| 5236
Luyện nghe tiếng Anh qua bản tin

Có rất nhiều cách để luyện nghe tiếng Anh, và luyện nghe tiếng Anh qua  bản tin là một cách rất hay, hiệu quả nhất khi bạn luyên nghe tiếng Anh.

Luyện nghe tiếng Anh qua bản tin tức trên VOV được đọc vừa phải và rất dễ nghe, nhiều chủ đề hay và không quá nhiều từ chuyên ngành. Nghe trên VOA giúp bạn phản xạ và phân tích nội dung tốt hơn.

Video luyện nghe tiếng Anh qua bản tin trên VOV.

Phần bài và phần dịch bài học:

Public Debt, Protests Made Economic News in 2011

Nợ Công, Biểu tình Đã trở thành những chủ đề Kinh tế của năm 2011

This is the VOA Special English Economics Report

Đây  là bản tin Kinh tế của chương trình tiếng Anh đặc biệt của đài VOA.

Today we look back at some of the top stories of twentyeleven. In Europe, the debt crisis that started in two thousand ten in Greece and Ireland spread to other countries.

Hôm  nay chúng ta sẽ nhìn lại những câu chuyện nổi bật của năm 2011. Cuộc khủng  hoảng nợ công ở Châu Âu bắt đầu từ năm 2010 ở Hy Lạp và cộng hòa Ai Len đã lan tràn sang 2 đất nước khác.

Portugal needed a financial rescue, and Italy needed a new prime minister. Silvio Berlusconi lost his job over Italy’s debt problems.

Bồ Đào Nha đã phải nhờ đến cứu trợ tài chính, Ý buộc phải có  một thủ tướng mới do thủ tướng Silvio Berlusconi đã từ chức mà lý do liên quan  đến các vấn đề về nợ công ở Ý.

Former European Union official Mario Monti replaced him in November. Pressures on Europe’s financial system called into question the future of the euro.

Cựu viên chức của  hiệp hội châu Âu Mario Monti đã thế vị ông vào tháng 11. Những vấn đề nằm trong  hệ thống tài chính châu Âu đã dấy lên mối quan ngại về  tương lai của đồng tiền Euro.

European finance officials called for greater cooperation and new rules. World Bank President Robert Zoellick said Europe would have to find its own answers to its debt problems.

Nhiều quan chức tài chính châu Âu đã kêu gọi thúc đẩy hợp tác và sửa  đổi luật. Chủ tịch ngân hàng thế giới WB ông Robert Zoellick đã chia sẻ: Châu  Âu sẽ phải tự tìm ra câu trả lời cho vấn đề nợ công của mình.

“Europe has to rescue Europe, OK? And it’s very important. If there’s any message when I’m asked, “Well, what can the U.S. do and what can China do?”

“Châu Âu phải tự cứu lấy mình, điều này rất quan trọng. Liệu có bất  cứ thông điệp nào khi tôi  được hỏi, nước  Mỹ có thể làm được gì và Trung Hoa có thể làm được gì?”

The best thing they can do is clean up their act at home, be a source of growth at home.

Điều tốt nhất họ có thể làm là giải quyết  những hậu quả hành động của chính họ và hãy  khởi đầu cho sự phát triển ở chính quốc gia của họ.

“Mr. Zoellick also said it was important for other big economies to deal with their own budget imbalances.

Ông Zoellick còn  cho biết thêm những nền kinh tế lớn khác cũng rất cần thiết phải giải quyết vấn  đề về mất cân bằng ngân sách của đất nước mình.

“The downgrade of America from triple A didn’t affect the finances today, but it may be one of those events people look back on ten years from now and say, ‘Did they get thewarning?’”

Sự sụt giảm độ tín nhiệm với nước Mỹ từ AAA không ảnh hưởng đến  các nền tài chính hiện tại, nhưng nó có thể là một trong những sự kiện mà người  ta có thể nhìn lại sau 10 năm nữa và thắc mắc rằng “liệu họ có được cảnh báo  trước?”.

In August, a credit rating agency cut the United States’ credit rating from the highest level, triple A, to double A plus.

Vào tháng  8, một tổ chức xếp hạng tín dụng đã hạ mức tín dụng Mỹ từ hạng cao nhất AAA  xuống mức AA+.

Also in August, Steve Jobs stepped down as chief at Apple because of his failing health. He died of cancer in October at the age of fifty six.

Cũng vào tháng 8, Steve Jobs đã rút chân khỏi chức chủ tịch tập  đoàn tại Apple vì tình trạng sức khỏe suy yếu. Ông đã qua đời do căn bệnh ung thư ở tuổi 57.

He brought the world the iPod, iPhone and iPad, and helped make Apple into one of the world’s most valuable companies.

Ông đã mang  lại cho con người những sản phẩm công nghệ tân tiến như the iPod, iPhone và  iPad, và gây dựng Apple trở thành một trong trong những công ty có giá trị nhất  thế giới.

Twentyeleven will be remembered as a year of protests. Revolutions for political freedom swept North Africa and the Middle East in the Arab Spring. But protests over budget cuts and jobs were heard around the world.

Năm 2011 sẽ được nhớ tới như một năm của những cuộc biểu tình. Các cuộc cách mạng tự do chính trị đã lan tràn khắp Bắc Phi và Trung Đông trong làn sóng cách mạng Mùa Xuân Ả Rập. Tuy nhiên  các cuộc biểu tình liên quan đến cắt giảm ngân sách và việc làm thì đều xuất hiện trên khắp thế giới.

In the United States, activists in hundreds of cities protested economic inequality and joblessness.

Ở Mỹ, các  nhà hoạt động trên hàng trăm thành phố đã phản đối chống lại sự bất bình đẳng  kinh tế và tình trạng thất nghiệp.

Protesters were angry that banks got rescued with taxpayers’ money during the financial crisis nearly four years ago.

Những  người biểu tình uất ức vì các ngân hàng nhận cứu trợ từ tiền thuế của người dân  trong suốt cuộc khủng hoảng tài chính cách đây gần 4 năm.

But many Americans continue to facehardship. Anger over government budget cuts led to protests in Greece, Britain and elsewhere.

Nhưng nhiều người Mỹ tiếp tục vẫn phải đối mặt với nhiều khó  khăn. Sự phẫn nộ đối với việc cắt giảm ngân sách nhà nước đã dẫn tới các cuộc  biểu tình ở Hy Lạp, Anh và các đất nước khác trên thế giới.

And in southeastern China, villagers in Wukan rebelled against local officials they accused of illegally taking land.

Và ở miền đông  nam Trung Quốc, người dân làng Wukan đã  nổi  dậy chống lại các quan chức địa phương vì đã chiếm hữu đất trái pháp luật.

For VOA Special English, I’m Alex Villarreal. If your New Year’s resolution is to learn English, we can help.

Trên đây là chương  trình tiếng Anh đặc biệt của đài VOA, tôi là Alex Villarreal. Nếu quyết tâm của các bạn vào năm mới là học  tiếng Anh thì chúng tôi có thể giúp các bạn

Find out more at voaspecialenglish.com and onFacebook, Twitter and iTunes at VOALearning English.

Để biết thêm chi tiết  mời các bạn tham khảo chuyên mục VOA Learning English tại trang web  voaspecialenglish.com hoặc trên facebook, Twitter và iTunes

* Tham khảo thêm thông tin về các khóa học ngoại ngữ trên Edunet.com.vn:

Khóa học luyện thi Toeic  |  Khóa học luyện thi Toefl  |  Khóa học luyện thi IELTS  |  Khóa học tiếng Anh giao tiếp

Nguồn:http://tienganhgiaotiep.org