Lưu ý: Trang web đang thử nghiệm nâng cấp, các thông tin chỉ mang tính tham khảo!
Giới Thiệu

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH XUẤT BẢN

Trình độ đào tạo: ĐẠI HỌC

( Ban hành kèm theo Thông tư số:   03   /2009/TT-BGDĐT ngày   16   tháng  02  năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

____________________

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.1. Mục tiêu chung

Chương trình khung giáo dục đại học ngành Xuất bản trình độ đại học nhằm đào tạo cử nhân ngành Xuất bản có năng lực chuyên môn và khả năng tổ chức hoạt động xuất bản trên thị trường.

1.2. Mục tiêu cụ thể: sau khi tốt nghiệp, cử nhân ngành Xuất bản phải đạt được các yêu cầu sau:

1.2.1. Phẩm chất đạo đức

Có lập trường tư tưởng vững vàng, có đạo đức và nếp sống lành mạnh, yêu nghề; nắm vững đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội - văn hóa, đặc biệt trong các lĩnh vực Văn hóa, Nghệ thuật, Thông tin.

1.2.2. Kiến thức:

Nắm vững những kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn, kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa; lĩnh vực xuất bản, biên tập và tổ chức quản lý xuất bản.

1.2.3. Kỹ năng

Nắm vững kỹ năng nghiệp vụ ở tất các các khâu trong quy trình biên tập - xuất bản; có kỹ năng tổ chức tuyên truyền quảng cáo, kênh tiêu thụ, các hình thức và biện pháp tiêu thụ xuất bản phẩm trên thị trường; soạn thảo hợp đồng, phân tích đánh giá kết quả kinh doanh và quản trị doanh nghiệp sản xuất kinh doanh xuất bản phẩm.

2. khung chương trình đào tạo

2.1. Khối lượng kiến thức tối thiểu và thời gian đào tạo theo thiết kế

- Khối lượng kiến thức tối thiểu: 198 đơn vị học trình (đvht), chưa kể phần nội dung Giỏo dục thể chất ((5 đvht)) và Giáo dục quốc phòng - an ninh (165 tiết).

- Thời gian đào tạo : 4 năm

2.2. Cấu trúc kiến thức của chương trình đào tạo   đvht

2.2.1

Kiến thức giáo dục đại cương tối thiểu

(Chưa kể phần nội dung Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng - an ninh)

75

2.2.2

Kiến thức giỏo dục chuyờn nghiệp

123

 

Kiến thức cơ sở ngành

29

Kiến thức ngành

74

Thực tập nghề nghiệp

10

Khúa luận (hoặc thi) tốt nghiệp

10

 

3. khối lượng kiến thức bắt buộc

3.1 Danh mục cỏc học phần bắt buộc

3.1.1 Kiến thức giáo dục đại cương  (51 đvht)*

1

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

8

2

Tư tưởng Hồ Chí Minh

3

3

Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

4

4

Đường lối Văn hóa - Văn nghệ của Đảng Cộng sản Việt Nam

2

5

Cơ sở văn hóa Việt Nam

4

6

Ngoại ngữ (tiếng Anh)

10

7

Tin học cơ bản

4

8

Lịch sử văn minh thế giới

4

9

Văn hóa học đại cương

3

10

Lịch sử văn học Việt Nam

4

11

Phương pháp nghiên cứu khoa học

2

12

Xó hội học đại cương

3

13

Giỏo dục thể chất

5

14

Giỏo dục quốc phũng - an ninh

165 tiết

* Chưa kể học phần 13 và 14

3.1.2  Kiến thức giỏo dục chuyờn nghiệp  (102 đvht)    

-  Kiến thức cơ sở ngành: (29 đvht)

1

Tiếng Anh chuyên ngành

5

2

Cơ sở ngôn ngữ học

4

3

Tiếng Việt thực hành

4

4

Phong cách học tiếng Việt hiện đại

4

5

Chuẩn hóa ngụn ngữ trong biờn tập

3

6

Lý thuyết truyền thụng

3

7

Kinh tế văn hóa

3

8

Quản lý nhà nước về hoạt động xuất bản

3

- Kiến thức ngành:         5(3 đvht)

1

Lịch sử Xuất bản

3

2

Cơ sở lý luận biên tập

3

3

Tổ chức bản thảo

3

4

Các nguyên tắc và kỹ năng biên tập bản thảo

3

5

Biên tập ngôn ngữ văn bản

3

6

Thiết kế tổng thể xuất bản phẩm

3

7

Cụng nghệ in

3

8

Tin học chuyờn ngành

3

9

Đại c­ương Phỏt hành xuất bản phẩm

3

10

Marketing trong hoạt động xuất bản

3

11

Biên tập sách Lý luận chính trị

3

12

Biên tập sách Văn học

3

13

Biên tập sách Giáo khoa

3

14

Biên tập sách Tra cứu chỉ dẫn

2

15

Biên tập sách Khoa học kỹ thuật

2

16

Biên tập sách Thiếu nhi

2

17

Biên tập Tạp chí

2

18

Tổ chức tiờu thụ xuất bản phẩm

3

19

Quản trị doanh nghiệp xuất bản

3

- Thực tập nghề nghiệp: (10 đvht)

- Khúa luận hoặc thi tốt nghiệp: (10 đvht)

3.2 Mụ tả cỏc học phần bắt buộc:

1. Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-LêNin (8 đvht)

Nội dung ban hành tại quyết định số 52/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 18/09/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình các môn Lý luận chính trị trình độ đại học, cao đẳng dùng cho sinh viên khối không chuyên ngành Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh.

2. Tư tưởng Hồ Chí Minh  (3 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin

- Nội dung ban hành tại Quyết định số 52/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 18/09/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình các môn Lý luận chính trị trình độ đại học, cao đẳng dùng cho sinh viên khối không chuyên ngành Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh.

3. Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (4 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh

- Nội dung ban hành tại Quyết định số 52/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 18/09/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình các môn Lý luận chính trị trình độ đại học, cao đẳng dùng cho sinh viên khối không chuyên ngành Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh.

4. Đường lối Văn hóa - Văn nghệ của Đảng Cộng sản Việt Nam (2 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Tư tưởng Hồ Chớ Minh

- Nội dung:

+ Những quan điểm và nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin về văn húa.

+ Vai trũ của văn hóa trong sự nghiệp cách mạng của giai cấp công nhân.

+ Quỏ trỡnh hỡnh thành, phỏt triển và hoàn thiện những nội dung cơ bản trong Đường lối Văn hóa - Văn nghệ của Đảng Cộng sản Việt Nam: phân tích những nội dung có liên quan trong các văn kiện của Đảng (chú ý đến bối cảnh lịch sử, xó hội trong từng thời kỳ, từng giai đoạn).

+ Vai trũ của Đảng Cộng sản Việt Nam trong lónh đạo văn hóa.

+ Những thành tựu lớn về xây dựng văn hóa từ trước tới nay.

+ Những khó khăn, tồn tại cần khắc phục.

+ Phương hướng cụ thể cho việc xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

5. Cơ sở văn hóa Việt Nam (4 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: khụng

- Nội dung: những kiến thức cơ bản về văn hóa Việt Nam trong tiến trỡnh phỏt triển qua các giai đoạn lịch sử; những biểu hiện của văn hóa Việt Nam thông qua: văn hóa nhận thức, văn hóa tổ chức đời sống cá nhân, văn hóa tổ chức đời sống cộng đồng, văn hóa ứng xử với môi trường tự nhiên, văn hóa ứng xử với môi trường xó hội của tộc người Việt giữ vai trũ chủ thể và xỏc định rừ những đặc điểm của vùng văn hóa ở Việt Nam.

6. Ngoại ngữ (tiếng Anh) (10 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: khụng

- Nội dung: những kiến thức, kỹ năng cơ bản nhất về tiếng Anh làm nền tảng vững chắc giỳp sinh viờn cú thể tiếp thu dễ dàng những bài học ở cấp độ cao hơn. Đối với những sinh viờn đó hoàn thành chương trỡnh ngoại ngữ 7 năm ở bậc trung học phổ thụng, sau khi hoàn thành học phần này phải đạt trỡnh độ trung cấp (Intermediate Level).

7. Tin học cơ bản (4 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: khụng

- Nội dung: những kiến thức cơ bản về tin học, gồm: một số khái niệm về tin học và máy tính; sử dụng hệ điều hành MS DOS và Windows; soạn thảo văn bản trên máy tính; sử dụng bảng tính Excel; khai thác các dịch vụ cơ bản của mạng toàn cầu Internet. Ngoài ra, giỳp sinh viờn hỡnh thành và phỏt triển cỏc kỹ năng sử dụng máy vi tính và các phần mềm thông dụng nhất.

8. Lịch sử văn minh thế giới (4 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: khụng

- Nội dung: những kiến thức cơ bản về tiến trỡnh xõy dựng và phỏt triển của những nền văn minh thế giới thông qua lịch sử các quốc gia, các khu vực điển hỡnh trong từng thời kỳ.

9. Văn hóa học đại cương (3 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: khụng

- Nội dung:

+ Khái niệm văn hóa và văn hóa học.

+ Các thành tố của văn hóa.

+ Đặc điểm của văn hóa.

+ Sự hỡnh thành và phỏt triển của văn hóa.

+ Giao lưu và tiếp biến văn hóa, sự hội nhập văn hóa trong thời đại hiện nay.

+ Vai trũ của văn hóa trong đời sống xó hội

10. Lịch sử văn học Việt Nam (4 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: khụng

- Nội dung:

+ Lịch sử văn học Việt Nam: Văn học thời kỳ Lý -Trần (thế kỷ XI-XIV); văn học thời Lê (thế kỷ XV-XVIII); văn học thời kỳ Nguyễn (thế kỷ XIX); văn học thời thuộc Pháp (nửa đầu thế kỷ XX); văn học cách mạng (từ năm 1945 đến nay).

+ Những đặc điểm chung của văn học Việt Nam.

11. Phương pháp nghiên cứu khoa học (2 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: khụng

- Nội dung: những kiến thức cơ bản về phương phỏp nghiờn cứu khoa học núi chung và phương phỏp nghiờn cứu khoa học xó hội- nhõn văn núi riờng; kỹ năng vận dụng cỏc phương phỏp nghiờn cứu khoa học trong lĩnh vực xuất bản.

12. Xó hội học đại cương (3 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: khụng

- Nội dung: khỏi quỏt lịch sử hỡnh thành, phỏt triển khoa học Xó hội học; đối tượng, phương pháp nghiên cứu xó hội học.

13. Giáo dục thể chất (5 đvht)

Nội dung ban hành tại Quyết định số 3244/GD-ĐT ngày 12 tháng 9 năm 1995 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành tạm thời Bộ chương trình Giáo dục Đại học đại cương (giai đoạn 1) dùng cho các trường Đại học và các trường Cao đẳng Sư phạm và Quyết định số 1262/GD-ĐT ngày 12 tháng 4 năm 1997 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình Giáo dục thể chất giai đoạn II các trường Đại học và Cao đẳng (không chuyên thể dục thể thao).

14. Giáo dục quốc phòng - an ninh 165 tiết

Nội dung ban hành tại Quyết định số 81/2007/QĐ-BGDĐT, ngày 24 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình giáo dục quốc phòng - an ninh trình độ đại học, cao đẳng.

15. Tiếng Anh chuyên ngành (5 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: tiếng Anh cơ bản

- Nội dung: Hệ thống các thuật ngữ chuyên ngành bằng tiếng Anh; thực hành soạn thảo hợp đồng mua bán xuất bản phẩm với nước ngoài; biên tập các loại sách dịch xuôi, dịch ngược, giao tiếp và đàm phán trong kinh doanh và thực hiện thanh toán quốc tế.

16. Cơ sở ngôn ngữ học  (4 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: khụng

- Nội dung: những kiến thức cú hệ thống về lớ thuyết ngụn ngữ học: quan hệ ngôn ngữ và tư duy, âm vị, âm tiết, cỏc hỡnh thức cấu tạo từ, cỏc hỡnh thức tổ hợp ngữ nghĩa, cấu trỳc văn bản ngôn ngữ học.

17. Tiếng Việt thực hành (4 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Cơ sở ngôn ngữ học

- Nội dung: những kiến thức về thực trạng sử dụng chuẩn tiếng Việt trong giao tiếp, đặc biệt là rèn luyện cách sử dụng ngôn ngữ ở mọi cấp độ (từ, câu, đoạn văn) một cách đúng đắn, chuẩn mực và có hiệu quả.  

18. Phong cách học tiếng Việt hiện đại (4 đvht)

   - Điều kiện tiên quyết: Tiếng Việt thực hành

  - Nội dung: hệ thống kiến thức cơ bản về cỏc phong cỏch ngụn ngữ trong tiếng Việt hiện đại (phong cỏch khoa học, phong cách báo chí, phong cách văn học, phong cách hành chính) ở cả hai bỡnh diện lý thuyết và thực hành; trờn cơ sở đú, giỳp sinh viờn sử dụng tiếng Việt hiệu quả hơn trong từng ngữ cảnh văn bản cụ thể.

19. Chuẩn hóa ngụn ngữ trong biờn tập (3 đvht)

   - Điều kiện tiên quyết: Phong cách học tiếng Việt hiện đại

  - Nội dung: quan điểm, nội dung những vấn đề cơ bản về chuẩn và chuẩn húa tiếng Việt; cách sử dụng ngôn ngữ đúng đắn, hợp chuẩn trong công việc cũng như giao tiếp, đặc biệt trong công việc biên tập ngôn ngữ văn bản, bản thảo sỏch bỏo, từ đú sinh viờn nõng cao ý thức giữ gỡn sự trong sỏng của tiếng Việt. 

20. Lý thuyết truyền thụng (3 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: khụng

- Nội dung: những kiến thức cơ bản, hệ thống về lý thuyết và kỹ năng truyền thụng vận động xó hội; củng cố, mở rộng và nõng cao kỹ năng giao tiếp, kỹ năng truyền thụng, thõm nhập xó hội; nõng cao năng lực hũa nhập, hội nhập bỡnh đẳng trong giao tiếp, hoạt động nghề nghiệp trong khu vực và trờn thế giới.

21. Kinh tế văn hóa  (3 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: khụng

- Nội dung: những kiến thức về quy luật kinh tế trong lĩnh vực văn hóa và vận dụng các quy luật đó trong quản lý văn hóa nghệ thuật như: những khái niệm, phạm trù và quy luật của kinh tế văn hóa, thị trường hàng húa văn hóa, quản lý thị trường văn hóa.

22. Quản lý nhà nước về hoạt động xuất bản (3 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: khụng

- Nội dung: những kiến thức quản lý nhà nước về xuất bản; vai trũ và hiệu quả của quản lý nhà nước về xuất bản thụng qua các qui định pháp luật về xuất bản và quyền tỏc giả, các chính sách đối với xuất bản hiện nay.

23. Lịch sử Xuất bản (3 đvht)

- Điều kiện tiờn quyết: khụng

- Nội dung: những kiến thức cơ bản nhất về quỏ trỡnh ra đời, phỏt triển của hoạt động xuất bản sỏch trờn thế giới và Việt Nam.

24. Cơ sở lý luận biên tập  (3 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: khụng

- Nội dung: những kiến thức cơ bản, cú hệ thống về những khỏi niệm cơ bản của lý luận biờn tập xuất bản; bản chất của hoạt động xuất bản với cỏc lĩnh vực hoạt động xó hội; những tớnh chất, chức năng và đặc trưng của hoạt động xuất bản; khỏi quỏt về bản chất, đặc điểm của xuất bản Việt Nam hiện nay.

25. Tổ chức bản thảo (3 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: khụng

- Nội dung: những kiến thức về quy trỡnh, phương phỏp tổ chức khai thỏc, sỏng tạo và thẩm định cỏc bản thảo xuất bản phẩm theo yờu cầu, kế hoạch xuất bản của nhà xuất bản và nhu cầu của thị trường; giỳp sinh viờn bước đầu làm quen với nghề biờn tập ở nhà xuất bản, cỏc cỏch thức tiến hành tổ chức, khai thỏc bản thảo của nhà xuất bản. Trờn cơ sở đú, giỳp sinh viờn luyện kỹ năng biờn tập xuất bản.

26. Các nguyên tắc và kỹ năng biên tập bản thảo  (3 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: khụng

- Nội dung: những kiến thức về quy trỡnh, nguyờn tắc và nội dung cụ thể của việc biờn tập bản thảo; từ đú sinh viờn nắm vững và rốn luyện cỏc kỹ năng đọc, phõn tớch và gia cụng biờn tập một bản thảo cụ thể.

27. Biên tập ngôn ngữ văn bản (3 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Các nguyên tắc và kỹ năng biên tập bản thảo

- Nội dung: những kiến thức cơ bản về nội dung công việc, các hoạt động và thao tỏc biờn tập ngôn ngữ văn bản trên cơ sở phân loại bản thảo sỏch bỏo. 

28. Thiết kế tổng thể xuất bản phẩm (3 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: khụng

- Nội dung: những kiến thức cơ bản về đồ họa sỏch để nờu ý tưởng và đánh giá được kết quả trỡnh bày của họa sĩ đối với các loại trang sỏch, bỡa và cỏc hỡnh minh họa trong sách; trách nhiệm của người biờn tập trong khõu cụng tỏc này; giỳp cho sinh viờn cú thể tự trỡnh bày một số loại trang sỏch.

29. Cụng nghệ in  (3 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: khụng

- Nội dung: một số khái niệm cơ bản về in; vị trớ, vai trũ, tỏc dụng của in và sửa morat trong hoạt động xuất bản; quy trỡnh cụng nghệ cỏc phương pháp in sách báo cơ bản; nguyờn tắc sửa morat, các cách đọc morat, sửa morat, dấu sửa và cỏch sử dụng.

30. Tin học chuyờn ngành (3 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Tin học cơ bản

- Nội dung: những kiến thức cơ bản về tin học ứng dụng trong ngành xuất bản, kỹ năng sử dụng một số phần mềm thông dụng trong ngành xuất bản hiện nay.

31.  Đại c­ương Phỏt hành xuất bản phẩm  (3 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: khụng

- Nội dung: những kiến thức cơ bản về phỏt hành xuất bản phẩm trong nền kinh tế thị trường định hướng xó hội chủ nghĩa; làm rừ cỏc vấn đề: đặc trưng của Phỏt hành xuất bản phẩm, nhu cầu thị trường về xuất bản phẩm và cỏc kỹ năng để thỏa món nhu cầu xuất bản phẩm cho khỏch hàng theo định hướng của nhà nước.

32. Marketing trong hoạt động xuất bản  (3 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: khụng

- Nội dung: những nguyên lý cơ bản và các chiến lược Marketing trong xuất bản xuất bản phẩm.

33. Biên tập sách Lý luận chính trị (3 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Biên tập ngôn ngữ văn bản

- Nội dung: những kiến thức chuyờn sõu về loại sỏch lý luận, chớnh trị; rốn luyện kỹ năng biờn tập cỏc loại sỏch lý luận chớnh trị núi chung và một số mảng sỏch tiờu biểu trong loại sỏch này.

34. Biên tập sách Văn học (3 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Biên tập ngôn ngữ văn bản

- Nội dung: những kiến thức cơ bản về khái niệm, đặc trưng của sách văn học; đặc điểm tổng thể của công tác biên tập sách văn học và các tri thức biên tập cụ thể; trên cơ sở đó rèn luyện kỹ năng biên tập các loại sách văn học.

35. Biên tập sách Giáo khoa (3 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Biên tập ngôn ngữ văn bản

- Nội dung: Trang bị cho sinh viên những kiến thức chuyờn ngành về sỏch giỏo khoa, biờn tập và rốn luyện kỹ năng biên tập một số mảng sách giáo khoa cụ thể.

36. Biên tập sách Tra cứu chỉ dẫn (2 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Biên tập ngôn ngữ văn bản

- Nội dung: những kiến thức cơ bản về sỏch tra cứu chỉ dẫn và từ điển, phương pháp và thao tác biên tập các loại sỏch tra cứu, từ điển cũng như sách chỉ dẫn thông thường. 

37. Biên tập sách Khoa học kỹ thuật (2 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Biên tập ngôn ngữ văn bản

- Nội dung: những kiến thức về sỏch khoa học kỹ thuật, đặc trưng của cộng tỏc viờn về sỏch khoa học kỹ thuật; cỏc kiến thức, kỹ năng tổ chức bản thảo, nhận xột và biờn tập bản thảo; trên cơ sở đó rèn luyện kỹ năng biên tập sách khoa học kỹ thuật.

38. Biên tập sách Thiếu nhi (2 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Biên tập ngôn ngữ văn bản

- Nội dung: những kiến thức cơ bản về bạn đọc thiếu nhi, xuất bản phẩm dành cho thiếu nhi và cụng tỏc biờn tập sỏch thiếu nhi.

39. Biên tập Tạp chí (2 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Biên tập ngôn ngữ văn bản

- Nội dung: những kiến thức cơ bản về khỏi niệm, đặc trưng của tạp chớ; đặc điểm tổng thể của cụng tỏc biờn tập tạp chớ và cỏc tri thức biờn tập cụ thể; trờn cơ sở đú rốn luyện kỹ năng biờn tập cỏc loại tạp chớ.

40. Tổ chức tiờu thụ xuất bản phẩm (3 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: các học phần về nghiệp vụ biờn tập

- Nội dung: những kiến thức cơ bản về lý luận tiêu thụ xuất bản phẩm trong cơ chế thị trường; vai trũ của hoạt động tiêu thụ đối với xuất bản; những tổ chức kênh phân phối, hình thức tiêu thụ, biện pháp xỳc tiến tiờu thụ xuất bản phẩm hiện nay.

41. Quản trị doanh nghiệp xuất bản (3 đvht)

- Điều kiện tiên quyết: Học phần này bố trớ học cuối cựng của chương trỡnh đào tạo

- Nội dung: hệ thống kiến thức tổng quan về quản trị doanh nghiệp xuất bản, giúp sinh viên nắm đ­ược những nghiệp vụ cơ bản đáp ứng được các đòi hỏi khác nhau của các bộ phận trong doanh nghiệp.

4. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRèNH KHUNG NGÀNH XUẤT BẢN TRèNH ĐỘ ĐẠI HỌC ĐỂ THIẾT KẾ CHƯƠNG TRèNH ĐÀO TẠO CỤ THỂ

4.1. Phạm vi áp dụng của chương trình khung

4.1. Chương trình khung giáo dục đại học ngành Xuất bản được thiết kế để đào tạo cử nhân ngành Xuất bản ở trình độ đại học hệ chính quy với thời gian đào tạo 4 năm và tổng khối lượng kiến thức tối thiểu là 19(8 đvht), chưa kể phần nội dung Giáo dục thể chất ((5 đvht)) và Giáo dục quốc phòng - an ninh (165 tiết).

4.1.2. Các học phần bắt buộc đã được tính toán, đảm bảo cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản, cần thiết và có hệ thống. Học phần nào học trước, học phần nào học sau được bố trí phù hợp để sinh viên có thể tiếp thu kiến thức từ đơn giản đến phức tạp, từ cơ sở đến chuyên sâu trên nguyên tắc tương hỗ, bổ trợ cho nhau.

4.2. Hướng dẫn tổ chức đào tạo

   Chương trình được thực hiện kết hợp giữa niên chế và học phần. Tùy điều kiện của từng trường, Hiệu trưởng có thể quyết định chuyển đổi sang đào tạo theo hệ thống tín chỉ căn cứ Quyết định số 43/2007/QĐ- BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ.

4.3. Về khối lượng kiến thức tự chọn

Trên cơ sở những qui định tại mục 2.2, khối lượng kiến thức tự chọn gồm:

- Kiến thức giỏo dục đại cương: 2(4 đvht)

- Kiến thức ngành: 2(1 đvht)

Hiệu trưởng các trường quyết định các học phần tự chọn sao cho phù hợp với điều kiện và đặc điểm ngành nghề đào tạo của trường mỡnh.

4.4. Phần thực tập nghề nghiệp

Trong toàn bộ khóa học sinh viên đi thực tập 2 đợt:

- Đợt 1: Thực tập giữa khóa (dạng kiến tập)

Thời gian: 7 tuần vào cuối học kỳ VI (năm thứ 3)

- Đợt 2: Thực tập tốt nghiệp

Thời gian: 12 tuần vào học kỳ VIII (năm thứ 4).

4.5. Khóa luận tốt nghiệp: được thực hiện ở học kỳ 8, sinh viên nhận đề tài về khóa luận tốt nghiệp, nội dung khóa luận tốt nghiệp phải đúng với đề cương đã được hội đồng thông qua. Sinh viên bảo vệ trước hội đồng chấm thi tốt nghiệp.

Giấy phép Thông Tin Điện Tử: Số 58/GP-STTTT - Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Tiếp Thị Việt Nam

Trụ sở: Số 32 đường số 7 KDC Hai Thành, P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân, TP.HCM - Email: hotro@edunet.com.vn

Loading...