Kĩ thuật hạt nhân

Số 01 Phù Đổng Thiên Vương, Lâm Đồng, TP.Đà Lạt

Trường Đại học Đà Lạt

Số 01 Phù Đổng Thiên Vương, TP. Đà Lạt

Điện thoại: (063) 3 822 246

Website: www.dlu.edu.vn

Đặt câu hỏi
avatar-default
Nhập câu hỏi của bạn...
icon-up-arrow
Xem thêm ↓

Link sponsor:

Chưa có giới thiệu của ngành này

Link sponsor:

NGÀNH KHÁC CỦA TRƯỜNG
Đại học
Tên ngành Phương thức tuyển sinh Khối thi Điểm chuẩn 2013
Công nghệ kỹ thuật Điện tử - Truyền thông Thi tuyển A, A1 14, -
Công nghệ sau thu hoạch Thi tuyển A, B 13, 14
Công nghệ Sinh học Thi tuyển A, B 14, 14
Công nghệ thông tin Thi tuyển A, A1 14, -
Công tác xã hội Thi tuyển C, D1 14, 13.5
Đông phương học Thi tuyển C, D1 14, 13.5
Hóa học Thi tuyển A 14
Kế toán Thi tuyển A, A1 14, -
Khoa học môi trường Thi tuyển A, B 14, 14
Lịch sử Thi tuyển C 14
Luật Thi tuyển C 16
Ngôn ngữ Anh Thi tuyển D1 15
Nông học Thi tuyển B 14
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Thi tuyển D1 13.5
Quản trị kinh doanh Thi tuyển A, A1, D1 14, -, 13.5
Quốc tế học Thi tuyển C, D1 14, 13.5
Sinh học Thi tuyển B 14
Sư phạm Hóa học Thi tuyển A 19.5
Sư phạm Lịch sử Thi tuyển C 14
Sư phạm Ngữ văn Thi tuyển C 18
Sư phạm Sinh học Thi tuyển B 16.5
Sư phạm Tiếng Anh Thi tuyển D1 20
Sư phạm Tin học Thi tuyển A, A1 20, -
Sư phạm Toán học Thi tuyển A, A1 20, -
Sư phạm Vật lý Thi tuyển A, A1 16.5, -
Toán học Thi tuyển A, A1 16, -
Văn hóa học Thi tuyển C, D1 14, 13.5
Văn học Thi tuyển C 14
Vật lý học Thi tuyển A, A1 14, -
Việt Nam học Thi tuyển C, D1 14, 13.5
Xã hội học Thi tuyển C, D1 14, 13.5
Cao đẳng
Tên ngành Phương thức tuyển sinh Khối thi Điểm chuẩn 2013
Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông Xét tuyển A, A1 11, 11
Công nghệ sau thu hoạch Xét tuyển A, B 11, 11
Công nghệ thông tin Xét tuyển A, A1 11, 11
Kế toán Xét tuyển A, A1 11, 11