Lưu ý: Trang web đang thử nghiệm nâng cấp, các thông tin chỉ mang tính tham khảo!
Giới Thiệu

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH SƯ PHẠM ÂM NHẠC

Trình độ đào tạo: ĐẠI HỌC                                

(Ban hành kèm theo Thông tư số 37 /2010/TT-BGĐT  ngày 21  tháng 12  năm 2010  của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

_________________

I. Mục tiêu đào tạo:

1. Mục tiêu chung

Đào tạo cử nhân Sư phạm Âm nhạc, có trình độ lý luận và thực hành để giảng dạy âm nhạc ở các cấp học phổ thông, các tr­ường sư phạm, các khoa sư phạm âm nhạc của các trường nghệ thuật và văn hoá - nghệ thuật, góp phần giáo dục thẩm mỹ âm nhạc cho học sinh, sinh viên.

2. Mục tiêu cụ thể

2.1. Về phẩm chất đạo đức

Có phẩm chất cơ bản của người giáo viên XHCN Việt Nam: thấm nhuần thế giới quan Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, yêu học sinh, yêu nghề, có ý thức trách nhiệm cao, có đạo đức tốt, có tác phong mẫu mực của người giáo viên.

2.2. Về kiến thức

Nắm vững kiến thức khoa học có hệ thống ở trình độ đại học sư phạm về giảng dạy âm nhạc, bao gồm các kiến thức khoa học xã hội - nhân văn, tâm lý học, giáo dục học, ngoại ngữ  và âm nhạc.

Có khả năng nghiên cứu khoa học giáo dục âm nhạc và khả năng quản lý công tác dạy học âm nhạc ở các cơ quan quản lý giáo dục.

2.3. Về kỹ năng

- Biết xây dựng kế hoạch giảng dạy âm nhạc.

- Có năng lực tổ chức các hoạt động về dạy và học âm nhạc.

- Có khả năng thể hiện các ca khúc nghệ thuật, diễn tấu được các bản nhac soạn cho đàn Electric Keyboard.

- Có nghiệp vụ dạy học âm nhạc ở các cấp học phổ thông và trình độ cao đẳng, đại học.

 - Nắm đư­ợc phư­ơng pháp nghiên cứu khoa học giáo dục âm nhạc.

 - Có năng lực tuyên truyền, giáo dục âm nhạc.

 - Biết tổ chức, vận động cha mẹ học sinh, sinh viên, các tổ chức xã hội phối hợp với nhà tr­ường trong công tác chăm sóc, giáo dục thế hệ trẻ.

 - Biết theo dõi và xử lý kịp thời các thông tin về chuyên ngành bậc học nhằm không ngừng nâng cao trình độ.

 - Trợ giúp cho các cơ quan quản lý giáo dục về công tác dạy học âm nhạc.

 - Có khả năng đóng góp vào phong trào âm nhạc chung.

 - Biết phát hiện, bồi dưỡng, tạo điều kiện phát triển cho những học sinh có năng khiếu âm nhạc

II. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

 1. Khối lượng kiến thức tối thiểu và thời gian đào tạo theo thiết kế:

210 đơn vị học trình (đvht) không kể phần nội dung về Giáo dục thể chất (5 đvht) và Giáo dục quốc phòng (165 tiết).

Thời gian đào tạo: 4 năm.

 2. Cấu trúc kiến thức của chương trình đào tạo (đvht)

2.2.1. Kiến thức giáo dục đại cương tối thiểu

(Chưa kể phần nội dung về Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng)

80

2.2.2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp tối thiểu

Trong đó tối thiểu:

130

- Kiến thức cơ sở ngành

5

 - Kiến thức ngành

50

 - Kiến thức bổ trợ

 

 - Thực tập sư phạm

10

 - Thực tập, thực tế chuyên môn

 

 - Khoá luận (hoặc thi tốt nghiệp)

10

3. KHỐI KIẾN THỨC BẮT BUỘC

3.1. Danh mục các học phần bắt buộc

3.1.1. Kiến thức giáo dục đại cương (53 đvht*)

1

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

5 tín chỉ*

2

Tư tưởng Hồ Chí minh

2 tín chỉ*

3

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

3 tín chỉ*

4

Ngoại ngữ

10

5

Giáo dục thể chất

5

6

Giáo dục quốc phòng

165 tiết

7

Phương pháp nghiên cứu khoa học

2

8

Tin học

4

9

Tâm lý học                                 

5

10

Giáo dục học

6

11

Quản lý hành chính Nhà nước và QL ngành GD và ĐT

2

12

Nghệ thuật học đại cương

5

13

Cơ sở văn hoá Việt Nam