Đề thi tiếng Anh lớp 3 cuối học kì 2

Link sponsor:

Đề thi tiếng Anh lớp 3 cuối học kì 2

Đề thi tiếng Anh lớp 3 cuối học kì 2 giúp cho các em học sinh lớp 3 chuẩn bi tốt cho cho các kỳ thi tiếng Anh . Đây là dạng  đề thi mẫu của các trường trung học cơ sở thường ra để áp dụng vào các kỳ thi tiếng Anh cho học sinh lớp 3.

Hiện nay, việc học tiếng Anh của các em lớp 3 là rất quan trọng, đó là nền móng để cho các em học tốt tiếng Anh sau này. Vì vậy, đề thi tiếng Anh lớp 3 cuối học kì 2 thường được chuẩn bị rất kỹ lưỡng để có thể kiểm tra đúng năng lực của từng học sinh qua một năm học.

Ex 1: ( 2,5 points). Circle the odd one out.

1 hello

hi

goodbye

good morning

2. backpack

rubber

pen

school

3. sit

short

old

small

4. Linda

name

Peter 

Hoa

5. badminton

chess

play

football

 

Ex 2: ( 2,5 points). Complete the sentences .

                  ( what,  like,  hello,  backpacks,  classroom)

  1. ……….. My name’s Mary.
  2. ………… is this?
  3. This is my ……………….. It’s small.
  4. They are ……………….
  5. I ……………playing hide - and – seek.

Ex 3: ( 3 points). Reorder the words .

  1. that/ what/ is?  a/ is/ it/ pencil sharpener………………………………………
  2. your/ is/ this/ school?  not/ ,/ no/ is/ it…………………………………………
  3. I/ come/ may/ in/, / Sir?   can/ you/ ,/ yes……………………………………..

Ex 4: ( 2points). Write the answers .

1. What’s your name? (Phong)………………………………………………….

2. How are you? (fine)…………………………………………………………..

3. Do you like playing chess? (Yes)……………………………………………

 4. Is this Tony? (No).  …………………………………………………………

* Tham khảo thêm thông tin về các khóa học ngoại ngữ trên Edunet.com.vn:

Khóa học luyện thi Toeic  |  Khóa học luyện thi Toefl  |  Khóa học luyện thi IELTS  |  Khóa học tiếng Anh giao tiếp

Nguồn:Tổng hợp

Link sponsor:


Array