Đặt câu hỏi
icon-up-arrow
Xem thêm ↓
Trường Cao đẳng Thống kê
Trường Cao đẳng Thống kê
Đường Lê Phụng Hiểu, TP.Bắc Ninh, Bắc Ninh

ĐT: (0241) 3821 713 - Email: cos@cdts.edu.vn - Website: www.cos.edu.vn

Link sponsor:

Giới thiệu

 

Trường Cao đẳng Thống kê là đơn vị trực thuộc Tổng cục Thống kê, chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng chịu sự chỉ đạo và quản lý trực tiếp của Tổng cục Thống kê về chương trình giảng dạy nghiêp vụ chuyên môn, tổ chức, biên chế, quỹ lương, tài chính theo quy định của pháp luật. Là đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Ngân hàng và Kho bạc Nhà nước.

 

Trường Cao đẳng Thống kê là cơ sở đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có chức năng đào tạo và bồi dưỡng cán bộ có trình độ cao đẳng và các trình độ thấp hơn trong lĩnh vực thống kê, kế toán và tin học; nghiên cứu khoa học phục vụ yêu cầu phát triển ngành Thống kê và phát triển kinh tế - xã hội.

 

Căn cứ đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước, nhu cầu nguồn nhân lực của ngành và xã hội để xây dựng mục tiêu, chương trình, kế hoạch đào tạo và trực tiếp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thống kê, kế toán và tin học có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có kiến thức chuyên môn, có khả năng nghiên cứu và thực hành trong lĩnh vực thống kê, kế toán và tin học; có sức khoẻ; có năng lực tổ chức hoạt động thực tiễn.

 

Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; kết hợp đào tạo với nghiên cứu khoa học, ứng dụng khoa học và công nghệ trong hoạt động thống kê và quản lý kinh tế – xã hội theo quy định của Luật Thống kê, Luật Khoa học và Công nghệ, Luật Giáo dục và các quy định khác của pháp luật.

 

Phát hiện và bồi dưỡng nhân tài trong đội ngũ cán bộ, giảng viên và học sinh, sinh viên của trường. Quản lý giảng viên, cán bộ, nhân viên; xây dựng đội ngũ giảng viên của trường đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng, cân đối về cơ cấu trình độ, cơ cấu ngành nghề, cơ cấu tuổi và giới.

 

Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Quản lý, sử dụng đất đai, tài sản, tài chính, trang thiết bị theo quy định của pháp luật. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê.

 

Xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển trường phù hợp với chiến lược phát triển ngành Thống kê và chiến lược phát triển giáo dục, quy hoạch mạng lưới các trường cao đẳng của Nhà nước.

 

Xây dựng chương trình, giáo trình, kế hoạch giảng dạy và học tập đối với các ngành nghề nhà trường được phép đào tạo trên cơ sở chương trình khung do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

 

Huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục đào tạo; hợp tác, liên kết với các trường, viện nghiên cứu khoa học, các tổ chức kinh tế - xã hội trong và ngoài nước nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, gắn đào tạo với việc làm, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội.

 

Nghiên cứu và thực hiện các đề tài khoa học do cấp trên giao, hoặc chủ động hợp tác với các viện, các trường đại học, cao đẳng, các tổ chức quốc tế, các cơ sở sản xuất kinh doanh trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

 

Hợp tác, liên kết, nhận tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; góp vốn bằng tiền, tài sản, giá trị quyền sở hữu trí tuệ để tiến hành các hoạt động khoa học và công nghệ, sản xuất kinh doanh; sử dụng nguồn thu từ các hoạt động đào tạo và hoạt động kinh tế để xây dựng cơ sở vật chất của trường, chi cho các hoạt động giáo dục và bổ sung nguồn tài chính cho nhà trường.

 

Học sinh do các Trường Trung học thuộc Tổng cục đào tạo ra đạt trình độ trung học thực hành về nghiệp vụ Thống kê - Kế toán tổng hợp, có khả năng làm việc tại các cơ quan thống kê, cơ quan hành chính sự nghiệp khác ở cấp huyện, cũng như tại các doanh nghiệp thuộc mọi ngành, mọi thành phần kinh tế.

 

www.edunet.com.vn

Nguồn: Trường Cao đẳng thống kê

Link sponsor:

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Cao đẳng
Tên ngành Phương thức tuyển sinh Khối thi Điểm chuẩn 2013
Công nghệ thông tin (Tin học kinh tế) Thi tuyển A, A1, D1 10, 10, 10
Hệ thống thông tin quản lí Thi tuyển
Kế toán Thi tuyển A, A1, D1 10, 10, 10
Kinh tế đầu tư Thi tuyển
Quản trị kinh doanh Thi tuyển A, A1, D1 10, 10, 10
Tài chính - Ngân hàng Thi tuyển A, A1, D1 10, 10, 10
Thống kê Thi tuyển A, A1 10, 10
Tiếng Anh Thi tuyển D1 10
Trung cấp chuyên nghiệp
Tên ngành Phương thức tuyển sinh Khối thi Điểm chuẩn 2013
Kế toán doanh nghiệp Xét tuyển
Kế toán hành chính sự nghiệp Xét tuyển
Thống kê Xét tuyển
Tin học ứng dụng Xét tuyển