học: Quản lý, quản lý nhà nước; khái niệm Luật hành chính, khoa học luật hành chính; quản lý nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; chủ thể luật hành chính; các hình, phương pháp quản lý nhà nước; đảm bảo pháp chế, kỷ luật trong quản lý nhà nước; một số quy phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý trật tự, an toàn xã hội.

29. Luật kinh tế (3 đvht )

- Điều kiện tiên quyết: Lý luận Nhà nước và Pháp luật

- Nội dung môn học: Những vấn đề lý luận chung về luật kinh tế Việt Nam; địa vị pháp lý của các loại doanh nghiệp; hợp đồng kinh tế; trọng tài kinh tế.

30. Lý luận chung về Khoa học điều tra hình sự (3 đvht )

- Điều kiện tiên quyết: Luật tố tụng hình sự

- Nội dung môn học: Đối tượng, phương pháp, hệ thống và quá trình hình thành, phát triển của khoa học điều tra hình sự; tổ chức cơ quan điều tra hình sự; công tác chỉ đạo, phân công phân cấp mối quan hệ giữa các lực lượng tham gia hoạt động điều tra.

31. Võ thuật Công an nhân dân (8 đvht ) (240 tiết)

- Điều kiện tiên quyết: Kiến thức đại cương

- Nội dung cơ bản của môn học 2 phần: Phần kỹ thuật (các tư thế chiến đấu trong võ thuật, các động tác kỹ thuật tiến công, các động tác phối hợp chân – tay, các động tác phòng ngừa); phần chiến thuật (những vị trí xung yếu trên cơ thể người, các tình huống bất ngờ, các tình huống gỡ khóa, các tình huống đánh ở tư thế gần và đánh khi địch có vũ khí).

32. Những vấn đề cơ bản về quản lý hành chính nhà nước (3 đvht )

- Điều kiện tiên quyết: Lý luận nhà nước và pháp luật, Luật tổ chức Nhà nước, Luật tổ chức Viện Kiểm sát, Tòa án, Luật hành chính.

- Nội dung cơ bản của môn học: Khái niệm cơ bản về quản lý, quản lý xã hội, quản lý nhà nước, quản lý hành chính nhà nước; các yếu tố cấu thành nền hành chính nhà nước, cải cách hành chính nhà nước, nội dung, công cụ, hình thức, quy trình, phương pháp quản lý hành chính nhà nước; quyết định quản lý hành chính nhà nước; văn bản quản lý hành chính nhà nước.

33. Những vấn đề cơ bản quản lý hành chính về an ninh trật tự (2 đvht )

- Điều kiện tiên quyết: Những vấn đề cơ bản về quản lý hành chính nhà nước

- Nội dung môn học: Những vấn đề lý luận cơ bản về an ninh trật tự; quan điểm của Đảng và Nhà nước về an ninh trật tự; nội dung quản lý hành chính về an ninh quốc gia, về trật tự an toàn xã hội.

34. Những vấn đề cơ bản về quản lý trật tự công cộng và đô thị (3 đvht )

- Điều kiện tiên quyết: Những vấn đề cơ bản quản lý hành chính về an ninh trật tự.

- Nội dung môn học: Khái niệm, vị trí, tác dụng của quản lý trật tự công cộng và đô thị; nội dung, yêu cầu quản lý trật tự công cộng và đô thị; phương pháp tổ chức quản lý trật tự công cộng và đô thị; phân công trách nhiệm và quan hệ phối hợp các lực lượng trong và ngoài ngành về quản lý trật tự công cộng và đô thị.

35. Kỹ thuật nghiệp vụ quản lý hành chính (2 đvht )

- Điều kiện tiên quyết: Những vấn đề cơ bản về quản lý hành chính nhà nước.

- Nội dung môn học: Những quan niệm chung về kỹ thuật nghiệp vụ hành chính, kỹ thuật tổ chức công việc trong cơ quan hành chính nhà nước; khái niệm, ý nghĩa của thủ tục hành chính, các loại thủ tục hành chính, các nguyên tắc xây dựng và thực hiện thủ tục hành chính, cách thức tiến hành thủ tục hành chính, vấn đề cải cách thủ tục hành chính; vận dụng kiến thức hành chính Nhà nước vào lĩnh vực an ninh trật tự.

36. Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự (3 đvht )

- Điều kiện tiên quyết: Luật hình sự, Luật tố tụng hình sự, Luật hành chính.

- Nội dung cơ bản của môn học: Các khái niệm cơ bản, vi phạm hành chính, xử lý vi phạm hành chính, sự khác nhau vi phạm hành chính với vi phạm pháp luật hình sự, vai trò của xử lý hành chính, nguyên tắc xử lý vi phạm hành chính, các hình thức xử lý hành chính, trình tự thủ tục, các bước trong vi phạm hành chính, phương pháp và thẩm quyền trong xử lý vi phạm hành chính về an ninh trật tự, một số Nghị định của Chính phủ quy định xử phạt, xử lý hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự…

37. Một số vấn đề về kỹ thuật hình sự (3 đvht )

- Điều kiện tiên quyết: Kiến thức đại cương, kiến thức cơ sở ngành và nhóm ngành.

- Nội dung môn học: Nhận thức cơ bản về kỹ thuật hình sự; truy nguyên hình sự; giám định kỹ thuật hình sự; ảnh hình sự; dấu vết pháp lý; pháp y.

38. Tổ chức và hoạt động của Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (3 đvht )

- Điều kiện tiên quyết: Kiến thức đại cương, kiến thức cơ sở ngành và nhóm ngành.

- Nội dung môn học: Chức năng, nhiệm vụ, hệ thống tổ chức và hoạt động của lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

39. Công các cấp pháp, quản lý chứng minh nhân dân và giấy tờ đi lại khác của công dân (4 đvht )

- Điều kiện tiên quyết: Quản lý cư trú đối với công dân

- Nội dung môn học: Nhận thức về giấy chứng minh nhân dân; cấp và quản lý giấy chứng minh nhân dân; vai trò, mục đích của việc cấp, quản lý giấy chứng minh nhân dân; đối tượng, thủ tục, nội dung, quy trình và phương pháp cấp và quản lý giấy chứng minh nhân dân; nội dung cấp pháp và quản lý các loại giấy tờ đi lại khác đối với công dân.

40. Một số hoạt động điều tra của Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (4 đvht )

- Điều kiện: Tổ chức và hoạt động của Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

- Nội dung môn học: Nhận thức chung về chiến thuật điều tra; sự tham gia vào một số hoạt động điều tra của Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (điều tra tại hiện trường, bắt, khám xét, thu giữ, bảo quản vật chứng, hỏi cung bị can, lấy lời khai…).

41. Tuần tra kiểm soát giao thông và xử lý vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông (5 đvht )

- Điều kiện tiên quyết: Tổ chức và hoạt động của lực lượng Cảnh sát giao thông

- Nội dung môn học: Khái niệm, vị trí, đặc điểm, yêu cầu, nhiệm vụ cơ bản của hoạt động tuần tra kiểm soát giao thông; quyền hạn và mối quan hệ phối hợp lực lượng trong tổ chức tiến hành hoạt động tuần tra kiểm soát giao thông; đội hình tuần tra; nội dung, phương pháp, chiến thuật tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ, đường thủy đồng thời biết sử dụng thành thục các trang thiết bị kỹ thuật cơ bản được trang bị; thẩm quyền, trình tự thủ tục quan hệ phối hợp lực lượng các chiến thuật tiến hành xử lý vi phạm hành chính về tuần tra kiểm soát giao thông của Cảnh sát giao thông.

4. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH KHUNG NGÀNH QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH VỀ TRẬT TỰ XÃ HỘI VÀ THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỤ THỂ

Chương trình khung ngành Quản lý hành chính về trật tự xã hội được thiết kế theo kiểu đơn ngành. Danh mục các môn học (học phần) tại Mục 3 chỉ là những quy định bắt buộc tối thiểu. Các cơ sở đào tạo đại học thuộc ngành Công an bổ sung thêm những môn học (học phần) cần thiết ở cả hai khối kiến thức (giáo dục đại cương và giáo dục chuyên nghiệp) cho phù hợp với mục tiêu đào tạo đối với từng ngành và chuyên ngành; điều kiện cụ thể của từng vùng, miền sao cho khối lượng kiến thức toàn khóa không dưới 270 đvht.

4.2. Quá trình thiết kế chương trình đào tạo cụ thể, về thời lượng các môn học (học phần) quy định trong chương trình khung được cấu trúc và thực hiện theo tỷ lệ:

- Kiến thức giáo dục đại cương: 2/3 lý thuyết; 1/3 tham quan, thực tế, thực hành (trừ giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng có quy định riêng).

- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp, nhất là phần kiến thức ngành và chuyên ngành: 1/2 lý thuyết, 1/2 thực hành.

4.3. Phần kiến thức chuyên ngành được thiết kế theo từng lĩnh vực chuyên môn hẹp của ngành Quản lý hành chính về trật tự xạ hội. Sự khác biệt nội dung đào tạo giữa các chuyên ngành không vượt quá thời hạn 20% kiến thức chung của ngành.

4.4. Phần kiến thức bổ trợ (nếu có) được thiết kế theo hướng lựa chọn những nội dung không thuộc ngành Quản lý hành chính về trật tự xã hội nhưng xét thấy có lợi cho việc nâng cao năng lực hoạt động thực tiễn cho sinh viên khi tốt nghiệp.

4.5. Bộ Công an hướng dẫn Giám đốc các Học viên, Hiệu trưởng các trường Đại học Công an căn cứ vào chương trình khung này tổ chức xây dựng và ban hành chương trình đào tạo cụ thể để thực hiện trong phạm vi cơ sở đào tạo của mình.

Giấy phép Thông Tin Điện Tử: Số 58/GP-STTTT - Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Tiếp Thị Việt Nam

Trụ sở: Số 32 đường số 7 KDC Hai Thành, P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân, TP.HCM - Email: hotro@edunet.com.vn

Loading...