Ngôn ngữ Anh

12 Đinh Tiên Hoàng, TP.HCM, Q.1

Điện thoại: (08) 3822 1909 - 3829 3828 - Email: hyu.ussh@gmail.com - Website: www.hcmussh.edu.vn

Đặt câu hỏi
avatar-default
Nhập câu hỏi của bạn...
icon-up-arrow
Xem thêm ↓

Link sponsor:

Chưa có giới thiệu của ngành này

Link sponsor:

NGÀNH KHÁC CỦA TRƯỜNG
Đại học
Tên ngành Phương thức tuyển sinh Khối thi Điểm chuẩn 2013
Báo chí Thi tuyển C, D1 22, 21.5
Công tác xã hội Thi tuyển C, D1 16, 16
Địa lí học Thi tuyển A, A1, B, C, D1 15.5, 16, 15.5, 24, 15
Đông phương học Thi tuyển D1 19
Giáo dục học Thi tuyển C, D1 15, 14.5
Hàn Quốc học Thi tuyển D1 19.5
Lịch sử Thi tuyển C, D1 19, 14.5
Lưu trữ học Thi tuyển C, D1 15, 14.5
Ngôn ngữ Đức Thi tuyển D1, D5 24.5, 23
Ngôn ngữ học Thi tuyển C, D1 23.5, 23.5
Ngôn ngữ Nga Thi tuyển D1, D2 22.5, 23
Ngôn ngữ Pháp Thi tuyển D1, D3 23.5, 23
Ngôn ngữ Trung Quốc Thi tuyển D1, D4 23.5, 24.5
Nhân học Thi tuyển C, D1 15, 14.5
Nhật Bản học Thi tuyển D1, D6 21, 20
Quan hệ Quốc tế Thi tuyển D1 21.5
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Thi tuyển C, D1 19, 19
Quy hoạch vùng và đô thị Thi tuyển A, A1, D1 18, 18, 19
Tâm lí học Thi tuyển B, C, D1 21.5, 21, 21
Thông tin học Thi tuyển A, A1, C, D1 -, 14.5, 15, 14.5
Triết học Thi tuyển A, A1, C, D1 14.5, 14.5, 15.5, 14.5
Văn hóa học Thi tuyển C, D1 15.5, 15.5
Văn học Thi tuyển C, D1 23.5, 23.5
Xã hội học Thi tuyển A, A1, C, D1 17, 17.5, 19, 18