Lưu ý: Trang web đang thử nghiệm nâng cấp, các thông tin chỉ mang tính tham khảo!
Giới Thiệu

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH TÌNH BÁO AN NINH

Trình độ đào tạo: Đại học

(Ban hành kèm theo Quyết định số 10/2006/QĐ-BGDĐT ngày 29 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

-----------------------------

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Đào tạo cán bộ công an trình độ đại học ngành Tình báo an ninh có bản lĩnh chính trị vững vàng; có phẩm chất đạo đức tốt; có lối sống trong sạch, lành mạnh; có phương pháp tư duy khoa học; có trình độ, năng lực nghệp vụ và ngoại ngữ; có sức khỏe để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

2. KHUNG CHƯỜNG TRÌNH ĐÀO TẠO 2.1. Khối lượng kiến thức tối thiểu và thời gian đào tạo theo thiết kế - Khối lượng kiến thức tối thiểu: 270 Đơn vị học trình (đvht), chưa kể các nội dung Giáo dục thể chất (5 đvht) và Giáo dục Quốc phòng (165 tiết). - Thời gian đào tạo: 5 năm. 2.2. Cấu trúc kiến thức của chương trình đào tạo 2.2.1. Kiến thức giáo dục đại cương tối thiểu: 90 đvht (Chưa kể các nội dung Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng) 2.2.2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp tối thiểu 180 đvht Trong đó tối thiểu: - Kiến thức cơ sở của nhóm ngành và ngành 68 - Kiến thức ngành (cả kiến thức chuyên ngành) 45 - Kiến thức bổ trợ - Khối lượng khóa luận 15 3. KHỐI KIẾN THỨC BẮT BUỘC 3.1. Danh mục các học phần bắt buộc 3.1.1. Kiến thức giáo dục đại cương tối thiểu: (69 đvht)

TT Học phần Số đvht Ghi chú
1 Triết học Mác – Lênin 6  
2 Kinh tế chính trị Mác – Lênin 5  
3 Chủ nghĩa xã hội khoa học 4  
4 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 4  
5 Tư tưởng Hồ Chí Minh 3  
6 Xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam 3  
7 Xã hội học 2  
8 Tâm lý học 5  
9 Phương pháp nghiên cứu khoa học 2  
10 Địa chính trị thế giới 2  
11 Tôn giáo đại cương 2  
12 Dân tộc học đại cương 2  
13 Lịch sử văn minh thế giới 3  
14 Logic hình thức 3  
15 Toán cao cấp 3  
16 Tin học cơ sở 5  
17 Ngoại ngữ 15  
18 Giáo dục thể chất 5  
19 Giáo dục Quốc phòng 165 tiết  
 

*  Chưa kể các học phần 18 và 19

3.1.2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp (90 đvht)

A. Kiến thức cơ sở của nhóm ngành và ngành (68 đvht)

TT

Học phần

Số đvht

Ghi chú

20

Lý luận cơ bản về bảo vệ An ninh trật tự

3

 

21

Vận động quần chúng bảo vệ An ninh trật tự

2

 

22

Lý luận nhà nước và pháp luật

3

 

23

Tham mưu tổng hợp trong Công an nhân dân

2

 

24

Khoa học lãnh đạo chỉ huy

2

 

25

Luật quốc tế

3

 

26

Luật dân sự

3

 

27

Luật Hình sự (I, II)

9

 

28

Luật tố tụng hình sự (I, II)

9

 

29

Đại cương một số ngành Luật Việt Nam

5

 

30

Tâm lý học nghiệp vụ

3

 

31

Luật Kinh tế quốc tế

4

 

32

Lịch sử quan hệ quốc tế và chính trị đối ngoại

3

 

33

Cộng đồng người Việt ở nước ngoài

3

 

34

Ngoại ngữ (IV)

6

 

35

Võ thuật CAND

8

240 tiết

 

B. Kiến thức ngành (22 đvht)

TT

Học phần

Số đvht

Ghi chú

36

Lý luận chung về nghiệp vụ quan hệ Quốc tế

4

 

37

Nghiệp vụ quan hệ Quốc tế I

5

 

38

Nghiệp vụ quan hệ Quốc tế II

4

 

39

Nhiệm vụ quan hệ Quốc tế III

4

 

40

Nhiệm vụ quan hệ Quốc tế IV

5

 

 

3.2. Mô tả nội dung các học phần bắt buộc 

1. Triết học Mác – Lênin (6 đvht)

Nội dung ban hành tại Quyết định số 45/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 29/10/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

2. Kinh tế chính trị Mác – Lênin (5 đvht)

Nội dung ban hành Quyết định số 45/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 29/10/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Chủ nghĩa xã hội khoa học (4 đvht)

Nội dung ban hành tại Quyết định số 34/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 31/7/2003 ngày 31/7/2003  của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (4 đvht)

Nội dung ban hành tại Quyết định số 41/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 27/8/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5. Tư tưởng Hồ Chí Minh (3 đvht)

Nội dung ban hành tại Quyết định số 35/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 31/7/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

6. Xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam (3 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

- Nội dung tổng quát của môn học: Vị trí, đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu môn học Xây dựng Đảng; học thuyết Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cộng sản; công tác tư tưởng của Đảng; công tác bảo vệ Đảng.

7. Xã hội học (2 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Triết học Mác – Lênin

- Nội dung môn học: Những vấn đề cơ bản về đối tượng, nhiệ vụ, chức năng của xã hội học; phương pháp điều tra xã hội học; một số lĩnh vực nghiên cứu về: xã hội học nông thôn, xã hội học đô thị, xã hội học gia đình, xã hội học văn hóa, xã hội học thông tin đại chúng và dư luận xã hội; xã hội học tội phạm.

8. Tâm lý học (Tâm lý học đại cương và tâm lý học xã hội) (5 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Triết học Mác – Lênin

- Nội dung môn học: Khái niệm, đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu của tâm lý học; cơ sở tự nhiên và cơ sở xã hội của tâm lý người; bản chất, chức năng của tâm lý người và phân loại các hiện tượng tâm lý; các quá trình tâm lý; các thuộc tính tâm lý; nhân cách và sự hình thành nhân cách.

Khái niệm, đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu của tâm lý học xã hội; các hiện tượng tâm lý xã hội phổ biến (tâm trạng xã hội, dư luận xã hội, nhu cầu xã hội…); tâm lý của nhóm, tập thể; tâm lý của đám đông; tâm lý tôn giáo, dân tộc.

9. Phương pháp nghiên cứu khoa học (2 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Không

- Nội dung  môn học: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu, cấu trúc của khoa học luận; khái niệm phương pháp, phân loại phương pháp luận nghiên cứu khoa học, các phương pháp thường được sử dụng trong nghiên cứu khoa học và công nghệ, hoạt động thông tin khoa học phục vụ nghiên cứu khoa học; phương pháp lựa chọn và thực hiện một đề tài khoa học.

10. Địa chính trị thế giới (2 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Không

- Nội dung môn học: Lịch sử và diễn biến sự kiện; quá trình chính trị - xã hội nổi bật đang diễn ra ở những quốc gia, khu vực chủ yếu trên thế giới.

11. Tôn giáo học đại cương (2 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Triết học Mác – Lênin.

- Nội dung môn học: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu về tín ngưỡng tôn giáo; quan điểm chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo; hệ thống tín ngưỡng và các tôn giáo ở Việt Nam; quan điểm, chính sách của Đảng và nhà nước ta đối với tôn giáo và công tác tôn giáo.

12. Dân tộc học đại cương (2 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Triết học Mác – Lênin

- Nội dung môn học: Những vấn đề chung về dân tộc; các chủng tộc và mối quan hệ với dân tộc; các ngữ hệ trên thế giới; các tiêu chí và loại hình cộng đồng tộc người; tộc người và quan hệ tộc người; các dân tộc ở Việt Nam; chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước ta.

13. Lịch sử văn minh thế giới (3 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Không

- Nội dung môn học: Quá trình ra đời và phát triển của nền văn minh tiêu biểu trong lịch sử loài người; những điều kiện hình thành nền văn minh, giới thiệu trình độ phát triển kinh tế và phân hóa xã hội, sơ lược lịch sử thành lập và cấu trúc nhà nước, những học thuyết chính trị, quan điểm triết học và các tôn giáo lớn cùng những thành tựu khoa học tự nhiên, kỹ thuật, văn học nghệ thuật.

14. Logic hình thức (3 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Không

- Nội dung môn học: Lý luận chung về logic hình thức; các quy luật của logic hình thức; các tư duy – khái niệm, phán đoán, suy lý, giả thiết; sự thống nhất giữa phép biện chứng; lý luận nhận thức và logic biện chứng.

15. Toán cao cấp (3 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Không

- Nội dung môn học: Kiến thức đại cương về tập hợp, quan hệ và logic suy luận, cũng như các kiến thức cơ bản về Đại số tuyến tính: mệnh đề, tập hợp, ánh xạ, cấu trúc đại số; hệ phương trình đại số, ma trận, định thức, các khái niệm về không gian véc tơ, tọa độ và các phép tính véc tơ; đường thẳng và mặt phẳng. Giải tích: Hàm một biến, đạo hàm và vi phân hàm đột biến, công thức Taylo, tích phân, chuỗi số và các loại chuỗi số, hàm nhiều biến, tích phân 2 lớp, phương trình vi phân.

16. Tin học cơ sở (5 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Toán cao cấp

- Nội dung môn học: Các kiến thức cơ bản, cần thiết về máy tính, các hệ điều hành MS DOS và WINDOWS, soạn thảo văn bản trên máy vi tính, sử dụng bảng tính Excel, sử dụng các dịch vụ cơ bản của Internet, bảo mật thông tin, phát hiện đột nhập hacker và một số kiến thức cơ bản về lập trình Foxpro, Pasca.

17. Ngoại ngữ: Gồm 3 học phần I, II và III (15 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Không

- Nội dung cơ bản của môn học: Ngoại ngữ cơ sở và ngoại ngữ chuyên ngành. cụ thể:

- Ngoại ngữ cơ sở

+ Về ngữ âm, ngữ điệu, ngữ pháp: Vai trò của ngữ âm, ngữ điệu đối với việc truyền tải thông tin trong ngôn ngữ giao tiếp với người nước ngoài; hệ thống ngữ pháp cơ bản; chương trình thực hành để nâng cao kỹ năng nhận biết và sử dụng hệ thống ngôn ngữ.

+ Về ngữ văn cơ bản: Hệ thống từ vựng và các cấu trúc cơ bản để vận dụng trong các kỹ năng ngôn ngữ như nghe, nói, đọc, viết.

+ Về kỹ năng nghe hiểu cơ bản: Kỹ năng nghe cơ bản để học viên có thể vận dụng được tất cả các yếu tố liên quan đến ngôn ngữ trong quá trình nghe, hiểu những chủ đề liên quan đến đời sống, đất nước, con người.

+ Về kỹ năng đọc hiểu cơ bản: Những kỹ năng cơ bản về đọc hiểu các tài liệu, giáo trình về các lĩnh vực sinh hoạt, đời sống, đất nước, con người.

+ Về kỹ năng giao tiếp ngôn ngữ cơ bản: Những kiến thức cơ bản về giao tiếp bằng ngoại ngữ.

+ Về kỹ năng viết cơ bản: Kỹ năng diễn đạt bằng ngoại ngữ dưới dạng văn bản liên quan đến các chủ đề quan hệ gia đình, quan hệ xã hội và quan hệ công việc.

- Ngoại ngữ chuyên ngành

+ Về kỹ năng nói liên quan đến chuyên ngành: Kỹ năng trình bày kỹ năng nghe hiểu các lĩnh vực chuyên ngành để nắm bắt những thông tin cần thiết phục vụ cho công tác nghiệp vụ.

+ Về kỹ năng đọc hiểu liên quan đến chuyên ngành: Trang bị kiến thức và thực hành để rèn luyện kỹ năng đọc hiểu những tài liệu liên quan đến chuyên ngành. Qua đọc hiểu có thể thâj tóm được những thôn tin cần thiết để phục vụ công tác nghiệp vụ.

18. Giáo dục Thể chất (5 đvht  )

Nội dung ban hành tại Quyết định số 3244/GD-ĐT ngày 12/9/1995 và Quyết định số 1262/GD-ĐT ngày 12/4/1997 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

19. Giáo dục Quốc phòng

Nội dung ban hành tại Quyết định số 12/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 09/5/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

20. Lý luận cơ bản về bảo vệ an ninh trật tự (3 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Các môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lịch sử Công an nhân dân.

- Nội dung môn học: Lịch sử hình thành và phát triển của đường lối bảo vệ ANTT qua các thời kỳ. Các khái niệm cơ bản, đối tượng, quan điểm, phương châm, nguyên tắc, tư tưởng chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về bảo vệ An ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội; lực lượng, biện pháp và mối quan hệ phối hợp trong đấu tranh bảo vệ An ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội;

21. Vận động quần chúng bảo vệ an ninh trật tự (2 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Những vấn đề cơ bản về bảo vệ An ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

- Nội dung môn học: Nhận thức chung về quần chúng và vai trò của quần chúng trong bảo vệ an ninh trật tự; phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc; công tác vận động quần chúng; hình thức, phương pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc; Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác vận động quần chúng.

22. Lý luận Nhà nước và Pháp luật

- Điều kiện tiên quyết: Triết học Mác – Lênin

- Nội dung môn học: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu lý luận Nhà nước và Pháp luật; nguồn gốc, bản chất và kiểu nhà nước; chức năng, hình thức và bộ máy nhà nước, nguồn gốc, bản chất, kiểu pháp luật; chức năng, hình thức của pháp luật, quy phạm pháp luật; quan hệ pháp luật; ý thức pháp luật; thực hiện và áp dụng pháp luật; hành vi pháp luật và trách nhiệm pháp lý. Những kiến thức cơ bản về các kiểu pháp luật trong lịch sử: Pháp luật chiếm hữu nô lệ, pháp luật phong kiến, pháp luật tư sản và pháp luật Xã hội chủ nghĩa; pháp chế Xã hội chủ nghĩa; pháp luật trong kinh tế thị trường định hướng Xã hội Chủ nghĩa; xây dựng, hệ thống hóa và giải thích pháp luật; hệ thống pháp luật Việt Nam.

23. Tham mưu – Tổng hợp trong Công an nhân dân (2 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

- Nội dung môn học: Nhận thức chung về công tác tham mưu trong lực lượng Công an nhân dân; tổ chức công tác tham mưu – tổng hợp; kỹ thuật soạn thảo và xử lý văn bản; Số vấn đề về hồ sơ trong Công an nhân dân; hệ thống tổ chức cơ quan tham mưu và công tác xây dựng lực lượng tham mưu trong lực lượng công an nhân dân.

24. Khoa học lãnh đạo chỉ huy (2 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Kiến thức đại cương.

- Nội dung môn học: Khái niệm, đối tượng, phương pháp, nội dung của tâm lý học quản lý; bản chất của tâm lý học quản lý, cấu trúc của hoạt động quản lý, các yếu tố cấu thành của sự lãnh đạo, các kiểu phong cách lãnh đạo, phương pháp lựa chọn quyết định và tổ chức thực hiện quyết định cũng như đặc điểm tâm lý của người chỉ huy.

25. Luật quốc tế 3 đvht

- Điều kiện tiên quyết: Lý luận Nhà nước và Pháp luật

- Nội dung môn học: Hệ thống luật quốc tế; quốc gia trong luật quốc tế; tranh chấp và giải quyết tranh chấp trong luật quốc tế; lý luận cơ bản về tư pháp quốc tế; quyền sở hữu trong tư pháp quốc tế và tố tụng dân sự quốc tế.

26. Luật dân sự (3 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Lý luận Nhà nước và Pháp luật

- Nội dung môn học: Khái niệm, đặc điểm, phân loại và phân quyền tài sản; căn cứ xác lập và chấm dứt quyền sở hữu, các hình thức sở hữu, khái niệm về quyền thừa kế, thừa kế theo di chúc; thừa kế theo pháp luật và phân chia tài sản. Một số kiến thức cơ bản về hợp đồng; giao kết, thực hiện, các điều kiện đảm bảo giao kết, thực hiện; sửa đổi, chấm dứt hợp đồng dân sự. Những kiến thức lý luận chung về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng: Khái niệm, đặc điểm của bồi thường thiệt hại; các điều kiện phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại; nguyên tắc bồi thường thiệt hại; trách nhiệm liên đới.

27. Luật Hình sự I, II (9 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Lý luận Nhà nước và Pháp luật.

- Nội dung môn học:

1. Luật Hình sự - Phần chung: Khái niệm, nhiệm vụ, nguyên tắc cơ bản của Luật hình sự; khái niệm, cấu tạo hiệu lực của luật hình sự; tội phạm, cấu thành tội phạm; khách thể của tội phạm; các giai đoạn thực hiện tội phạm; đồng phạm; những tình tiết loại trừ tính nguy hiểm của hành vi; khái niệm trách nhiệm hình sự, khái niệm và mục đích của hình phạt; hệ thống hình phạt và các biện pháp tư pháp khác; quyết định hình phạt; các chế định có liên quan; trách nhiệm hình sự của người chưa thành niên phạm tội.

II. Luật Hình sự - Phần Các tội phạm cụ thể: Bao gồm dấu hiệu pháp lý và đường lối xử lý đối với một số tội phạm xâm phạm ANQG và TTATXH.

28. Luật Tố tụng hình sự I, II (9 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Luật hình sự

- Nội dung môn học:

Khái niệm, nhiệm vụ và các nguyên tắc cơ bản của luật tố tụng hình sự, cơ quan tiến hành tố tụng và người tham gia tố tụng; chứng cứ trong luật tố tụng hình sự; những biện pháp ngăn chặn trong tố tụng hình sự; kiến thức cơ bản về khởi tố, điều tra vụ án hình sự;

Truy tố; xét xử sơ thẩm, xét lại bản án và quyết định của Tòa án; xét lại bản án và quyết định đã có hiệu lực pháp luật; thủ tục tố tụng đối với những vụ án mà bị can, bị cáo là người chưa thành niên và thủ tục áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh.

29. Đại cương một số ngành luật Việt Nam (5 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Lý luận Nhà nước và pháp luật

- Nội dung môn học: Trình bày khái quát các ngành luật Việt Nam, trong đó tập trung vào một số ngành luật chính như: Luật hiến pháp, luật hành chính Nhà nước, luật hình sự, luật tố tụng hình sự, luật dân sự, luật tố tụng dân sự, luậ thôn nhân và gia đình, luật môi trường, tư pháp quốc tế, luật kinh tế…

30. Tâm lý học nghiệp vụ

- Điều kiện tiên quyết: Tâm lý học đại cương và tâm lý học xã hội

- Mục tiêu môn học: Trang bị cho học viên những kiến thức về tâm lý của những hiện tượng quá trình, trạng thái tâm lý trong hoạt động nghiệp vụ; biết vận dụng kiến thức tâm lý vào từng hoạt động nghiệp vụ; vận dụng những tác động tâm lý thích hợp để thực hiện hoạt động nghiệp vụ.

- Nội dung môn học: Tâm lý hoạt động phạm tội; tâm lý hoạt động tội phạm; tâm lý hoạt động trinh sát; tâm lý hoạt động đặc tình.

31. Luật kinh tế quốc tế (4 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Công pháp quốc tế, tư pháp quốc tế.

- Nội dung môn học: Nhận thức chung về luật kinh tế quốc tế, quan hệ tài chính – tiền tệ xuyên quốc gia, thương mại quốc tế, đầu tư nước ngoài, chuyển giao công nghệ, giải quyết tranh chấp trong quan hệ kinh tế quốc tế.

32. Lịch sử quan hệ quốc tế và chính sách đối ngoại (5 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Không

- Nội dung môn học: Quy luật vận động, phát triển của những chủ thể của thời đại và quan hệ chính trị thế giới; đường lối chiến lược, phương pháp cách mạng và những bài học của quá trình cách mạng thế giới; Quan hệ đối ngoại giữa các quốc gia độc lập có chủ quyền nói chung và quan hệ với Việt Nam nói riêng.

33. Cộng đồng người Việt ở nước ngoài (2 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Không

- Nội dung môn học: Tình hình, đặc điểm, tiềm năng của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch lợi dụng cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài chống phá Việt Nam.

34. Ngoại ngữ chuyên ngành (6 đvht)

+ Về kỹ năng nghe hiểu chuyên ngành: Nâng cao vốn từ vựng và kỹ năng nghe hiểu các lĩnh vực chuyên ngành để phục vụ cho công tác nghiệp vụ.

+ Về kỹ năng đọc hiểu liên quan đến chuyên ngành: Bổ sung kiến thức và tăng thực hành rèn luyện kỹ năng đọc hiểu những tài liệu liên quan đến nghiệp vụ chuyên môn cần thiết để phục vụ công tác nghiệp vụ.

35. Võ thuật Công an nhân dân 8 đvht (240 tiết)

- Điều kiện tiên quyết: Kiến thức đại cương

- Nội dung cơ bản của môn học 2 phần: Phần kỹ thuật (các tư thế chiến đấu trong võ thuật, các động tác kỹ thuật tiến công, các động tác phối hợp chân – tay, các động tác phòng ngừa); phần chiến thuật (những vị trí xung yếu trên cơ thể người, các tình huống bất ngờ, các tình huống gỡ khóa, các tình huống đánh ở tư thế gần và đánh khi địch có vũ khí).

36. Lý luận chung về nghiệp vụ quan hệ Quốc tế (4 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Kiến thức cơ sở ngành và nhóm ngành

- Mục tiêu môn học: Giúp học viên nắm được những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ quan hệ Quốc tế

- Nội dung môn học: Những vấn đề chung như: chức năng, nhiệm vụ, đối tượng, địa bàn, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, nguyên tắc hoạt động, phương pháp, phương tiện hoạt động nghiệp vụ quan hệ Quốc tế.

37. Nghiệp vụ quan hệ Quốc tế I (5 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Lý luận chung về nghiệp vụ quan hệ Quốc tế

 

Giấy phép Thông Tin Điện Tử: Số 58/GP-STTTT - Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Tiếp Thị Việt Nam

Trụ sở: Số 32 đường số 7 KDC Hai Thành, P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân, TP.HCM - Email: hotro@edunet.com.vn

Loading...