Lưu ý: Trang web đang thử nghiệm nâng cấp, các thông tin chỉ mang tính tham khảo!

Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học Bậc đào tạo: Cao đẳng

Xã Minh Khai, Hà Nội, H.Từ Liêm

Website: www.haui.edu.vn - ĐT: (043) 7655121 (Máy lẻ 224) hoặc 043.7650051

Phương thức tuyển sinh Khối thi Điểm chuẩn 2013
Xét tuyển A 10
Xét tuyển B 11

 

Công nghệ Hoá học (thuật ngữ TA: chemical technology/engineering) là một quá trình mà điểm khởi nguồn là cái đầu không ngừng tư duy của các nhà Hoá học trong phòng thí nghiệm đến đôi tay khéo léo và khối óc năng động của những kĩ sư, những công nhân chuyên nghiệp trong các nhà máy và điếm đến cuối cùng là người tiêu dùng. Công nghệ Hoá học đóng vai trò cực kì quan trọng trong cuộc sống hiện nay, nó len lỏi vào mọi ngành nghề, lĩnh vực của đời sống. Ứng dụng của Công nghệ Hoá học nhiều đến nỗi nhiều lúc người ta không còn nhận ra chúng nữa.

 

a/ Hóa vô cơ (C12): Xét tuyển khối A, B

 

Chương trình đào tạo cử nhân cao đẳng ngành công nghệ hóa vô cơ được thiết kế để đào tạo cử nhân cao đẳng ngành Công nghệ Hoá vô cơ, có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, có sức khỏe nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả năng tìm việc làm, đồng thời có khả năng học tập vươn lên, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

 

Chương trình đào tạo bao gồm các nội dung cơ bản về về môi trường và xử lý chất thải, phương pháp phân tích định tính và định lượng, phương pháp chọn mẫu phân tích, chuẩn hóa dụng cụ đo, phương pháp thí nghiệm và chuẩn bị báo cáo.

 

Sau khi hoàn thành chương trình học và tốt nghiệp ra trường, sinh viên ngành này phải đạt được:


Kiến thức


Kiến thức chung:

 

- Có kiến thức cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh;

 

- Nắm vững kiến thức cơ bản trong lĩnh vực Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập nâng cao trình độ.


Kiến thức chuyên ngành

 

- Nắm vững kiến thức cơ sở ngành Công nghệ Hoá học và kiến thức chuyên sâu về chuyên ngành Hoá vô cơ;

 

- Vận dụng kiến thức chuyên ngành vào tính toán, thiết kế, lắp đặt, vận hành và kiểm tra, bảo trì, sửa chữa hệ thống thiết bị chuyên ngành Hoá vô cơ.


Kiến thức bổ trợ

 

- Đạt trình độ B về tin học ứng dụng;

 

- Đạt trình độ B về tiếng Anh hoặc các chứng chỉ quốc tế tương đương


Kỹ năng:


Kỹ năng nghề nghiệp

 

- Khai thác, vận hành hệ thống thiết bị chuyên ngành Hoá vô cơ.

 

- Tổ chức, triển khai và thực hiện chuyển giao công nghệ.

 

- Lắp đặt thiết bị, xây dựng quy trình công nghệ chuyên ngành Hoá vô cơ và các chuyên ngành liên quan.

 

- Kiểm tra, bảo trì, sửa chữa các thiết bị chuyên ngành Hoá vô cơ.

 

- Tổ chức quản lý chỉ đạo quá trình sản xuất kinh doanh và tham gia xây dựng dự án phát triển sản xuất.

 

- Phân tích đánh giá chất lượng sản phẩm chuyên ngành Hoá vô cơ.


Các kỹ năng khác có liên quan

 

- Giao tiếp và làm việc theo nhóm.

 

- Nghiên cứu khoa học và đào tạo trong chuyên ngành Hoá vô cơ.


Thái độ

 

- Có đạo đức nghề nghiệp, kỷ luật lao động và tôn trọng nội quy cua cơ quan, doanh nghiệp.

 

- Ý thức cộng đồng và tác phong công nghiệp, trách nhiệm công dân, làm việc theo nhóm và làm việc độc lập.

 

- Có tinh thần cầu tiến, hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp.


Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

 

- Vận hành hệ thống thiết bị chuyên ngành Hoá vô cơ.

 

- Thiết kế và lắp đặt thiết bị, xây dựng quy trình công nghệ, tiếp nhận và chuyển giao công nghệ chuyên ngành Hoá vô cơ và các chuyên ngành liên quan.

 

- Kiểm tra, bảo trì, sửa chữa các thiết bị chuyên ngành Hoá vô cơ.

 

- Tổ chức quản lý chỉ đạo quá trình sản xuất kinh doanh và tham gia xây dựng dự án phát triển sản xuất.

 

- Cử nhân cao đẳng Hoá vô cơ có thể làm việc trong các cơ sở đào tạo chuyên nghiệp và nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực Hoá vô cơ.

 

b/ Hóa hữu cơ (C13): Xét tuyển khối A, B

 

Chương trình đào tạo cử nhân cao đẳng ngành công nghệ hóa hữu cơ nhằm giúp sinh viên có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức cộng đồng, tác phong công nghiệp, có sức khỏe đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Có kiến thức khoa học đại cương và kiến thức cơ sở ngành đủ để tiếp thu kiến thức chuyên ngành Hóa hữu cơ thuộc ngành Công nghệ Hóa học; Có kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực hành.

 

Tốt nghiệp ngành này, sinh viên sẽ có khả năng biết tổ chức và điều hành sản xuất; Kế thừa, khai thác và phát triển công nghệ truyền thống, áp dụng được công nghệ hiện đại trong thực tiễn sản xuất của ngành Công nghệ Hóa học.

 

Sau khi hoàn thành chương trình học và tốt nghiệp ra trường, sinh viên ngành này phải đạt được:


Kiến thức


Kiến thức chung:

 

- Có kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lê nin, Tư­ tưởng Hồ Chí Minh, về đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

- Hiểu biết về đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước, những vấn đề cấp bách của thời đại.

 

- Nắm vững kiến thức cơ bản trong lĩnh vực Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập nâng cao trình độ.


Kiến thức chuyên ngành

 

- Nắm vững kiến thức cơ sở về ngành Công nghệ Hoá học và kiến thức chuyên sâu về chuyên ngành Hoá hữu cơ;

 

- Vận dụng kiến thức chuyên ngành vào tính toán, thiết kế, lắp đặt, vận hành và kiểm tra, bảo trì, sửa chữa hệ thống thiết bị của chuyên ngành Hoá hữu cơ.


Kiến thức bổ trợ

 

- Đạt trình độ B về tin học ứng dụng;

 

- Đạt trình độ B về tiếng Anh hoặc các chứng chỉ quốc tế tương đương


Kỹ năng


Kỹ năng nghề nghiệp

 

- Khai thác, vân hành hệ thống thiết bị chuyên ngành Hoá hữu cơ.

 

- Tổ chức, triển khai và thực hiện chuyển giao công nghệ.

 

- Lắp đặt thiết bị, xây dựng quy trình công nghệ trong chuyên ngành Hoá hữu cơ và các chuyên ngành liên quan.

 

- Kiểm tra, bảo trì, sửa chữa các thiết bị chuyên ngành Hoá hữu cơ.

 

- Tổ chức quản lý chỉ đạo quá trình sản xuất kinh doanh và tham gia xây dựng dự án phát triển sản xuất.

 

- Phân tích đánh giá chất lượng sản phẩm chuyên ngành Hoá hữu cơ.


Các kỹ năng khác có liên quan

 

- Giao tiếp và làm việc theo nhóm.

 

- Nghiên cứu khoa học và đào tạo trong chuyên ngành Hoá hữu cơ.


Thái độ

 

- Có đạo đức nghề nghiệp, kỷ luật lao động và tôn trọng nội quy của cơ quan, doanh nghiệp.

 

- Ý thức cộng đồng và tác phong công nghiệp, trách nhiệm công dân, làm việc theo nhóm và làm việc độc lập.

 

- Có tinh thần cầu tiến, hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp.


Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

 

- Vận hành hệ thống thiết bị chuyên ngành Hoá hữu cơ.

 

- Thiết kế và lắp đặt thiết bị, xây dựng quy trình công nghệ, tiếp nhận và chuyển giao công nghệ chuyên ngành Hoá hữu cơ và các chuyên ngành liên quan.

 

- Kiểm tra, bảo trì, sửa chữa các thiết bị chuyên ngành Hoá hữu cơ.

 

- Tổ chức quản lý chỉ đạo quá trình sản xuất kinh doanh và tham gia xây dựng dự án phát triển sản xuất.

 

- Làm việc trong các cơ sở đào tạo chuyên nghiệp và nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực Hoá hữu cơ.

 

c/ Hóa phân tích (C14): Xét tuyển khối A, B

 

Chương trình cử nhân cao đẳng Công nghệ Hóa học chuyên ngành Hóa phân tích nhằm giúp sinh viên có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức cộng đồng, tác phong công nghiệp, có sức khỏe đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Có kiến thức khoa học đại cương và kiến thức cơ sở ngành đủ để tiếp thu kiến thức chuyên ngành Hóa

 

Tốt nghiệp ngành này, sinh viên sẽ biết tổ chức quản lý chất lượng và kiểm soát sản xuất, đánh giá chất lượng nguyên liệu, bán thành phẩm và thành phẩm; Kế thừa, khai thác và phát triển các phương pháp kiểm nghiệm truyền thống, biết áp dụng các phương pháp phân tích hiện đại trong thực tiễn sản xuất của ngành Công nghệ Hóa học; Tính toán; kiểm tra và lựa chọn phương pháp kiểm nghiệm phù hợp với thiết bị và điều kiện sản xuất của đơn vị; Sử dụng, kiểm tra và bảo dưỡng thiết bị; Phát hiện và giải quyết được những sự cố thông thường trong sản xuất.

 

Sau khi hoàn thành chương trình học và tốt nghiệp ra trường, sinh viên ngành này phải đạt được:


Kiến thức


Kiến thức chung:

 

- Có kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lê nin, Tư­ tưởng Hồ Chí Minh, về đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

- Hiểu biết về đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước, những vấn đề cấp bách của thời đại.

 

- Nắm vững kiến thức cơ bản trong lĩnh vực Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập nâng cao trình độ.


Kiến thức chuyên ngành

 

- Nắm vững kiến thức cơ sở ngành Công nghệ Hoá học và kiến thức chuyên sâu về chuyên ngành Hoá phân tích;

 

- Vận dụng kiến thức chuyên ngành để tính toán, thiết kế, lắp đặt, vận hành và kiểm tra, bảo trì, sửa chữa hệ thống thiết bị chuyên ngành Hoá phân tích.


Kiến thức bổ trợ

 

- Đạt trình độ B về tin học ứng dụng;

 

- Đạt trình độ B về tiếng Anh hoặc các chứng chỉ quốc tế tương đương


Kỹ năng


Kỹ năng nghề nghiệp

 

- Khai thác, vận hành hệ thống thiết bị chuyên ngành Hoá phân tích.

 

- Tổ chức, triển khai và thực hiện chuyển giao công nghệ.

 

- Lắp đặt thiết bị, xây dựng quy trình công nghệ chuyên ngành Hoá phân tích và các chuyên ngành liên quan.

 

- Kiểm tra, bảo trì, sửa chữa các thiết bị chuyên ngành Hoá phân tích.

 

- Tổ chức quản lý chỉ đạo quá trình sản xuất kinh doanh và tham gia xây dựng dự án phát triển trong lĩnh vực phân tích.

 

- Phân tích đánh giá chất lượng sản phẩm và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn của chuyên ngành Hoá phân tích.


Các kỹ năng khác có liên quan

 

- Giao tiếp và làm việc theo nhóm.

 

- Nghiên cứu khoa học và đào tạo trong chuyên ngành Hoá phân tích.


Thái độ

 

- Có đạo đức nghề nghiệp, kỷ luật lao động và tôn trọng nội quy cua cơ quan, doanh nghiệp.

 

- Ý thức cộng đồng và tác phong công nghiệp, trách nhiệm công dân, làm việc theo nhóm và làm việc độc lập.

 

- Có tinh thần cầu tiến, hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp.

 


Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

 

Cử nhân cao đẳng Hoá phân tích có thể làm việc trong các Trung tâm kiểm nghiệm và đo lường, các công ty, nhà máy, cơ quan thuộc các lĩnh vực:

 

- Vận hành hệ thống thiết bị và quy trình phân tích.

 

- Thiết kế và lắp đặt thiết bị, xây dựng quy trình công nghệ, tiếp nhận và chuyển giao công nghệ chuyên ngành Hoá phân tích.

 

- Kiểm tra, bảo trì, sửa chữa các thiết bị chuyên ngành Hoá phân tích.

 

- Tổ chức quản lý chỉ đạo quá trình sản xuất kinh doanh và tham gia xây dựng dự án phát triển sản xuất.

 

- Cử nhân cao đẳng Hoá phân tích có thể làm việc trong các cơ sở đào tạo chuyên nghiệp và nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực Hoá phân tích.

 

www.edunet.com.vn

Nguồn: Trường đại học Công nghiệp Hà Nội

NGÀNH KHÁC CỦA TRƯỜNG

Đại học
Tên ngành Phương thức tuyển sinh Khối thi Điểm chuẩn 2013
Công nghệ kĩ thuật điều khiển và tự động hóa Thi tuyển A 18
Công nghệ kĩ thuật môi trường Xét tuyển và Thi tuyển A B - -
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử Thi tuyển A 17.5
Công nghệ kỹ thuật cơ khí Thi tuyển A 18
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Thi tuyển A 18
Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông Thi tuyển A 16.5
Công nghệ kỹ thuật hóa học Thi tuyển A 14
Công nghệ kỹ thuật Nhiệt Thi tuyển A 14.5
Công nghệ kỹ thuật ô tô Thi tuyển A 17
Công nghệ May Xét tuyển và Thi tuyển A B V 17 - -
Hệ thống thông tin Thi tuyển A 15.5
Kế toán Thi tuyển A D1 16.5 16.5
Khoa học máy tính Thi tuyển A 15
Kỹ thuật phần mềm Thi tuyển A 15.5
Ngôn ngữ Anh Thi tuyển D1 23
Quản trị kinh doanh Thi tuyển A D1 15 15
Tài chính - Ngân hàng Thi tuyển A D1 15 15
Thiết kế thời trang Xét tuyển H V - -
Việt Nam học (Hướng dẫn du lịch) Thi tuyển D1 14.5
Cao đẳng
Tên ngành Phương thức tuyển sinh Khối thi Điểm chuẩn 2013
Công nghệ chế tạo máy Xét tuyển A 10
Công nghệ kĩ thuật cơ điện tử Xét tuyển A 10
Công nghệ kĩ thuật điều khiển và tự động hóa Xét tuyển A 10
Công nghệ kĩ thuật môi trường Xét tuyển A B - -
Công nghệ kĩ thuật nhiệt Xét tuyển A 10
Công nghệ kỹ thuật cơ khí Xét tuyển A 10
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Xét tuyển A 10
Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông Xét tuyển A 10
Công nghệ kỹ thuật ô tô Xét tuyển A 10
Công nghệ May Xét tuyển A B V 10 11 10
Công nghệ thông tin Xét tuyển A 10
Kế toán Xét tuyển A D1 10 10
Quản trị kinh doanh Xét tuyển A D1 10 10
Tài chính - Ngân hàng Xét tuyển A D1 10 10
Thiết kế thời trang Xét tuyển H V 10 10
Việt Nam học Xét tuyển D1 10

Giấy phép Thông Tin Điện Tử: Số 58/GP-STTTT - Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Tiếp Thị Việt Nam

Trụ sở: Số 32 đường số 7 KDC Hai Thành, P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân, TP.HCM - Email: hotro@edunet.com.vn

Loading...