Cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh lớp 9
Cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh lớp 9

Trong bài này chúng ta cùng ôn lại cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh lớp 9

Các cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh lớp 9:

Unit 1 :
1) used to + V bare:
cấu trúc miêu tả thói quen trong quá khứ nghĩa là đã chấm dứt ở hiện tại.
(ngoài ra còn có thêm hai loại sử dụng used to nhưng nâng cao bạn có thể mua sách về tham khảo )
2) to take s.o to some where= đư ai đó đi đâu
3) Wish sentences ( câu điều ước) có 3 loại nhưng lớp 9 phần cơ bản chỉ học loại present wish câu điều ước hiện tại.
công thức : S + Ved/V.2 /tobe dung were cho tất cả các ngôi (quá khứ bàng thái cách)
modal verb: động từ khiếm khuyết: can may, will,shall...
công thức : S + would / could/should/ + V bare
Unit 2
1)Present Perfect ( hiện tại hoàn thành )
S have/has + p.p
Ôn tập lớp 8
2) passive form ( câu bị động) BE + PP (ôn lớp 8)
Unit 3 :
1) preposition of time ( giới từ thời gian) bạn học thuộc trong sách
2) Adverb clauses of Result ( mệnh đề trạng ngữ chỉ kết quả): có hai cấu trúc nhưng unit 3 ta dung so ( vì vậy)đứng trước mệnh đề nó giới thiệu.
Unit 4 :
1) If clauses hay con gọi là Conditional ( Câu điều kiện) có 4 loại nhưng unit 4 chỉ học phần modal verb
cong thức : If + S + simple present+ ...+may/must/should+ Vbare
2) Reported Speech
Ôn lại lớp 8 và học thêm mấy cái trạng từ thời gian.
Unit 5
1)tag question (câu hỏi đuôi)
2) Gerund (danh động từ) dàng V-ing
Unit6
1) First Conditional (điều kiện loại I)

* Tham khảo thêm thông tin về các khóa học ngoại ngữ trên Edunet.com.vn:

Khóa học luyện thi Toeic  |  Khóa học luyện thi Toefl  |  Khóa học luyện thi IELTS  |  Khóa học tiếng Anh giao tiếp

Nguồn: Tổng hợp